جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مشهد

مشهد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز مشهد

اذان صبح: ٠٤:٥٥:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٤٤
اذان ظهر: ١١:٢٠:٤٦
غروب آفتاب: ١٦:١٦:٣٦
اذان مغرب: ١٦:٣٦:٤٦
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٦:١٤

شنبه ١١ آذر ١٤٠٢
١٨ جمادی الاول ١٤٤٥ قمری
٠٢ دسامبر ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مشهد (شهرستان مشهد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ آذر ٠٢ شهر مشهد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٠٢ شهر مشهد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر مشهد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام سجاد (ع)
همانا معرفت و كمال دین مسلمان، در گرو رهاكردن سخنان و حرف هائى است كه به حال او ـو دیگرانـ سودى ندارد. و از ریا و خودنمائى دورى جستن، در برابر مشكلات زندگى بردبار و شكیبا بودن و داراى اخلاق پسندیده و نیك سیرت بودن است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مشهد

اوقات شرعی آذر ٠٢ | اوقات شرعی دسامبر ٢٣ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مشهد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مشهد ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی

برابر با سال ١٤٤٥ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر مشهد (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: سه شنبه ٢٢ اسفند ١٤٠٢ | ١٢ مارس ٢٠٢٤
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٠١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ فروردین ١٤٠٣ | ١١ آوریل ٢٠٢٤ (اول شوال ١٤٤٥)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مشهد ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مشهد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٤٦:٢٧١١:٤١:١١١٧:٣٦:٣٠١٧:٥٤:٤٣٢٢:٥٨:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣٠٤:٢١:٠٤٠٥:٤٥:٠١١١:٤٠:٥٥١٧:٣٧:٢٣١٧:٥٥:٣٦٢٢:٥٨:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢٤٠٤:١٩:٣٦٠٥:٤٣:٣٥١١:٤٠:٣٩١٧:٣٨:١٦١٧:٥٦:٢٩٢٢:٥٨:١١
٠٤ رمضان | ٠٢/١٢/٢٥٠٤:١٨:٠٦٠٥:٤٢:٠٩١١:٤٠:٢٢١٧:٣٩:٠٩١٧:٥٧:٢٢٢٢:٥٧:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٢/١٢/٢٦٠٤:١٦:٣٦٠٥:٤٠:٤٢١١:٤٠:٠٥١٧:٤٠:٠٢١٧:٥٨:١٥٢٢:٥٧:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧٠٤:١٥:٠٥٠٥:٣٩:١٦١١:٣٩:٤٨١٧:٤٠:٥٤١٧:٥٩:٠٧٢٢:٥٧:١٤
٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨٠٤:١٣:٣٤٠٥:٣٧:٤٩١١:٣٩:٣٠١٧:٤١:٤٧١٨:٠٠:٠٠٢٢:٥٦:٥٤
٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩٠٤:١٢:٠١٠٥:٣٦:٢١١١:٣٩:١٣١٧:٤٢:٣٩١٨:٠٠:٥٢٢٢:٥٦:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٣/٠١/٠١٠٤:١٠:٢٩٠٥:٣٤:٥٤١١:٣٨:٥٥١٧:٤٣:٣١١٨:٠١:٤٤٢٢:٥٦:١٣
١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٣٣:٢٧١١:٣٨:٣٧١٧:٤٤:٢٢١٨:٠٢:٣٦٢٢:٥٥:٥٢
١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٣١:٥٩١١:٣٨:١٩١٧:٤٥:١٤١٨:٠٣:٢٨٢٢:٥٥:٣١
١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠٤٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٣٠:٣٢١١:٣٨:٠١١٧:٤٦:٠٦١٨:٠٤:٢٠٢٢:٥٥:١٠
١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠٥٠٤:٠٤:١٤٠٥:٢٩:٠٤١١:٣٧:٤٣١٧:٤٦:٥٧١٨:٠٥:١٣٢٢:٥٤:٤٨
١٤ رمضان | ٠٣/٠١/٠٦٠٤:٠٢:٣٩٠٥:٢٧:٣٧١١:٣٧:٢٥١٧:٤٧:٤٨١٨:٠٦:٠٥٢٢:٥٤:٢٦
١٥ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧٠٤:٠١:٠٣٠٥:٢٦:٠٩١١:٣٧:٠٦١٧:٤٨:٣٩١٨:٠٦:٥٧٢٢:٥٤:٠٤
١٦ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨٠٣:٥٩:٢٨٠٥:٢٤:٤٢١١:٣٦:٤٨١٧:٤٩:٣١١٨:٠٧:٤٩٢٢:٥٣:٤١
١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩٠٣:٥٧:٥٢٠٥:٢٣:١٤١١:٣٦:٣٠١٧:٥٠:٢٢١٨:٠٨:٤١٢٢:٥٣:١٩
١٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٠٠٣:٥٦:١٦٠٥:٢١:٤٧١١:٣٦:١٢١٧:٥١:١٣١٨:٠٩:٣٣٢٢:٥٢:٥٦
١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١١٠٣:٥٤:٣٩٠٥:٢٠:٢٠١١:٣٥:٥٤١٧:٥٢:٠٤١٨:١٠:٢٥٢٢:٥٢:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١٢٠٣:٥٣:٠٢٠٥:١٨:٥٣١١:٣٥:٣٦١٧:٥٢:٥٥١٨:١١:١٧٢٢:٥٢:١٠
٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٣٠٣:٥١:٢٥٠٥:١٧:٢٧١١:٣٥:١٨١٧:٥٣:٤٦١٨:١٢:٠٩٢٢:٥١:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١٤٠٣:٤٩:٤٨٠٥:١٦:٠٠١١:٣٥:٠٠١٧:٥٤:٣٧١٨:١٣:٠٢٢٢:٥١:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١٥٠٣:٤٨:١١٠٥:١٤:٣٤١١:٣٤:٤٣١٧:٥٥:٢٨١٨:١٣:٥٤٢٢:٥١:٠١
٢٤ رمضان | ٠٣/٠١/١٦٠٣:٤٦:٣٤٠٥:١٣:٠٩١١:٣٤:٢٦١٧:٥٦:١٩١٨:١٤:٤٧٢٢:٥٠:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٣/٠١/١٧٠٣:٤٤:٥٦٠٥:١١:٤٣١١:٣٤:٠٨١٧:٥٧:١٠١٨:١٥:٣٩٢٢:٥٠:١٤
٢٦ رمضان | ٠٣/٠١/١٨٠٣:٤٣:١٩٠٥:١٠:١٨١١:٣٣:٥١١٧:٥٨:٠١١٨:١٦:٣٢٢٢:٤٩:٥١
٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٩٠٣:٤١:٤٢٠٥:٠٨:٥٤١١:٣٣:٣٥١٧:٥٨:٥٢١٨:١٧:٢٥٢٢:٤٩:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠٠٣:٤٠:٠٤٠٥:٠٧:٢٩١١:٣٣:١٨١٧:٥٩:٤٣١٨:١٨:١٨٢٢:٤٩:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢١٠٣:٣٨:٢٧٠٥:٠٦:٠٦١١:٣٣:٠٢١٨:٠٠:٣٥١٨:١٩:١١٢٢:٤٨:٤٢
٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢٢٠٣:٣٦:٥٠٠٥:٠٤:٤٢١١:٣٢:٤٦١٨:٠١:٢٦١٨:٢٠:٠٤٢٢:٤٨:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مشهد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ قمری شهر مشهد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مشهد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مشهد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ قمری شهر مشهد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق
ربیع الثانی

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق
شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مشهد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مشهد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر مشهد

در این قسمت جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ م شهر مشهد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مشهد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر مشهد

ژانویه
دسامبر ٢٠٢٣ م
نوامبر

دانلود اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر مشهد شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر مشهد شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مشهد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مشهد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر مشهد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ هـ.ش شهر مشهد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مشهد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر مشهد

دی
آذر ١٤٠٢ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٤٠٢٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٥:٠٨١١:١٧:٣٣١٦:١٩:٤٠١٦:٣٩:٢٨٢٢:٣٣:٣٨
٠٢ آذر ١٤٠٢٠٤:٤٧:٣٧٠٦:١٦:٠٨١١:١٧:٤٩١٦:١٩:١٣١٦:٣٩:٠٣٢٢:٣٣:٥٠
٠٣ آذر ١٤٠٢٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٧:٠٧١١:١٨:٠٦١٦:١٨:٤٧١٦:٣٨:٤٠٢٢:٣٤:٠٣
٠٤ آذر ١٤٠٢٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٨:٠٦١١:١٨:٢٤١٦:١٨:٢٤١٦:٣٨:١٩٢٢:٣٤:١٧
٠٥ آذر ١٤٠٢٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٩:٠٥١١:١٨:٤٢١٦:١٨:٠٣١٦:٣٨:٠٠٢٢:٣٤:٣١
٠٦ آذر ١٤٠٢٠٤:٥١:٠٠٠٦:٢٠:٠٣١١:١٩:٠١١٦:١٧:٤٣١٦:٣٧:٤٣٢٢:٣٤:٤٦
٠٧ آذر ١٤٠٢٠٤:٥١:٤٩٠٦:٢١:٠٠١١:١٩:٢١١٦:١٧:٢٦١٦:٣٧:٢٧٢٢:٣٥:٠٢
٠٨ آذر ١٤٠٢٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢١:٥٧١١:١٩:٤١١٦:١٧:١٠١٦:٣٧:١٤٢٢:٣٥:١٩
٠٩ آذر ١٤٠٢٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٢:٥٣١١:٢٠:٠٢١٦:١٦:٥٧١٦:٣٧:٠٣٢٢:٣٥:٣٧
١٠ آذر ١٤٠٢٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢٣:٤٩١١:٢٠:٢٤١٦:١٦:٤٥١٦:٣٦:٥٣٢٢:٣٥:٥٥
١١ آذر ١٤٠٢٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢٤:٤٤١١:٢٠:٤٦١٦:١٦:٣٦١٦:٣٦:٤٦٢٢:٣٦:١٤
١٢ آذر ١٤٠٢٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٥:٣٨١١:٢١:٠٩١٦:١٦:٢٩١٦:٣٦:٤٠٢٢:٣٦:٣٤
١٣ آذر ١٤٠٢٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٦:٣٢١١:٢١:٣٣١٦:١٦:٢٣١٦:٣٦:٣٧٢٢:٣٦:٥٤
١٤ آذر ١٤٠٢٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٧:٢٤١١:٢١:٥٨١٦:١٦:٢٠١٦:٣٦:٣٥٢٢:٣٧:١٦
١٥ آذر ١٤٠٢٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٨:١٦١١:٢٢:٢٢١٦:١٦:١٩١٦:٣٦:٣٦٢٢:٣٧:٣٨
١٦ آذر ١٤٠٢٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٩:٠٧١١:٢٢:٤٨١٦:١٦:١٩١٦:٣٦:٣٨٢٢:٣٨:٠٠
١٧ آذر ١٤٠٢٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٩:٥٦١١:٢٣:١٤١٦:١٦:٢٢١٦:٣٦:٤٢٢٢:٣٨:٢٤
١٨ آذر ١٤٠٢٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٣٠:٤٥١١:٢٣:٤٠١٦:١٦:٢٧١٦:٣٦:٤٩٢٢:٣٨:٤٨
١٩ آذر ١٤٠٢٠٥:٠١:٠٨٠٦:٣١:٣٣١١:٢٤:٠٧١٦:١٦:٣٤١٦:٣٦:٥٧٢٢:٣٩:١٢
٢٠ آذر ١٤٠٢٠٥:٠١:٥١٠٦:٣٢:١٩١١:٢٤:٣٥١٦:١٦:٤٣١٦:٣٧:٠٧٢٢:٣٩:٣٧
٢١ آذر ١٤٠٢٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٣٣:٠٤١١:٢٥:٠٢١٦:١٦:٥٤١٦:٣٧:١٩٢٢:٤٠:٠٣
٢٢ آذر ١٤٠٢٠٥:٠٣:١٣٠٦:٣٣:٤٨١١:٢٥:٣١١٦:١٧:٠٧١٦:٣٧:٣٣٢٢:٤٠:٢٩
٢٣ آذر ١٤٠٢٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٣٤:٣١١١:٢٥:٥٩١٦:١٧:٢٢١٦:٣٧:٤٩٢٢:٤٠:٥٦
٢٤ آذر ١٤٠٢٠٥:٠٤:٣١٠٦:٣٥:١٣١١:٢٦:٢٨١٦:١٧:٣٨١٦:٣٨:٠٦٢٢:٤١:٢٣
٢٥ آذر ١٤٠٢٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣٥:٥٣١١:٢٦:٥٧١٦:١٧:٥٧١٦:٣٨:٢٦٢٢:٤١:٥١
٢٦ آذر ١٤٠٢٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٦:٣١١١:٢٧:٢٦١٦:١٨:١٨١٦:٣٨:٤٧٢٢:٤٢:١٩
٢٧ آذر ١٤٠٢٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣٧:٠٨١١:٢٧:٥٦١٦:١٨:٤٠١٦:٣٩:١٠٢٢:٤٢:٤٧
٢٨ آذر ١٤٠٢٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٧:٤٤١١:٢٨:٢٥١٦:١٩:٠٤١٦:٣٩:٣٤٢٢:٤٣:١٦
٢٩ آذر ١٤٠٢٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٨:١٨١١:٢٨:٥٥١٦:١٩:٣١١٦:٤٠:٠١٢٢:٤٣:٤٥
٣٠ آذر ١٤٠٢٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣٨:٥٠١١:٢٩:٢٤١٦:١٩:٥٨١٦:٤٠:٢٩٢٢:٤٤:١٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٠٢ - ١٤٠٢ شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر مشهد شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر مشهد شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مشهد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مشهد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مشهد

مشهد کلان‌شهری در شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است. این شهر در زمان افشاریان، پایتخت ایران بود. مشهد با ۳۵۱ کیلومتر مربع مساحت، دومین شهر پهناور ایران بعد از تهران است

شهر مشهد در ویکیپدیا

شهر مشهد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مشهد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مشهد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مشهد بر روی نقشه

شهر مشهد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مشهد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مشهد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مشهد
اوقات شرعی آذر ٠٢ شهر مشهد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ شهر مشهد + دانلود
اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ شهر مشهد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر مشهد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٤ شهر مشهد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مشهد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مشهد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مشهد ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مشهد ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
افق شرعی امروز فردا مشهد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مشهد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مشهد
جدول اوقات شرعی آذر ٠٢ / ١٤٠٢ مشهد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق مشهد ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان پخش اذان زنده به افق مشهد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مشهد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢٢ / ٤,٤
شما قبلا به این مطلب رای داده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو