جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قدمگاه

نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز قدمگاه

اذان صبح: ٠٤:٢٩:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٤٠
اذان ظهر: ١١:١٧:٢٤
غروب آفتاب: ١٦:٣٩:٤٠
اذان مغرب: ١٦:٥٨:٣٠
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٥:٠١

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قدمگاه (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر قدمگاه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر قدمگاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قدمگاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

‌حضرت محمد (ص)‌
كسی كه (فقط) از خدا بترسد، خداوند (نیز)، كاری می¬كند كه همه‌ی مردم، از او بترسند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قدمگاه

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قدمگاه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قدمگاه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر قدمگاه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قدمگاه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قدمگاه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٢:٠٢١٢:٣٤:٠٢١٩:٠٦:٣٧١٩:٢٥:٢٠٢٣:٤٩:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٠:٤٢١٢:٣٣:٤٧١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٦:١٣٢٣:٤٨:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٠:١٨٠٥:٥٩:٢٣١٢:٣٣:٣٣١٩:٠٨:١٩١٩:٢٧:٠٧٢٣:٤٨:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥٨:٠٤١٢:٣٣:١٩١٩:٠٩:١٠١٩:٢٨:٠٠٢٣:٤٨:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٦:٤٦١٢:٣٣:٠٦١٩:١٠:٠١١٩:٢٨:٥٤٢٣:٤٧:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٥٥:٢٨١٢:٣٢:٥٣١٩:١٠:٥٢١٩:٢٩:٤٧٢٣:٤٧:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٥٤:١٢١٢:٣٢:٤٠١٩:١١:٤٣١٩:٣٠:٤١٢٣:٤٧:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٥٢:٥٦١٢:٣٢:٢٨١٩:١٢:٣٥١٩:٣١:٣٥٢٣:٤٦:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٥١:٤١١٢:٣٢:١٦١٩:١٣:٢٦١٩:٣٢:٢٩٢٣:٤٦:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٩:١٩٠٥:٥٠:٢٧١٢:٣٢:٠٤١٩:١٤:١٧١٩:٣٣:٢٢٢٣:٤٦:٠٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٧:٤٧٠٥:٤٩:١٤١٢:٣١:٥٤١٩:١٥:٠٨١٩:٣٤:١٦٢٣:٤٥:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٦:١٥٠٥:٤٨:٠١١٢:٣١:٤٣١٩:١٥:٥٩١٩:٣٥:١٠٢٣:٤٥:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٤:٤٤٠٥:٤٦:٥٠١٢:٣١:٣٣١٩:١٦:٥١١٩:٣٦:٠٥٢٣:٤٥:٠٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٣:١٤٠٥:٤٥:٣٩١٢:٣١:٢٤١٩:١٧:٤٢١٩:٣٦:٥٩٢٣:٤٤:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١١:٤٤٠٥:٤٤:٣٠١٢:٣١:١٥١٩:١٨:٣٣١٩:٣٧:٥٣٢٣:٤٤:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٠:١٥٠٥:٤٣:٢١١٢:٣١:٠٦١٩:١٩:٢٤١٩:٣٨:٤٧٢٣:٤٤:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٤٢:١٤١٢:٣٠:٥٨١٩:٢٠:١٦١٩:٣٩:٤١٢٣:٤٣:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٤١:٠٨١٢:٣٠:٥١١٩:٢١:٠٧١٩:٤٠:٣٦٢٣:٤٣:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٥:٥٤٠٥:٤٠:٠٢١٢:٣٠:٤٤١٩:٢١:٥٨١٩:٤١:٣٠٢٣:٤٣:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٣٨:٥٨١٢:٣٠:٣٨١٩:٢٢:٤٩١٩:٤٢:٢٤٢٣:٤٢:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٣٧:٥٦١٢:٣٠:٣٢١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٣:١٨٢٣:٤٢:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠١:٤١٠٥:٣٦:٥٤١٢:٣٠:٢٧١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٤:١٢٢٣:٤٢:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٠:١٨٠٥:٣٥:٥٤١٢:٣٠:٢٢١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٥:٠٧٢٣:٤٢:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٨:٥٧٠٥:٣٤:٥٤١٢:٣٠:١٨١٩:٢٦:١٣١٩:٤٦:٠١٢٣:٤١:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٧:٣٧٠٥:٣٣:٥٧١٢:٣٠:١٥١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٦:٥٤٢٣:٤١:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٦:١٨٠٥:٣٣:٠٠١٢:٣٠:١٢١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٧:٤٨٢٣:٤١:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٥:٠١٠٥:٣٢:٠٥١٢:٣٠:١٠١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٨:٤٢٢٣:٤١:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٣:٤٤٠٥:٣١:١١١٢:٣٠:٠٨١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٩:٣٥٢٣:٤١:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٢:٢٩٠٥:٣٠:١٨١٢:٣٠:٠٧١٩:٣٠:٢٥١٩:٥٠:٢٨٢٣:٤٠:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قدمگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قدمگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قدمگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قدمگاه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر قدمگاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قدمگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قدمگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر قدمگاه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر قدمگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر قدمگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر قدمگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قدمگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قدمگاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قدمگاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر قدمگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قدمگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قدمگاه

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر قدمگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قدمگاه شهر قدمگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قدمگاه شهر قدمگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر قدمگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قدمگاه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر قدمگاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر قدمگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قدمگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر قدمگاه

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٤٧:٠٥١١:١٨:١١١٦:٤٨:٤٧١٧:٠٧:٢٠٢٢:٣٦:١٠
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٤٨:٠١١١:١٨:٠٢١٦:٤٧:٣٥١٧:٠٦:١٠٢٢:٣٥:٥٩
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٤٨:٥٧١١:١٧:٥٥١٦:٤٦:٢٤١٧:٠٥:٠٠٢٢:٣٥:٤٩
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٥٠٥:٤٩:٥٣١١:١٧:٤٨١٦:٤٥:١٣١٧:٠٣:٥٢٢٢:٣٥:٤٠
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٦٠٥:٥٠:٥٠١١:١٧:٤١١٦:٤٤:٠٥١٧:٠٢:٤٥٢٢:٣٥:٣١
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٧٠٥:٥١:٤٧١١:١٧:٣٦١٦:٤٢:٥٧١٧:٠١:٤٠٢٢:٣٥:٢٢
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٨٠٥:٥٢:٤٤١١:١٧:٣١١٦:٤١:٥٠١٧:٠٠:٣٥٢٢:٣٥:١٤
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٩٠٥:٥٣:٤٢١١:١٧:٢٧١٦:٤٠:٤٥١٦:٥٩:٣٢٢٢:٣٥:٠٧
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٠٠٥:٥٤:٤٠١١:١٧:٢٤١٦:٣٩:٤٠١٦:٥٨:٣٠٢٢:٣٥:٠١
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢١٠٥:٥٥:٣٨١١:١٧:٢١١٦:٣٨:٣٧١٦:٥٧:٢٩٢٢:٣٤:٥٥
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:١٣٠٥:٥٦:٣٦١١:١٧:١٩١٦:٣٧:٣٦١٦:٥٦:٣٠٢٢:٣٤:٥٠
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٤٠٥:٥٧:٣٥١١:١٧:١٨١٦:٣٦:٣٦١٦:٥٥:٣٢٢٢:٣٤:٤٦
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٦٠٥:٥٨:٣٤١١:١٧:١٨١٦:٣٥:٣٧١٦:٥٤:٣٥٢٢:٣٤:٤٢
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٧٠٥:٥٩:٣٣١١:١٧:١٩١٦:٣٤:٣٩١٦:٥٣:٤٠٢٢:٣٤:٣٩
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠٠:٣٣١١:١٧:٢٠١٦:٣٣:٤٣١٦:٥٢:٤٧٢٢:٣٤:٣٧
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠١:٣٢١١:١٧:٢٣١٦:٣٢:٤٨١٦:٥١:٥٤٢٢:٣٤:٣٦
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٢:٣٢١١:١٧:٢٦١٦:٣١:٥٥١٦:٥١:٠٤٢٢:٣٤:٣٥
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠٣:٣٢١١:١٧:٣٠١٦:٣١:٠٤١٦:٥٠:١٥٢٢:٣٤:٣٥
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٤:٣٣١١:١٧:٣٥١٦:٣٠:١٤١٦:٤٩:٢٧٢٢:٣٤:٣٦
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٩٠٦:٠٥:٣٣١١:١٧:٤١١٦:٢٩:٢٥١٦:٤٨:٤١٢٢:٣٤:٣٨
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٦:٣٤١١:١٧:٤٨١٦:٢٨:٣٩١٦:٤٧:٥٧٢٢:٣٤:٤١
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٧:٣٤١١:١٧:٥٥١٦:٢٧:٥٤١٦:٤٧:١٥٢٢:٣٤:٤٥
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٨:٣٥١١:١٨:٠٤١٦:٢٧:١٠١٦:٤٦:٣٤٢٢:٣٤:٤٩
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٩:٣٦١١:١٨:١٣١٦:٢٦:٢٨١٦:٤٥:٥٤٢٢:٣٤:٥٤
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٠:٣٦١١:١٨:٢٣١٦:٢٥:٤٨١٦:٤٥:١٧٢٢:٣٥:٠٠
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٢٠٦:١١:٣٧١١:١٨:٣٤١٦:٢٥:١٠١٦:٤٤:٤١٢٢:٣٥:٠٧
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٢:٣٨١١:١٨:٤٦١٦:٢٤:٣٤١٦:٤٤:٠٧٢٢:٣٥:١٥
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٣:٣٨١١:١٨:٥٩١٦:٢٣:٥٩١٦:٤٣:٣٥٢٢:٣٥:٢٤
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٤:٣٨١١:١٩:١٢١٦:٢٣:٢٦١٦:٤٣:٠٥٢٢:٣٥:٣٣
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٥:٣٨١١:١٩:٢٦١٦:٢٢:٥٥١٦:٤٢:٣٦٢٢:٣٥:٤٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قدمگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر قدمگاه شهر قدمگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر قدمگاه شهر قدمگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قدمگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قدمگاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قدمگاه

قَدَمْگاه شهری است در استان خراسان رضوی در شرق نیشابور. این شهر در بخش زبرخان شهرستان نیشابور قرار دارد

شهر قدمگاه در ویکیپدیا

شهر قدمگاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قدمگاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قدمگاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قدمگاه بر روی نقشه

شهر قدمگاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قدمگاه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قدمگاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قدمگاه
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر قدمگاه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر قدمگاه + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر قدمگاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قدمگاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر قدمگاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قدمگاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قدمگاه رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق قدمگاه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قدمگاه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ قدمگاه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قدمگاه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قدمگاه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق قدمگاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قدمگاه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قدمگاه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قدمگاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو