جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ظهروک

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز ظهروک

اذان صبح: ٠٤:٢٥:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٤١:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٦:٥١
اذان مغرب: ١٩:٤٥:٤١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٦:٢٧

چهارشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٩
٢٢ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١٢ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ظهروک (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ مرداد ٩٩ روستای ظهروک)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای ظهروک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ظهروک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی

مثل مجارستانی
در پی برقی كه در آسمان شانس زده می شود، ابر تیره را هم در انتظار داشته باش.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ظهروک

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ظهروک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ظهروک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ظهروک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ظهروک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ظهروک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٠٦:٥٠١٢:٣٦:٥٠١٩:٠٧:٢٣١٩:٢٥:٣٨٢٣:٥٣:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٩:١٥٠٦:٠٥:٣٤١٢:٣٦:٣٥١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٦:٢٦٢٣:٥٢:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٤:١٩١٢:٣٦:٢١١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٧:١٥٢٣:٥٢:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٣:٠٥١٢:٣٦:٠٧١٩:٠٩:٤٢١٩:٢٨:٠٤٢٣:٥٢:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠١:٥١١٢:٣٥:٥٤١٩:١٠:٢٩١٩:٢٨:٥٣٢٣:٥١:٥٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٠:٣٨١٢:٣٥:٤٠١٩:١١:١٥١٩:٢٩:٤٢٢٣:٥١:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٩:٢٦١٢:٣٥:٢٨١٩:١٢:٠٢١٩:٣٠:٣١٢٣:٥١:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٠:٢٤٠٥:٥٨:١٥١٢:٣٥:١٦١٩:١٢:٤٩١٩:٣١:٢٠٢٣:٥٠:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٨:٥٧٠٥:٥٧:٠٤١٢:٣٥:٠٤١٩:١٣:٣٦١٩:٣٢:٠٩٢٣:٥٠:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥٥:٥٤١٢:٣٤:٥٢١٩:١٤:٢٣١٩:٣٢:٥٩٢٣:٥٠:١٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٥٤:٤٥١٢:٣٤:٤١١٩:١٥:١٠١٩:٣٣:٤٨٢٣:٤٩:٥٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٥٣:٣٧١٢:٣٤:٣١١٩:١٥:٥٧١٩:٣٤:٣٧٢٣:٤٩:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:١٤٠٥:٥٢:٣٠١٢:٣٤:٢١١٩:١٦:٤٤١٩:٣٥:٢٧٢٣:٤٩:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٥٠٠٥:٥١:٢٤١٢:٣٤:١١١٩:١٧:٣١١٩:٣٦:١٧٢٣:٤٨:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٥٠:١٨١٢:٣٤:٠٢١٩:١٨:١٨١٩:٣٧:٠٦٢٣:٤٨:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤٩:١٤١٢:٣٣:٥٤١٩:١٩:٠٥١٩:٣٧:٥٦٢٣:٤٨:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٧:٤٣٠٥:٤٨:١١١٢:٣٣:٤٦١٩:١٩:٥٢١٩:٣٨:٤٦٢٣:٤٨:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٦:٢٢٠٥:٤٧:٠٩١٢:٣٣:٣٩١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٩:٣٦٢٣:٤٧:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٥:٠٢٠٥:٤٦:٠٨١٢:٣٣:٣٢١٩:٢١:٢٦١٩:٤٠:٢٦٢٣:٤٧:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٣:٤٣٠٥:٤٥:٠٨١٢:٣٣:٢٥١٩:٢٢:١٣١٩:٤١:١٦٢٣:٤٧:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٢:٢٥٠٥:٤٤:٠٩١٢:٣٣:٢٠١٩:٢٣:٠٠١٩:٤٢:٠٦٢٣:٤٧:٠٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١١:٠٨٠٥:٤٣:١١١٢:٣٣:١٥١٩:٢٣:٤٧١٩:٤٢:٥٦٢٣:٤٦:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٤٢:١٥١٢:٣٣:١٠١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٣:٤٦٢٣:٤٦:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٤١:٢٠١٢:٣٣:٠٦١٩:٢٥:٢١١٩:٤٤:٣٥٢٣:٤٦:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٧:٢٤٠٥:٤٠:٢٦١٢:٣٣:٠٣١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٥:٢٥٢٣:٤٦:١٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٦:١١٠٥:٣٩:٣٣١٢:٣٣:٠٠١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٦:١٥٢٣:٤٥:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:٠٠٠٥:٣٨:٤١١٢:٣٢:٥٧١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٧:٠٤٢٣:٤٥:٤٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٣٧:٥١١٢:٣٢:٥٦١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٧:٥٤٢٣:٤٥:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٤١٠٥:٣٧:٠٢١٢:٣٢:٥٥١٩:٢٩:١٤١٩:٤٨:٤٣٢٣:٤٥:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ظهروک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ظهروک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ظهروک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ظهروک

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای ظهروک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ظهروک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ظهروک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای ظهروک

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای ظهروک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای ظهروک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای ظهروک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ظهروک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ظهروک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ظهروک

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای ظهروک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ظهروک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ظهروک

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای ظهروک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ظهروک روستای ظهروک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ظهروک روستای ظهروک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ظهروک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ظهروک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ظهروک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ظهروک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ظهروک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ظهروک

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٠٠٥:٤٠:٣٦١٢:٤٣:٠٣١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٤:٥٦٢٣:٥٤:٣٨
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٠٠٥:٤١:١٧١٢:٤٣:٠٤١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٤:١٥٢٣:٥٤:٤٩
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٠٠٥:٤١:٥٩١٢:٤٣:٠٦١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٣:٣٣٢٣:٥٥:٠٠
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٢٠٥:٤٢:٤١١٢:٤٣:٠٦١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٢:٤٩٢٣:٥٥:١٠
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٣٠٥:٤٣:٢٣١٢:٤٣:٠٦١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٢:٠٣٢٣:٥٥:٢٠
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٥٠٥:٤٤:٠٦١٢:٤٣:٠٦١٩:٤١:٤٠٢٠:٠١:١٦٢٣:٥٥:٢٩
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٧٠٥:٤٤:٤٩١٢:٤٣:٠٤١٩:٤٠:٥٤٢٠:٠٠:٢٧٢٣:٥٥:٣٧
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٠٠٥:٤٥:٣١١٢:٤٣:٠٢١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٩:٣٧٢٣:٥٥:٤٥
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٢٠٥:٤٦:١٥١٢:٤٣:٠٠١٩:٣٩:١٨١٩:٥٨:٤٦٢٣:٥٥:٥٢
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٥٠٥:٤٦:٥٨١٢:٤٢:٥٧١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٧:٥٣٢٣:٥٥:٥٨
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٨٠٥:٤٧:٤١١٢:٤٢:٥٣١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٦:٥٩٢٣:٥٦:٠٤
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣١٠٥:٤٨:٢٥١٢:٤٢:٤٩١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٦:٠٣٢٣:٥٦:٠٩
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٥٠٥:٤٩:٠٨١٢:٤٢:٤٤١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٥:٠٦٢٣:٥٦:١٤
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٨٠٥:٤٩:٥٢١٢:٤٢:٣٨١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٤:٠٨٢٣:٥٦:١٨
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤١٠٥:٥٠:٣٦١٢:٤٢:٣٢١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٣:٠٩٢٣:٥٦:٢١
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٤٠٥:٥١:٢٠١٢:٤٢:٢٥١٩:٣٣:٠١١٩:٥٢:٠٨٢٣:٥٦:٢٤
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٧٠٥:٥٢:٠٤١٢:٤٢:١٨١٩:٣٢:٠٢١٩:٥١:٠٦٢٣:٥٦:٢٦
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٢:٤٧١٢:٤٢:١٠١٩:٣١:٠٢١٩:٥٠:٠٤٢٣:٥٦:٢٨
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥٣:٣١١٢:٤٢:٠١١٩:٣٠:٠١١٩:٤٩:٠٠٢٣:٥٦:٢٨
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥٤:١٥١٢:٤١:٥٢١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٧:٥٤٢٣:٥٦:٢٨
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٥٤:٥٩١٢:٤١:٤٢١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٦:٤٨٢٣:٥٦:٢٨
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠١٠٥:٥٥:٤٣١٢:٤١:٣٢١٩:٢٦:٥١١٩:٤٥:٤١٢٣:٥٦:٢٧
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٥٦:٢٧١٢:٤١:٢١١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٤:٣٣٢٣:٥٦:٢٥
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٥٧:١١١٢:٤١:١٠١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٣:٢٤٢٣:٥٦:٢٣
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥٧:٥٤١٢:٤٠:٥٨١٩:٢٣:٣١١٩:٤٢:١٤٢٣:٥٦:٢٠
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٥:٥٨:٣٨١٢:٤٠:٤٦١٩:٢٢:٢٣١٩:٤١:٠٣٢٣:٥٦:١٦
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٩:٢٢١٢:٤٠:٣٣١٩:٢١:١٣١٩:٣٩:٥١٢٣:٥٦:١٢
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٠:٠٥١٢:٤٠:٢٠١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٨:٣٨٢٣:٥٦:٠٧
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٠٠٦:٠٠:٤٩١٢:٤٠:٠٦١٩:١٨:٥٢١٩:٣٧:٢٤٢٣:٥٦:٠١
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠١:٣٢١٢:٣٩:٥٢١٩:١٧:٤٠١٩:٣٦:١٠٢٣:٥٥:٥٥
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٢:١٥١٢:٣٩:٣٧١٩:١٦:٢٧١٩:٣٤:٥٥٢٣:٥٥:٤٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ظهروک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ظهروک روستای ظهروک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ظهروک روستای ظهروک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ظهروک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ظهروک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ظهروک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ظهروک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ظهروک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ظهروک

روستای ظهروک بر روی نقشه

روستای ظهروک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ظهروک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ظهروک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ظهروک
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای ظهروک + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای ظهروک + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای ظهروک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ظهروک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ظهروک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ظهروک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ظهروک رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا ظهروک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ظهروک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ظهروک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ظهروک دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ظهروک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ظهروک دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ظهروک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ظهروک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ظهروک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو