جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قایمشهر

قایم شهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز قایمشهر

اذان صبح: ٠٤:٢٩:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٥١
اذان ظهر: ١١:٤٨:٠٦
غروب آفتاب: ١٧:٤١:٤٧
اذان مغرب: ١٨:٠٠:٠٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٦:٠٩

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قایمشهر (شهرستان قایم شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر قایمشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر قایمشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قایمشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

آرتور شوپنهاور
اینكه مغز باید نوكر و كارگر شكم باشد در حقیقت عقیده ی آن كسانی است كه نه حاصل دسترنج خود را می خورند و نه به سهم خود قناعت می كنند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قایمشهر

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قایمشهر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قایمشهر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر قایمشهر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قایمشهر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قایمشهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٥:٠٥١٢:٥٨:٣٥١٩:٣٢:٤١١٩:٥١:٣٢٠٠:١٣:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:١٠٠٦:٢٣:٤٥١٢:٥٨:٢١١٩:٣٣:٣٣١٩:٥٢:٢٦٠٠:١٣:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٢:٢٥١٢:٥٨:٠٧١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٣:٢١٠٠:١٢:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٢١:٠٦١٢:٥٧:٥٣١٩:٣٥:١٧١٩:٥٤:١٥٠٠:١٢:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٩:٤٨١٢:٥٧:٤٠١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٥:٠٩٠٠:١١:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٨:٣١١٢:٥٧:٢٨١٩:٣٧:٠١١٩:٥٦:٠٤٠٠:١١:٣٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:١١٠٦:١٧:١٤١٢:٥٧:١٥١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٦:٥٩٠٠:١١:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٥:٥٨١٢:٥٧:٠٤١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٧:٥٣٠٠:١٠:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٤:٤٣١٢:٥٦:٥٢١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٨:٤٨٠٠:١٠:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٣:٢٩١٢:٥٦:٤١١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٩:٤٣٠٠:١٠:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٢:١٦١٢:٥٦:٣١١٩:٤١:٢١٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٠٩:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٢٤٠٦:١١:٠٤١٢:٥٦:٢١١٩:٤٢:١٣٢٠:٠١:٣٣٠٠:٠٩:٣٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٩:٥٢١٢:٥٦:١١١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٢:٢٨٠٠:٠٩:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٨:٤٢١٢:٥٦:٠٢١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٠٨:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٥١٠٦:٠٧:٣٣١٢:٥٥:٥٤١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٤:١٨٠٠:٠٨:٣٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٢٢٠٦:٠٦:٢٥١٢:٥٥:٤٦١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٥:١٣٠٠:٠٨:١٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٠:٥٤٠٦:٠٥:١٨١٢:٥٥:٣٩١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٠٨:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٤:١٢١٢:٥٥:٣٢١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٠٧:٤٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠٣:٠٧١٢:٥٥:٢٥١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٠٧:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٣٤٠٦:٠٢:٠٣١٢:٥٥:٢٠١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٠٧:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠١:٠١١٢:٥٥:١٥١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٠٦:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٤٦٠٦:٠٠:٠٠١٢:٥٥:١٠١٩:٥٠:٥٣٢٠:١٠:٤٣٠٠:٠٦:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٥٩:٠٠١٢:٥٥:٠٦١٩:٥١:٤٤٢٠:١١:٣٨٠٠:٠٦:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٠٢٠٥:٥٨:٠١١٢:٥٥:٠٣١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٢:٣٣٠٠:٠٦:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٩:٤٢٠٥:٥٧:٠٤١٢:٥٥:٠٠١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٣:٢٧٠٠:٠٥:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٢٣٠٥:٥٦:٠٨١٢:٥٤:٥٨١٩:٥٤:١٨٢٠:١٤:٢١٠٠:٠٥:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:٠٦٠٥:٥٥:١٤١٢:٥٤:٥٦١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٥:١٥٠٠:٠٥:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٤٩٠٥:٥٤:٢٠١٢:٥٤:٥٥١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٦:٠٩٠٠:٠٥:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٤:٣٥٠٥:٥٣:٢٩١٢:٥٤:٥٤١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٧:٠٣٠٠:٠٥:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قایمشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قایمشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قایمشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قایمشهر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر قایمشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قایمشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قایمشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر قایمشهر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر قایمشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر قایمشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر قایمشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قایمشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قایمشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قایمشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر قایمشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قایمشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قایمشهر

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر قایمشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قایمشهر شهر قایمشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قایمشهر شهر قایمشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر قایمشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قایمشهر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قایمشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر قایمشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قایمشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قایمشهر

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٦٠٥:٤٦:٣٤١١:٥١:٠٩١٧:٥٥:١٠١٨:١٣:٢٤٢٣:٠٨:٥٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٤٧:٢٢١١:٥٠:٤٨١٧:٥٣:٤٠١٨:١١:٥٤٢٣:٠٨:٣٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٤٨:١٠١١:٥٠:٢٨١٧:٥٢:١٠١٨:١٠:٢٤٢٣:٠٨:١٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٤٨:٥٨١١:٥٠:٠٧١٧:٥٠:٤١١٨:٠٨:٥٤٢٣:٠٨:٠٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٨٠٥:٤٩:٤٧١١:٤٩:٤٦١٧:٤٩:١١١٨:٠٧:٢٤٢٣:٠٧:٤١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١١٠٥:٥٠:٣٥١١:٤٩:٢٦١٧:٤٧:٤٢١٨:٠٥:٥٥٢٣:٠٧:٢٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥١:٢٤١١:٤٩:٠٥١٧:٤٦:١٣١٨:٠٤:٢٦٢٣:٠٧:٠٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٥٢:١٣١١:٤٨:٤٥١٧:٤٤:٤٤١٨:٠٢:٥٨٢٣:٠٦:٤٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٧٠٥:٥٣:٠٢١١:٤٨:٢٦١٧:٤٣:١٦١٨:٠١:٢٩٢٣:٠٦:٢٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٩٠٥:٥٣:٥١١١:٤٨:٠٦١٧:٤١:٤٧١٨:٠٠:٠٢٢٣:٠٦:٠٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥٤:٤١١١:٤٧:٤٧١٧:٤٠:٢٠١٧:٥٨:٣٤٢٣:٠٥:٥١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٥:٣١١١:٤٧:٢٨١٧:٣٨:٥٢١٧:٥٧:٠٧٢٣:٠٥:٣٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٣٠٥:٥٦:٢١١١:٤٧:١٠١٧:٣٧:٢٥١٧:٥٥:٤١٢٣:٠٥:١٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٥٠٥:٥٧:١١١١:٤٦:٥٢١٧:٣٥:٥٩١٧:٥٤:١٥٢٣:٠٤:٥٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٦٠٥:٥٨:٠٢١١:٤٦:٣٤١٧:٣٤:٣٣١٧:٥٢:٥٠٢٣:٠٤:٤٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٧٠٥:٥٨:٥٣١١:٤٦:١٧١٧:٣٣:٠٧١٧:٥١:٢٥٢٣:٠٤:٢٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٨٠٥:٥٩:٤٤١١:٤٦:٠٠١٧:٣١:٤٢١٧:٥٠:٠١٢٣:٠٤:٠٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٠:٣٦١١:٤٥:٤٣١٧:٣٠:١٨١٧:٤٨:٣٨٢٣:٠٣:٤٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠١:٢٨١١:٤٥:٢٧١٧:٢٨:٥٤١٧:٤٧:١٥٢٣:٠٣:٣٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٢:٢٠١١:٤٥:١٢١٧:٢٧:٣١١٧:٤٥:٥٣٢٣:٠٣:١٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٣:١٣١١:٤٤:٥٧١٧:٢٦:٠٩١٧:٤٤:٣٢٢٣:٠٣:٠١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٣٠٦:٠٤:٠٦١١:٤٤:٤٢١٧:٢٤:٤٧١٧:٤٣:١١٢٣:٠٢:٤٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٤:٥٩١١:٤٤:٢٨١٧:٢٣:٢٦١٧:٤١:٥٢٢٣:٠٢:٣١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠٥:٥٣١١:٤٤:١٥١٧:٢٢:٠٦١٧:٤٠:٣٣٢٣:٠٢:١٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٠٦:٤٧١١:٤٤:٠٢١٧:٢٠:٤٦١٧:٣٩:١٥٢٣:٠٢:٠٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٧:٤٢١١:٤٣:٥٠١٧:١٩:٢٨١٧:٣٧:٥٨٢٣:٠١:٤٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٠٨:٣٦١١:٤٣:٣٩١٧:١٨:١٠١٧:٣٦:٤٢٢٣:٠١:٣٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٠٩:٣٢١١:٤٣:٢٨١٧:١٦:٥٣١٧:٣٥:٢٦٢٣:٠١:٢٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٠:٢٧١١:٤٣:١٧١٧:١٥:٣٧١٧:٣٤:١٢٢٣:٠١:١٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١١:٢٣١١:٤٣:٠٨١٧:١٤:٢٣١٧:٣٢:٥٩٢٣:٠٠:٥٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قایمشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قایمشهر شهر قایمشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قایمشهر شهر قایمشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قایمشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قایمشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قایمشهر

قائم‌شهر تلفظ مرکز شهرستان قائم‌شهر و از بزرگترین و مهمترین شهرهای استان مازندران و شمال ایران می‌باشد که در ناحیهٔ البرز مرکزی قرار گرفته و در گذشته آن را شاهی می‌نامیدند

شهر قایمشهر در ویکیپدیا

شهر قایمشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قایمشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قایمشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قایمشهر بر روی نقشه

شهر قایمشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قایمشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قایمشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قایمشهر
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر قایمشهر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر قایمشهر + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر قایمشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قایمشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر قایمشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قایمشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قایمشهر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق قایمشهر
افق شرعی امروز فردا قایمشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قایمشهر
زمان پخش اذان آنلاین به افق قایمشهر
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قایمشهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قایمشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قایمشهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قایمشهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قایمشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو