جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر میرآباد

سردشت | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز میرآباد

اذان صبح: ٠٥:٥٠:٠١
طلوع آفتاب: ٠٧:١٤:٥٧
اذان ظهر: ١٣:٢١:٤٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:٠٦
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٢٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٩:٣٠

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر میرآباد (شهرستان سردشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ شهر میرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر میرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر میرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

ریچارد تمپلر
رویاها باشكوه اند، ولی واقعیت هم خوب است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر میرآباد

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر میرآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر میرآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر میرآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر میرآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان میرآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٥٥:٠٤١٣:٢٨:٣٢٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢١:٢٧٠٠:٤٣:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:١٣٠٦:٥٣:٤٤١٣:٢٨:١٨٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:٢١٠٠:٤٣:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٥٢:٢٥١٣:٢٨:٠٤٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:١٥٠٠:٤٢:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:٠١٠٦:٥١:٠٦١٣:٢٧:٥١٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٤٢:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤٩:٤٨١٣:٢٧:٣٨٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٤١:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤٨:٣١١٣:٢٧:٢٥٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٥:٥٨٠٠:٤١:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٧:١٤١٣:٢٧:١٣٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٤١:١٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٤١٠٦:٤٥:٥٨١٣:٢٧:٠١٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٤٠:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:٠٧٠٦:٤٤:٤٤١٣:٢٦:٥٠٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٨:٤٢٠٠:٤٠:٣٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٣٤٠٦:٤٣:٣٠١٣:٢٦:٣٩٢٠:١٠:٢٣٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٤٠:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٠١٠٦:٤٢:١٧١٣:٢٦:٢٨٢٠:١١:١٥٢٠:٣٠:٣١٠٠:٣٩:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٤١:٠٤١٣:٢٦:١٨٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:٢٦٠٠:٣٩:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٩:٥٣١٣:٢٦:٠٩٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٢:٢١٠٠:٣٩:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣٨:٤٣١٣:٢٦:٠٠٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:١٦٠٠:٣٨:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٣٧:٣٤١٣:٢٥:٥١٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٤:١١٠٠:٣٨:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٣٦:٢٦١٣:٢٥:٤٣٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٣٨:١٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٠٠٠٦:٣٥:١٩١٣:٢٥:٣٦٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٦:٠١٠٠:٣٨:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٣٤:١٣١٣:٢٥:٢٩٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٦:٥٦٠٠:٣٧:٤٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٣٣:٠٩١٣:٢٥:٢٣٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٧:٥٠٠٠:٣٧:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٤١٠٦:٣٢:٠٥١٣:٢٥:١٧٢٠:١٩:٠٢٢٠:٣٨:٤٥٠٠:٣٧:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:١٦٠٦:٣١:٠٣١٣:٢٥:١٢٢٠:١٩:٥٤٢٠:٣٩:٤٠٠٠:٣٦:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٣٠:٠٢١٣:٢٥:٠٨٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤٠:٣٥٠٠:٣٦:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٣١٠٦:٢٩:٠٢١٣:٢٥:٠٤٢٠:٢١:٣٧٢٠:٤١:٣٠٠٠:٣٦:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:١٠٠٦:٢٨:٠٤١٣:٢٥:٠٠٢٠:٢٢:٢٨٢٠:٤٢:٢٤٠٠:٣٦:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٢٧:٠٧١٣:٢٤:٥٧٢٠:٢٣:١٩٢٠:٤٣:١٩٠٠:٣٥:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣١٠٦:٢٦:١١١٣:٢٤:٥٥٢٠:٢٤:١٠٢٠:٤٤:١٣٠٠:٣٥:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:١٤٠٦:٢٥:١٦١٣:٢٤:٥٤٢٠:٢٥:٠١٢٠:٤٥:٠٧٠٠:٣٥:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٥٨٠٦:٢٤:٢٣١٣:٢٤:٥٢٢٠:٢٥:٥١٢٠:٤٦:٠٠٠٠:٣٥:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٢٣:٣٢١٣:٢٤:٥٢٢٠:٢٦:٤٢٢٠:٤٦:٥٤٠٠:٣٥:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر میرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر میرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر میرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میرآباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر میرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر میرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر میرآباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر میرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر میرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر میرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر میرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر میرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر میرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر میرآباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر میرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر میرآباد شهر میرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر میرآباد شهر میرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر میرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میرآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر میرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر میرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر میرآباد

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٩٠٦:٥٢:٠٦١٣:٣١:١٩٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٢٨:٥٧٠٠:٤٦:٠٦
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٥٠٦:٥٢:٥٤١٣:٣١:٠٤٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٤٥:٥٩
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢١٠٦:٥٣:٤٢١٣:٣٠:٤٨٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:١٢٠٠:٤٥:٥٢
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٦٠٦:٥٤:٣٠١٣:٣٠:٣١٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٤٥:٤٤
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٠٠٦:٥٥:١٧١٣:٣٠:١٤٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٤٥:٣٥
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٤٠٦:٥٦:٠٥١٣:٢٩:٥٧٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٤٥:٢٥
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٥٦:٥٣١٣:٢٩:٣٩٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٤٥:١٥
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤١٠٦:٥٧:٤٠١٣:٢٩:٢١٢٠:٠٠:٢٦٢٠:١٩:٠٨٠٠:٤٥:٠٥
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٤٠٦:٥٨:٢٧١٣:٢٩:٠٢١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:٤٢٠٠:٤٤:٥٤
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٦٠٦:٥٩:١٥١٣:٢٨:٤٣١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٦:١٥٠٠:٤٤:٤٢
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٧٠٧:٠٠:٠٢١٣:٢٨:٢٤١٩:٥٦:١١٢٠:١٤:٤٨٠٠:٤٤:٣٠
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٩٠٧:٠٠:٤٩١٣:٢٨:٠٥١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٢٠٠٠:٤٤:١٧
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٩٠٧:٠١:٣٦١٣:٢٧:٤٥١٩:٥٣:١٩٢٠:١١:٥٢٠٠:٤٤:٠٤
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٠٠٧:٠٢:٢٣١٣:٢٧:٢٥١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:٢٣٠٠:٤٣:٥١
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٠٠٧:٠٣:١٠١٣:٢٧:٠٥١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٤٣:٣٧
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٩٠٧:٠٣:٥٧١٣:٢٦:٤٥١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٤٣:٢٢
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٨٠٧:٠٤:٤٤١٣:٢٦:٢٤١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٤٣:٠٨
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٧٠٧:٠٥:٣١١٣:٢٦:٠٤١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٤٢:٥٣
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٥٠٧:٠٦:١٨١٣:٢٥:٤٣١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٤٢:٣٧
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٠:٤٣٠٧:٠٧:٠٥١٣:٢٥:٢٢١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠١:٢٥٠٠:٤٢:٢١
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٠٠٧:٠٧:٥٢١٣:٢٥:٠١١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٥٥٠٠:٤٢:٠٥
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣٧٠٧:٠٨:٣٩١٣:٢٤:٣٩١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٨:٢٥٠٠:٤١:٤٩
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٣:٣٤٠٧:٠٩:٢٦١٣:٢٤:١٨١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:٥٤٠٠:٤١:٣٢
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٠٠٧:١٠:١٣١٣:٢٣:٥٧١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٥:٢٣٠٠:٤١:١٦
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٥:٢٦٠٧:١١:٠٠١٣:٢٣:٣٦١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٣:٥٣٠٠:٤٠:٥٩
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٦:٢٢٠٧:١١:٤٧١٣:٢٣:١٤١٩:٣٤:٠٦١٩:٥٢:٢٢٠٠:٤٠:٤١
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٧:١٧٠٧:١٢:٣٥١٣:٢٢:٥٣١٩:٣٢:٣٦١٩:٥٠:٥١٠٠:٤٠:٢٤
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٨:١٢٠٧:١٣:٢٢١٣:٢٢:٣٢١٩:٣١:٠٦١٩:٤٩:٢١٠٠:٤٠:٠٦
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٩:٠٦٠٧:١٤:١٠١٣:٢٢:١٠١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٧:٥٠٠٠:٣٩:٤٨
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠١٠٧:١٤:٥٧١٣:٢١:٤٩١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٦:٢٠٠٠:٠٩:٣٠
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٥:٤٥١٢:٢١:٢٨١٨:٢٦:٣٦١٨:٤٤:٤٩٢٣:٣٩:١٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر میرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر میرآباد شهر میرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر میرآباد شهر میرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر میرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر میرآباد

شهر میرآباد یکی از شهرهای مرزی کردنشین شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی است

شهر میرآباد در ویکیپدیا

شهر میرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر میرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر میرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر میرآباد بر روی نقشه

شهر میرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر میرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر میرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر میرآباد
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر میرآباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر میرآباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر میرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر میرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر میرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر میرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر میرآباد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا میرآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق میرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا میرآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق میرآباد
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ میرآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق میرآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق میرآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ میرآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر میرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو