جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قرنطینه جهاداستان

کمین | پاسارگاد | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز قرنطینه جهاداستان

اذان صبح: ٠٤:٣٠:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٣٥
اذان ظهر: ١١:٤٨:١٦
غروب آفتاب: ١٧:٤٧:٣٠
اذان مغرب: ١٨:٠٤:٢٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٩:١٤

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قرنطینه جهاداستان (شهرستان پاسارگاد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای قرنطینه جهاداستان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قرنطینه جهاداستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قرنطینه جهاداستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

آنتونی رابینز
شاید زمان آن رسیده باشد كه دوباره بر روی چَم، مفهوم و هدف از زندگانی خود تمركز و توجه كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قرنطینه جهاداستان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قرنطینه جهاداستان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قرنطینه جهاداستان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قرنطینه جهاداستان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قرنطینه جهاداستان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قرنطینه جهاداستان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٣٠:٣٧١٢:٥٧:٢٥١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٢:٠٥٠٠:١٦:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٢٩:٣١١٢:٥٧:١١١٩:٢٥:١٨١٩:٤٢:٤٤٠٠:١٥:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٢٨:٢٦١٢:٥٦:٥٧١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٣:٢٣٠٠:١٥:٣٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٢٧:٢١١٢:٥٦:٤٣١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:٠٣٠٠:١٥:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٦:١٨١٢:٥٦:٣٠١٩:٢٧:١٠١٩:٤٤:٤٢٠٠:١٤:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٥:١٤١٢:٥٦:١٨١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٥:٢٢٠٠:١٤:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٤:١٢١٢:٥٦:٠٥١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٦:٠٢٠٠:١٤:١٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٣:١٠١٢:٥٥:٥٣١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٦:٤٢٠٠:١٣:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٢:٠٩١٢:٥٥:٤٢١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:٢٢٠٠:١٣:٣٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢١:٠٩١٢:٥٥:٣١١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٨:٠٢٠٠:١٣:٢١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٠:١٠١٢:٥٥:٢١١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٤٣٠٠:١٣:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٩:١١١٢:٥٥:١١١٩:٣١:٣٦١٩:٤٩:٢٣٠٠:١٢:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٥٧٠٦:١٨:١٤١٢:٥٥:٠١١٩:٣٢:١٥١٩:٥٠:٠٤٠٠:١٢:٣٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٧:١٧١٢:٥٤:٥٢١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٠:٤٥٠٠:١٢:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٦:٢١١٢:٥٤:٤٤١٩:٣٣:٣٢١٩:٥١:٢٥٠٠:١١:٥٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٥:٢٧١٢:٥٤:٣٦١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:٠٦٠٠:١١:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٤:٣٣١٢:٥٤:٢٨١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٢:٤٨٠٠:١١:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٣:٤٠١٢:٥٤:٢٢١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:٢٩٠٠:١١:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٢:٤٨١٢:٥٤:١٥١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٤:١٠٠٠:١١:٠٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١١:٥٨١٢:٥٤:١٠١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٤:٥٢٠٠:١٠:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٥١٠٦:١١:٠٨١٢:٥٤:٠٤١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:٣٣٠٠:١٠:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٠:٢٠١٢:٥٤:٠٠١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٦:١٥٠٠:١٠:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٠٩:٣٢١٢:٥٣:٥٦١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٦:٥٦٠٠:١٠:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٨:٤٦١٢:٥٣:٥٢١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٧:٣٨٠٠:١٠:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٠٨:٠١١٢:٥٣:٥٠١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٨:١٩٠٠:٠٩:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٧:١٧١٢:٥٣:٤٧١٩:٤٠:٤١١٩:٥٩:٠١٠٠:٠٩:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٦:٣٥١٢:٥٣:٤٦١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٤٢٠٠:٠٩:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٥:٥٣١٢:٥٣:٤٥١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٠٩:٢٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٥:١٣١٢:٥٣:٤٤١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠١:٠٥٠٠:٠٩:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قرنطینه جهاداستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قرنطینه جهاداستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قرنطینه جهاداستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قرنطینه جهاداستان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قرنطینه جهاداستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قرنطینه جهاداستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قرنطینه جهاداستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قرنطینه جهاداستان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای قرنطینه جهاداستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قرنطینه جهاداستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قرنطینه جهاداستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قرنطینه جهاداستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قرنطینه جهاداستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قرنطینه جهاداستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای قرنطینه جهاداستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قرنطینه جهاداستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قرنطینه جهاداستان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قرنطینه جهاداستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قرنطینه جهاداستان روستای قرنطینه جهاداستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قرنطینه جهاداستان روستای قرنطینه جهاداستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قرنطینه جهاداستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قرنطینه جهاداستان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قرنطینه جهاداستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قرنطینه جهاداستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قرنطینه جهاداستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قرنطینه جهاداستان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٤٥:٤٨١١:٤٩:٥٩١٧:٥٣:٤٣١٨:١٠:٣٩٢٣:١٠:٥٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٧٠٥:٤٦:٢١١١:٤٩:٣٨١٧:٥٢:٢٨١٨:٠٩:٢٤٢٣:١٠:٣١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٤٦:٥٤١١:٤٩:١٧١٧:٥١:١٣١٨:٠٨:٠٩٢٣:١٠:١٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٠٠٥:٤٧:٢٨١١:٤٨:٥٧١٧:٤٩:٥٨١٨:٠٦:٥٤٢٣:٠٩:٥٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٤٨:٠١١١:٤٨:٣٦١٧:٤٨:٤٤١٨:٠٥:٤٠٢٣:٠٩:٣٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٢٠٥:٤٨:٣٥١١:٤٨:١٦١٧:٤٧:٣٠١٨:٠٤:٢٥٢٣:٠٩:١٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٨٠٥:٤٩:٠٨١١:٤٧:٥٥١٧:٤٦:١٥١٨:٠٣:١١٢٣:٠٨:٥٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٤٠٥:٤٩:٤٢١١:٤٧:٣٥١٧:٤٥:٠٢١٨:٠١:٥٨٢٣:٠٨:٣٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٩٠٥:٥٠:١٦١١:٤٧:١٦١٧:٤٣:٤٨١٨:٠٠:٤٥٢٣:٠٨:١٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٥٠٥:٥٠:٥١١١:٤٦:٥٦١٧:٤٢:٣٥١٧:٥٩:٣٢٢٣:٠٧:٥٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٠٠٥:٥١:٢٥١١:٤٦:٣٧١٧:٤١:٢٢١٧:٥٨:١٩٢٣:٠٧:٣٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٦٠٥:٥٢:٠٠١١:٤٦:١٨١٧:٤٠:١٠١٧:٥٧:٠٧٢٣:٠٧:٢٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣١٠٥:٥٢:٣٥١١:٤٦:٠٠١٧:٣٨:٥٨١٧:٥٥:٥٦٢٣:٠٧:٠٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٧٠٥:٥٣:١١١١:٤٥:٤١١٧:٣٧:٤٦١٧:٥٤:٤٥٢٣:٠٦:٤٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٢٠٥:٥٣:٤٧١١:٤٥:٢٤١٧:٣٦:٣٥١٧:٥٣:٣٤٢٣:٠٦:٢٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٨٠٥:٥٤:٢٣١١:٤٥:٠٦١٧:٣٥:٢٤١٧:٥٢:٢٤٢٣:٠٦:٠٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٣٠٥:٥٤:٥٩١١:٤٤:٤٩١٧:٣٤:١٤١٧:٥١:١٥٢٣:٠٥:٥١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٩٠٥:٥٥:٣٦١١:٤٤:٣٣١٧:٣٣:٠٥١٧:٥٠:٠٦٢٣:٠٥:٣٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٤٠٥:٥٦:١٣١١:٤٤:١٧١٧:٣١:٥٦١٧:٤٨:٥٨٢٣:٠٥:١٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٠٠٥:٥٦:٥٠١١:٤٤:٠٢١٧:٣٠:٤٧١٧:٤٧:٥١٢٣:٠٥:٠٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٦٠٥:٥٧:٢٨١١:٤٣:٤٧١٧:٢٩:٤٠١٧:٤٦:٤٤٢٣:٠٤:٤٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٢٠٥:٥٨:٠٦١١:٤٣:٣٢١٧:٢٨:٣٣١٧:٤٥:٣٨٢٣:٠٤:٣٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٨٠٥:٥٨:٤٥١١:٤٣:١٨١٧:٢٧:٢٧١٧:٤٤:٣٣٢٣:٠٤:١٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٤٠٥:٥٩:٢٤١١:٤٣:٠٥١٧:٢٦:٢١١٧:٤٣:٢٩٢٣:٠٤:٠١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤١٠٦:٠٠:٠٣١١:٤٢:٥٢١٧:٢٥:١٦١٧:٤٢:٢٥٢٣:٠٣:٤٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٧٠٦:٠٠:٤٣١١:٤٢:٤٠١٧:٢٤:١٢١٧:٤١:٢٢٢٣:٠٣:٣٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠١:٢٣١١:٤٢:٢٨١٧:٢٣:٠٩١٧:٤٠:٢١٢٣:٠٣:٢٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣١٠٦:٠٢:٠٤١١:٤٢:١٨١٧:٢٢:٠٧١٧:٣٩:٢٠٢٣:٠٣:٠٧
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٠٢:٤٥١١:٤٢:٠٧١٧:٢١:٠٥١٧:٣٨:٢٠٢٣:٠٢:٥٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٠٣:٢٦١١:٤١:٥٨١٧:٢٠:٠٥١٧:٣٧:٢٠٢٣:٠٢:٤٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قرنطینه جهاداستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قرنطینه جهاداستان روستای قرنطینه جهاداستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قرنطینه جهاداستان روستای قرنطینه جهاداستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قرنطینه جهاداستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قرنطینه جهاداستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قرنطینه جهاداستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قرنطینه جهاداستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قرنطینه جهاداستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قرنطینه جهاداستان

روستای قرنطینه جهاداستان بر روی نقشه

روستای قرنطینه جهاداستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قرنطینه جهاداستان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قرنطینه جهاداستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قرنطینه جهاداستان
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قرنطینه جهاداستان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای قرنطینه جهاداستان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قرنطینه جهاداستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قرنطینه جهاداستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قرنطینه جهاداستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قرنطینه جهاداستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قرنطینه جهاداستان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق قرنطینه جهاداستان
زمان پخش اذان آنلاین به افق قرنطینه جهاداستان
زمان پخش اذان زنده به افق قرنطینه جهاداستان
افق شرعی امروز فردا قرنطینه جهاداستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قرنطینه جهاداستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قرنطینه جهاداستان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قرنطینه جهاداستان
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ قرنطینه جهاداستان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قرنطینه جهاداستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو