جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر علمده(رویان)

نور | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز علمده(رویان)

اذان صبح: ٠٤:٣١:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٥٠
اذان ظهر: ١١:٥٢:٢١
غروب آفتاب: ١٧:٤٨:١٨
اذان مغرب: ١٨:٠٦:٣٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٠:١٨

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر علمده(رویان) (شهرستان نور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر علمده(رویان))، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر علمده(رویان))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر علمده(رویان))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

امام جعفر صادق (ع)
اثر سجده در تمام مواضع هفت گانه سجده او نمایان بود ؛ از این جهت «سجّاد» نامیده شد

اوقات شرعی ماه جاری شهر علمده(رویان)

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر علمده(رویان) در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر علمده(رویان) ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر علمده(رویان) (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر علمده(رویان) ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان علمده(رویان)
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٨:٣٣١٣:٠٢:١١١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٥:١٨٠٠:١٦:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٧:١٣١٣:٠١:٥٧١٩:٣٧:١٧١٩:٥٦:١٢٠٠:١٦:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٥:٥٣١٣:٠١:٤٣١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٧:٠٧٠٠:١٦:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٤:٣٤١٣:٠١:٢٩١٩:٣٩:٠١١٩:٥٨:٠١٠٠:١٥:٥٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٣:١٥١٣:٠١:١٦١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:٥٦٠٠:١٥:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢١:٥٧١٣:٠١:٠٤١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٩:٥١٠٠:١٥:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٢٠:٤١١٣:٠٠:٥١١٩:٤١:٣٨٢٠:٠٠:٤٦٠٠:١٤:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١٩:٢٥١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠١:٤١٠٠:١٤:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٨:٠٩١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٢:٣٦٠٠:١٤:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٦:٥٥١٣:٠٠:١٧١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٣:٣١٠٠:١٣:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:١١٠٦:١٥:٤٢١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٤:٢٦٠٠:١٣:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٤:٢٩١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٥:٢١٠٠:١٣:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٣:١٨١٢:٥٩:٤٧١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٦:١٧٠٠:١٢:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٢:٠٧١٢:٥٩:٣٨١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٧:١٢٠٠:١٢:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١٠:٥٨١٢:٥٩:٣٠١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٨:٠٧٠٠:١٢:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٩:٤٩١٢:٥٩:٢٢١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٩:٠٣٠٠:١١:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠٨:٤٢١٢:٥٩:١٥١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٩:٥٨٠٠:١١:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٧:٣٦١٢:٥٩:٠٨١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:٥٣٠٠:١١:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣١:١١٠٦:٠٦:٣١١٢:٥٩:٠١١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:٤٩٠٠:١٠:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٥:٢٧١٢:٥٨:٥٦١٩:٥٢:٥٨٢٠:١٢:٤٤٠٠:١٠:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠٤:٢٤١٢:٥٨:٥١١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٣:٣٩٠٠:١٠:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٥٦٠٦:٠٣:٢٣١٢:٥٨:٤٦١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٠:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٣٤٠٦:٠٢:٢٣١٢:٥٨:٤٢١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٥:٢٩٠٠:٠٩:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٤:١٢٠٦:٠١:٢٤١٢:٥٨:٣٩١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٦:٢٤٠٠:٠٩:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٥١٠٦:٠٠:٢٦١٢:٥٨:٣٦١٩:٥٧:١٧٢٠:١٧:١٩٠٠:٠٩:٢٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٩:٣٠١٢:٥٨:٣٤١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٨:١٤٠٠:٠٩:١١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٨:٣٥١٢:٥٨:٣٢١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٩:٠٨٠٠:٠٨:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٥٨٠٥:٥٧:٤٢١٢:٥٨:٣١١٩:٥٩:٥٠٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٠٨:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٤٣٠٥:٥٦:٥٠١٢:٥٨:٣٠٢٠:٠٠:٤٠٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٠٨:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر علمده(رویان)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر علمده(رویان) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر علمده(رویان) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علمده(رویان)

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر علمده(رویان)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر علمده(رویان) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علمده(رویان) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر علمده(رویان)

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر علمده(رویان)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر علمده(رویان) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر علمده(رویان) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر علمده(رویان) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علمده(رویان) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر علمده(رویان)

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر علمده(رویان) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علمده(رویان) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر علمده(رویان)

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر علمده(رویان)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر علمده(رویان) شهر علمده(رویان) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر علمده(رویان) شهر علمده(رویان) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر علمده(رویان) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علمده(رویان) برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر علمده(رویان)

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر علمده(رویان) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علمده(رویان) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر علمده(رویان)

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥٠:٠٩١١:٥٤:٤٥١٧:٥٨:٤٦١٨:١٧:٠٢٢٣:١٢:٢٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٨٠٥:٥٠:٥٨١١:٥٤:٢٤١٧:٥٧:١٦١٨:١٥:٣١٢٣:١٢:٠٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥١:٤٦١١:٥٤:٠٣١٧:٥٥:٤٦١٨:١٤:٠١٢٣:١١:٥٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٥٢:٣٥١١:٥٣:٤٣١٧:٥٤:١٦١٨:١٢:٣١٢٣:١١:٣٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٥٣:٢٣١١:٥٣:٢٢١٧:٥٢:٤٦١٨:١١:٠١٢٣:١١:١٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤١٠٥:٥٤:١٢١١:٥٣:٠٢١٧:٥١:١٧١٨:٠٩:٣١٢٣:١٠:٥٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٣٠٥:٥٥:٠١١١:٥٢:٤١١٧:٤٩:٤٧١٨:٠٨:٠٢٢٣:١٠:٣٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٥٠٥:٥٥:٥٠١١:٥٢:٢١١٧:٤٨:١٨١٨:٠٦:٣٣٢٣:١٠:١٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٨٠٥:٥٦:٤٠١١:٥٢:٠٢١٧:٤٦:٤٩١٨:٠٥:٠٥٢٣:١٠:٠٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٠٠٥:٥٧:٢٩١١:٥١:٤٢١٧:٤٥:٢١١٨:٠٣:٣٧٢٣:٠٩:٤١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٢٠٥:٥٨:١٩١١:٥١:٢٣١٧:٤٣:٥٣١٨:٠٢:٠٩٢٣:٠٩:٢٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٣٠٥:٥٩:٠٩١١:٥١:٠٤١٧:٤٢:٢٥١٨:٠٠:٤٢٢٣:٠٩:٠٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٠:٠٠١١:٥٠:٤٦١٧:٤٠:٥٨١٧:٥٩:١٥٢٣:٠٨:٤٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠٠:٥١١١:٥٠:٢٨١٧:٣٩:٣١١٧:٥٧:٤٩٢٣:٠٨:٣٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠١:٤٢١١:٥٠:١٠١٧:٣٨:٠٥١٧:٥٦:٢٤٢٣:٠٨:١٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٢:٣٣١١:٤٩:٥٣١٧:٣٦:٣٩١٧:٥٤:٥٩٢٣:٠٧:٥٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٣:٢٤١١:٤٩:٣٦١٧:٣٥:١٤١٧:٥٣:٣٤٢٣:٠٧:٣٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠٤:١٦١١:٤٩:١٩١٧:٣٣:٤٩١٧:٥٢:١١٢٣:٠٧:٢١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٥:٠٩١١:٤٩:٠٣١٧:٣٢:٢٥١٧:٥٠:٤٨٢٣:٠٧:٠٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٥٠٦:٠٦:٠١١١:٤٨:٤٨١٧:٣١:٠٢١٧:٤٩:٢٥٢٣:٠٦:٤٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٦:٥٤١١:٤٨:٣٣١٧:٢٩:٣٩١٧:٤٨:٠٤٢٣:٠٦:٣٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٧:٤٧١١:٤٨:١٨١٧:٢٨:١٧١٧:٤٦:٤٣٢٣:٠٦:١٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٩٠٦:٠٨:٤١١١:٤٨:٠٤١٧:٢٦:٥٦١٧:٤٥:٢٣٢٣:٠٦:٠٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٩:٣٥١١:٤٧:٥١١٧:٢٥:٣٦١٧:٤٤:٠٤٢٣:٠٥:٤٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٠:٢٩١١:٤٧:٣٨١٧:٢٤:١٦١٧:٤٢:٤٦٢٣:٠٥:٣٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١١:٢٤١١:٤٧:٢٦١٧:٢٢:٥٧١٧:٤١:٢٩٢٣:٠٥:٢١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٢:١٩١١:٤٧:١٥١٧:٢١:٣٩١٧:٤٠:١٢٢٣:٠٥:٠٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٣:١٥١١:٤٧:٠٤١٧:٢٠:٢٢١٧:٣٨:٥٧٢٣:٠٤:٥٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٤:١٠١١:٤٦:٥٣١٧:١٩:٠٦١٧:٣٧:٤٢٢٣:٠٤:٤٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٥:٠٦١١:٤٦:٤٤١٧:١٧:٥١١٧:٣٦:٢٩٢٣:٠٤:٣١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر علمده(رویان)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر علمده(رویان) شهر علمده(رویان) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر علمده(رویان) شهر علمده(رویان) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر علمده(رویان) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علمده(رویان) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر علمده(رویان)

رویان نام جدید علمده یکی از شهرهای استان مازندران ایران است و در غرب این استان و در کنارهٔ دریای خزر واقع شده است و بین شهرهای نور و نوشهر قرار دارد

شهر علمده(رویان) در ویکیپدیا

شهر علمده(رویان)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر علمده(رویان) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر علمده(رویان) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر علمده(رویان) بر روی نقشه

شهر علمده(رویان) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر علمده(رویان)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر علمده(رویان) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر علمده(رویان)
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر علمده(رویان) + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر علمده(رویان) + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر علمده(رویان) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر علمده(رویان) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر علمده(رویان) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر علمده(رویان)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر علمده(رویان) رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علمده(رویان)
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق علمده(رویان) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا علمده(رویان) دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق علمده(رویان)
زمان پخش اذان زنده به افق علمده(رویان)
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ علمده(رویان) دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق علمده(رویان)
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق علمده(رویان)

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر علمده(رویان) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو