جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مرزن آباد

چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز مرزن آباد

اذان صبح: ٠٤:٥٢:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٤١
اذان ظهر: ١١:٤٩:٣٢
غروب آفتاب: ١٧:٢١:٥٢
اذان مغرب: ١٧:٤٠:٢٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٧:٢٥

سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
٠٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مرزن آباد (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ مهر ٩٩ شهر مرزن آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر مرزن آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مرزن آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز صادرات

پائولو كوئیلو
آنچه بیش از همه انسانها را شیفته می كند زیبایی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مرزن آباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مرزن آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مرزن آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر مرزن آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مرزن آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مرزن آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٣٢:٤١١٣:٠٥:٠٤١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٦:٥٢٠٠:٢٠:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٣١:٢٠١٣:٠٤:٤٩١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٧:٤٦٠٠:١٩:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٩:٥٩١٣:٠٤:٣٥١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٨:٤٠٠٠:١٩:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٨:٤٠١٣:٠٤:٢١١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٩:٣٤٠٠:١٨:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٧:٢١١٣:٠٤:٠٨١٩:٤١:٣١٢٠:٠٠:٢٩٠٠:١٨:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٦:٠٣١٣:٠٣:٥٥١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠١:٢٣٠٠:١٨:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٤:٤٥١٣:٠٣:٤٢١٩:٤٣:١٥٢٠:٠٢:١٨٠٠:١٧:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٣:٢٩١٣:٠٣:٣٠١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٣:١٢٠٠:١٧:٢٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢٢:١٣١٣:٠٣:١٨١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٤:٠٧٠٠:١٧:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢٠:٥٨١٣:٠٣:٠٧١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٥:٠٢٠٠:١٦:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٩:٤٤١٣:٠٢:٥٦١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٥:٥٧٠٠:١٦:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٨:٣١١٣:٠٢:٤٥١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:٥١٠٠:١٦:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٧:١٩١٣:٠٢:٣٥١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٧:٤٦٠٠:١٥:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٦:٠٧١٣:٠٢:٢٦١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٨:٤١٠٠:١٥:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٤:٥٧١٣:٠٢:١٧١٩:٥٠:١١٢٠:٠٩:٣٦٠٠:١٥:٠٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٣:٤٨١٣:٠٢:٠٨١٩:٥١:٠٣٢٠:١٠:٣١٠٠:١٤:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٣٨٠٦:١٢:٤٠١٣:٠٢:٠٠١٩:٥١:٥٥٢٠:١١:٢٦٠٠:١٤:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:١٠٠٦:١١:٣٣١٣:٠١:٥٣١٩:٥٢:٤٧٢٠:١٢:٢١٠٠:١٤:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٤٢٠٦:١٠:٢٧١٣:٠١:٤٦١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٣:١٧٠٠:١٣:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠١:٤٠١٩:٥٤:٣١٢٠:١٤:١٢٠٠:١٣:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٨:١٩١٣:٠١:٣٤١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٥:٠٧٠٠:١٣:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٢٦٠٦:٠٧:١٦١٣:٠١:٢٩١٩:٥٦:١٤٢٠:١٦:٠٢٠٠:١٣:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٦:١٥١٣:٠١:٢٤١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٦:٥٦٠٠:١٢:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٥:١٥١٣:٠١:٢٠١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٧:٥١٠٠:١٢:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:١٨٠٦:٠٤:١٧١٣:٠١:١٧١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٨:٤٦٠٠:١٢:٢٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٥٨٠٦:٠٣:١٩١٣:٠١:١٤١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٩:٤٠٠٠:١٢:١٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٤٠٠٦:٠٢:٢٤١٣:٠١:١٢٢٠:٠٠:٣١٢٠:٢٠:٣٥٠٠:١١:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٢٢٠٦:٠١:٢٩١٣:٠١:١٠٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢١:٢٩٠٠:١١:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٠٦٠٦:٠٠:٣٦١٣:٠١:٠٩٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢٢:٢٢٠٠:١١:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مرزن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مرزن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مرزن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرزن آباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر مرزن آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مرزن آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مرزن آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر مرزن آباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر مرزن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر مرزن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر مرزن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مرزن آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مرزن آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مرزن آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر مرزن آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مرزن آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مرزن آباد

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر مرزن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مرزن آباد شهر مرزن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مرزن آباد شهر مرزن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مرزن آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مرزن آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مرزن آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر مرزن آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مرزن آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مرزن آباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٢:٤٨١١:٥٧:٢٤١٨:٠١:٢٤١٨:١٩:٣٨٢٣:١٥:١٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥٣:٣٦١١:٥٧:٠٣١٧:٥٩:٥٤١٨:١٨:٠٨٢٣:١٤:٥١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥٤:٢٤١١:٥٦:٤٢١٧:٥٨:٢٤١٨:١٦:٣٨٢٣:١٤:٣٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٥:١٣١١:٥٦:٢١١٧:٥٦:٥٥١٨:١٥:٠٨٢٣:١٤:١٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٤٠٥:٥٦:٠١١١:٥٦:٠٠١٧:٥٥:٢٥١٨:١٣:٣٨٢٣:١٣:٥٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٦٠٥:٥٦:٥٠١١:٥٥:٤٠١٧:٥٣:٥٦١٨:١٢:٠٩٢٣:١٣:٣٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٨٠٥:٥٧:٣٨١١:٥٥:٢٠١٧:٥٢:٢٧١٨:١٠:٤٠٢٣:١٣:١٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٠٠٥:٥٨:٢٧١١:٥٥:٠٠١٧:٥٠:٥٨١٨:٠٩:١٢٢٣:١٣:٠٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٢٠٥:٥٩:١٦١١:٥٤:٤٠١٧:٤٩:٣٠١٨:٠٧:٤٣٢٣:١٢:٤٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٠:٠٦١١:٥٤:٢١١٧:٤٨:٠٢١٨:٠٦:١٦٢٣:١٢:٢٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٠:٥٥١١:٥٤:٠١١٧:٤٦:٣٤١٨:٠٤:٤٨٢٣:١٢:٠٥
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠١:٤٥١١:٥٣:٤٣١٧:٤٥:٠٦١٨:٠٣:٢١٢٣:١١:٤٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٢:٣٥١١:٥٣:٢٤١٧:٤٣:٤٠١٨:٠١:٥٥٢٣:١١:٣٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٣:٢٦١١:٥٣:٠٦١٧:٤٢:١٣١٨:٠٠:٢٩٢٣:١١:١٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٤:١٦١١:٥٢:٤٨١٧:٤٠:٤٧١٧:٥٩:٠٤٢٣:١٠:٥٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٥:٠٧١١:٥٢:٣١١٧:٣٩:٢٢١٧:٥٧:٣٩٢٣:١٠:٣٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٣٠٦:٠٥:٥٩١١:٥٢:١٤١٧:٣٧:٥٧١٧:٥٦:١٥٢٣:١٠:٢٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٠٦:٥٠١١:٥١:٥٨١٧:٣٦:٣٢١٧:٥٤:٥٢٢٣:١٠:٠٤
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٥٠٦:٠٧:٤٢١١:٥١:٤٢١٧:٣٥:٠٩١٧:٥٣:٢٩٢٣:٠٩:٤٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٠٨:٣٤١١:٥١:٢٦١٧:٣٣:٤٦١٧:٥٢:٠٧٢٣:٠٩:٣١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٧٠٦:٠٩:٢٧١١:٥١:١١١٧:٣٢:٢٣١٧:٥٠:٤٦٢٣:٠٩:١٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١٠:٢٠١١:٥٠:٥٧١٧:٣١:٠٢١٧:٤٩:٢٦٢٣:٠٩:٠٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١١:١٣١١:٥٠:٤٣١٧:٢٩:٤١١٧:٤٨:٠٦٢٣:٠٨:٤٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٢:٠٧١١:٥٠:٢٩١٧:٢٨:٢٠١٧:٤٦:٤٧٢٣:٠٨:٣١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٣:٠١١١:٥٠:١٧١٧:٢٧:٠١١٧:٤٥:٢٩٢٣:٠٨:١٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٣:٥٦١١:٥٠:٠٥١٧:٢٥:٤٣١٧:٤٤:١٢٢٣:٠٨:٠٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٤:٥٠١١:٤٩:٥٣١٧:٢٤:٢٥١٧:٤٢:٥٦٢٣:٠٧:٥٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٤٠٦:١٥:٤٦١١:٤٩:٤٢١٧:٢٣:٠٨١٧:٤١:٤١٢٣:٠٧:٣٧
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٦:٤١١١:٤٩:٣٢١٧:٢١:٥٢١٧:٤٠:٢٧٢٣:٠٧:٢٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٧:٣٧١١:٤٩:٢٢١٧:٢٠:٣٧١٧:٣٩:١٤٢٣:٠٧:١٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مرزن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مرزن آباد شهر مرزن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مرزن آباد شهر مرزن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مرزن آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مرزن آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مرزن آباد

مَرزَن‌آباد از شهرهای استان مازندران در شمال ایران است. این شهر، در بخش مرزن آباد شهرستان چالوس قرار دارد

شهر مرزن آباد در ویکیپدیا

شهر مرزن آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مرزن آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مرزن آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مرزن آباد بر روی نقشه

شهر مرزن آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مرزن آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مرزن آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مرزن آباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر مرزن آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر مرزن آباد + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر مرزن آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مرزن آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر مرزن آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مرزن آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مرزن آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مرزن آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق مرزن آباد
افق شرعی امروز فردا مرزن آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا مرزن آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ مرزن آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق مرزن آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مرزن آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق مرزن آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مرزن آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو