جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر طغرود

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز طغرود

اذان صبح: ٠٤:٥٥:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٠١
اذان ظهر: ١١:٥٢:٤١
غروب آفتاب: ١٧:٢٦:٥٤
اذان مغرب: ١٧:٤٥:٠٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:١١:٢٧

سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
٠٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر طغرود (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ مهر ٩٩ شهر طغرود)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر طغرود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر طغرود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز صادرات

جان ماكسول
رهبران برخوردار از بینش و بصیرت می دانند كه كدام نیمه را باور كنند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر طغرود

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر طغرود در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر طغرود ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر طغرود (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر طغرود ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان طغرود
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٧:٣٩١٣:٠٨:١٣١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:٤٤٠٠:٢٤:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٦:٢٣١٣:٠٧:٥٩١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:٣٤٠٠:٢٤:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٥:٠٧١٣:٠٧:٤٥١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٩:٢٤٠٠:٢٣:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٣:٥١١٣:٠٧:٣١١٩:٤١:٤٤٢٠:٠٠:١٤٠٠:٢٣:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٥١٠٦:٣٢:٣٦١٣:٠٧:١٧١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:٠٤٠٠:٢٢:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٢١٠٦:٣١:٢٢١٣:٠٧:٠٤١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٥٤٠٠:٢٢:٣٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٥٢٠٦:٣٠:٠٩١٣:٠٦:٥٢١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٤٤٠٠:٢٢:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٦:٣٩١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٢١:٥٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٧:٤٤١٣:٠٦:٢٨١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٢١:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٦:٣٣١٣:٠٦:١٦١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٥:١٦٠٠:٢١:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٥:٢٣١٣:٠٦:٠٥١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٢٠:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٤:١٤١٣:٠٥:٥٥١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٢٠:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٣:٠٦١٣:٠٥:٤٥١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٤٨٠٠:٢٠:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٣٩٠٦:٢١:٥٨١٣:٠٥:٣٥١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٣٩٠٠:١٩:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠٥:٢٦١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:٣٠٠٠:١٩:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٩:٤٧١٣:٠٥:١٨١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:٢١٠٠:١٩:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٨:٤٢١٣:٠٥:١٠١٩:٥٢:٠٩٢٠:١١:١٢٠٠:١٩:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٧:٣٩١٣:٠٥:٠٢١٩:٥٢:٥٧٢٠:١٢:٠٣٠٠:١٨:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٦:٣٧١٣:٠٤:٥٦١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٥٤٠٠:١٨:٣٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٥:٣٦١٣:٠٤:٤٩١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٤٥٠٠:١٨:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٣٦٠٠:١٨:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٣:٣٧١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٦:١٠٢٠:١٥:٢٧٠٠:١٧:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٢:٤٠١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:١٨٠٠:١٧:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٠٩٠٦:١١:٤٤١٣:٠٤:٣٠١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٧:٠٩٠٠:١٧:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٠:٤٨١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٨:٠٠٠٠:١٧:٠٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٩:٥٥١٣:٠٤:٢٤١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:٥١٠٠:١٦:٥٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٩:٠٢١٣:٠٤:٢٢٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٤١٠٠:١٦:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٨:١١١٣:٠٤:٢٠٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٠:٣٢٠٠:١٦:٣١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٧:٢١١٣:٠٤:١٩٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢١:٢٢٠٠:١٦:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر طغرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر طغرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر طغرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طغرود

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر طغرود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر طغرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر طغرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر طغرود

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر طغرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر طغرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر طغرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر طغرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر طغرود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر طغرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر طغرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر طغرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر طغرود

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر طغرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر طغرود شهر طغرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر طغرود شهر طغرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر طغرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر طغرود برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر طغرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر طغرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر طغرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر طغرود

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٢٠٥:٥٦:٠٥١٢:٠٠:٣٣١٨:٠٤:٢٩١٨:٢٢:١٩٢٣:١٩:١٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠١٠٥:٥٦:٤٩١٢:٠٠:١٢١٨:٠٣:٠٣١٨:٢٠:٥٣٢٣:١٨:٥٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٩٠٥:٥٧:٣٣١١:٥٩:٥١١٨:٠١:٣٧١٨:١٩:٢٧٢٣:١٨:٣٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٧٠٥:٥٨:١٧١١:٥٩:٣١١٨:٠٠:١٢١٨:١٨:٠٢٢٣:١٨:١٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٥٠٥:٥٩:٠١١١:٥٩:١٠١٧:٥٨:٤٧١٨:١٦:٣٦٢٣:١٨:٠٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٣٠٥:٥٩:٤٥١١:٥٨:٥٠١٧:٥٧:٢١١٨:١٥:١١٢٣:١٧:٤١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٠:٣٠١١:٥٨:٢٩١٧:٥٥:٥٧١٨:١٣:٤٧٢٣:١٧:٢٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠١:١٥١١:٥٨:٠٩١٧:٥٤:٣٢١٨:١٢:٢٢٢٣:١٧:٠٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٢:٠٠١١:٥٧:٥٠١٧:٥٣:٠٨١٨:١٠:٥٨٢٣:١٦:٤٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٠٢:٤٥١١:٥٧:٣٠١٧:٥١:٤٤١٨:٠٩:٣٥٢٣:١٦:٢٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٣:٣٠١١:٥٧:١١١٧:٥٠:٢٠١٨:٠٨:١٢٢٣:١٦:٠٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٦٠٦:٠٤:١٦١١:٥٦:٥٢١٧:٤٨:٥٧١٨:٠٦:٤٩٢٣:١٥:٥٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٠٥:٠٢١١:٥٦:٣٤١٧:٤٧:٣٤١٨:٠٥:٢٧٢٣:١٥:٣٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٥:٤٨١١:٥٦:١٦١٧:٤٦:١٢١٨:٠٤:٠٥٢٣:١٥:١٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٦:٣٤١١:٥٥:٥٨١٧:٤٤:٥٠١٨:٠٢:٤٤٢٣:١٤:٥٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٧:٢١١١:٥٥:٤٠١٧:٤٣:٢٩١٨:٠١:٢٣٢٣:١٤:٤٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٠٨:٠٨١١:٥٥:٢٤١٧:٤٢:٠٨١٨:٠٠:٠٤٢٣:١٤:٢٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٠٨:٥٥١١:٥٥:٠٧١٧:٤٠:٤٨١٧:٥٨:٤٤٢٣:١٤:٠٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٣٠٦:٠٩:٤٣١١:٥٤:٥١١٧:٣٩:٢٩١٧:٥٧:٢٦٢٣:١٣:٤٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٠:٣١١١:٥٤:٣٦١٧:٣٨:١٠١٧:٥٦:٠٨٢٣:١٣:٣٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١١:٢٠١١:٥٤:٢١١٧:٣٦:٥١١٧:٥٤:٥١٢٣:١٣:١٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٢:٠٩١١:٥٤:٠٦١٧:٣٥:٣٤١٧:٥٣:٣٤٢٣:١٣:٠٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٢:٥٨١١:٥٣:٥٢١٧:٣٤:١٧١٧:٥٢:١٩٢٣:١٢:٤٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٧٠٦:١٣:٤٧١١:٥٣:٣٩١٧:٣٣:٠١١٧:٥١:٠٤٢٣:١٢:٣٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٤:٣٧١١:٥٣:٢٦١٧:٣١:٤٦١٧:٤٩:٥٠٢٣:١٢:١٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٥:٢٨١١:٥٣:١٤١٧:٣٠:٣٢١٧:٤٨:٣٧٢٣:١٢:٠٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٦:١٨١١:٥٣:٠٣١٧:٢٩:١٨١٧:٤٧:٢٥٢٣:١١:٥٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٧:٠٩١١:٥٢:٥٢١٧:٢٨:٠٥١٧:٤٦:١٤٢٣:١١:٣٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٣٠٦:١٨:٠١١١:٥٢:٤١١٧:٢٦:٥٤١٧:٤٥:٠٤٢٣:١١:٢٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٠٠٦:١٨:٥٢١١:٥٢:٣٢١٧:٢٥:٤٣١٧:٤٣:٥٥٢٣:١١:١٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر طغرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر طغرود شهر طغرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر طغرود شهر طغرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر طغرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر طغرود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر طغرود

طغرود، روستایی است از توابع بخش جعفرآباد شهرستان قم در استان قم ایران

شهر طغرود در ویکیپدیا

شهر طغرود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر طغرود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر طغرود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر طغرود بر روی نقشه

شهر طغرود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر طغرود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر طغرود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر طغرود
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر طغرود + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر طغرود + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر طغرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر طغرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر طغرود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر طغرود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر طغرود رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق طغرود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق طغرود
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ طغرود دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا طغرود دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ طغرود دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق طغرود
زمان پخش اذان آنلاین به افق طغرود
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق طغرود

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر طغرود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو