جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای فارسی

کوشکنار | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز فارسی

اذان صبح: ٠٤:٣١:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٧:٤١
اذان ظهر: ١١:٥٠:٥٥
غروب آفتاب: ١٧:٥٣:٤٥
اذان مغرب: ١٨:١٠:١٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٢:٥٠

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فارسی (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای فارسی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای فارسی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فارسی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بزرگمهر
خود را به هوس نزدیك مكن كه خرد از تو روی برمی تابد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فارسی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فارسی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فارسی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای فارسی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فارسی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان فارسی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٢٢٠٦:٣٤:٣٠١٢:٥٨:٤١١٩:٢٣:١٨١٩:٤٠:١٣٠٠:١٨:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:١٢٠٦:٣٣:٢٩١٢:٥٨:٢٧١٩:٢٣:٥٠١٩:٤٠:٤٧٠٠:١٨:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:٠٢٠٦:٣٢:٣٠١٢:٥٨:١٤١٩:٢٤:٢٢١٩:٤١:٢٠٠٠:١٨:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٥٢٠٦:٣١:٣١١٢:٥٨:٠٠١٩:٢٤:٥٤١٩:٤١:٥٤٠٠:١٧:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٠:٣٣١٢:٥٧:٤٧١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٢:٢٨٠٠:١٧:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٢٩:٣٥١٢:٥٧:٣٤١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٣:٠٢٠٠:١٧:١١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٢٨:٣٨١٢:٥٧:٢٢١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٣:٣٦٠٠:١٦:٥٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:١٧٠٦:٢٧:٤٢١٢:٥٧:١٠١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٤:١٠٠٠:١٦:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٦:٤٦١٢:٥٦:٥٩١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٤:٤٥٠٠:١٦:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٢٥:٥١١٢:٥٦:٤٨١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٥:١٩٠٠:١٦:٠٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٢٤:٥٨١٢:٥٦:٣٧١٩:٢٨:٤١١٩:٤٥:٥٤٠٠:١٥:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢٤:٠٤١٢:٥٦:٢٧١٩:٢٩:١٤١٩:٤٦:٢٩٠٠:١٥:٣٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٣:١٢١٢:٥٦:١٨١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٧:٠٤٠٠:١٥:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٢:٢١١٢:٥٦:٠٩١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٧:٤٠٠٠:١٤:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢١:٣٠١٢:٥٦:٠٠١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٨:١٥٠٠:١٤:٤٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٠:٤٠١٢:٥٥:٥٣١٩:٣١:٢٧١٩:٤٨:٥١٠٠:١٤:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٤٠٦:١٩:٥٢١٢:٥٥:٤٥١٩:٣٢:٠١١٩:٤٩:٢٧٠٠:١٤:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٣٠٦:١٩:٠٤١٢:٥٥:٣٨١٩:٣٢:٣٥١٩:٥٠:٠٣٠٠:١٤:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٣٣٠٦:١٨:١٧١٢:٥٥:٣٢١٩:٣٣:٠٩١٩:٥٠:٣٩٠٠:١٣:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٤٠٦:١٧:٣٢١٢:٥٥:٢٦١٩:٣٣:٤٣١٩:٥١:١٥٠٠:١٣:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٦:٤٧١٢:٥٥:٢١١٩:٣٤:١٧١٩:٥١:٥١٠٠:١٣:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٦:٠٣١٢:٥٥:١٧١٩:٣٤:٥١١٩:٥٢:٢٨٠٠:١٣:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٥:٢١١٢:٥٥:١٣١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:٠٤٠٠:١٣:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٤:٣٩١٢:٥٥:٠٩١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٣:٤١٠٠:١٢:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٣:٥٩١٢:٥٥:٠٦١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:١٨٠٠:١٢:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٣:٢٠١٢:٥٥:٠٤١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٤:٥٤٠٠:١٢:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٢:٤٢١٢:٥٥:٠٣١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٥:٣١٠٠:١٢:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١٨٠٦:١٢:٠٥١٢:٥٥:٠١١٩:٣٨:١٨١٩:٥٦:٠٨٠٠:١٢:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١١:٢٩١٢:٥٥:٠١١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٦:٤٤٠٠:١٢:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای فارسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای فارسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای فارسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فارسی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای فارسی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فارسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فارسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای فارسی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای فارسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای فارسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای فارسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فارسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فارسی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای فارسی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای فارسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فارسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای فارسی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای فارسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای فارسی روستای فارسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای فارسی روستای فارسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای فارسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فارسی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای فارسی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای فارسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فارسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای فارسی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٤٧:١٤١١:٥١:١٦١٧:٥٤:٥٤١٨:١١:٢٤٢٣:١٣:١٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٥٠٥:٤٧:٤١١١:٥٠:٥٥١٧:٥٣:٤٥١٨:١٠:١٤٢٣:١٢:٥٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٥٠٥:٤٨:٠٨١١:٥٠:٣٤١٧:٥٢:٣٦١٨:٠٩:٠٥٢٣:١٢:٣٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٥٠٥:٤٨:٣٦١١:٥٠:١٣١٧:٥١:٢٧١٨:٠٧:٥٦٢٣:١٢:١١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٥٠٥:٤٩:٠٣١١:٤٩:٥٣١٧:٥٠:١٨١٨:٠٦:٤٨٢٣:١١:٥١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٥٠٥:٤٩:٣١١١:٤٩:٣٢١٧:٤٩:١٠١٨:٠٥:٣٩٢٣:١١:٣٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٤٠٥:٤٩:٥٩١١:٤٩:١٢١٧:٤٨:٠٢١٨:٠٤:٣١٢٣:١١:١٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٣٠٥:٥٠:٢٧١١:٤٨:٥٢١٧:٤٦:٥٤١٨:٠٣:٢٣٢٣:١٠:٥٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٣٠٥:٥٠:٥٥١١:٤٨:٣٢١٧:٤٥:٤٦١٨:٠٢:١٦٢٣:١٠:٣٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٢٠٥:٥١:٢٣١١:٤٨:١٣١٧:٤٤:٣٩١٨:٠١:٠٩٢٣:١٠:١٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥١٠٥:٥١:٥٢١١:٤٧:٥٤١٧:٤٣:٣١١٨:٠٠:٠٢٢٣:٠٩:٥٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢١٠٥:٥٢:٢١١١:٤٧:٣٥١٧:٤٢:٢٥١٧:٥٨:٥٦٢٣:٠٩:٣٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٠٠٥:٥٢:٥١١١:٤٧:١٦١٧:٤١:١٩١٧:٥٧:٥٠٢٣:٠٩:١٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٩٠٥:٥٣:٢٠١١:٤٦:٥٨١٧:٤٠:١٣١٧:٥٦:٤٥٢٣:٠٩:٠١
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٩٠٥:٥٣:٥٠١١:٤٦:٤٠١٧:٣٩:٠٨١٧:٥٥:٤٠٢٣:٠٨:٤٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٨٠٥:٥٤:٢٠١١:٤٦:٢٣١٧:٣٨:٠٣١٧:٥٤:٣٦٢٣:٠٨:٢٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٨٠٥:٥٤:٥١١١:٤٦:٠٦١٧:٣٦:٥٨١٧:٥٣:٣٣٢٣:٠٨:٠٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٧٠٥:٥٥:٢٢١١:٤٥:٥٠١٧:٣٥:٥٥١٧:٥٢:٣٠٢٣:٠٧:٥١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٧٠٥:٥٥:٥٣١١:٤٥:٣٤١٧:٣٤:٥٢١٧:٥١:٢٧٢٣:٠٧:٣٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٧٠٥:٥٦:٢٥١١:٤٥:١٨١٧:٣٣:٤٩١٧:٥٠:٢٦٢٣:٠٧:١٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٧٠٥:٥٦:٥٧١١:٤٥:٠٣١٧:٣٢:٤٧١٧:٤٩:٢٥٢٣:٠٧:٠٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٧٠٥:٥٧:٢٩١١:٤٤:٤٩١٧:٣١:٤٦١٧:٤٨:٢٥٢٣:٠٦:٤٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٧٠٥:٥٨:٠٢١١:٤٤:٣٥١٧:٣٠:٤٦١٧:٤٧:٢٥٢٣:٠٦:٣٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٨٠٥:٥٨:٣٥١١:٤٤:٢٢١٧:٢٩:٤٦١٧:٤٦:٢٦٢٣:٠٦:١٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٨٠٥:٥٩:٠٩١١:٤٤:٠٩١٧:٢٨:٤٧١٧:٤٥:٢٨٢٣:٠٦:٠٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٩٠٥:٥٩:٤٣١١:٤٣:٥٧١٧:٢٧:٤٨١٧:٤٤:٣١٢٣:٠٥:٤٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٠:١٨١١:٤٣:٤٥١٧:٢٦:٥١١٧:٤٣:٣٥٢٣:٠٥:٣٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٠:٥٣١١:٤٣:٣٤١٧:٢٥:٥٤١٧:٤٢:٤٠٢٣:٠٥:٢٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠١:٢٨١١:٤٣:٢٤١٧:٢٤:٥٩١٧:٤١:٤٥٢٣:٠٥:١١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٢:٠٤١١:٤٣:١٤١٧:٢٤:٠٤١٧:٤٠:٥٢٢٣:٠٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای فارسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای فارسی روستای فارسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای فارسی روستای فارسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فارسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فارسی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فارسی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فارسی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فارسی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فارسی

روستای فارسی بر روی نقشه

روستای فارسی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فارسی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فارسی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فارسی
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای فارسی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای فارسی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای فارسی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فارسی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای فارسی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فارسی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فارسی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا فارسی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فارسی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فارسی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فارسی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق فارسی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ فارسی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فارسی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فارسی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فارسی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو