جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر علی آباد

شاهرود | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباد

اذان صبح: ٠٤:٢٩:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٥١
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٢٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:٥٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٧:٤٥

چهارشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٩
٢٢ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١٢ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر علی آباد (شهرستان شاهرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ مرداد ٩٩ شهر علی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر علی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر علی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی

وین دایر
گذشته ی شما بهبود نخواهد یافت، پس آن را رها كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر علی آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر علی آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر علی آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر علی آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر علی آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٧:٢٦١٢:٥٠:٠٩١٩:٢٣:٢٨١٩:٤٢:٢٢٠٠:٠٤:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٦:٠٤١٢:٤٩:٥٤١٩:٢٤:٢١١٩:٤٣:١٧٠٠:٠٤:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٤:٤٣١٢:٤٩:٤٠١٩:٢٥:١٣١٩:٤٤:١٢٠٠:٠٤:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١٣:٢٣١٢:٤٩:٢٦١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٥:٠٧٠٠:٠٣:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٢:٠٣١٢:٤٩:١٣١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٦:٠٢٠٠:٠٣:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٩:٥١٠٦:١٠:٤٤١٢:٤٩:٠٠١٩:٢٧:٥١١٩:٤٦:٥٧٠٠:٠٣:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٩:٢٦١٢:٤٨:٤٧١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٧:٥٢٠٠:٠٢:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٨:٠٩١٢:٤٨:٣٥١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٨:٤٨٠٠:٠٢:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٦:٥٢١٢:٤٨:٢٣١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٩:٤٣٠٠:٠١:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠٥:٣٦١٢:٤٨:١٢١٩:٣١:٢٢١٩:٥٠:٣٩٠٠:٠١:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٤:٢٢١٢:٤٨:٠١١٩:٣٢:١٥١٩:٥١:٣٤٠٠:٠١:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٣:٠٨١٢:٤٧:٥٠١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٢:٣٠٠٠:٠٠:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠١:٥٥١٢:٤٧:٤٠١٩:٣٤:٠١١٩:٥٣:٢٦٠٠:٠٠:٣٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:١٣٠٦:٠٠:٤٣١٢:٤٧:٣١١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٤:٢١٠٠:٠٠:١٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:٤١٠٥:٥٩:٣٢١٢:٤٧:٢٢١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٥:١٧٢٣:٥٩:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:١٠٠٥:٥٨:٢٢١٢:٤٧:١٣١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٦:١٣٢٣:٥٩:٣٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٥٧:١٣١٢:٤٧:٠٥١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٧:٠٩٢٣:٥٩:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢١:١٠٠٥:٥٦:٠٥١٢:٤٦:٥٨١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٨:٠٥٢٣:٥٩:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٩:٤١٠٥:٥٤:٥٩١٢:٤٦:٥١١٩:٣٩:١٧١٩:٥٩:٠٠٢٣:٥٨:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٨:١٤٠٥:٥٣:٥٣١٢:٤٦:٤٥١٩:٤٠:١٠١٩:٥٩:٥٦٢٣:٥٨:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٦:٤٧٠٥:٥٢:٤٩١٢:٤٦:٣٩١٩:٤١:٠٢٢٠:٠٠:٥٢٢٣:٥٨:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٥:٢١٠٥:٥١:٤٦١٢:٤٦:٣٤١٩:٤١:٥٥٢٠:٠١:٤٨٢٣:٥٧:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٣:٥٧٠٥:٥٠:٤٤١٢:٤٦:٢٩١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٢:٤٣٢٣:٥٧:٤٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٢:٣٣٠٥:٤٩:٤٤١٢:٤٦:٢٥١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٣:٣٩٢٣:٥٧:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١١:١١٠٥:٤٨:٤٤١٢:٤٦:٢٢١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٤:٣٤٢٣:٥٧:١٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٤٧:٤٦١٢:٤٦:١٩١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٥:٢٩٢٣:٥٦:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:٣٠٠٥:٤٦:٥٠١٢:٤٦:١٧١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٦:٢٤٢٣:٥٦:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٧:١١٠٥:٤٥:٥٥١٢:٤٦:١٥١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٧:١٩٢٣:٥٦:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:٥٤٠٥:٤٥:٠١١٢:٤٦:١٤١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٨:١٣٢٣:٥٦:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر علی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر علی آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر علی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر علی آباد

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر علی آباد شهر علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر علی آباد شهر علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر علی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر علی آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٤٧:٥٣١٢:٥٦:٢٢٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٠٥:١٩
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٤٠٥:٤٨:٣٩١٢:٥٦:٢٤٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٤:١٩٠٠:٠٥:٣٢
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٤٩:٢٥١٢:٥٦:٢٥٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٠٥:٤٥
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٥٠:١١١٢:٥٦:٢٦٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٠٥:٥٧
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤١٠٥:٥٠:٥٨١٢:٥٦:٢٦٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:٥٢٠٠:٠٦:٠٨
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥١٠٥:٥١:٤٥١٢:٥٦:٢٥٢٠:٠٠:٣٦٢٠:٢١:٠٠٠٠:٠٦:١٩
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٢٠٥:٥٢:٣٣١٢:٥٦:٢٤١٩:٥٩:٤٦٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٠٦:٢٩
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٣٠٥:٥٣:٢٠١٢:٥٦:٢٢١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٩:١١٠٠:٠٦:٣٩
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٤٠٥:٥٤:٠٨١٢:٥٦:١٩١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٨:١٤٠٠:٠٦:٤٨
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٥٠٥:٥٤:٥٦١٢:٥٦:١٦١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٧:١٦٠٠:٠٦:٥٦
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٧٠٥:٥٥:٤٥١٢:٥٦:١٢١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٦:١٧٠٠:٠٧:٠٤
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٩٠٥:٥٦:٣٣١٢:٥٦:٠٨١٩:٥٥:١١٢٠:١٥:١٦٠٠:٠٧:١١
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٠٠٥:٥٧:٢٢١٢:٥٦:٠٣١٩:٥٤:١٢٢٠:١٤:١٤٠٠:٠٧:١٧
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٥٨:١١١٢:٥٥:٥٧١٩:٥٣:١٢٢٠:١٣:١٠٠٠:٠٧:٢٣
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٤٠٥:٥٨:٥٩١٢:٥٥:٥١١٩:٥٢:١٠٢٠:١٢:٠٥٠٠:٠٧:٢٨
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٦٠٥:٥٩:٤٩١٢:٥٥:٤٤١٩:٥١:٠٧٢٠:١٠:٥٩٠٠:٠٧:٣٣
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٨٠٦:٠٠:٣٨١٢:٥٥:٣٧١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٩:٥١٠٠:٠٧:٣٦
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠١:٢٧١٢:٥٥:٢٩١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٠٧:٣٩
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٢:١٦١٢:٥٥:٢٠١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٠٧:٤٢
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٢٠٦:٠٣:٠٦١٢:٥٥:١١١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٦:٢٢٠٠:٠٧:٤٣
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٣:٥٥١٢:٥٥:٠٢١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٥:١٠٠٠:٠٧:٤٥
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٥٠٦:٠٤:٤٤١٢:٥٤:٥١١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٠٧:٤٥
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٥٠٦:٠٥:٣٤١٢:٥٤:٤١١٩:٤٣:١٣٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٠٧:٤٥
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠٦:٢٣١٢:٥٤:٢٩١٩:٤٢:٠١٢٠:٠١:٢٨٠٠:٠٧:٤٤
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٧:١٣١٢:٥٤:١٨١٩:٤٠:٤٨٢٠:٠٠:١٢٠٠:٠٧:٤٢
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٨:٠٢١٢:٥٤:٠٥١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٨:٥٥٠٠:٠٧:٤٠
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٨:٥١١٢:٥٣:٥٣١٩:٣٨:١٩١٩:٥٧:٣٧٠٠:٠٧:٣٧
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٣:٣٩١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٦:١٨٠٠:٠٧:٣٣
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٤٠٦:١٠:٣٠١٢:٥٣:٢٦١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٤:٥٨٠٠:٠٧:٢٩
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٢٠٦:١١:١٩١٢:٥٣:١١١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٣:٣٨٠٠:٠٧:٢٤
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٢:٠٨١٢:٥٢:٥٧١٩:٣٣:٠٩١٩:٥٢:١٦٠٠:٠٧:١٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر علی آباد شهر علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر علی آباد شهر علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر علی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر علی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر علی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر علی آباد

شهر علی آباد بر روی نقشه

شهر علی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر علی آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر علی آباد + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر علی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر علی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق علی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق علی آباد
افق شرعی امروز فردا علی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علی آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ علی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق علی آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق علی آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو