جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نخلستان اندا

بوچیر | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز نخلستان اندا

اذان صبح: ٠٥:٠٩:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٣٧
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٥١
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٢٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٤:٤٦

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نخلستان اندا (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای نخلستان اندا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای نخلستان اندا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نخلستان اندا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

ارد بزرگ
برای آنكه به پایین پرتاب نشوی، دست گیر آدمیان شو.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نخلستان اندا

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نخلستان اندا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستان اندا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نخلستان اندا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستان اندا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نخلستان اندا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٤٩٠٦:٣٢:٣٤١٢:٥٥:٤٧١٩:١٩:٢٥١٩:٣٦:١٦٠٠:١٦:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٣٩٠٦:٣١:٣٤١٢:٥٥:٣٣١٩:١٩:٥٦١٩:٣٦:٤٩٠٠:١٥:٤٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٠:٣٤١٢:٥٥:١٩١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٧:٢٢٠٠:١٥:٢٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:١٩٠٦:٢٩:٣٥١٢:٥٥:٠٥١٩:٢٠:٥٩١٩:٣٧:٥٥٠٠:١٥:٠٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:١٠٠٦:٢٨:٣٧١٢:٥٤:٥١١٩:٢١:٣٠١٩:٣٨:٢٨٠٠:١٤:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٠١٠٦:٢٧:٣٩١٢:٥٤:٣٨١٩:٢٢:٠٢١٩:٣٩:٠١٠٠:١٤:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٢٦:٤٢١٢:٥٤:٢٦١٩:٢٢:٣٤١٩:٣٩:٣٥٠٠:١٤:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٢٥:٤٥١٢:٥٤:١٣١٩:٢٣:٠٥١٩:٤٠:٠٩٠٠:١٣:٥١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٤:٤٩١٢:٥٤:٠٢١٩:٢٣:٣٧١٩:٤٠:٤٣٠٠:١٣:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٣١٠٦:٢٣:٥٤١٢:٥٣:٥٠١٩:٢٤:١٠١٩:٤١:١٧٠٠:١٣:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٣:٠٠١٢:٥٣:٣٩١٩:٢٤:٤٢١٩:٤١:٥١٠٠:١٣:٠٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٢:٠٦١٢:٥٣:٢٩١٩:٢٥:١٤١٩:٤٢:٢٥٠٠:١٢:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢١:١٤١٢:٥٣:١٩١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٣:٠٠٠٠:١٢:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٠:٢٢١٢:٥٣:٠٩١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٣:٣٥٠٠:١٢:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٠٦٠٦:١٩:٣١١٢:٥٣:٠٠١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٤:٠٩٠٠:١١:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٠٣٠٦:١٨:٤١١٢:٥٢:٥٢١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٤:٤٤٠٠:١١:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٠١٠٦:١٧:٥٢١٢:٥٢:٤٤١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٥:٢٠٠٠:١١:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٠٠٠٦:١٧:٠٣١٢:٥٢:٣٦١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٥:٥٥٠٠:١١:١٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٦:١٦١٢:٥٢:٣٠١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٦:٣١٠٠:١١:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٥:٣٠١٢:٥٢:٢٣١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٧:٠٦٠٠:١٠:٥٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٤:٤٤١٢:٥٢:١٨١٩:٣٠:١٢١٩:٤٧:٤٢٠٠:١٠:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٤:٠٠١٢:٥٢:١٢١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٨:١٨٠٠:١٠:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٣:١٧١٢:٥٢:٠٨١٩:٣١:٢٠١٩:٤٨:٥٤٠٠:١٠:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٢:٣٥١٢:٥٢:٠٤١٩:٣١:٥٤١٩:٤٩:٣٠٠٠:١٠:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١٧٠٦:١١:٥٤١٢:٥٢:٠١١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٠:٠٦٠٠:٠٩:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١١:١٤١٢:٥١:٥٨١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٠:٤٣٠٠:٠٩:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٠:٣٥١٢:٥١:٥٥١٩:٣٣:٣٦١٩:٥١:١٩٠٠:٠٩:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٠٩:٥٧١٢:٥١:٥٤١٩:٣٤:١٠١٩:٥١:٥٥٠٠:٠٩:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٠٩:٢١١٢:٥١:٥٣١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٢:٣١٠٠:٠٩:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان اندا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان اندا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان اندا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نخلستان اندا

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان اندا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نخلستان اندا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان اندا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان اندا

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای نخلستان اندا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای نخلستان اندا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای نخلستان اندا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نخلستان اندا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان اندا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای نخلستان اندا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای نخلستان اندا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان اندا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای نخلستان اندا

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای نخلستان اندا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای نخلستان اندا روستای نخلستان اندا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای نخلستان اندا روستای نخلستان اندا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای نخلستان اندا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان اندا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای نخلستان اندا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای نخلستان اندا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان اندا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای نخلستان اندا

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٢:٢٢٠٥:٥٨:٢٧١٢:٠٢:٤١١٨:٠٧:١٩١٨:٢٣:٤٨٢٣:٥٤:١٦
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:١٣٠٦:٥٧:٢٠١٣:٠٢:٢٣١٩:٠٧:٥٠١٩:٢٤:١٩٠٠:٢٣:٥٦
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:٠٣٠٦:٥٦:١٤١٣:٠٢:٠٥١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٤:٤٩٠٠:٢٣:٣٦
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٥٢٠٦:٥٥:٠٨١٣:٠١:٤٧١٩:٠٨:٥٠١٩:٢٥:٢٠٠٠:٢٣:١٦
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٤٢٠٦:٥٤:٠١١٣:٠١:٢٨١٩:٠٩:٢٠١٩:٢٥:٥١٠٠:٢٢:٥٥
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٣١٠٦:٥٢:٥٥١٣:٠١:١٠١٩:٠٩:٥٠١٩:٢٦:٢١٠٠:٢٢:٣٥
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٢٠٠٦:٥١:٤٩١٣:٠٠:٥٢١٩:١٠:٢٠١٩:٢٦:٥٢٠٠:٢٢:١٤
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:٠٨٠٦:٥٠:٤٢١٣:٠٠:٣٤١٩:١٠:٥٠١٩:٢٧:٢٢٠٠:٢١:٥٣
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٥٦٠٦:٤٩:٣٦١٣:٠٠:١٦١٩:١١:٢٠١٩:٢٧:٥٣٠٠:٢١:٣٢
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٤٥٠٦:٤٨:٣٠١٢:٥٩:٥٨١٩:١١:٥٠١٩:٢٨:٢٣٠٠:٢١:١١
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٣٣٠٦:٤٧:٢٤١٢:٥٩:٤٠١٩:١٢:٢٠١٩:٢٨:٥٤٠٠:٢٠:٥٠
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٢١٠٦:٤٦:١٩١٢:٥٩:٢٢١٩:١٢:٤٩١٩:٢٩:٢٥٠٠:٢٠:٢٩
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:٠٩٠٦:٤٥:١٣١٢:٥٩:٠٤١٩:١٣:١٩١٩:٢٩:٥٦٠٠:٢٠:٠٨
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٤٤:٠٨١٢:٥٨:٤٦١٩:١٣:٤٩١٩:٣٠:٢٧٠٠:١٩:٤٧
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٤٤٠٦:٤٣:٠٣١٢:٥٨:٢٩١٩:١٤:١٩١٩:٣٠:٥٨٠٠:١٩:٢٦
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٣٢٠٦:٤١:٥٨١٢:٥٨:١٢١٩:١٤:٥٠١٩:٣١:٢٩٠٠:١٩:٠٥
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٢٠٠٦:٤٠:٥٤١٢:٥٧:٥٤١٩:١٥:٢٠١٩:٣٢:٠٠٠٠:١٨:٤٤
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٣٩:٥٠١٢:٥٧:٣٨١٩:١٥:٥٠١٩:٣٢:٣٢٠٠:١٨:٢٣
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٣٨:٤٦١٢:٥٧:٢١١٩:١٦:٢٠١٩:٣٣:٠٣٠٠:١٨:٠٣
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٤٥٠٦:٣٧:٤٣١٢:٥٧:٠٥١٩:١٦:٥١١٩:٣٣:٣٥٠٠:١٧:٤٢
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٣٣٠٦:٣٦:٤٠١٢:٥٦:٤٩١٩:١٧:٢١١٩:٣٤:٠٧٠٠:١٧:٢٢
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٢٢٠٦:٣٥:٣٨١٢:٥٦:٣٣١٩:١٧:٥٢١٩:٣٤:٣٩٠٠:١٧:٠١
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:١١٠٦:٣٤:٣٦١٢:٥٦:١٧١٩:١٨:٢٣١٩:٣٥:١١٠٠:١٦:٤١
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٠٠٠٦:٣٣:٣٥١٢:٥٦:٠٢١٩:١٨:٥٤١٩:٣٥:٤٤٠٠:١٦:٢١
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٤٩٠٦:٣٢:٣٤١٢:٥٥:٤٧١٩:١٩:٢٥١٩:٣٦:١٦٠٠:١٦:٠٢
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٣٩٠٦:٣١:٣٤١٢:٥٥:٣٣١٩:١٩:٥٦١٩:٣٦:٤٩٠٠:١٥:٤٢
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٠:٣٤١٢:٥٥:١٩١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٧:٢٢٠٠:١٥:٢٣
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:١٩٠٦:٢٩:٣٥١٢:٥٥:٠٥١٩:٢٠:٥٩١٩:٣٧:٥٥٠٠:١٥:٠٤
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:١٠٠٦:٢٨:٣٧١٢:٥٤:٥١١٩:٢١:٣٠١٩:٣٨:٢٨٠٠:١٤:٤٦
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٠١٠٦:٢٧:٣٩١٢:٥٤:٣٨١٩:٢٢:٠٢١٩:٣٩:٠١٠٠:١٤:٢٧
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٢٦:٤٢١٢:٥٤:٢٦١٩:٢٢:٣٤١٩:٣٩:٣٥٠٠:١٤:٠٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای نخلستان اندا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای نخلستان اندا روستای نخلستان اندا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای نخلستان اندا روستای نخلستان اندا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نخلستان اندا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان اندا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نخلستان اندا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نخلستان اندا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نخلستان اندا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نخلستان اندا

روستای نخلستان اندا بر روی نقشه

روستای نخلستان اندا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان اندا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان اندا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نخلستان اندا
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای نخلستان اندا + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای نخلستان اندا + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای نخلستان اندا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نخلستان اندا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای نخلستان اندا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نخلستان اندا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان اندا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق نخلستان اندا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ نخلستان اندا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نخلستان اندا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق نخلستان اندا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نخلستان اندا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نخلستان اندا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق نخلستان اندا
جدول اوقات شرعی امروز فردا نخلستان اندا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان اندا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو