جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای عین الساده

کوشکنار | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز عین الساده

اذان صبح: ٠٥:١١:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٣٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٣٣
اذان مغرب: ١٩:٤١:٣٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:٢٣

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عین الساده (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای عین الساده)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای عین الساده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عین الساده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

میلان كوندرا
زمانه ی آكنده از انبوه ایده ها و بی اعتنا نسبت به آثار [ ادبی و هنری ] ، مرا غرق در نومیدی می سازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عین الساده

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عین الساده در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عین الساده ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای عین الساده (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عین الساده ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان عین الساده
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٠٤٠٦:٣٥:٠٤١٢:٥٨:٣٢١٩:٢٢:٢٥١٩:٣٩:١٩٠٠:١٨:٣٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٥٣٠٦:٣٤:٠٣١٢:٥٨:١٨١٩:٢٢:٥٧١٩:٣٩:٥٣٠٠:١٨:٢٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٣:٠٣١٢:٥٨:٠٣١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٠:٢٦٠٠:١٨:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٢:٠٣١٢:٥٧:٥٠١٩:٢٤:٠١١٩:٤١:٠٠٠٠:١٧:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٢٢٠٦:٣١:٠٤١٢:٥٧:٣٦١٩:٢٤:٣٣١٩:٤١:٣٤٠٠:١٧:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:١٣٠٦:٣٠:٠٥١٢:٥٧:٢٣١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٢:٠٨٠٠:١٧:٠٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٢٩:٠٨١٢:٥٧:١٠١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٢:٤٢٠٠:١٦:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٢٨:١١١٢:٥٦:٥٨١٩:٢٦:١٠١٩:٤٣:١٦٠٠:١٦:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٢٧:١٤١٢:٥٦:٤٦١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٣:٥١٠٠:١٦:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٢٦:١٩١٢:٥٦:٣٥١٩:٢٧:١٥١٩:٤٤:٢٥٠٠:١٥:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٢٥:٢٤١٢:٥٦:٢٤١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٥:٠٠٠٠:١٥:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٤:٣٠١٢:٥٦:١٤١٩:٢٨:٢١١٩:٤٥:٣٥٠٠:١٥:٢١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٣:٣٧١٢:٥٦:٠٤١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:١٠٠٠:١٥:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٢:٤٤١٢:٥٥:٥٤١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٦:٤٥٠٠:١٤:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:١١٠٦:٢١:٥٣١٢:٥٥:٤٥١٩:٣٠:٠١١٩:٤٧:٢١٠٠:١٤:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢١:٠٢١٢:٥٥:٣٧١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٧:٥٦٠٠:١٤:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٠:١٢١٢:٥٥:٢٩١٩:٣١:٠٨١٩:٤٨:٣٢٠٠:١٤:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٠٣٠٦:١٩:٢٣١٢:٥٥:٢١١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٠٨٠٠:١٣:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٨:٣٦١٢:٥٥:١٤١٩:٣٢:١٥١٩:٤٩:٤٤٠٠:١٣:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٧:٤٩١٢:٥٥:٠٨١٩:٣٢:٤٩١٩:٥٠:٢٠٠٠:١٣:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٧:٠٣١٢:٥٥:٠٢١٩:٣٣:٢٤١٩:٥٠:٥٦٠٠:١٣:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٦:١٨١٢:٥٤:٥٧١٩:٣٣:٥٨١٩:٥١:٣٣٠٠:١٣:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٥:٣٥١٢:٥٤:٥٣١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٢:٠٩٠٠:١٢:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:١١٠٦:١٤:٥٢١٢:٥٤:٤٩١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٢:٤٦٠٠:١٢:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٤:١٠١٢:٥٤:٤٥١٩:٣٥:٤١١٩:٥٣:٢٣٠٠:١٢:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٣:٣٠١٢:٥٤:٤٢١٩:٣٦:١٦١٩:٥٤:٠٠٠٠:١٢:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٢:٥١١٢:٥٤:٤٠١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٤:٣٦٠٠:١٢:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٢:١٣١٢:٥٤:٣٩١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:١٣٠٠:١٢:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١١:٣٦١٢:٥٤:٣٨١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٥:٥٠٠٠:١١:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عین الساده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عین الساده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عین الساده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عین الساده

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای عین الساده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عین الساده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عین الساده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای عین الساده

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای عین الساده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای عین الساده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای عین الساده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عین الساده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عین الساده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای عین الساده

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای عین الساده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عین الساده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای عین الساده

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای عین الساده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای عین الساده روستای عین الساده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای عین الساده روستای عین الساده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای عین الساده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عین الساده برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای عین الساده

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای عین الساده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عین الساده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای عین الساده

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٠١:١٠١٢:٠٥:٢٥١٨:١٠:٠٥١٨:٢٦:٣٧٢٣:٥٦:٥٤
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٣:٤٣٠٧:٠٠:٠٣١٣:٠٥:٠٧١٩:١٠:٣٦١٩:٢٧:٠٨٠٠:٢٦:٣٤
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:٣٣٠٦:٥٨:٥٧١٣:٠٤:٤٩١٩:١١:٠٧١٩:٢٧:٣٩٠٠:٢٦:١٤
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٢٢٠٦:٥٧:٥٠١٣:٠٤:٣١١٩:١١:٣٨١٩:٢٨:١١٠٠:٢٥:٥٤
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:١٠٠٦:٥٦:٤٣١٣:٠٤:١٣١٩:١٢:٠٩١٩:٢٨:٤٢٠٠:٢٥:٣٤
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٥٩٠٦:٥٥:٣٦١٣:٠٣:٥٥١٩:١٢:٣٩١٩:٢٩:١٣٠٠:٢٥:١٣
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٤٧٠٦:٥٤:٢٩١٣:٠٣:٣٧١٩:١٣:١٠١٩:٢٩:٤٤٠٠:٢٤:٥٢
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٣٥٠٦:٥٣:٢٢١٣:٠٣:١٩١٩:١٣:٤٠١٩:٣٠:١٥٠٠:٢٤:٣١
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٢٢٠٦:٥٢:١٥١٣:٠٣:٠٠١٩:١٤:١١١٩:٣٠:٤٦٠٠:٢٤:١٠
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:١٠٠٦:٥١:٠٨١٣:٠٢:٤٢١٩:١٤:٤١١٩:٣١:١٨٠٠:٢٣:٤٩
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٠:٠٢١٣:٠٢:٢٤١٩:١٥:١٢١٩:٣١:٤٩٠٠:٢٣:٢٨
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٤٥٠٦:٤٨:٥٦١٣:٠٢:٠٦١٩:١٥:٤٢١٩:٣٢:٢٠٠٠:٢٣:٠٧
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٣٢٠٦:٤٧:٥٠١٣:٠١:٤٩١٩:١٦:١٣١٩:٣٢:٥٢٠٠:٢٢:٤٦
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:١٩٠٦:٤٦:٤٤١٣:٠١:٣١١٩:١٦:٤٣١٩:٣٣:٢٣٠٠:٢٢:٢٥
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:٠٦٠٦:٤٥:٣٨١٣:٠١:١٤١٩:١٧:١٤١٩:٣٣:٥٥٠٠:٢٢:٠٤
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٤٤:٣٣١٣:٠٠:٥٦١٩:١٧:٤٥١٩:٣٤:٢٧٠٠:٢١:٤٣
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٤١٠٦:٤٣:٢٨١٣:٠٠:٣٩١٩:١٨:١٥١٩:٣٤:٥٩٠٠:٢١:٢٢
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٤٢:٢٣١٣:٠٠:٢٢١٩:١٨:٤٦١٩:٣٥:٣١٠٠:٢١:٠١
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤١:١٩١٣:٠٠:٠٦١٩:١٩:١٧١٩:٣٦:٠٣٠٠:٢٠:٤٠
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٠:١٦١٢:٥٩:٤٩١٩:١٩:٤٨١٩:٣٦:٣٥٠٠:٢٠:٢٠
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٥١٠٦:٣٩:١٢١٢:٥٩:٣٣١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٧:٠٨٠٠:١٩:٥٩
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٣٩٠٦:٣٨:٠٩١٢:٥٩:١٨١٩:٢٠:٥١١٩:٣٧:٤٠٠٠:١٩:٣٩
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٢٧٠٦:٣٧:٠٧١٢:٥٩:٠٢١٩:٢١:٢٢١٩:٣٨:١٣٠٠:١٩:١٩
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:١٥٠٦:٣٦:٠٥١٢:٥٨:٤٧١٩:٢١:٥٤١٩:٣٨:٤٦٠٠:١٨:٥٩
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٠٤٠٦:٣٥:٠٤١٢:٥٨:٣٢١٩:٢٢:٢٥١٩:٣٩:١٩٠٠:١٨:٣٩
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٥٣٠٦:٣٤:٠٣١٢:٥٨:١٨١٩:٢٢:٥٧١٩:٣٩:٥٣٠٠:١٨:٢٠
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٣:٠٣١٢:٥٨:٠٣١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٠:٢٦٠٠:١٨:٠٠
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٢:٠٣١٢:٥٧:٥٠١٩:٢٤:٠١١٩:٤١:٠٠٠٠:١٧:٤١
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٢٢٠٦:٣١:٠٤١٢:٥٧:٣٦١٩:٢٤:٣٣١٩:٤١:٣٤٠٠:١٧:٢٣
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:١٣٠٦:٣٠:٠٥١٢:٥٧:٢٣١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٢:٠٨٠٠:١٧:٠٤
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٢٩:٠٨١٢:٥٧:١٠١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٢:٤٢٠٠:١٦:٤٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای عین الساده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای عین الساده روستای عین الساده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای عین الساده روستای عین الساده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عین الساده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عین الساده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عین الساده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عین الساده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عین الساده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عین الساده

روستای عین الساده بر روی نقشه

روستای عین الساده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عین الساده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عین الساده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عین الساده
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای عین الساده + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای عین الساده + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای عین الساده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عین الساده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای عین الساده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عین الساده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عین الساده رسیده اید.

جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ عین الساده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا عین الساده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عین الساده
زمان پخش اذان زنده به افق عین الساده
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عین الساده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق عین الساده
زمان پخش اذان آنلاین به افق عین الساده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عین الساده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عین الساده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو