جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

پساکوه | کلات | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز طاهر آبادمیانه(قلعه میان)


اذان صبح: ٠٣:٢٤:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:١١:٣١
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٢٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٢٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٤٨
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٣٨

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) (شهرستان کلات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان))، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آلدوس هاكسلی
هیچ دستور و شیوه‌ی كاری در میان نیست؛ عشق ورزیدن را با عشق‌ورزی می‌آموزند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طاهر آبادمیانه(قلعه میان) ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٢٨:١٢٠٥:٥٧:٣٠١٢:٣٠:٠٤١٩:٠٣:١٥١٩:٢٢:٠٧٢٣:٤٤:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٦:٠٨١٢:٢٩:٥٠١٩:٠٤:٠٧١٩:٢٣:٠١٢٣:٤٤:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٥٤:٤٨١٢:٢٩:٣٥١٩:٠٥:٠٠١٩:٢٣:٥٦٢٣:٤٤:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٥٣:٢٨١٢:٢٩:٢٢١٩:٠٥:٥٢١٩:٢٤:٥١٢٣:٤٣:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥٢:٠٨١٢:٢٩:٠٨١٩:٠٦:٤٤١٩:٢٥:٤٦٢٣:٤٣:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٥٠:٥٠١٢:٢٨:٥٥١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٦:٤٠٢٣:٤٣:٠٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:١٨:٣١٠٥:٤٩:٣٢١٢:٢٨:٤٢١٩:٠٨:٢٩١٩:٢٧:٣٦٢٣:٤٢:٤٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:١٦:٥٥٠٥:٤٨:١٥١٢:٢٨:٣٠١٩:٠٩:٢٢١٩:٢٨:٣١٢٣:٤٢:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٥:٢٠٠٥:٤٦:٥٨١٢:٢٨:١٨١٩:١٠:١٤١٩:٢٩:٢٦٢٣:٤٢:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٣:٤٥٠٥:٤٥:٤٣١٢:٢٨:٠٧١٩:١١:٠٧١٩:٣٠:٢١٢٣:٤١:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٢:١١٠٥:٤٤:٢٨١٢:٢٧:٥٦١٩:١١:٥٩١٩:٣١:١٦٢٣:٤١:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٠:٣٨٠٥:٤٣:١٥١٢:٢٧:٤٦١٩:١٢:٥٢١٩:٣٢:١٢٢٣:٤٠:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٤٢:٠٢١٢:٢٧:٣٦١٩:١٣:٤٤١٩:٣٣:٠٧٢٣:٤٠:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٤٠:٥٠١٢:٢٧:٢٦١٩:١٤:٣٧١٩:٣٤:٠٢٢٣:٤٠:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٠٦:٠١٠٥:٣٩:٤٠١٢:٢٧:١٧١٩:١٥:٢٩١٩:٣٤:٥٨٢٣:٤٠:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٤:٣٠٠٥:٣٨:٣٠١٢:٢٧:٠٩١٩:١٦:٢٢١٩:٣٥:٥٣٢٣:٣٩:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٣:٠٠٠٥:٣٧:٢١١٢:٢٧:٠١١٩:١٧:١٤١٩:٣٦:٤٩٢٣:٣٩:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠١:٣١٠٥:٣٦:١٤١٢:٢٦:٥٣١٩:١٨:٠٦١٩:٣٧:٤٥٢٣:٣٩:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٠:٠٣٠٥:٣٥:٠٧١٢:٢٦:٤٦١٩:١٨:٥٩١٩:٣٨:٤٠٢٣:٣٨:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٣:٥٨:٣٦٠٥:٣٤:٠٢١٢:٢٦:٤٠١٩:١٩:٥١١٩:٣٩:٣٦٢٣:٣٨:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٣:٥٧:٠٩٠٥:٣٢:٥٨١٢:٢٦:٣٤١٩:٢٠:٤٤١٩:٤٠:٣١٢٣:٣٨:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥٥:٤٤٠٥:٣١:٥٥١٢:٢٦:٢٩١٩:٢١:٣٦١٩:٤١:٢٦٢٣:٣٧:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٤:٢٠٠٥:٣٠:٥٤١٢:٢٦:٢٥١٩:٢٢:٢٨١٩:٤٢:٢٢٢٣:٣٧:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٢:٥٧٠٥:٢٩:٥٤١٢:٢٦:٢١١٩:٢٣:٢٠١٩:٤٣:١٧٢٣:٣٧:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥١:٣٥٠٥:٢٨:٥٥١٢:٢٦:١٧١٩:٢٤:١٢١٩:٤٤:١٢٢٣:٣٧:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٠:١٤٠٥:٢٧:٥٧١٢:٢٦:١٤١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٥:٠٧٢٣:٣٦:٥٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٤٨:٥٤٠٥:٢٧:٠١١٢:٢٦:١٢١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٦:٠٢٢٣:٣٦:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٤٧:٣٦٠٥:٢٦:٠٦١٢:٢٦:١٠١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٦:٥٦٢٣:٣٦:٣٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٤٦:١٩٠٥:٢٥:١٢١٢:٢٦:٠٩١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٧:٥٠٢٣:٣٦:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٤١٠٥:١٨:٠٧١٢:٢٦:٢٦١٩:٣٥:١٠١٩:٥٥:٥٣٢٣:٣٤:٥٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٠٠٥:١٧:٢٨١٢:٢٦:٣٠١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٦:٤٢٢٣:٣٤:٤٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٤٢٠٥:١٦:٥٢١٢:٢٦:٣٥١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٧:٣١٢٣:٣٤:٤٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٦٠٥:١٦:١٧١٢:٢٦:٤١١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٨:٢٠٢٣:٣٤:٤٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٥١٠٥:١٥:٤٤١٢:٢٦:٤٧١٩:٣٨:١٣١٩:٥٩:٠٧٢٣:٣٤:٣٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٥٩٠٥:١٥:١٣١٢:٢٦:٥٤١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٩:٥٤٢٣:٣٤:٣٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٠٨٠٥:١٤:٤٣١٢:٢٧:٠١١٩:٣٩:٤٠٢٠:٠٠:٤٠٢٣:٣٤:٣٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٢٠٠٥:١٤:١٥١٢:٢٧:٠٨١٩:٤٠:٢٢٢٠:٠١:٢٥٢٣:٣٤:٢٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٣٤٠٥:١٣:٤٨١٢:٢٧:١٦١٩:٤١:٠٤٢٠:٠٢:٠٩٢٣:٣٤:٢٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٥٠٠٥:١٣:٢٣١٢:٢٧:٢٤١٩:٤١:٤٥٢٠:٠٢:٥٢٢٣:٣٤:٢٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٠٩٠٥:١٣:٠٠١٢:٢٧:٣٣١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٣:٣٤٢٣:٣٤:٢٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٢٩٠٥:١٢:٣٩١٢:٢٧:٤٢١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠٤:١٥٢٣:٣٤:٢٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٥:٥٢٠٥:١٢:١٩١٢:٢٧:٥٢١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٤:٥٥٢٣:٣٤:٢٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٥:١٨٠٥:١٢:٠٢١٢:٢٨:٠٢١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٥:٣٤٢٣:٣٤:٣٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٤:٤٦٠٥:١١:٤٥١٢:٢٨:١٢١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٦:١٢٢٣:٣٤:٣٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٤:١٦٠٥:١١:٣١١٢:٢٨:٢٢١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٦:٤٨٢٣:٣٤:٣٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٣:٤٩٠٥:١١:١٨١٢:٢٨:٣٣١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٧:٢٤٢٣:٣٤:٤٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٣:٢٤٠٥:١١:٠٧١٢:٢٨:٤٤١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٧:٥٨٢٣:٣٤:٤٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٣:٠٢٠٥:١٠:٥٨١٢:٢٨:٥٦١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٨:٣٠٢٣:٣٤:٥٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٢:٤٢٠٥:١٠:٥١١٢:٢٩:٠٧١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٩:٠٢٢٣:٣٥:٠٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٢:٢٥٠٥:١٠:٤٥١٢:٢٩:١٩١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٩:٣٢٢٣:٣٥:٠٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٢:١١٠٥:١٠:٤١١٢:٢٩:٣١١٩:٤٨:٣١٢٠:١٠:٠٠٢٣:٣٥:١٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢١:٥٩٠٥:١٠:٣٩١٢:٢٩:٤٤١٩:٤٨:٥٧٢٠:١٠:٢٧٢٣:٣٥:٢٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢١:٥٠٠٥:١٠:٣٨١٢:٢٩:٥٦١٩:٤٩:٢١٢٠:١٠:٥٣٢٣:٣٥:٣٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢١:٤٣٠٥:١٠:٣٩١٢:٣٠:٠٩١٩:٤٩:٤٥٢٠:١١:١٧٢٣:٣٥:٤٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢١:٤٠٠٥:١٠:٤٢١٢:٣٠:٢٢١٩:٥٠:٠٧٢٠:١١:٤٠٢٣:٣٥:٥٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢١:٣٨٠٥:١٠:٤٦١٢:٣٠:٣٥١٩:٥٠:٢٧٢٠:١٢:٠١٢٣:٣٦:٠٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢١:٤٠٠٥:١٠:٥٣١٢:٣٠:٤٨١٩:٥٠:٤٦٢٠:١٢:٢٠٢٣:٣٦:١٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢١:٤٤٠٥:١١:٠٠١٢:٣١:٠١١٩:٥١:٠٤٢٠:١٢:٣٨٢٣:٣٦:٢٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢١:٥١٠٥:١١:١٠١٢:٣١:١٤١٩:٥١:٢٠٢٠:١٢:٥٤٢٣:٣٦:٤٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٢:٠٠٠٥:١١:٢١١٢:٣١:٢٧١٩:٥١:٣٤٢٠:١٣:٠٩٢٣:٣٦:٥٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) بر روی نقشه

روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طاهر آبادمیانه(قلعه میان) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ طاهر آبادمیانه(قلعه میان) دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ طاهر آبادمیانه(قلعه میان) دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق طاهر آبادمیانه(قلعه میان) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ طاهر آبادمیانه(قلعه میان) دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق طاهر آبادمیانه(قلعه میان)
زمان پخش اذان آنلاین به افق طاهر آبادمیانه(قلعه میان)
جدول اوقات شرعی امروز فردا طاهر آبادمیانه(قلعه میان) دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو