جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای عمادده

عمادده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز عمادده


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٥٣:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٢٨
نیمه شب: ٠٠:٠٨:٢٣

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عمادده (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای عمادده)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای عمادده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عمادده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جرج برنارد شاو
من به آوازه ای بین المللی دست یافتم، چون یك یا دو بار در هفته می اندیشم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عمادده

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عمادده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عمادده ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای عمادده (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عمادده ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عمادده ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:١٠٠٦:٣١:١٦١٢:٥٤:٥٠١٩:١٨:٤٩١٩:٣٥:٤٥٠٠:١٤:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٠:١٥١٢:٥٤:٣٦١٩:١٩:٢١١٩:٣٦:١٨٠٠:١٤:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٢٩:١٤١٢:٥٤:٢١١٩:١٩:٥٣١٩:٣٦:٥٢٠٠:١٤:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٢٨:١٤١٢:٥٤:٠٨١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٧:٢٦٠٠:١٣:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٢٧:١٥١٢:٥٣:٥٤١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٨:٠٠٠٠:١٣:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:١٧٠٦:٢٦:١٦١٢:٥٣:٤١١٩:٢١:٣٠١٩:٣٨:٣٤٠٠:١٣:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٢٥:١٨١٢:٥٣:٢٨١٩:٢٢:٠٣١٩:٣٩:٠٨٠٠:١٣:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٢٤:٢١١٢:٥٣:١٦١٩:٢٢:٣٦١٩:٣٩:٤٣٠٠:١٢:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢٣:٢٤١٢:٥٣:٠٤١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٠:١٨٠٠:١٢:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٢:٢٩١٢:٥٢:٥٣١٩:٢٣:٤١١٩:٤٠:٥٣٠٠:١٢:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢١:٣٤١٢:٥٢:٤٢١٩:٢٤:١٤١٩:٤١:٢٨٠٠:١١:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٠:٣٩١٢:٥٢:٣٢١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٢:٠٣٠٠:١١:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٢٣٠٦:١٩:٤٦١٢:٥٢:٢٢١٩:٢٥:٢١١٩:٤٢:٣٨٠٠:١١:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٨٠٦:١٨:٥٣١٢:٥٢:١٢١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٣:١٣٠٠:١١:٠٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١٣٠٦:١٨:٠١١٢:٥٢:٠٣١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٣:٤٩٠٠:١٠:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٧:١١١٢:٥١:٥٥١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٤:٢٥٠٠:١٠:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٦٠٦:١٦:٢١١٢:٥١:٤٧١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٥:٠١٠٠:١٠:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٥:٣٢١٢:٥١:٣٩١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٥:٣٧٠٠:١٠:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٤:٤٤١٢:٥١:٣٢١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٦:١٣٠٠:٠٩:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٣:٥٧١٢:٥١:٢٦١٩:٢٩:١٨١٩:٤٦:٥٠٠٠:٠٩:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٣:١١١٢:٥١:٢٠١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٧:٢٦٠٠:٠٩:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٢:٢٦١٢:٥١:١٥١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٨:٠٣٠٠:٠٩:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١١:٤٢١٢:٥١:١١١٩:٣١:٠١١٩:٤٨:٤٠٠٠:٠٩:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٠:٥٩١٢:٥١:٠٧١٩:٣١:٣٦١٩:٤٩:١٦٠٠:٠٨:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٠:١٧١٢:٥١:٠٣١٩:٣٢:١٠١٩:٤٩:٥٣٠٠:٠٨:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥١:٠٠١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٠:٣٠٠٠:٠٨:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:٠٧٠٠:٠٨:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٣٥٠٦:٠٨:١٩١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٣:٥٥١٩:٥١:٤٤٠٠:٠٨:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٠٧:٤٢١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٢:٢١٠٠:٠٨:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای عمادده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای عمادده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای عمادده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عمادده

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای عمادده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عمادده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عمادده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای عمادده

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای عمادده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای عمادده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای عمادده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عمادده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عمادده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عمادده

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای عمادده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عمادده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عمادده

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٢:٥٥١٢:٥١:١٢١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٧:٥٧٠٠:٠٧:٣١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٢:٣٠١٢:٥١:١٦١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٣٢٠٠:٠٧:٣٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥١:٢٢١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٠٧٠٠:٠٧:٢٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠١:٤٥١٢:٥١:٢٧١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٤٢٠٠:٠٧:٢٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠١:٢٤١٢:٥١:٣٣١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:١٦٠٠:٠٧:٣٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠١:٠٥١٢:٥١:٤٠١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٠٧:٣١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٠:٤٧١٢:٥١:٤٧١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:٢٤٠٠:٠٧:٣٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٠:٣٠١٢:٥١:٥٤١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠١:٥٧٠٠:٠٧:٣٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٠:١٤١٢:٥٢:٠٢١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٠٧:٣٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٠:٠٠١٢:٥٢:١١١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٠٧:٤٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥١٠٥:٥٩:٤٧١٢:٥٢:١٩١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٣٣٠٠:٠٧:٤٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥٩:٣٥١٢:٥٢:٢٩١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٠٧:٥١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٩:٢٥١٢:٥٢:٣٨١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٠٧:٥٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٥:٥٩:١٦١٢:٥٢:٤٨١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٥:٠٤٠٠:٠٨:٠٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٥:٥٩:٠٨١٢:٥٢:٥٨١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٠٨:٠٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٥٩:٠٢١٢:٥٣:٠٩١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٦:٠١٠٠:٠٨:١٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٧٠٥:٥٨:٥٧١٢:٥٣:١٩١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٠٨:٢٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٦٠٥:٥٨:٥٣١٢:٥٣:٣١١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٠٨:٣١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٨:٥٠١٢:٥٣:٤٢١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:٢١٠٠:٠٨:٤٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٥٨:٤٩١٢:٥٣:٥٤١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٠٨:٤٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٨:٤٩١٢:٥٤:٠٥١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:١٠٠٠:٠٨:٥٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٥٨:٥٠١٢:٥٤:١٨١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٠٩:٠٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٨:٥٣١٢:٥٤:٣٠١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٥٦٠٠:٠٩:١٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥٨:٥٦١٢:٥٤:٤٣١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:١٧٠٠:٠٩:٢٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٩:٠١١٢:٥٤:٥٥١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٣٨٠٠:٠٩:٤١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٥٩:٠٧١٢:٥٥:٠٨١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٠٩:٥٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٩:١٤١٢:٥٥:٢١١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:١٥٠٠:١٠:٠٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٥٩:٢٣١٢:٥٥:٣٤١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٣٣٠٠:١٠:١٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٩:٣٢١٢:٥٥:٤٧١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٤٩٠٠:١٠:٢٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥٩:٤٣١٢:٥٦:٠٠١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:٠٤٠٠:١٠:٤٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٦٠٥:٥٩:٥٥١٢:٥٦:١٣١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:١٨٠٠:١٠:٥٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای عمادده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عمادده روستای عمادده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عمادده روستای عمادده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عمادده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عمادده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عمادده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عمادده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عمادده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عمادده

روستای عمادده بر روی نقشه

روستای عمادده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عمادده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عمادده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عمادده
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای عمادده + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای عمادده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عمادده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عمادده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عمادده رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا عمادده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ عمادده دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا عمادده دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ عمادده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عمادده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عمادده
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عمادده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عمادده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عمادده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو