جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قلم

کلاشگرد | فاریاب | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز قلم

اذان صبح: ٠٤:٢١:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٢٥
غروب آفتاب: ١٩:٤٠:٥٥
اذان مغرب: ١٩:٥٩:٣٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠١:٣٢

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلم (شهرستان فاریاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای قلم)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای قلم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژوبر
امید جزیی از خوشبختی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلم

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلم ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قلم (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلم ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قلم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٧:٤٥٠٦:١٧:٢٠١٢:٤١:٢٤١٩:٠٥:٥٣١٩:٢٢:٥٤٠٠:٠١:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٣٣٠٦:١٦:١٨١٢:٤١:٠٩١٩:٠٦:٢٦١٩:٢٣:٢٩٠٠:٠٠:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٥:١٦١٢:٤٠:٥٥١٩:٠٧:٠٠١٩:٢٤:٠٤٠٠:٠٠:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٠٨٠٦:١٤:١٥١٢:٤٠:٤١١٩:٠٧:٣٣١٩:٢٤:٣٩٠٠:٠٠:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٣:١٥١٢:٤٠:٢٨١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٥:١٤٢٣:٥٩:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٢:١٥١٢:٤٠:١٥١٩:٠٨:٤٠١٩:٢٥:٤٩٢٣:٥٩:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١١:١٦١٢:٤٠:٠٢١٩:٠٩:١٣١٩:٢٦:٢٥٢٣:٥٩:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٠:١٧١٢:٣٩:٥٠١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٧:٠٠٢٣:٥٩:٠١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٨:١٥٠٦:٠٩:٢٠١٢:٣٩:٣٨١٩:١٠:٢١١٩:٢٧:٣٦٢٣:٥٨:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٠٨:٢٣١٢:٣٩:٢٧١٩:١٠:٥٥١٩:٢٨:١٢٢٣:٥٨:٢٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٠٧:٢٧١٢:٣٩:١٦١٩:١١:٢٩١٩:٢٨:٤٨٢٣:٥٨:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٦:٣١١٢:٣٩:٠٥١٩:١٢:٠٣١٩:٢٩:٢٥٢٣:٥٧:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٥:٣٧١٢:٣٨:٥٥١٩:١٢:٣٨١٩:٣٠:٠١٢٣:٥٧:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٤:٤٣١٢:٣٨:٤٦١٩:١٣:١٢١٩:٣٠:٣٨٢٣:٥٧:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٣:٥٠١٢:٣٨:٣٧١٩:١٣:٤٧١٩:٣١:١٤٢٣:٥٧:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٢٤٠٦:٠٢:٥٩١٢:٣٨:٢٨١٩:١٤:٢٢١٩:٣١:٥١٢٣:٥٦:٥١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٢:٠٨١٢:٣٨:٢٠١٩:١٤:٥٧١٩:٣٢:٢٨٢٣:٥٦:٣٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٨:١٦٠٦:٠١:١٨١٢:٣٨:١٣١٩:١٥:٣٢١٩:٣٣:٠٥٢٣:٥٦:٢٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٠:٢٩١٢:٣٨:٠٦١٩:١٦:٠٧١٩:٣٣:٤٣٢٣:٥٦:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:١١٠٥:٥٩:٤١١٢:٣٨:٠٠١٩:١٦:٤٢١٩:٣٤:٢٠٢٣:٥٥:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:١١٠٥:٥٨:٥٤١٢:٣٧:٥٤١٩:١٧:١٧١٩:٣٤:٥٨٢٣:٥٥:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:١١٠٥:٥٨:٠٨١٢:٣٧:٤٩١٩:١٧:٥٣١٩:٣٥:٣٥٢٣:٥٥:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:١٢٠٥:٥٧:٢٣١٢:٣٧:٤٤١٩:١٨:٢٨١٩:٣٦:١٣٢٣:٥٥:٢١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٦:٣٩١٢:٣٧:٤٠١٩:١٩:٠٤١٩:٣٦:٥١٢٣:٥٥:١٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٥:٥٦١٢:٣٧:٣٧١٩:١٩:٣٩١٩:٣٧:٢٩٢٣:٥٥:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٢١٠٥:٥٥:١٥١٢:٣٧:٣٤١٩:٢٠:١٥١٩:٣٨:٠٧٢٣:٥٤:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٥٤:٣٤١٢:٣٧:٣٢١٩:٢٠:٥١١٩:٣٨:٤٥٢٣:٥٤:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٣:٥٥١٢:٣٧:٣٠١٩:٢١:٢٦١٩:٣٩:٢٢٢٣:٥٤:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥٣:١٧١٢:٣٧:٢٩١٩:٢٢:٠٢١٩:٤٠:٠٠٢٣:٥٤:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قلم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قلم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قلم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلم

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای قلم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای قلم

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای قلم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای قلم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قلم

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای قلم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قلم

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای قلم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قلم روستای قلم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قلم روستای قلم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قلم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قلم

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قلم

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٥٠٥:٤٥:٢٣١٢:٤٣:٠٠١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٩:٣١٢٣:٥٧:١٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٩٠٥:٤٥:٣٦١٢:٤٣:١٣١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:٤٢٢٣:٥٧:٣٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٥٠٥:٤٥:٥١١٢:٤٣:٢٦١٩:٤١:٠٠١٩:٥٩:٥٣٢٣:٥٧:٤٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٢٠٥:٤٦:٠٧١٢:٤٣:٣٩١٩:٤١:٠٩٢٠:٠٠:٠٢٢٣:٥٨:٠٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥١٠٥:٤٦:٢٤١٢:٤٣:٥٢١٩:٤١:١٧٢٠:٠٠:١٠٢٣:٥٨:١٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١١٠٥:٤٦:٤٢١٢:٤٤:٠٥١٩:٤١:٢٤٢٠:٠٠:١٦٢٣:٥٨:٢٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٣٠٥:٤٧:٠٠١٢:٤٤:١٧١٩:٤١:٣٠٢٠:٠٠:٢١٢٣:٥٨:٤٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٦٠٥:٤٧:٢٠١٢:٤٤:٢٩١٩:٤١:٣٤٢٠:٠٠:٢٥٢٣:٥٨:٥٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٠٠٥:٤٧:٤٠١٢:٤٤:٤١١٩:٤١:٣٧٢٠:٠٠:٢٧٢٣:٥٩:١٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٦٠٥:٤٨:٠٢١٢:٤٤:٥٣١٩:٤١:٣٩٢٠:٠٠:٢٨٢٣:٥٩:٢٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٨:٢٤١٢:٤٥:٠٥١٩:٤١:٣٩٢٠:٠٠:٢٨٢٣:٥٩:٤١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤٨:٤٦١٢:٤٥:١٦١٩:٤١:٣٩٢٠:٠٠:٢٦٢٣:٥٩:٥٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١١٠٥:٤٩:١٠١٢:٤٥:٢٧١٩:٤١:٣٦٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٠٠:٠٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٢٠٥:٤٩:٣٤١٢:٤٥:٣٨١٩:٤١:٣٣٢٠:٠٠:١٨٠٠:٠٠:٢٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٤٠٥:٤٩:٥٩١٢:٤٥:٤٨١٩:٤١:٢٨٢٠:٠٠:١٢٠٠:٠٠:٣٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٧٠٥:٥٠:٢٤١٢:٤٥:٥٨١٩:٤١:٢٢٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٠٠:٥٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٥٠:٥١١٢:٤٦:٠٧١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٥٦٠٠:٠١:٠٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥١:١٧١٢:٤٦:١٦١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:٤٥٠٠:٠١:١٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥١:٤٥١٢:٤٦:٢٥١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٩:٣٣٠٠:٠١:٣٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٢:١٣١٢:٤٦:٣٤١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٩:٢٠٠٠:٠١:٤٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٥٢:٤١١٢:٤٦:٤٢١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٩:٠٦٠٠:٠١:٥٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٥٣:١٠١٢:٤٦:٤٩١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:٤٩٠٠:٠٢:١١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٥٣:٣٩١٢:٤٦:٥٦١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:٣٢٠٠:٠٢:٢٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٥٤:٠٩١٢:٤٧:٠٣١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٨:١٣٠٠:٠٢:٣٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٥٤:٤٠١٢:٤٧:٠٩١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٧:٥٣٠٠:٠٢:٤٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١١٠٥:٥٥:١٠١٢:٤٧:١٥١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٧:٣١٠٠:٠٢:٥٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٤٠٥:٥٥:٤١١٢:٤٧:٢٠١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٠٨٠٠:٠٣:١٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٦:١٢١٢:٤٧:٢٤١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٦:٤٣٠٠:٠٣:٢١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥٦:٤٤١٢:٤٧:٢٨١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٦:١٨٠٠:٠٣:٣١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٧:١٦١٢:٤٧:٣٢١٩:٣٧:٣١١٩:٥٥:٥٠٠٠:٠٣:٤١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٠٠٥:٥٧:٤٨١٢:٤٧:٣٥١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٥:٢٢٠٠:٠٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قلم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قلم روستای قلم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قلم روستای قلم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلم

روستای قلم بر روی نقشه

روستای قلم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلم
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای قلم + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای قلم + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای قلم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قلم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلم رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق قلم
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ قلم دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قلم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قلم دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قلم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قلم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قلم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قلم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو