جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قلعه بدر

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز قلعه بدر


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:١٠
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٠٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٢٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٥٩
نیمه شب: ٠٠:١٤:٠٠

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قلعه بدر (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای قلعه بدر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قلعه بدر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلعه بدر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

؟
اگر تاكنون چندین بار شكست خورده اید، نگویید كه شكست خوردم، تنها بگویید تنبلی كردم. زیرا اگر شخص تنبل نباشد، هیچ گاه شكست نخواهد خورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قلعه بدر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قلعه بدر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه بدر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قلعه بدر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قلعه بدر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قلعه بدر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:١٢٠٦:٣٦:٤٦١٣:٠٤:٣٨١٩:٣٣:٠١١٩:٥٠:٤٨٠٠:٢٢:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٤٩٠٦:٣٥:٣٦١٣:٠٤:٢٤١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٣١٠٠:٢٢:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٤:٢٦١٣:٠٤:١٠١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٢:١٥٠٠:٢١:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣٣:١٦١٣:٠٣:٥٦١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٢:٥٨٠٠:٢١:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٣٢:٠٧١٣:٠٣:٤٢١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٣:٤٢٠٠:٢١:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣٠:٥٩١٣:٠٣:٢٩١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:٢٦٠٠:٢٠:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٩:٥٢١٣:٠٣:١٧١٩:٣٧:١١١٩:٥٥:١٠٠٠:٢٠:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٢٨:٤٥١٣:٠٣:٠٥١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٥:٥٥٠٠:٢٠:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٧:٣٩١٣:٠٢:٥٣١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٦:٣٩٠٠:١٩:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٦:٣٤١٣:٠٢:٤١١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:٢٤٠٠:١٩:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٥:٣٠١٣:٠٢:٣٠١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:٠٨٠٠:١٩:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٤:٢٦١٣:٠٢:٢٠١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٥٣٠٠:١٨:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٣:٢٤١٣:٠٢:١٠١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٣٨٠٠:١٨:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٢:٢٢١٣:٠٢:٠٠١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٢٢٠٠:١٨:١٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢١:٢٢١٣:٠١:٥١١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:٠٧٠٠:١٧:٥٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٠:٢٢١٣:٠١:٤٣١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:٥٢٠٠:١٧:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٩:٢٣١٣:٠١:٣٥١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٢:٣٨٠٠:١٧:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٨:٢٥١٣:٠١:٢٨١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:٢٣٠٠:١٧:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٧:٢٩١٣:٠١:٢١١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١٦:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٦:٣٣١٣:٠١:١٤١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:٥٤٠٠:١٦:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٥:٣٩١٣:٠١:٠٩١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:٣٩٠٠:١٦:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٤:٤٥١٣:٠١:٠٤١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٢٤٠٠:١٦:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٣:٥٣١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:١٠٠٠:١٦:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٣:٠٢١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:٥٥٠٠:١٥:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٢:١٢١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٤١٠٠:١٥:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٠٠٦:١١:٢٣١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:٢٦٠٠:١٥:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٠:٣٦١٣:٠٠:٤٧١٩:٥١:٢٣٢٠:١٠:١١٠٠:١٥:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٩:٥٠١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٥٦٠٠:١٥:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٩:٠٥١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:٤١٠٠:١٤:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قلعه بدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قلعه بدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قلعه بدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قلعه بدر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قلعه بدر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قلعه بدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه بدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قلعه بدر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای قلعه بدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه بدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قلعه بدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قلعه بدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه بدر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه بدر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای قلعه بدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قلعه بدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه بدر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٣:١٣١٣:٠١:٠٠١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:٢٥٠٠:١٤:٠٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٢:٤٢١٣:٠١:٠٥١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:٠٧٠٠:١٣:٥٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٢:١٣١٣:٠١:١٠٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٤٩٠٠:١٣:٥٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠١:٤٥١٣:٠١:١٦٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:٣٠٠٠:١٣:٥٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٢٠٦:٠١:١٨١٣:٠١:٢٢٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢١:١٠٠٠:١٣:٥٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠٠:٥٣١٣:٠١:٢٨٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:٥٠٠٠:١٣:٥٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٣٠٦:٠٠:٣٠١٣:٠١:٣٥٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٢:٢٩٠٠:١٣:٥٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٦٠٦:٠٠:٠٨١٣:٠١:٤٣٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٣:٠٨٠٠:١٣:٥٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٢٠٥:٥٩:٤٧١٣:٠١:٥١٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:٤٦٠٠:١٣:٥٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٥٩:٢٨١٣:٠١:٥٩٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٤:٢٣٠٠:١٣:٥٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٥٩:١٠١٣:٠٢:٠٨٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٤:٥٩٠٠:١٤:٠٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٥٨:٥٤١٣:٠٢:١٧٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٥:٣٥٠٠:١٤:٠٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٢٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٢:٢٦٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٦:١٠٠٠:١٤:٠٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٧٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٢:٣٦٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٦:٤٣٠٠:١٤:١١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٨:١٥١٣:٠٢:٤٧٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٧:١٦٠٠:١٤:١٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥٨:٠٥١٣:٠٢:٥٧٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٤٨٠٠:١٤:٢٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٥٧:٥٦١٣:٠٣:٠٨٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٨:١٩٠٠:١٤:٢٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٥٧:٤٩١٣:٠٣:١٩٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٤٩٠٠:١٤:٣٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٢٠٥:٥٧:٤٣١٣:٠٣:٣٠٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٩:١٨٠٠:١٤:٤٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٩٠٥:٥٧:٣٩١٣:٠٣:٤٢٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٤٦٠٠:١٤:٥١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٩٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠٣:٥٤٢٠:١٠:٢٠٢٠:٣٠:١٣٠٠:١٥:٠٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٠٠٥:٥٧:٣٥١٣:٠٤:٠٦٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:٣٩٠٠:١٥:٠٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٤٠٥:٥٧:٣٥١٣:٠٤:١٨٢٠:١١:٠٨٢٠:٣١:٠٤٠٠:١٥:١٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٩٠٥:٥٧:٣٧١٣:٠٤:٣١٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٢٧٠٠:١٥:٢٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٧٠٥:٥٧:٤٠١٣:٠٤:٤٤٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:٤٩٠٠:١٥:٤٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٧٠٥:٥٧:٤٥١٣:٠٤:٥٧٢٠:١٢:١٣٢٠:٣٢:١٠٠٠:١٥:٥١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٩٠٥:٥٧:٥١١٣:٠٥:٠٩٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:٣٠٠٠:١٦:٠٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٣٠٥:٥٧:٥٨١٣:٠٥:٢٣٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٤٨٠٠:١٦:١٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٠٠٥:٥٨:٠٧١٣:٠٥:٣٦٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٣:٠٥٠٠:١٦:٢٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٨٠٥:٥٨:١٧١٣:٠٥:٤٩٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:٢٠٠٠:١٦:٤٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٨:٢٨١٣:٠٦:٠٢٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٣٥٠٠:١٦:٥٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قلعه بدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه بدر روستای قلعه بدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قلعه بدر روستای قلعه بدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قلعه بدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قلعه بدر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قلعه بدر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قلعه بدر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قلعه بدر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قلعه بدر

روستای قلعه بدر بر روی نقشه

روستای قلعه بدر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قلعه بدر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قلعه بدر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قلعه بدر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قلعه بدر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای قلعه بدر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قلعه بدر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قلعه بدر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قلعه بدر رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قلعه بدر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قلعه بدر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قلعه بدر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق قلعه بدر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قلعه بدر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قلعه بدر
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قلعه بدر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قلعه بدر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قلعه بدر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو