جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مشهد

مشهد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز مشهد

اذان صبح: ٠٤:١٠:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٤:٣٣
اذان ظهر: ١١:٣٨:٥٠
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٤٢
اذان مغرب: ١٨:٠١:٥٦
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٦:٠٨

سه شنبه ٠١ فروردین ١٤٠٢
٢٨ شعبان ١٤٤٤ قمری
٢١ مارس ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مشهد (شهرستان مشهد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ فروردین ٠٢ شهر مشهد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر مشهد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر مشهد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تهاجم رژیم ستم شاهی به مدرسه فیضیه قم (1342)
عید نوروز
عید نوروز

بوك مینستر فولر
شما هرگز قادر به آموختن كم و اندك نخواهید بود، تنها می توان بیشتر و بیشتر یاد گرفت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مشهد

اوقات شرعی فروردین ٠٢ | اوقات شرعی مارس ٢٣ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مشهد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مشهد ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر مشهد (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٠٣ فروردین ١٤٠٢ | ٢٣ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مشهد ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مشهد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٣٠٤:٠٦:٥٩٠٥:٣١:٣٨١١:٣٨:١٤١٧:٤٥:٢٦١٨:٠٣:٤١٢٢:٥٥:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٣٠:١٠١١:٣٧:٥٦١٧:٤٦:١٨١٨:٠٤:٣٣٢٢:٥٥:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٤:٠٣:٥١٠٥:٢٨:٤٣١١:٣٧:٣٨١٧:٤٧:٠٩١٨:٠٥:٢٥٢٢:٥٤:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٤:٠٢:١٦٠٥:٢٧:١٦١١:٣٧:٢٠١٧:٤٨:٠١١٨:٠٦:١٧٢٢:٥٤:٢١
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٤:٠٠:٤٠٠٥:٢٥:٤٨١١:٣٧:٠٢١٧:٤٨:٥٢١٨:٠٧:٠٩٢٢:٥٣:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٢٤:٢١١١:٣٦:٤٤١٧:٤٩:٤٣١٨:٠٨:٠٢٢٢:٥٣:٣٦
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٣:٥٧:٢٩٠٥:٢٢:٥٤١١:٣٦:٢٦١٧:٥٠:٣٥١٨:٠٨:٥٤٢٢:٥٣:١٤
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٣:٥٥:٥٣٠٥:٢١:٢٦١١:٣٦:٠٨١٧:٥١:٢٦١٨:٠٩:٤٦٢٢:٥٢:٥١
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٣:٥٤:١٦٠٥:١٩:٥٩١١:٣٥:٥٠١٧:٥٢:١٧١٨:١٠:٣٨٢٢:٥٢:٢٨
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٣:٥٢:٣٩٠٥:١٨:٣٣١١:٣٥:٣٢١٧:٥٣:٠٨١٨:١١:٣٠٢٢:٥٢:٠٥
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٣:٥١:٠٢٠٥:١٧:٠٦١١:٣٥:١٤١٧:٥٣:٥٩١٨:١٢:٢٣٢٢:٥١:٤٢
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٣:٤٩:٢٥٠٥:١٥:٤٠١١:٣٤:٥٧١٧:٥٤:٥٠١٨:١٣:١٥٢٢:٥١:١٩
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٣:٤٧:٤٨٠٥:١٤:١٤١١:٣٤:٣٩١٧:٥٥:٤١١٨:١٤:٠٧٢٢:٥٠:٥٦
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٣:٤٦:١١٠٥:١٢:٤٨١١:٣٤:٢٢١٧:٥٦:٣٢١٨:١٥:٠٠٢٢:٥٠:٣٢
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٣:٤٤:٣٣٠٥:١١:٢٣١١:٣٤:٠٥١٧:٥٧:٢٢١٨:١٥:٥٢٢٢:٥٠:٠٩
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٣:٤٢:٥٦٠٥:٠٩:٥٨١١:٣٣:٤٨١٧:٥٨:١٣١٨:١٦:٤٥٢٢:٤٩:٤٦
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٣:٤١:١٨٠٥:٠٨:٣٣١١:٣٣:٣١١٧:٥٩:٠٤١٨:١٧:٣٨٢٢:٤٩:٢٣
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٣:٣٩:٤١٠٥:٠٧:٠٩١١:٣٣:١٤١٧:٥٩:٥٥١٨:١٨:٣٠٢٢:٤٨:٥٩
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٣:٣٨:٠٣٠٥:٠٥:٤٥١١:٣٢:٥٨١٨:٠٠:٤٦١٨:١٩:٢٣٢٢:٤٨:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٣:٣٦:٢٦٠٥:٠٤:٢٢١١:٣٢:٤٢١٨:٠١:٣٨١٨:٢٠:١٦٢٢:٤٨:١٣
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٣:٣٤:٤٩٠٥:٠٣:٠٠١١:٣٢:٢٦١٨:٠٢:٢٩١٨:٢١:١٠٢٢:٤٧:٥٠
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٣:٣٣:١٢٠٥:٠١:٣٨١١:٣٢:١١١٨:٠٣:٢٠١٨:٢٢:٠٣٢٢:٤٧:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٣:٣١:٣٥٠٥:٠٠:١٦١١:٣١:٥٦١٨:٠٤:١١١٨:٢٢:٥٦٢٢:٤٧:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٣:٢٩:٥٨٠٤:٥٨:٥٥١١:٣١:٤١١٨:٠٥:٠٣١٨:٢٣:٥٠٢٢:٤٦:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٣:٢٨:٢٢٠٤:٥٧:٣٥١١:٣١:٢٧١٨:٠٥:٥٤١٨:٢٤:٤٤٢٢:٤٦:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٣:٢٦:٤٦٠٤:٥٦:١٥١١:٣١:١٣١٨:٠٦:٤٦١٨:٢٥:٣٨٢٢:٤٥:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٣:٢٥:١٠٠٤:٥٤:٥٧١١:٣٠:٥٩١٨:٠٧:٣٧١٨:٢٦:٣٢٢٢:٤٥:٣٦
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٣:٢٣:٣٥٠٤:٥٣:٣٨١١:٣٠:٤٦١٨:٠٨:٢٩١٨:٢٧:٢٦٢٢:٤٥:١٤
٢٩ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٣:٢٢:٠٠٠٤:٥٢:٢١١١:٣٠:٣٣١٨:٠٩:٢١١٨:٢٨:٢٠٢٢:٤٤:٥٣
٣٠ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٣:٢٠:٢٥٠٤:٥١:٠٥١١:٣٠:٢١١٨:١٠:١٣١٨:٢٩:١٥٢٢:٤٤:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مشهد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر مشهد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مشهد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مشهد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر مشهد

رمضان
شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
رجب

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مشهد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مشهد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر مشهد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ م شهر مشهد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مشهد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر مشهد

آوریل
مارس ٢٠٢٣ م
فوریه

دانلود اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر مشهد شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر مشهد شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مشهد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مشهد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر مشهد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ هـ.ش شهر مشهد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مشهد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر مشهد

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٢ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٠:٠٦٠٥:٣٤:٣٣١١:٣٨:٥٠١٧:٤٣:٤٢١٨:٠١:٥٦٢٢:٥٦:٠٨
٠٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٣٣:٠٥١١:٣٨:٣٢١٧:٤٤:٣٤١٨:٠٢:٤٨٢٢:٥٥:٤٧
٠٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٦:٥٩٠٥:٣١:٣٨١١:٣٨:١٤١٧:٤٥:٢٦١٨:٠٣:٤١٢٢:٥٥:٢٦
٠٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٣٠:١٠١١:٣٧:٥٦١٧:٤٦:١٨١٨:٠٤:٣٣٢٢:٥٥:٠٤
٠٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٣:٥١٠٥:٢٨:٤٣١١:٣٧:٣٨١٧:٤٧:٠٩١٨:٠٥:٢٥٢٢:٥٤:٤٣
٠٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٢:١٦٠٥:٢٧:١٦١١:٣٧:٢٠١٧:٤٨:٠١١٨:٠٦:١٧٢٢:٥٤:٢١
٠٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٠:٤٠٠٥:٢٥:٤٨١١:٣٧:٠٢١٧:٤٨:٥٢١٨:٠٧:٠٩٢٢:٥٣:٥٩
٠٨ فروردین ١٤٠٢٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٢٤:٢١١١:٣٦:٤٤١٧:٤٩:٤٣١٨:٠٨:٠٢٢٢:٥٣:٣٦
٠٩ فروردین ١٤٠٢٠٣:٥٧:٢٩٠٥:٢٢:٥٤١١:٣٦:٢٦١٧:٥٠:٣٥١٨:٠٨:٥٤٢٢:٥٣:١٤
١٠ فروردین ١٤٠٢٠٣:٥٥:٥٣٠٥:٢١:٢٦١١:٣٦:٠٨١٧:٥١:٢٦١٨:٠٩:٤٦٢٢:٥٢:٥١
١١ فروردین ١٤٠٢٠٣:٥٤:١٦٠٥:١٩:٥٩١١:٣٥:٥٠١٧:٥٢:١٧١٨:١٠:٣٨٢٢:٥٢:٢٨
١٢ فروردین ١٤٠٢٠٣:٥٢:٣٩٠٥:١٨:٣٣١١:٣٥:٣٢١٧:٥٣:٠٨١٨:١١:٣٠٢٢:٥٢:٠٥
١٣ فروردین ١٤٠٢٠٣:٥١:٠٢٠٥:١٧:٠٦١١:٣٥:١٤١٧:٥٣:٥٩١٨:١٢:٢٣٢٢:٥١:٤٢
١٤ فروردین ١٤٠٢٠٣:٤٩:٢٥٠٥:١٥:٤٠١١:٣٤:٥٧١٧:٥٤:٥٠١٨:١٣:١٥٢٢:٥١:١٩
١٥ فروردین ١٤٠٢٠٣:٤٧:٤٨٠٥:١٤:١٤١١:٣٤:٣٩١٧:٥٥:٤١١٨:١٤:٠٧٢٢:٥٠:٥٦
١٦ فروردین ١٤٠٢٠٣:٤٦:١١٠٥:١٢:٤٨١١:٣٤:٢٢١٧:٥٦:٣٢١٨:١٥:٠٠٢٢:٥٠:٣٢
١٧ فروردین ١٤٠٢٠٣:٤٤:٣٣٠٥:١١:٢٣١١:٣٤:٠٥١٧:٥٧:٢٢١٨:١٥:٥٢٢٢:٥٠:٠٩
١٨ فروردین ١٤٠٢٠٣:٤٢:٥٦٠٥:٠٩:٥٨١١:٣٣:٤٨١٧:٥٨:١٣١٨:١٦:٤٥٢٢:٤٩:٤٦
١٩ فروردین ١٤٠٢٠٣:٤١:١٨٠٥:٠٨:٣٣١١:٣٣:٣١١٧:٥٩:٠٤١٨:١٧:٣٨٢٢:٤٩:٢٣
٢٠ فروردین ١٤٠٢٠٣:٣٩:٤١٠٥:٠٧:٠٩١١:٣٣:١٤١٧:٥٩:٥٥١٨:١٨:٣٠٢٢:٤٨:٥٩
٢١ فروردین ١٤٠٢٠٣:٣٨:٠٣٠٥:٠٥:٤٥١١:٣٢:٥٨١٨:٠٠:٤٦١٨:١٩:٢٣٢٢:٤٨:٣٦
٢٢ فروردین ١٤٠٢٠٣:٣٦:٢٦٠٥:٠٤:٢٢١١:٣٢:٤٢١٨:٠١:٣٨١٨:٢٠:١٦٢٢:٤٨:١٣
٢٣ فروردین ١٤٠٢٠٣:٣٤:٤٩٠٥:٠٣:٠٠١١:٣٢:٢٦١٨:٠٢:٢٩١٨:٢١:١٠٢٢:٤٧:٥٠
٢٤ فروردین ١٤٠٢٠٣:٣٣:١٢٠٥:٠١:٣٨١١:٣٢:١١١٨:٠٣:٢٠١٨:٢٢:٠٣٢٢:٤٧:٢٧
٢٥ فروردین ١٤٠٢٠٣:٣١:٣٥٠٥:٠٠:١٦١١:٣١:٥٦١٨:٠٤:١١١٨:٢٢:٥٦٢٢:٤٧:٠٥
٢٦ فروردین ١٤٠٢٠٣:٢٩:٥٨٠٤:٥٨:٥٥١١:٣١:٤١١٨:٠٥:٠٣١٨:٢٣:٥٠٢٢:٤٦:٤٢
٢٧ فروردین ١٤٠٢٠٣:٢٨:٢٢٠٤:٥٧:٣٥١١:٣١:٢٧١٨:٠٥:٥٤١٨:٢٤:٤٤٢٢:٤٦:٢٠
٢٨ فروردین ١٤٠٢٠٣:٢٦:٤٦٠٤:٥٦:١٥١١:٣١:١٣١٨:٠٦:٤٦١٨:٢٥:٣٨٢٢:٤٥:٥٨
٢٩ فروردین ١٤٠٢٠٣:٢٥:١٠٠٤:٥٤:٥٧١١:٣٠:٥٩١٨:٠٧:٣٧١٨:٢٦:٣٢٢٢:٤٥:٣٦
٣٠ فروردین ١٤٠٢٠٣:٢٣:٣٥٠٤:٥٣:٣٨١١:٣٠:٤٦١٨:٠٨:٢٩١٨:٢٧:٢٦٢٢:٤٥:١٤
٣١ فروردین ١٤٠٢٠٣:٢٢:٠٠٠٤:٥٢:٢١١١:٣٠:٣٣١٨:٠٩:٢١١٨:٢٨:٢٠٢٢:٤٤:٥٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٢ - ١٤٠٢ شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر مشهد شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر مشهد شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مشهد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مشهد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مشهد

مشهد کلان‌شهری در شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است. این شهر در زمان افشاریان، پایتخت ایران بود. مشهد با ۳۵۱ کیلومتر مربع مساحت، دومین شهر پهناور ایران بعد از تهران است

شهر مشهد در ویکیپدیا

شهر مشهد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مشهد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مشهد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مشهد بر روی نقشه

شهر مشهد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مشهد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مشهد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مشهد
اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر مشهد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ شهر مشهد + دانلود
اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر مشهد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر مشهد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ شهر مشهد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مشهد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مشهد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مشهد
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٢ / ١٤٠٢ مشهد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ مشهد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا مشهد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مشهد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ مشهد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق مشهد ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
افق شرعی فروردین ٠٢ / ١٤٠٢ مشهد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مشهد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٦
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو