جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مشهد

مشهد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز مشهد

اذان صبح: ٠٢:٤٢:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٤:٢٢:٤٣
اذان ظهر: ١١:٢٨:٠١
غروب آفتاب: ١٨:٣٣:٤٥
اذان مغرب: ١٨:٥٤:١٢
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٧:٢٥

شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
٠٩ ذیقعده ١٤٤٥ قمری
١٨ می ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مشهد (شهرستان مشهد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ اردیبهشت ٠٣ شهر مشهد)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر مشهد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر مشهد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

بزرگمهر
خرد در نظر گاه مردمان آزاده و نیك سرشت جهان، پر از شادی و شكوه می نماید. بهره خردمندان و امیدواران، همیشه شادكامی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مشهد

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ | اوقات شرعی می ٢٤ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مشهد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مشهد ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر مشهد (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٨ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مشهد ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مشهد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠٠:٤٠١١:٤٣:٣٨١٧:٢٧:٠٩١٧:٤٥:٣٠٢٣:٠١:١٩
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٤:٣٥:٢٩٠٥:٥٩:١٩١١:٤٣:٢٦١٧:٢٨:٠٦١٧:٤٦:٢٥٢٣:٠١:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٤:٣٤:٠٩٠٥:٥٧:٥٨١١:٤٣:١٣١٧:٢٩:٠١١٧:٤٧:١٩٢٣:٠٠:٥٤
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٤:٣٢:٤٧٠٥:٥٦:٣٦١١:٤٣:٠٠١٧:٢٩:٥٧١٧:٤٨:١٤٢٣:٠٠:٤١
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٤:٣١:٢٥٠٥:٥٥:١٣١١:٤٢:٤٦١٧:٣٠:٥٢١٧:٤٩:٠٨٢٣:٠٠:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٤:٣٠:٠٢٠٥:٥٣:٥٠١١:٤٢:٣٢١٧:٣١:٤٧١٧:٥٠:٠٢٢٣:٠٠:١٢
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٥٢:٢٦١١:٤٢:١٧١٧:٣٢:٤١١٧:٥٠:٥٦٢٢:٥٩:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٤:٢٧:١٣٠٥:٥١:٠٢١١:٤٢:٠٢١٧:٣٣:٣٥١٧:٥١:٥٠٢٢:٥٩:٤١
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٤٩:٣٨١١:٤١:٤٦١٧:٣٤:٢٩١٧:٥٢:٤٣٢٢:٥٩:٢٥
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٤:٢٤:٢١٠٥:٤٨:١٣١١:٤١:٣١١٧:٣٥:٢٣١٧:٥٣:٣٧٢٢:٥٩:٠٨
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٤٦:٤٧١١:٤١:١٥١٧:٣٦:١٦١٧:٥٤:٣٠٢٢:٥٨:٥١
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٤:٢١:٢٥٠٥:٤٥:٢٢١١:٤٠:٥٨١٧:٣٧:١٠١٧:٥٥:٢٣٢٢:٥٨:٣٣
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٣:٥٦١١:٤٠:٤٢١٧:٣٨:٠٣١٧:٥٦:١٥٢٢:٥٨:١٥
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٤:١٨:٢٧٠٥:٤٢:٢٩١١:٤٠:٢٥١٧:٣٨:٥٥١٧:٥٧:٠٨٢٢:٥٧:٥٦
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٤:١٦:٥٧٠٥:٤١:٠٣١١:٤٠:٠٨١٧:٣٩:٤٨١٧:٥٨:٠١٢٢:٥٧:٣٧
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٤:١٥:٢٦٠٥:٣٩:٣٦١١:٣٩:٥١١٧:٤٠:٤٠١٧:٥٨:٥٣٢٢:٥٧:١٨
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٤:١٣:٥٥٠٥:٣٨:٠٩١١:٣٩:٣٣١٧:٤١:٣٣١٧:٥٩:٤٥٢٢:٥٦:٥٨
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٤:١٢:٢٣٠٥:٣٦:٤٢١١:٣٩:١٦١٧:٤٢:٢٥١٨:٠٠:٣٨٢٢:٥٦:٣٨
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٤:١٠:٥٠٠٥:٣٥:١٤١١:٣٨:٥٨١٧:٤٣:١٧١٨:٠١:٣٠٢٢:٥٦:١٧
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٤:٠٩:١٧٠٥:٣٣:٤٧١١:٣٨:٤٠١٧:٤٤:٠٨١٨:٠٢:٢٢٢٢:٥٥:٥٦
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٤:٠٧:٤٤٠٥:٣٢:٢٠١١:٣٨:٢٢١٧:٤٥:٠٠١٨:٠٣:١٤٢٢:٥٥:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٤:٠٦:١٠٠٥:٣٠:٥٢١١:٣٨:٠٤١٧:٤٥:٥٢١٨:٠٤:٠٧٢٢:٥٥:١٤
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٤:٠٤:٣٦٠٥:٢٩:٢٥١١:٣٧:٤٦١٧:٤٦:٤٣١٨:٠٤:٥٩٢٢:٥٤:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٤:٠٣:٠١٠٥:٢٧:٥٧١١:٣٧:٢٨١٧:٤٧:٣٥١٨:٠٥:٥١٢٢:٥٤:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٤:٠١:٢٦٠٥:٢٦:٣٠١١:٣٧:١٠١٧:٤٨:٢٦١٨:٠٦:٤٣٢٢:٥٤:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٣:٥٩:٥٠٠٥:٢٥:٠٢١١:٣٦:٥٢١٧:٤٩:١٨١٨:٠٧:٣٥٢٢:٥٣:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٣:٥٨:١٥٠٥:٢٣:٣٥١١:٣٦:٣٤١٧:٥٠:٠٩١٨:٠٨:٢٧٢٢:٥٣:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٣:٥٦:٣٨٠٥:٢٢:٠٨١١:٣٦:١٦١٧:٥١:٠٠١٨:٠٩:٢٠٢٢:٥٣:٠١
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٣:٥٥:٠٢٠٥:٢٠:٤١١١:٣٥:٥٨١٧:٥١:٥١١٨:١٠:١٢٢٢:٥٢:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مشهد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٥ قمری شهر مشهد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مشهد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مشهد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٥ قمری شهر مشهد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٥ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٥ هـ.ق
شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٥ هـ.ق شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٥ هـ.ق شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مشهد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مشهد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی می ٢٠٢٤ میلادی شهر مشهد

در این قسمت جدول اوقات شرعی می ٢٠٢٤ م شهر مشهد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مشهد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی می ٢٠٢٤ میلادی شهر مشهد

ژوئن
می ٢٠٢٤ م
آوریل

دانلود اوقات شرعی می ٢٠٢٤ شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢٤ میلادی شهر مشهد شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢٤ میلادی شهر مشهد شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مشهد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مشهد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر مشهد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش شهر مشهد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مشهد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر مشهد

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٠:٤٨٠٤:٥١:٢٣١١:٣٠:٢٤١٨:١٠:٠٠١٨:٢٩:٠١٢٢:٤٤:٣٧
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٩:١٤٠٤:٥٠:٠٧١١:٣٠:١٢١٨:١٠:٥٢١٨:٢٩:٥٦٢٢:٤٤:١٦
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٧:٤٠٠٤:٤٨:٥٢١١:٣٠:٠٠١٨:١١:٤٣١٨:٣٠:٥٠٢٢:٤٣:٥٥
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٦:٠٧٠٤:٤٧:٣٧١١:٢٩:٤٩١٨:١٢:٣٥١٨:٣١:٤٤٢٢:٤٣:٣٤
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٤:٣٤٠٤:٤٦:٢٤١١:٢٩:٣٨١٨:١٣:٢٧١٨:٣٢:٣٩٢٢:٤٣:١٤
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٣:٠٢٠٤:٤٥:١١١١:٢٩:٢٧١٨:١٤:١٨١٨:٣٣:٣٣٢٢:٤٢:٥٤
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١١:٣٠٠٤:٤٤:٠٠١١:٢٩:١٨١٨:١٥:١٠١٨:٣٤:٢٨٢٢:٤٢:٣٥
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٠:٠٠٠٤:٤٢:٤٩١١:٢٩:٠٨١٨:١٦:٠٢١٨:٣٥:٢٣٢٢:٤٢:١٦
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٠٨:٢٩٠٤:٤١:٣٩١١:٢٨:٥٩١٨:١٦:٥٤١٨:٣٦:١٧٢٢:٤١:٥٧
١٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٠٧:٠٠٠٤:٤٠:٣١١١:٢٨:٥١١٨:١٧:٤٥١٨:٣٧:١٢٢٢:٤١:٣٩
١١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٠٥:٣٢٠٤:٣٩:٢٣١١:٢٨:٤٣١٨:١٨:٣٧١٨:٣٨:٠٧٢٢:٤١:٢١
١٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٠٤:٠٤٠٤:٣٨:١٧١١:٢٨:٣٦١٨:١٩:٢٩١٨:٣٩:٠٢٢٢:٤١:٠٣
١٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٠٢:٣٧٠٤:٣٧:١٢١١:٢٨:٣٠١٨:٢٠:٢١١٨:٣٩:٥٧٢٢:٤٠:٤٦
١٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٠١:١٢٠٤:٣٦:٠٨١١:٢٨:٢٤١٨:٢١:١٢١٨:٤٠:٥١٢٢:٤٠:٣٠
١٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٢:٥٩:٤٧٠٤:٣٥:٠٥١١:٢٨:١٨١٨:٢٢:٠٤١٨:٤١:٤٦٢٢:٤٠:١٤
١٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٢:٥٨:٢٣٠٤:٣٤:٠٣١١:٢٨:١٣١٨:٢٢:٥٥١٨:٤٢:٤١٢٢:٣٩:٥٨
١٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٢:٥٧:٠١٠٤:٣٣:٠٣١١:٢٨:٠٩١٨:٢٣:٤٧١٨:٤٣:٣٥٢٢:٣٩:٤٣
١٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٢:٥٥:٣٩٠٤:٣٢:٠٤١١:٢٨:٠٥١٨:٢٤:٣٨١٨:٤٤:٣٠٢٢:٣٩:٢٨
١٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٢:٥٤:١٩٠٤:٣١:٠٦١١:٢٨:٠٢١٨:٢٥:٢٩١٨:٤٥:٢٤٢٢:٣٩:١٤
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٢:٥٣:٠٠٠٤:٣٠:٠٩١١:٢٧:٥٩١٨:٢٦:٢٠١٨:٤٦:١٨٢٢:٣٩:٠١
٢١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٢:٥١:٤٢٠٤:٢٩:١٤١١:٢٧:٥٧١٨:٢٧:١١١٨:٤٧:١٢٢٢:٣٨:٤٨
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٢:٥٠:٢٥٠٤:٢٨:٢٠١١:٢٧:٥٦١٨:٢٨:٠١١٨:٤٨:٠٦٢٢:٣٨:٣٦
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٢:٤٩:١٠٠٤:٢٧:٢٨١١:٢٧:٥٥١٨:٢٨:٥٢١٨:٤٨:٥٩٢٢:٣٨:٢٤
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٢:٤٧:٥٦٠٤:٢٦:٣٦١١:٢٧:٥٤١٨:٢٩:٤٢١٨:٤٩:٥٢٢٢:٣٨:١٣
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٢:٤٦:٤٣٠٤:٢٥:٤٧١١:٢٧:٥٥١٨:٣٠:٣١١٨:٥٠:٤٥٢٢:٣٨:٠٢
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٢:٤٥:٣٣٠٤:٢٤:٥٩١١:٢٧:٥٥١٨:٣١:٢٠١٨:٥١:٣٧٢٢:٣٧:٥٢
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٢:٤٤:٢٣٠٤:٢٤:١٢١١:٢٧:٥٧١٨:٣٢:٠٩١٨:٥٢:٢٩٢٢:٣٧:٤٢
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٢:٤٣:١٥٠٤:٢٣:٢٧١١:٢٧:٥٨١٨:٣٢:٥٨١٨:٥٣:٢١٢٢:٣٧:٣٣
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٢:٤٢:٠٩٠٤:٢٢:٤٣١١:٢٨:٠١١٨:٣٣:٤٥١٨:٥٤:١٢٢٢:٣٧:٢٥
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٢:٤١:٠٥٠٤:٢٢:٠٠١١:٢٨:٠٤١٨:٣٤:٣٣١٨:٥٥:٠٣٢٢:٣٧:١٧
٣١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٢:٤٠:٠٢٠٤:٢١:٢٠١١:٢٨:٠٧١٨:٣٥:٢٠١٨:٥٥:٥٢٢٢:٣٧:١٠

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ - ١٤٠٣ شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر مشهد شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر مشهد شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مشهد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مشهد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مشهد

مشهد کلان‌شهری در شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است. این شهر در زمان افشاریان، پایتخت ایران بود. مشهد با ۳۵۱ کیلومتر مربع مساحت، دومین شهر پهناور ایران بعد از تهران است

شهر مشهد در ویکیپدیا

شهر مشهد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مشهد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مشهد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مشهد بر روی نقشه

شهر مشهد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مشهد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مشهد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مشهد
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر مشهد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٥ شهر مشهد + دانلود
اوقات شرعی می ٢٠٢٤ شهر مشهد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر مشهد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر مشهد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مشهد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مشهد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا مشهد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مشهد
افق شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ مشهد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا مشهد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق مشهد ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مشهد
افق شرعی اردیبهشت ٠٣ / ١٤٠٣ مشهد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مشهد ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مشهد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢٤ / ٤,٣
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو