جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای میلکی

مهرگان | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز میلکی

اذان صبح: ٠٥:١١:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٥٧:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:١٠
اذان مغرب: ١٩:٤١:١٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:٠٨

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میلکی (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای میلکی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای میلکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای میلکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

اُرد بزرگ
اندیشه برتر در روزهای طوفانی و آشوب و در همان حال خموشی و آرامش، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای میلکی

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میلکی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میلکی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای میلکی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میلکی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان میلکی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٤:٥١١٢:٥٨:١٥١٩:٢٢:٠٣١٩:٣٨:٥٦٠٠:١٨:٢٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٤٥٠٦:٣٣:٥٠١٢:٥٨:٠٠١٩:٢٢:٣٥١٩:٣٩:٢٩٠٠:١٨:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٣٥٠٦:٣٢:٥٠١٢:٥٧:٤٦١٩:٢٣:٠٦١٩:٤٠:٠٣٠٠:١٧:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣١:٥١١٢:٥٧:٣٢١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٠:٣٦٠٠:١٧:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:١٥٠٦:٣٠:٥٢١٢:٥٧:١٩١٩:٢٤:١٠١٩:٤١:١٠٠٠:١٧:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٠٦٠٦:٢٩:٥٤١٢:٥٧:٠٦١٩:٢٤:٤٢١٩:٤١:٤٤٠٠:١٦:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٢٨:٥٦١٢:٥٦:٥٣١٩:٢٥:١٤١٩:٤٢:١٨٠٠:١٦:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٢٧:٥٩١٢:٥٦:٤١١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٢:٥٢٠٠:١٦:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٤١٠٦:٢٧:٠٣١٢:٥٦:٢٩١٩:٢٦:١٩١٩:٤٣:٢٦٠٠:١٥:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٦:٠٨١٢:٥٦:١٨١٩:٢٦:٥١١٩:٤٤:٠٠٠٠:١٥:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٢٥:١٣١٢:٥٦:٠٧١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٤:٣٥٠٠:١٥:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٤:١٩١٢:٥٥:٥٦١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٥:١٠٠٠:١٥:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٣:٢٦١٢:٥٥:٤٦١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٥:٤٥٠٠:١٤:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٢:٣٤١٢:٥٥:٣٧١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٦:٢٠٠٠:١٤:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢١:٤٣١٢:٥٥:٢٨١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٦:٥٥٠٠:١٤:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٠:٥٢١٢:٥٥:١٩١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٧:٣٠٠٠:١٤:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٠:٠٢١٢:٥٥:١١١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:٠٦٠٠:١٣:٥١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٩٠٦:١٩:١٤١٢:٥٥:٠٤١٩:٣١:١٦١٩:٤٨:٤٢٠٠:١٣:٣٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٥٨٠٦:١٨:٢٦١٢:٥٤:٥٧١٩:٣١:٥٠١٩:٤٩:١٨٠٠:١٣:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٥٨٠٦:١٧:٤٠١٢:٥٤:٥١١٩:٣٢:٢٤١٩:٤٩:٥٤٠٠:١٣:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٦:٥٤١٢:٥٤:٤٥١٩:٣٢:٥٨١٩:٥٠:٣٠٠٠:١٢:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٦:٠٩١٢:٥٤:٤٠١٩:٣٣:٣٢١٩:٥١:٠٦٠٠:١٢:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٥:٢٦١٢:٥٤:٣٥١٩:٣٤:٠٦١٩:٥١:٤٢٠٠:١٢:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٤:٤٣١٢:٥٤:٣١١٩:٣٤:٤١١٩:٥٢:١٩٠٠:١٢:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٤:٠٢١٢:٥٤:٢٨١٩:٣٥:١٥١٩:٥٢:٥٥٠٠:١٢:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٣:٢٢١٢:٥٤:٢٥١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٣:٣٢٠٠:١٢:٠٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٢:٤٣١٢:٥٤:٢٣١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٤:٠٩٠٠:١١:٥٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٢:٠٤١٢:٥٤:٢١١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٤:٤٥٠٠:١١:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١١:٢٨١٢:٥٤:٢٠١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٥:٢٢٠٠:١١:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای میلکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای میلکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای میلکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میلکی

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای میلکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای میلکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میلکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای میلکی

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای میلکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای میلکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای میلکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میلکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میلکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای میلکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای میلکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میلکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای میلکی

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای میلکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای میلکی روستای میلکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای میلکی روستای میلکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای میلکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میلکی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای میلکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای میلکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میلکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای میلکی

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٤:٤١٠٦:٠٠:٥٣١٢:٠٥:٠٨١٨:٠٩:٤٧١٨:٢٦:١٨٢٣:٥٦:٣٩
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٣:٣٠٠٦:٥٩:٤٧١٣:٠٤:٥٠١٩:١٠:١٨١٩:٢٦:٤٩٠٠:٢٦:١٩
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:٢٠٠٦:٥٨:٤٠١٣:٠٤:٣٢١٩:١٠:٤٩١٩:٢٧:٢٠٠٠:٢٥:٥٩
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٠٩٠٦:٥٧:٣٣١٣:٠٤:١٤١٩:١١:٢٠١٩:٢٧:٥١٠٠:٢٥:٣٩
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٥٨٠٦:٥٦:٢٦١٣:٠٣:٥٦١٩:١١:٥٠١٩:٢٨:٢٢٠٠:٢٥:١٨
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٤٧٠٦:٥٥:٢٠١٣:٠٣:٣٨١٩:١٢:٢١١٩:٢٨:٥٣٠٠:٢٤:٥٨
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٣٥٠٦:٥٤:١٣١٣:٠٣:١٩١٩:١٢:٥١١٩:٢٩:٢٤٠٠:٢٤:٣٧
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٢٣٠٦:٥٣:٠٦١٣:٠٣:٠١١٩:١٣:٢١١٩:٢٩:٥٥٠٠:٢٤:١٦
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:١١٠٦:٥٢:٠٠١٣:٠٢:٤٣١٩:١٣:٥٢١٩:٣٠:٢٦٠٠:٢٣:٥٥
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٥٩٠٦:٥٠:٥٣١٣:٠٢:٢٥١٩:١٤:٢٢١٩:٣٠:٥٧٠٠:٢٣:٣٤
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٤٦٠٦:٤٩:٤٧١٣:٠٢:٠٧١٩:١٤:٥٢١٩:٣١:٢٨٠٠:٢٣:١٣
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٣٤٠٦:٤٨:٤١١٣:٠١:٤٩١٩:١٥:٢٢١٩:٣٢:٠٠٠٠:٢٢:٥٢
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٢١٠٦:٤٧:٣٥١٣:٠١:٣١١٩:١٥:٥٣١٩:٣٢:٣١٠٠:٢٢:٣١
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٤٦:٢٩١٣:٠١:١٤١٩:١٦:٢٣١٩:٣٣:٠٢٠٠:٢٢:١٠
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٤٥:٢٤١٣:٠٠:٥٦١٩:١٦:٥٤١٩:٣٣:٣٤٠٠:٢١:٤٩
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٤٤٠٦:٤٤:١٩١٣:٠٠:٣٩١٩:١٧:٢٤١٩:٣٤:٠٥٠٠:٢١:٢٨
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٣١٠٦:٤٣:١٤١٣:٠٠:٢٢١٩:١٧:٥٥١٩:٣٤:٣٧٠٠:٢١:٠٧
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:١٩٠٦:٤٢:١٠١٣:٠٠:٠٥١٩:١٨:٢٥١٩:٣٥:٠٩٠٠:٢٠:٤٦
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٤١:٠٦١٢:٥٩:٤٨١٩:١٨:٥٦١٩:٣٥:٤١٠٠:٢٠:٢٥
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٠:٠٢١٢:٥٩:٣٢١٩:١٩:٢٧١٩:٣٦:١٣٠٠:٢٠:٠٥
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٣٨:٥٩١٢:٥٩:١٦١٩:١٩:٥٨١٩:٣٦:٤٥٠٠:١٩:٤٤
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٣٠٠٦:٣٧:٥٦١٢:٥٩:٠٠١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٧:١٨٠٠:١٩:٢٤
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:١٩٠٦:٣٦:٥٤١٢:٥٨:٤٥١٩:٢١:٠٠١٩:٣٧:٥١٠٠:١٩:٠٤
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٠٧٠٦:٣٥:٥٢١٢:٥٨:٣٠١٩:٢١:٣٢١٩:٣٨:٢٣٠٠:١٨:٤٤
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٤:٥١١٢:٥٨:١٥١٩:٢٢:٠٣١٩:٣٨:٥٦٠٠:١٨:٢٤
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٤٥٠٦:٣٣:٥٠١٢:٥٨:٠٠١٩:٢٢:٣٥١٩:٣٩:٢٩٠٠:١٨:٠٥
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٣٥٠٦:٣٢:٥٠١٢:٥٧:٤٦١٩:٢٣:٠٦١٩:٤٠:٠٣٠٠:١٧:٤٥
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣١:٥١١٢:٥٧:٣٢١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٠:٣٦٠٠:١٧:٢٦
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:١٥٠٦:٣٠:٥٢١٢:٥٧:١٩١٩:٢٤:١٠١٩:٤١:١٠٠٠:١٧:٠٨
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٠٦٠٦:٢٩:٥٤١٢:٥٧:٠٦١٩:٢٤:٤٢١٩:٤١:٤٤٠٠:١٦:٤٩
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٢٨:٥٦١٢:٥٦:٥٣١٩:٢٥:١٤١٩:٤٢:١٨٠٠:١٦:٣١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای میلکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای میلکی روستای میلکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای میلکی روستای میلکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میلکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میلکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای میلکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میلکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میلکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میلکی

روستای میلکی بر روی نقشه

روستای میلکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میلکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میلکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میلکی
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای میلکی + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای میلکی + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای میلکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای میلکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای میلکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میلکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میلکی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ میلکی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق میلکی
زمان پخش اذان آنلاین به افق میلکی
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ میلکی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ میلکی دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ میلکی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق میلکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا میلکی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میلکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو