جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قره ضیا الدین

خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز قره ضیا الدین

اذان صبح: ٠٥:٠٢:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٥٧
اذان ظهر: ١٣:٣٤:٥٤
غروب آفتاب: ٢٠:٢٨:١٣
اذان مغرب: ٢٠:٤٨:٢٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٥:٤٩

چهارشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٩
٢٢ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١٢ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قره ضیا الدین (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ مرداد ٩٩ شهر قره ضیا الدین)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر قره ضیا الدین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قره ضیا الدین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی

؟
تفاوت زن و مرد در این است كه مردان همیشه آینده را می نگرند و زنها گذشته را به یاد می آورند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قره ضیا الدین

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قره ضیا الدین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قره ضیا الدین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر قره ضیا الدین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قره ضیا الدین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قره ضیا الدین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:١٧٠٦:٥٥:٠١١٣:٣٠:١١٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٤٣:١٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٥٣:٣٤١٣:٢٩:٥٦٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٦:٣١٠٠:٤٢:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٤٦٠٦:٥٢:٠٧١٣:٢٩:٤٢٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:٣١٠٠:٤٢:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٠١٠٦:٥٠:٤١١٣:٢٩:٢٨٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٨:٣٢٠٠:٤٢:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:١٦٠٦:٤٩:١٦١٣:٢٩:١٥٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٣٣٠٠:٤١:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٣١٠٦:٤٧:٥٢١٣:٢٩:٠٢٢٠:١٠:٥١٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٤١:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٤٧٠٦:٤٦:٢٩١٣:٢٨:٤٩٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٣٥٠٠:٤٠:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٠٣٠٦:٤٥:٠٦١٣:٢٨:٣٧٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٣٦٠٠:٤٠:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:١٩٠٦:٤٣:٤٤١٣:٢٨:٢٥٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٤٠:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٤٢:٢٣١٣:٢٨:١٤٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٣٩:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٤١:٠٣١٣:٢٨:٠٣٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٥:٣٩٠٠:٣٩:٢٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:١١٠٦:٣٩:٤٤١٣:٢٧:٥٢٢٠:١٦:٣٩٢٠:٣٦:٤١٠٠:٣٩:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٣٠٠٦:٣٨:٢٦١٣:٢٧:٤٢٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:٤٢٠٠:٣٨:٤٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٣٧:٠٩١٣:٢٧:٣٣٢٠:١٨:٣٥٢٠:٣٨:٤٣٠٠:٣٨:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٣٥:٥٣١٣:٢٧:٢٤٢٠:١٩:٣٣٢٠:٣٩:٤٤٠٠:٣٨:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٣٤:٣٨١٣:٢٧:١٥٢٠:٢٠:٣١٢٠:٤٠:٤٥٠٠:٣٧:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٥١٠٦:٣٣:٢٤١٣:٢٧:٠٧٢٠:٢١:٢٩٢٠:٤١:٤٧٠٠:٣٧:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٣٠٦:٣٢:١١١٣:٢٧:٠٠٢٠:٢٢:٢٦٢٠:٤٢:٤٨٠٠:٣٧:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٦٠٦:٣٠:٥٩١٣:٢٦:٥٣٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٣:٤٩٠٠:٣٦:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٢٩:٤٩١٣:٢٦:٤٧٢٠:٢٤:٢٢٢٠:٤٤:٥٠٠٠:٣٦:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٢٨:٤٠١٣:٢٦:٤١٢٠:٢٥:١٩٢٠:٤٥:٥١٠٠:٣٦:٠٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٢٧:٣٢١٣:٢٦:٣٦٢٠:٢٦:١٦٢٠:٤٦:٥٢٠٠:٣٥:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:١٧٠٦:٢٦:٢٥١٣:٢٦:٣٢٢٠:٢٧:١٣٢٠:٤٧:٥٣٠٠:٣٥:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٥٠٦:٢٥:٢٠١٣:٢٦:٢٨٢٠:٢٨:١٠٢٠:٤٨:٥٣٠٠:٣٥:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٤٠٦:٢٤:١٦١٣:٢٦:٢٤٢٠:٢٩:٠٧٢٠:٤٩:٥٤٠٠:٣٤:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٢٣:١٤١٣:٢٦:٢١٢٠:٣٠:٠٤٢٠:٥٠:٥٤٠٠:٣٤:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:١٦٠٦:٢٢:١٣١٣:٢٦:١٩٢٠:٣١:٠٠٢٠:٥١:٥٤٠٠:٣٤:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٢١:١٣١٣:٢٦:١٨٢٠:٣١:٥٦٢٠:٥٢:٥٤٠٠:٣٤:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٢٠:١٥١٣:٢٦:١٦٢٠:٣٢:٥٢٢٠:٥٣:٥٣٠٠:٣٣:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قره ضیا الدین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قره ضیا الدین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قره ضیا الدین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قره ضیا الدین

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر قره ضیا الدین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قره ضیا الدین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قره ضیا الدین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر قره ضیا الدین

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر قره ضیا الدین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر قره ضیا الدین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر قره ضیا الدین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قره ضیا الدین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قره ضیا الدین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر قره ضیا الدین

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر قره ضیا الدین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قره ضیا الدین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر قره ضیا الدین

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر قره ضیا الدین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر قره ضیا الدین شهر قره ضیا الدین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر قره ضیا الدین شهر قره ضیا الدین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر قره ضیا الدین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قره ضیا الدین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر قره ضیا الدین

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر قره ضیا الدین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قره ضیا الدین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر قره ضیا الدین

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٢٢:٣٢١٣:٣٦:٢٥٢٠:٤٩:٤٩٢١:١١:١٧٠٠:٤٢:٤٣
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٢٣:٢١١٣:٣٦:٢٦٢٠:٤٩:٠٢٢١:١٠:٢٧٠٠:٤٢:٥٨
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٢٤:١١١٣:٣٦:٢٧٢٠:٤٨:١٤٢١:٠٩:٣٥٠٠:٤٣:١٣
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٢٠٦:٢٥:٠١١٣:٣٦:٢٨٢٠:٤٧:٢٤٢١:٠٨:٤٢٠٠:٤٣:٢٧
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٢٥:٥٢١٣:٣٦:٢٨٢٠:٤٦:٣٣٢١:٠٧:٤٦٠٠:٤٣:٤١
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٢٦:٤٤١٣:٣٦:٢٧٢٠:٤٥:٤٠٢١:٠٦:٥٠٠٠:٤٣:٥٣
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٢٧:٣٥١٣:٣٦:٢٦٢٠:٤٤:٤٥٢١:٠٥:٥١٠٠:٤٤:٠٦
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٢٨:٢٧١٣:٣٦:٢٤٢٠:٤٣:٤٩٢١:٠٤:٥١٠٠:٤٤:١٧
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٢٩:١٩١٣:٣٦:٢١٢٠:٤٢:٥١٢١:٠٣:٥٠٠٠:٤٤:٢٨
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٣٠:١٢١٣:٣٦:١٨٢٠:٤١:٥١٢١:٠٢:٤٧٠٠:٤٤:٣٩
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٣١:٠٥١٣:٣٦:١٥٢٠:٤٠:٥١٢١:٠١:٤٢٠٠:٤٤:٤٨
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٦٠٦:٣١:٥٨١٣:٣٦:١٠٢٠:٣٩:٤٨٢١:٠٠:٣٧٠٠:٤٤:٥٧
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٣٢:٥١١٣:٣٦:٠٥٢٠:٣٨:٤٥٢٠:٥٩:٢٩٠٠:٤٥:٠٦
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٧٠٦:٣٣:٤٤١٣:٣٥:٥٩٢٠:٣٧:٤٠٢٠:٥٨:٢٠٠٠:٤٥:١٣
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٣٤:٣٨١٣:٣٥:٥٣٢٠:٣٦:٣٣٢٠:٥٧:١٠٠٠:٤٥:٢٠
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٣٥:٣٢١٣:٣٥:٤٦٢٠:٣٥:٢٥٢٠:٥٥:٥٩٠٠:٤٥:٢٦
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٣٦:٢٦١٣:٣٥:٣٩٢٠:٣٤:١٦٢٠:٥٤:٤٧٠٠:٤٥:٣٢
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٣٧:٢٠١٣:٣٥:٣١٢٠:٣٣:٠٦٢٠:٥٣:٣٣٠٠:٤٥:٣٧
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٣٨:١٤١٣:٣٥:٢٢٢٠:٣١:٥٤٢٠:٥٢:١٨٠٠:٤٥:٤١
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٣٩:٠٨١٣:٣٥:١٣٢٠:٣٠:٤٢٢٠:٥١:٠١٠٠:٤٥:٤٤
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٤٠:٠٣١٣:٣٥:٠٤٢٠:٢٩:٢٨٢٠:٤٩:٤٤٠٠:٤٥:٤٧
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٤٠:٥٧١٣:٣٤:٥٤٢٠:٢٨:١٣٢٠:٤٨:٢٦٠٠:٤٥:٤٩
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٤١:٥١١٣:٣٤:٤٣٢٠:٢٦:٥٧٢٠:٤٧:٠٦٠٠:٤٥:٥٠
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٤٢:٤٦١٣:٣٤:٣٢٢٠:٢٥:٣٩٢٠:٤٥:٤٦٠٠:٤٥:٥١
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٤٣:٤٠١٣:٣٤:٢٠٢٠:٢٤:٢١٢٠:٤٤:٢٤٠٠:٤٥:٥١
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢١٠٦:٤٤:٣٥١٣:٣٤:٠٧٢٠:٢٣:٠٢٢٠:٤٣:٠٢٠٠:٤٥:٥٠
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٤٥:٢٩١٣:٣٣:٥٥٢٠:٢١:٤٢٢٠:٤١:٣٨٠٠:٤٥:٤٩
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٤٦:٢٤١٣:٣٣:٤١٢٠:٢٠:٢٠٢٠:٤٠:١٤٠٠:٤٥:٤٧
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:١٣٠٦:٤٧:١٨١٣:٣٣:٢٨٢٠:١٨:٥٨٢٠:٣٨:٤٩٠٠:٤٥:٤٤
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٠٠٦:٤٨:١٣١٣:٣٣:١٣٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٤٥:٤٠
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٦٠٦:٤٩:٠٧١٣:٣٢:٥٩٢٠:١٦:١١٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٤٥:٣٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قره ضیا الدین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر قره ضیا الدین شهر قره ضیا الدین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر قره ضیا الدین شهر قره ضیا الدین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قره ضیا الدین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قره ضیا الدین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قره ضیا الدین

قره‌ضیاءالدین شهری است در بخش مرکزی شهرستان چایپاره استان آذربایجان غربی ایران است، زبان مردم ترکی آذربایجانی است

شهر قره ضیا الدین در ویکیپدیا

شهر قره ضیا الدین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قره ضیا الدین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قره ضیا الدین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قره ضیا الدین بر روی نقشه

شهر قره ضیا الدین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قره ضیا الدین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قره ضیا الدین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قره ضیا الدین
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر قره ضیا الدین + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر قره ضیا الدین + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر قره ضیا الدین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قره ضیا الدین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر قره ضیا الدین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قره ضیا الدین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قره ضیا الدین رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قره ضیا الدین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قره ضیا الدین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا قره ضیا الدین دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قره ضیا الدین
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قره ضیا الدین دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قره ضیا الدین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قره ضیا الدین دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قره ضیا الدین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قره ضیا الدین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو