جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قرجیلیگان

چمزی | ملکشاهی | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز قرجیلیگان

اذان صبح: ٠٥:٤٢:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٨:٠٣
اذان ظهر: ١٢:١٢:٣٣
غروب آفتاب: ١٧:١٦:٥١
اذان مغرب: ١٧:٣٦:٠٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٩:٥١

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قرجیلیگان (شهرستان ملکشاهی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ روستای قرجیلیگان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای قرجیلیگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قرجیلیگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

گیل لیندن فیلد
كاری پسندیده است كه از آن احساس لذت كنیم و نیازهای روانی ما را بهیود بخشد و این امر، هرگز ارتباطی به میزان دریافت مادی ما ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قرجیلیگان

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قرجیلیگان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قرجیلیگان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قرجیلیگان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قرجیلیگان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قرجیلیگان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٣٠:٢٧٠٦:٥٥:٢٢١٣:٢٤:٢٥١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٠٢٠٠:٤١:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٩:٠٠٠٦:٥٤:٠٩١٣:٢٤:١١١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٢:٤٨٠٠:٤١:٠٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٧:٣٣٠٦:٥٢:٥٦١٣:٢٣:٥٦١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٣:٣٥٠٠:٤٠:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٦:٠٧٠٦:٥١:٤٤١٣:٢٣:٤٣١٩:٥٦:١٣٢٠:١٤:٢١٠٠:٤٠:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٤:٤١٠٦:٥٠:٣٢١٣:٢٣:٢٩١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٥:٠٨٠٠:٤٠:٠٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤٩:٢٢١٣:٢٣:١٦١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٥:٥٥٠٠:٣٩:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٨:١٢١٣:٢٣:٠٣١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٦:٤١٠٠:٣٩:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٤٧:٠٢١٣:٢٢:٥١١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٢٨٠٠:٣٩:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٩:٠٢٠٦:٤٥:٥٤١٣:٢٢:٣٩١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٨:١٥٠٠:٣٨:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٧:٣٩٠٦:٤٤:٤٦١٣:٢٢:٢٨٢٠:٠٠:٤١٢٠:١٩:٠٢٠٠:٣٨:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٦:١٦٠٦:٤٣:٤٠١٣:٢٢:١٧٢٠:٠١:٢٥٢٠:١٩:٥٠٠٠:٣٨:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٤:٥٣٠٦:٤٢:٣٤١٣:٢٢:٠٧٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢٠:٣٧٠٠:٣٧:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٣٢٠٦:٤١:٢٩١٣:٢١:٥٧٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢١:٢٤٠٠:٣٧:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٢:١١٠٦:٤٠:٢٤١٣:٢١:٤٧٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:١٢٠٠:٣٧:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٩:٢١١٣:٢١:٣٨٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٣٦:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣٨:١٩١٣:٢١:٣٠٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٣٦:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٧:١٨١٣:٢١:٢٢٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٣٦:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٦:١٨١٣:٢١:١٤٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٣٦:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٣٥:١٩١٣:٢١:٠٧٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:١٠٠٠:٣٥:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٣٤:٢١١٣:٢١:٠١٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٦:٥٨٠٠:٣٥:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٣٣:٢٤١٣:٢٠:٥٥٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٣٥:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:٥٣٠٦:٣٢:٢٨١٣:٢٠:٥٠٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٨:٣٤٠٠:٣٥:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٣١:٣٤١٣:٢٠:٤٦٢٠:١٠:٢٦٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٣٤:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٣٠:٤١١٣:٢٠:٤٢٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:١٠٠٠:٣٤:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٩:٤٨١٣:٢٠:٣٨٢٠:١١:٥٦٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٣٤:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٨:٥٨١٣:٢٠:٣٦٢٠:١٢:٤١٢٠:٣١:٤٥٠٠:٣٤:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٨:٠٨١٣:٢٠:٣٣٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٢:٣٣٠٠:٣٤:٠٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢٧:٢٠١٣:٢٠:٣٢٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٣٣:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٦:٣٣١٣:٢٠:٣١٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٤:٠٧٠٠:٣٣:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قرجیلیگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قرجیلیگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قرجیلیگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قرجیلیگان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای قرجیلیگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قرجیلیگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قرجیلیگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای قرجیلیگان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
روستای قرجیلیگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای قرجیلیگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای قرجیلیگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قرجیلیگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قرجیلیگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قرجیلیگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م روستای قرجیلیگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قرجیلیگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قرجیلیگان

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای قرجیلیگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قرجیلیگان روستای قرجیلیگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قرجیلیگان روستای قرجیلیگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قرجیلیگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قرجیلیگان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای قرجیلیگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قرجیلیگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قرجیلیگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای قرجیلیگان

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٣٠٧:٠٠:٥٣١٢:١٠:٠٦١٧:١٩:٠١١٧:٣٧:٥٩٢٣:٢٧:٥١
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٠٠٧:٠١:٤٨١٢:١٠:٢٢١٧:١٨:٣٩١٧:٣٧:٣٩٢٣:٢٨:٠٣
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٧٠٧:٠٢:٤٣١٢:١٠:٣٨١٧:١٨:١٨١٧:٣٧:٢٠٢٣:٢٨:١٦
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٤٠٧:٠٣:٣٧١٢:١٠:٥٦١٧:١٧:٥٩١٧:٣٧:٠٣٢٣:٢٨:٣٠
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٠٠٧:٠٤:٣١١٢:١١:١٤١٧:١٧:٤٢١٧:٣٦:٤٨٢٣:٢٨:٤٤
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٧٠٧:٠٥:٢٤١٢:١١:٣٣١٧:١٧:٢٦١٧:٣٦:٣٤٢٣:٢٩:٠٠
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٣٠٧:٠٦:١٨١٢:١١:٥٢١٧:١٧:١٣١٧:٣٦:٢٣٢٣:٢٩:١٦
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:١٩٠٧:٠٧:١٠١٢:١٢:١٢١٧:١٧:٠١١٧:٣٦:١٣٢٣:٢٩:٣٣
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٢:٠٥٠٧:٠٨:٠٣١٢:١٢:٣٣١٧:١٦:٥١١٧:٣٦:٠٥٢٣:٢٩:٥١
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٢:٥٠٠٧:٠٨:٥٥١٢:١٢:٥٥١٧:١٦:٤٣١٧:٣٥:٥٩٢٣:٣٠:٠٩
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:٣٥٠٧:٠٩:٤٦١٢:١٣:١٧١٧:١٦:٣٧١٧:٣٥:٥٤٢٣:٣٠:٢٨
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:٢٠٠٧:١٠:٣٧١٢:١٣:٤٠١٧:١٦:٣٢١٧:٣٥:٥٢٢٣:٣٠:٤٨
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:٠٤٠٧:١١:٢٧١٢:١٤:٠٤١٧:١٦:٣٠١٧:٣٥:٥١٢٣:٣١:٠٩
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:٤٨٠٧:١٢:١٦١٢:١٤:٢٨١٧:١٦:٢٩١٧:٣٥:٥٢٢٣:٣١:٣٠
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:٣١٠٧:١٣:٠٥١٢:١٤:٥٣١٧:١٦:٣١١٧:٣٥:٥٥٢٣:٣١:٥٢
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٧:١٤٠٧:١٣:٥٣١٢:١٥:١٨١٧:١٦:٣٤١٧:٣٥:٥٩٢٣:٣٢:١٥
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٧:٥٦٠٧:١٤:٤٠١٢:١٥:٤٤١٧:١٦:٣٩١٧:٣٦:٠٦٢٣:٣٢:٣٩
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٨:٣٨٠٧:١٥:٢٦١٢:١٦:١٠١٧:١٦:٤٦١٧:٣٦:١٤٢٣:٣٣:٠٣
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٩:١٩٠٧:١٦:١١١٢:١٦:٣٧١٧:١٦:٥٥١٧:٣٦:٢٤٢٣:٣٣:٢٧
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠٠٠٧:١٦:٥٦١٢:١٧:٠٤١٧:١٧:٠٥١٧:٣٦:٣٦٢٣:٣٣:٥٣
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٠:٤٠٠٧:١٧:٣٩١٢:١٧:٣٢١٧:١٧:١٨١٧:٣٦:٤٩٢٣:٣٤:١٨
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٥١:١٩٠٧:١٨:٢٢١٢:١٨:٠٠١٧:١٧:٣٢١٧:٣٧:٠٤٢٣:٣٤:٤٥
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٥١:٥٧٠٧:١٩:٠٣١٢:١٨:٢٨١٧:١٧:٤٨١٧:٣٧:٢١٢٣:٣٥:١١
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٢:٣٥٠٧:١٩:٤٣١٢:١٨:٥٧١٧:١٨:٠٦١٧:٣٧:٤٠٢٣:٣٥:٣٩
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٣:١٢٠٧:٢٠:٢٢١٢:١٩:٢٦١٧:١٨:٢٦١٧:٣٨:٠٠٢٣:٣٦:٠٦
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٣:٤٧٠٧:٢١:٠٠١٢:١٩:٥٥١٧:١٨:٤٧١٧:٣٨:٢٢٢٣:٣٦:٣٥
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٤:٢٢٠٧:٢١:٣٧١٢:٢٠:٢٥١٧:١٩:١٠١٧:٣٨:٤٥٢٣:٣٧:٠٣
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٤:٥٦٠٧:٢٢:١٢١٢:٢٠:٥٤١٧:١٩:٣٤١٧:٣٩:١٠٢٣:٣٧:٣٢
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٥:٢٩٠٧:٢٢:٤٦١٢:٢١:٢٤١٧:٢٠:٠١١٧:٣٩:٣٦٢٣:٣٨:٠١
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٦:٠١٠٧:٢٣:١٨١٢:٢١:٥٤١٧:٢٠:٢٨١٧:٤٠:٠٤٢٣:٣٨:٣٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قرجیلیگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای قرجیلیگان روستای قرجیلیگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای قرجیلیگان روستای قرجیلیگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قرجیلیگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قرجیلیگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قرجیلیگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قرجیلیگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قرجیلیگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قرجیلیگان

روستای قرجیلیگان بر روی نقشه

روستای قرجیلیگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قرجیلیگان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قرجیلیگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قرجیلیگان
اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای قرجیلیگان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ روستای قرجیلیگان + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای قرجیلیگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قرجیلیگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قرجیلیگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قرجیلیگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قرجیلیگان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ قرجیلیگان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قرجیلیگان
افق شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ قرجیلیگان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قرجیلیگان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قرجیلیگان
افق شرعی امروز فردا قرجیلیگان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قرجیلیگان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق قرجیلیگان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قرجیلیگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو