جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قیر

قیروکارزین | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز قیر

اذان صبح: ٠٤:٣٣:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:١٤
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:٥٩:١٨
اذان مغرب: ٢٠:١٨:١٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٦:٤٦

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قیر (شهرستان قیروکارزین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر قیر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر قیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

لویی كان
پروژه؛ یعنی شالوده دادن به یك فرم، درون یك نظم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قیر

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قیر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قیر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر قیر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قیر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣٣:٣٧١٢:٥٨:٠٦١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٠:٠٧٠٠:١٧:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٢٤٠٦:٣٢:٣٤١٢:٥٧:٥٢١٩:٢٣:٣٦١٩:٤٠:٤٣٠٠:١٧:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:١٠٠٦:٣١:٣١١٢:٥٧:٣٨١٩:٢٤:١٠١٩:٤١:١٩٠٠:١٧:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٠:٢٩١٢:٥٧:٢٤١٩:٢٤:٤٤١٩:٤١:٥٥٠٠:١٦:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٢٩:٢٨١٢:٥٧:١٠١٩:٢٥:١٨١٩:٤٢:٣١٠٠:١٦:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٢٨:٢٧١٢:٥٦:٥٧١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٣:٠٧٠٠:١٦:٠٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٢٧:٢٧١٢:٥٦:٤٥١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٣:٤٤٠٠:١٥:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٢٦:٢٨١٢:٥٦:٣٢١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٤:٢٠٠٠:١٥:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٢٥:٢٩١٢:٥٦:٢٠١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٤:٥٧٠٠:١٥:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٤:٣٢١٢:٥٦:٠٩١٩:٢٨:١٢١٩:٤٥:٣٤٠٠:١٤:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٣:٣٥١٢:٥٥:٥٨١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٦:١١٠٠:١٤:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٢:٣٨١٢:٥٥:٤٨١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٦:٤٨٠٠:١٤:٢١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢١:٤٣١٢:٥٥:٣٨١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٧:٢٥٠٠:١٤:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٠:٤٨١٢:٥٥:٢٨١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٨:٠٣٠٠:١٣:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٠٥٠٦:١٩:٥٥١٢:٥٥:١٩١٩:٣١:٠٨١٩:٤٨:٤٠٠٠:١٣:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥٩٠٦:١٩:٠٢١٢:٥٥:١١١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:١٨٠٠:١٣:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٥٣٠٦:١٨:١٠١٢:٥٥:٠٣١٩:٣٢:١٩١٩:٤٩:٥٦٠٠:١٣:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٧:١٩١٢:٥٤:٥٥١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٠:٣٤٠٠:١٢:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٦:٣٠١٢:٥٤:٤٩١٩:٣٣:٣١١٩:٥١:١٢٠٠:١٢:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٥:٤١١٢:٥٤:٤٢١٩:٣٤:٠٧١٩:٥١:٥١٠٠:١٢:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٤:٥٣١٢:٥٤:٣٧١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:٢٩٠٠:١٢:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٤:٠٦١٢:٥٤:٣١١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:٠٨٠٠:١١:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٣:٢١١٢:٥٤:٢٧١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٣:٤٦٠٠:١١:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٢:٣٦١٢:٥٤:٢٣١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:٢٥٠٠:١١:٣٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١١:٥٣١٢:٥٤:١٩١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٥:٠٣٠٠:١١:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١١:١٠١٢:٥٤:١٧١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٥:٤٢٠٠:١١:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٠:٢٩١٢:٥٤:١٤١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:٢١٠٠:١١:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٠٩:٤٩١٢:٥٤:١٣١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:٠٠٠٠:١١:٠٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠٩:١٠١٢:٥٤:١٢١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:٣٨٠٠:١٠:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قیر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر قیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر قیر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر قیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر قیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر قیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر قیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر قیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر قیر

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر قیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر قیر شهر قیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر قیر شهر قیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر قیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قیر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر قیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر قیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر قیر

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠١:٠٠١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٢٥٠٠:١٣:٤٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠١:١٤١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:٣٧٠٠:١٣:٥٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١١٠٦:٠١:٢٩١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:٤٧٠٠:١٤:٠٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠١:٤٥١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٧:٥٦٠٠:١٤:٢٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٢:٠٢١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٨:٠٤٠٠:١٤:٣٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٢:٢٠١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:١٠٠٠:١٤:٥١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٢:٣٩١٣:٠١:٠٠١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:١٥٠٠:١٥:٠٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٢:٥٨١٣:٠١:١٢١٩:٥٩:٢١٢٠:١٨:١٩٠٠:١٥:٢٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٣:١٩١٣:٠١:٢٤١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٢١٠٠:١٥:٣٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٤٠٦:٠٣:٤٠١٣:٠١:٣٦١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:٢١٠٠:١٥:٤٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٤:٠٢١٣:٠١:٤٧١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:٢١٠٠:١٦:٠٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٤:٢٥١٣:٠١:٥٩١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:١٩٠٠:١٦:١٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٤:٤٩١٣:٠٢:١٠١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:١٥٠٠:١٦:٣٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٢:٢٠١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:١٠٠٠:١٦:٤٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٥:٣٩١٣:٠٢:٣٠١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:٠٤٠٠:١٧:٠١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٦:٠٥١٣:٠٢:٤٠١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٧:٥٦٠٠:١٧:١٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٢:٥٠١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٧:٤٦٠٠:١٧:٢٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠٢:٥٩١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:٣٦٠٠:١٧:٤٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٧:٢٦١٣:٠٣:٠٨١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٢٣٠٠:١٧:٥٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٧:٥٤١٣:٠٣:١٦١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:١٠٠٠:١٨:٠٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٣:٢٤١٩:٥٨:١٣٢٠:١٦:٥٥٠٠:١٨:٢٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠٣:٣٢١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:٣٨٠٠:١٨:٣٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٩:٢٣١٣:٠٣:٣٩١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٢٠٠٠:١٨:٤٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٠٩:٥٣١٣:٠٣:٤٥١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٠١٠٠:١٩:٠٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٠:٢٤١٣:٠٣:٥١١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٥:٤٠٠٠:١٩:١٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٩٠٦:١٠:٥٥١٣:٠٣:٥٧١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:١٨٠٠:١٩:٢٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١١:٢٦١٣:٠٤:٠٢١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٤:٥٤٠٠:١٩:٣٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١١:٥٨١٣:٠٤:٠٧١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:٢٩٠٠:١٩:٤٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٢:٣٠١٣:٠٤:١١١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٠٢٠٠:١٩:٥٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٣:٠٣١٣:٠٤:١٤١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٣:٣٤٠٠:٢٠:٠٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٤:١٧١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٠٥٠٠:٢٠:١٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر قیر شهر قیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر قیر شهر قیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قیر

قیر شهری است در استان فارس در جنوب ایران. این شهر در بخش مرکزی شهرستان قیر و کارزین قرار گرفته و مرکز شهرستان می‌باشد. این شهر در ۱۸۵ کیلومتری شهر شیراز مرکز استان فارس واقع گردیده‌است آب و هوایی گرم و نسبتاً ملایم دارد

شهر قیر در ویکیپدیا

شهر قیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قیر بر روی نقشه

شهر قیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قیر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قیر
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر قیر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر قیر + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر قیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر قیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قیر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قیر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قیر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا قیر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قیر
افق شرعی امروز فردا قیر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو