جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای عمانی

کوشکنار | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز عمانی

اذان صبح: ٠٥:١١:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٠١
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٢٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٢١
اذان مغرب: ١٩:٤١:٢١
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:١٧

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عمانی (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای عمانی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای عمانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عمانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

جرج برنارد شاو
من به آوازه ای بین المللی دست یافتم، چون یك یا دو بار در هفته می اندیشم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عمانی

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عمانی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عمانی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای عمانی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عمانی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان عمانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٠٤٠٦:٣٥:٠٠١٢:٥٨:٢٥١٩:٢٢:١٤١٩:٣٩:٠٧٠٠:١٨:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٥٣٠٦:٣٣:٥٩١٢:٥٨:١٠١٩:٢٢:٤٥١٩:٣٩:٤٠٠٠:١٨:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٤٣٠٦:٣٢:٥٩١٢:٥٧:٥٦١٩:٢٣:١٧١٩:٤٠:١٤٠٠:١٧:٥٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٣٣٠٦:٣٢:٠٠١٢:٥٧:٤٢١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٠:٤٧٠٠:١٧:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٢٣٠٦:٣١:٠١١٢:٥٧:٢٩١٩:٢٤:٢١١٩:٤١:٢١٠٠:١٧:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٠:٠٣١٢:٥٧:١٦١٩:٢٤:٥٣١٩:٤١:٥٥٠٠:١٦:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٢٩:٠٥١٢:٥٧:٠٣١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٢:٢٩٠٠:١٦:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٢٨:٠٨١٢:٥٦:٥١١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٣:٠٣٠٠:١٦:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٢٧:١٢١٢:٥٦:٣٩١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٣:٣٧٠٠:١٦:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٤١٠٦:٢٦:١٦١٢:٥٦:٢٧١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٤:١١٠٠:١٥:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٢٥:٢٢١٢:٥٦:١٦١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٤:٤٦٠٠:١٥:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٤:٢٨١٢:٥٦:٠٦١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٥:٢١٠٠:١٥:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٣:٣٥١٢:٥٥:٥٦١٩:٢٨:٤١١٩:٤٥:٥٦٠٠:١٤:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٢:٤٢١٢:٥٥:٤٦١٩:٢٩:١٤١٩:٤٦:٣١٠٠:١٤:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢١:٥١١٢:٥٥:٣٧١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٧:٠٦٠٠:١٤:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:١١٠٦:٢١:٠١١٢:٥٥:٢٩١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٧:٤٢٠٠:١٤:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٠:١١١٢:٥٥:٢١١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٨:١٧٠٠:١٤:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٠٦٠٦:١٩:٢٢١٢:٥٥:١٤١٩:٣١:٢٧١٩:٤٨:٥٣٠٠:١٣:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٠٥٠٦:١٨:٣٥١٢:٥٥:٠٧١٩:٣٢:٠١١٩:٤٩:٢٩٠٠:١٣:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٠٥٠٦:١٧:٤٨١٢:٥٥:٠١١٩:٣٢:٣٥١٩:٥٠:٠٥٠٠:١٣:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٦٠٦:١٧:٠٢١٢:٥٤:٥٥١٩:٣٣:٠٩١٩:٥٠:٤١٠٠:١٣:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٦:١٨١٢:٥٤:٥٠١٩:٣٣:٤٣١٩:٥١:١٨٠٠:١٢:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:١١٠٦:١٥:٣٤١٢:٥٤:٤٥١٩:٣٤:١٨١٩:٥١:٥٤٠٠:١٢:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:١٥٠٦:١٤:٥٢١٢:٥٤:٤١١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٢:٣٠٠٠:١٢:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٤:١٠١٢:٥٤:٣٨١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:٠٧٠٠:١٢:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٣:٣٠١٢:٥٤:٣٥١٩:٣٦:٠١١٩:٥٣:٤٤٠٠:١٢:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٢:٥١١٢:٥٤:٣٣١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:٢٠٠٠:١٢:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٢:١٣١٢:٥٤:٣١١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٤:٥٧٠٠:١٢:٠٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٥١٠٦:١١:٣٦١٢:٥٤:٣٠١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٥:٣٣٠٠:١١:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عمانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عمانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عمانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عمانی

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای عمانی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عمانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عمانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای عمانی

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای عمانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای عمانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای عمانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عمانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عمانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای عمانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای عمانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عمانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای عمانی

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای عمانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای عمانی روستای عمانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای عمانی روستای عمانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای عمانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عمانی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای عمانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای عمانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عمانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای عمانی

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٠١:٠٣١٢:٠٥:١٨١٨:٠٩:٥٧١٨:٢٦:٢٨٢٣:٥٦:٤٨
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٣:٤٠٠٦:٥٩:٥٦١٣:٠٥:٠٠١٩:١٠:٢٨١٩:٢٦:٥٩٠٠:٢٦:٢٩
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:٢٩٠٦:٥٨:٥٠١٣:٠٤:٤٢١٩:١٠:٥٩١٩:٢٧:٣١٠٠:٢٦:٠٩
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:١٨٠٦:٥٧:٤٣١٣:٠٤:٢٤١٩:١١:٣٠١٩:٢٨:٠٢٠٠:٢٥:٤٨
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:٠٧٠٦:٥٦:٣٦١٣:٠٤:٠٦١٩:١٢:٠٠١٩:٢٨:٣٣٠٠:٢٥:٢٨
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٥٦٠٦:٥٥:٢٩١٣:٠٣:٤٧١٩:١٢:٣١١٩:٢٩:٠٤٠٠:٢٥:٠٧
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٤٤٠٦:٥٤:٢٢١٣:٠٣:٢٩١٩:١٣:٠١١٩:٢٩:٣٥٠٠:٢٤:٤٦
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٣٢٠٦:٥٣:١٦١٣:٠٣:١١١٩:١٣:٣١١٩:٣٠:٠٦٠٠:٢٤:٢٦
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٢٠٠٦:٥٢:٠٩١٣:٠٢:٥٣١٩:١٤:٠٢١٩:٣٠:٣٧٠٠:٢٤:٠٥
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:٠٧٠٦:٥١:٠٣١٣:٠٢:٣٥١٩:١٤:٣٢١٩:٣١:٠٨٠٠:٢٣:٤٤
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٥٥٠٦:٤٩:٥٦١٣:٠٢:١٧١٩:١٥:٠٢١٩:٣١:٣٩٠٠:٢٣:٢٢
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٤٣٠٦:٤٨:٥٠١٣:٠١:٥٩١٩:١٥:٣٣١٩:٣٢:١٠٠٠:٢٣:٠١
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٣٠٠٦:٤٧:٤٤١٣:٠١:٤١١٩:١٦:٠٣١٩:٣٢:٤١٠٠:٢٢:٤٠
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:١٧٠٦:٤٦:٣٨١٣:٠١:٢٣١٩:١٦:٣٣١٩:٣٣:١٣٠٠:٢٢:١٩
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:٠٥٠٦:٤٥:٣٣١٣:٠١:٠٦١٩:١٧:٠٤١٩:٣٣:٤٤٠٠:٢١:٥٨
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٤٤:٢٨١٣:٠٠:٤٩١٩:١٧:٣٤١٩:٣٤:١٦٠٠:٢١:٣٧
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٤٣:٢٣١٣:٠٠:٣٢١٩:١٨:٠٥١٩:٣٤:٤٨٠٠:٢١:١٦
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٤٢:١٩١٣:٠٠:١٥١٩:١٨:٣٦١٩:٣٥:١٩٠٠:٢٠:٥٥
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤١:١٥١٢:٥٩:٥٨١٩:١٩:٠٧١٩:٣٥:٥٢٠٠:٢٠:٣٥
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٤٠:١١١٢:٥٩:٤٢١٩:١٩:٣٧١٩:٣٦:٢٤٠٠:٢٠:١٤
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٥٠٠٦:٣٩:٠٨١٢:٥٩:٢٦١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٦:٥٦٠٠:١٩:٥٣
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٣٨٠٦:٣٨:٠٥١٢:٥٩:١٠١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٧:٢٩٠٠:١٩:٣٣
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٢٧٠٦:٣٧:٠٣١٢:٥٨:٥٥١٩:٢١:١١١٩:٣٨:٠١٠٠:١٩:١٣
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:١٥٠٦:٣٦:٠١١٢:٥٨:٣٩١٩:٢١:٤٢١٩:٣٨:٣٤٠٠:١٨:٥٣
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٠٤٠٦:٣٥:٠٠١٢:٥٨:٢٥١٩:٢٢:١٤١٩:٣٩:٠٧٠٠:١٨:٣٤
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٥٣٠٦:٣٣:٥٩١٢:٥٨:١٠١٩:٢٢:٤٥١٩:٣٩:٤٠٠٠:١٨:١٤
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٤٣٠٦:٣٢:٥٩١٢:٥٧:٥٦١٩:٢٣:١٧١٩:٤٠:١٤٠٠:١٧:٥٥
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٣٣٠٦:٣٢:٠٠١٢:٥٧:٤٢١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٠:٤٧٠٠:١٧:٣٦
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٢٣٠٦:٣١:٠١١٢:٥٧:٢٩١٩:٢٤:٢١١٩:٤١:٢١٠٠:١٧:١٧
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٠:٠٣١٢:٥٧:١٦١٩:٢٤:٥٣١٩:٤١:٥٥٠٠:١٦:٥٩
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٢٩:٠٥١٢:٥٧:٠٣١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٢:٢٩٠٠:١٦:٤١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای عمانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای عمانی روستای عمانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای عمانی روستای عمانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عمانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عمانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عمانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عمانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عمانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عمانی

روستای عمانی بر روی نقشه

روستای عمانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عمانی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عمانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عمانی
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای عمانی + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای عمانی + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای عمانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عمانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای عمانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عمانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عمانی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ عمانی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عمانی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق عمانی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عمانی
افق شرعی امروز فردا عمانی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق عمانی
جدول اوقات شرعی امروز فردا عمانی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق عمانی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عمانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو