جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر لادیز

زاهدان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز لادیز

اذان صبح: ٠٤:٥٤:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:١٥
اذان ظهر: ١٢:١٨:٠٧
غروب آفتاب: ١٨:٢٣:٣٢
اذان مغرب: ١٨:٤٠:١٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٩:٢٠

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لادیز (شهرستان زاهدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ شهر لادیز)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر لادیز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لادیز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

برایان تریسی
اكثر مردم سرگرم فعالیت هایی هستند كه بیشتر آرامش بخشند تا هدفمند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر لادیز

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لادیز در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لادیز ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر لادیز (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لادیز ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان لادیز
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٨:٣٣٠٥:٥٩:٠٧١٢:٢٤:٥٠١٨:٥٠:٥٨١٩:٠٨:١٠٢٣:٤٤:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٧:١٨٠٥:٥٨:٠٤١٢:٢٤:٣٥١٨:٥١:٣٣١٩:٠٨:٤٧٢٣:٤٣:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٠٤٠٥:٥٧:٠١١٢:٢٤:٢٢١٨:٥٢:٠٨١٩:٠٩:٢٤٢٣:٤٣:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٤:٥٠٠٥:٥٥:٥٩١٢:٢٤:٠٨١٨:٥٢:٤٤١٩:١٠:٠١٢٣:٤٣:١٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٣:٣٦٠٥:٥٤:٥٧١٢:٢٣:٥٥١٨:٥٣:١٩١٩:١٠:٣٨٢٣:٤٢:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٢:٢٣٠٥:٥٣:٥٦١٢:٢٣:٤٢١٨:٥٣:٥٤١٩:١١:١٦٢٣:٤٢:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣١:١١٠٥:٥٢:٥٦١٢:٢٣:٣٠١٨:٥٤:٣٠١٩:١١:٥٣٢٣:٤٢:١٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٩:٥٩٠٥:٥١:٥٧١٢:٢٣:١٨١٨:٥٥:٠٦١٩:١٢:٣١٢٣:٤١:٥٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٨:٤٧٠٥:٥٠:٥٨١٢:٢٣:٠٧١٨:٥٥:٤١١٩:١٣:٠٩٢٣:٤١:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٧:٣٦٠٥:٥٠:٠٠١٢:٢٢:٥٦١٨:٥٦:١٧١٩:١٣:٤٧٢٣:٤١:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٤٩:٠٣١٢:٢٢:٤٦١٨:٥٦:٥٣١٩:١٤:٢٥٢٣:٤١:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:١٦٠٥:٤٨:٠٧١٢:٢٢:٣٥١٨:٥٧:٢٩١٩:١٥:٠٣٢٣:٤٠:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٤٧:١١١٢:٢٢:٢٦١٨:٥٨:٠٦١٩:١٥:٤١٢٣:٤٠:٣٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٤٦:١٧١٢:٢٢:١٧١٨:٥٨:٤٢١٩:١٦:٢٠٢٣:٤٠:١٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٥٢٠٥:٤٥:٢٣١٢:٢٢:٠٨١٨:٥٩:١٨١٩:١٦:٥٨٢٣:٤٠:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٤٤:٣١١٢:٢٢:٠١١٨:٥٩:٥٥١٩:١٧:٣٧٢٣:٣٩:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٩:٣٩٠٥:٤٣:٣٩١٢:٢١:٥٣١٩:٠٠:٣٢١٩:١٨:١٦٢٣:٣٩:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٨:٣٤٠٥:٤٢:٤٨١٢:٢١:٤٦١٩:٠١:٠٨١٩:١٨:٥٥٢٣:٣٩:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٧:٣٠٠٥:٤١:٥٨١٢:٢١:٤٠١٩:٠١:٤٥١٩:١٩:٣٤٢٣:٣٩:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٦:٢٧٠٥:٤١:١٠١٢:٢١:٣٤١٩:٠٢:٢٢١٩:٢٠:١٣٢٣:٣٨:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٥:٢٥٠٥:٤٠:٢٢١٢:٢١:٢٩١٩:٠٢:٥٩١٩:٢٠:٥٣٢٣:٣٨:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٤:٢٤٠٥:٣٩:٣٦١٢:٢١:٢٥١٩:٠٣:٣٦١٩:٢١:٣٢٢٣:٣٨:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٣:٢٤٠٥:٣٨:٥٠١٢:٢١:٢١١٩:٠٤:١٤١٩:٢٢:١٢٢٣:٣٨:١٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٢:٢٥٠٥:٣٨:٠٦١٢:٢١:١٧١٩:٠٤:٥١١٩:٢٢:٥١٢٣:٣٨:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١١:٢٧٠٥:٣٧:٢٣١٢:٢١:١٤١٩:٠٥:٢٨١٩:٢٣:٣١٢٣:٣٧:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٣٠٠٥:٣٦:٤١١٢:٢١:١٢١٩:٠٦:٠٥١٩:٢٤:١٠٢٣:٣٧:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٣٦:٠٠١٢:٢١:١٠١٩:٠٦:٤٢١٩:٢٤:٥٠٢٣:٣٧:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٤٠٠٥:٣٥:٢١١٢:٢١:٠٩١٩:٠٧:١٩١٩:٢٥:٢٩٢٣:٣٧:٣٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٠٧:٤٧٠٥:٣٤:٤٢١٢:٢١:٠٩١٩:٠٧:٥٦١٩:٢٦:٠٨٢٣:٣٧:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لادیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لادیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لادیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لادیز

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر لادیز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر لادیز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لادیز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر لادیز

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر لادیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر لادیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر لادیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لادیز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لادیز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لادیز

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر لادیز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لادیز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لادیز

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر لادیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لادیز شهر لادیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لادیز شهر لادیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر لادیز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لادیز برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر لادیز

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر لادیز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لادیز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر لادیز

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٩٠٥:٥٧:٣٣١٢:٢٧:٣٧١٨:٥٧:١٥١٩:١٤:٣٤٢٣:٤٦:٥٤
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٣٠٥:٥٨:٠٥١٢:٢٧:٢١١٨:٥٦:١٢١٩:١٣:٢٨٢٣:٤٦:٤٤
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٦٠٥:٥٨:٣٧١٢:٢٧:٠٥١٨:٥٥:٠٨١٩:١٢:٢٣٢٣:٤٦:٣٤
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٩٠٥:٥٩:٠٨١٢:٢٦:٤٩١٨:٥٤:٠٣١٩:١١:١٦٢٣:٤٦:٢٣
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٢٠٥:٥٩:٤٠١٢:٢٦:٣٢١٨:٥٢:٥٨١٩:١٠:٠٩٢٣:٤٦:١١
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠٠:١١١٢:٢٦:١٤١٨:٥١:٥٢١٩:٠٩:٠١٢٣:٤٥:٥٩
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٦٠٦:٠٠:٤٢١٢:٢٥:٥٦١٨:٥٠:٤٥١٩:٠٧:٥٣٢٣:٤٥:٤٧
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٠١:١٣١٢:٢٥:٣٨١٨:٤٩:٣٨١٩:٠٦:٤٥٢٣:٤٥:٣٤
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠١:٤٣١٢:٢٥:٢٠١٨:٤٨:٣٠١٩:٠٥:٣٥٢٣:٤٥:٢٠
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٠٠٦:٠٢:١٤١٢:٢٥:٠١١٨:٤٧:٢٢١٩:٠٤:٢٦٢٣:٤٥:٠٦
١١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٠٠٦:٠٢:٤٤١٢:٢٤:٤٢١٨:٤٦:١٣١٩:٠٣:١٥٢٣:٤٤:٥٢
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٣:١٥١٢:٢٤:٢٣١٨:٤٥:٠٤١٩:٠٢:٠٥٢٣:٤٤:٣٧
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٣:٤٥١٢:٢٤:٠٣١٨:٤٣:٥٥١٩:٠٠:٥٤٢٣:٤٤:٢٢
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٤:١٥١٢:٢٣:٤٣١٨:٤٢:٤٥١٨:٥٩:٤٣٢٣:٤٤:٠٦
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٠٤:٤٥١٢:٢٣:٢٣١٨:٤١:٣٤١٨:٥٨:٣١٢٣:٤٣:٥٠
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٠٥:١٥١٢:٢٣:٠٣١٨:٤٠:٢٣١٨:٥٧:١٩٢٣:٤٣:٣٤
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٠٥:٤٥١٢:٢٢:٤٢١٨:٣٩:١٢١٨:٥٦:٠٧٢٣:٤٣:١٧
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٠٦:١٥١٢:٢٢:٢١١٨:٣٨:٠١١٨:٥٤:٥٥٢٣:٤٣:٠٠
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٠٦:٤٥١٢:٢٢:٠٠١٨:٣٦:٤٩١٨:٥٣:٤٢٢٣:٤٢:٤٣
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٧٠٦:٠٧:١٥١٢:٢١:٣٩١٨:٣٥:٣٨١٨:٥٢:٢٩٢٣:٤٢:٢٦
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٤٠٦:٠٧:٤٥١٢:٢١:١٨١٨:٣٤:٢٦١٨:٥١:١٦٢٣:٤٢:٠٨
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٠٨:١٤١٢:٢٠:٥٧١٨:٣٣:١٣١٨:٥٠:٠٣٢٣:٤١:٥٠
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٠٨:٤٤١٢:٢٠:٣٦١٨:٣٢:٠١١٨:٤٨:٥٠٢٣:٤١:٣٢
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٣٠٦:٠٩:١٤١٢:٢٠:١٥١٨:٣٠:٤٩١٨:٤٧:٣٧٢٣:٤١:١٤
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٩٠٦:٠٩:٤٤١٢:١٩:٥٣١٨:٢٩:٣٦١٨:٤٦:٢٤٢٣:٤٠:٥٥
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٠:١٤١٢:١٩:٣٢١٨:٢٨:٢٣١٨:٤٥:١٠٢٣:٤٠:٣٦
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٠:٤٤١٢:١٩:١١١٨:٢٧:١١١٨:٤٣:٥٧٢٣:٤٠:١٨
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١١:١٤١٢:١٨:٤٩١٨:٢٥:٥٨١٨:٤٢:٤٤٢٣:٣٩:٥٩
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١١:٤٥١٢:١٨:٢٨١٨:٢٤:٤٥١٨:٤١:٣١٢٣:٣٩:٤٠
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٤٠٦:١٢:١٥١٢:١٨:٠٧١٨:٢٣:٣٢١٨:٤٠:١٨٢٣:٠٩:٢٠
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٨٠٥:١٢:٤٥١١:١٧:٤٥١٧:٢٢:١٩١٧:٣٩:٠٥٢٢:٣٩:٠١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر لادیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر لادیز شهر لادیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر لادیز شهر لادیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لادیز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لادیز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لادیز

دهستان لادیز نام دهستانی در بخش میرجاوه شهرستان زاهدان، استان سیستان و بلوچستان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۳۹۵۳ نفر (۴۴۳۶ خانوار) بوده‌است

شهر لادیز در ویکیپدیا

شهر لادیز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لادیز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لادیز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لادیز بر روی نقشه

شهر لادیز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لادیز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لادیز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لادیز
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر لادیز + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر لادیز + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر لادیز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لادیز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر لادیز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لادیز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لادیز رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لادیز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق لادیز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق لادیز
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لادیز
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لادیز دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لادیز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لادیز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لادیز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لادیز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو