جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای طاهرآباد

حومه | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز طاهرآباد

اذان صبح: ٠٤:٢٥:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٢٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٢٤
اذان مغرب: ١٩:٤٨:١٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٨:١٢

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طاهرآباد (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای طاهرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای طاهرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای طاهرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

جان ماكسول
نگرش انسان با استعداد و ظرفیت او رابطه مستقیم دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طاهرآباد

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طاهرآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاهرآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای طاهرآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاهرآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان طاهرآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٠٨:٣٦١٢:٣٨:٢٩١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٧:١٠٢٣:٥٥:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٧:٢٠١٢:٣٨:١٥١٩:٠٩:٤٢١٩:٢٧:٥٨٢٣:٥٤:٤١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٩:٤٠٠٦:٠٦:٠٥١٢:٣٨:٠٠١٩:١٠:٢٨١٩:٢٨:٤٦٢٣:٥٤:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٤:٥١١٢:٣٧:٤٧١٩:١١:١٤١٩:٢٩:٣٥٢٣:٥٣:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٦:٤٣٠٦:٠٣:٣٨١٢:٣٧:٣٣١٩:١٢:٠١١٩:٣٠:٢٣٢٣:٥٣:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٢:٢٥١٢:٣٧:٢٠١٩:١٢:٤٧١٩:٣١:١٢٢٣:٥٣:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠١:١٣١٢:٣٧:٠٧١٩:١٣:٣٤١٩:٣٢:٠١٢٣:٥٢:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٢:٢٠٠٦:٠٠:٠٢١٢:٣٦:٥٥١٩:١٤:٢٠١٩:٣٢:٥٠٢٣:٥٢:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٠:٥٣٠٥:٥٨:٥٢١٢:٣٦:٤٣١٩:١٥:٠٧١٩:٣٣:٣٩٢٣:٥٢:١٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٥٧:٤٢١٢:٣٦:٣٢١٩:١٥:٥٤١٩:٣٤:٢٨٢٣:٥١:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٦:٣٤١٢:٣٦:٢١١٩:١٦:٤٠١٩:٣٥:١٧٢٣:٥١:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٥٥:٢٦١٢:٣٦:١٠١٩:١٧:٢٧١٩:٣٦:٠٦٢٣:٥١:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:١٢٠٥:٥٤:١٩١٢:٣٦:٠٠١٩:١٨:١٤١٩:٣٦:٥٦٢٣:٥١:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٥٣:١٣١٢:٣٥:٥١١٩:١٩:٠٠١٩:٣٧:٤٥٢٣:٥٠:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٥٢:٠٨١٢:٣٥:٤٢١٩:١٩:٤٧١٩:٣٨:٣٤٢٣:٥٠:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥١:٠٤١٢:٣٥:٣٣١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٩:٢٤٢٣:٥٠:٠٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٩:٤٢٠٥:٥٠:٠١١٢:٣٥:٢٦١٩:٢١:٢١١٩:٤٠:١٤٢٣:٤٩:٥١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٨:٢٢٠٥:٤٨:٥٩١٢:٣٥:١٨١٩:٢٢:٠٨١٩:٤١:٠٣٢٣:٤٩:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٧:٠٢٠٥:٤٧:٥٨١٢:٣٥:١١١٩:٢٢:٥٥١٩:٤١:٥٣٢٣:٤٩:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٥:٤٣٠٥:٤٦:٥٨١٢:٣٥:٠٥١٩:٢٣:٤٢١٩:٤٢:٤٣٢٣:٤٩:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٤:٢٦٠٥:٤٦:٠٠١٢:٣٤:٥٩١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٣:٣٢٢٣:٤٨:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٣:٠٩٠٥:٤٥:٠٢١٢:٣٤:٥٤١٩:٢٥:١٥١٩:٤٤:٢٢٢٣:٤٨:٣٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١١:٥٣٠٥:٤٤:٠٦١٢:٣٤:٥٠١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٥:١٢٢٣:٤٨:٢١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٠:٣٩٠٥:٤٣:١١١٢:٣٤:٤٦١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٦:٠١٢٣:٤٨:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٤٢:١٧١٢:٣٤:٤٢١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٦:٥١٢٣:٤٧:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٨:١٣٠٥:٤١:٢٥١٢:٣٤:٣٩١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٧:٤٠٢٣:٤٧:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:٠٣٠٥:٤٠:٣٣١٢:٣٤:٣٧١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٨:٣٠٢٣:٤٧:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٥:٥٣٠٥:٣٩:٤٣١٢:٣٤:٣٥١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٩:١٩٢٣:٤٧:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:٤٥٠٥:٣٨:٥٥١٢:٣٤:٣٤١٩:٣٠:٤١١٩:٥٠:٠٨٢٣:٤٧:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای طاهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای طاهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای طاهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طاهرآباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای طاهرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای طاهرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاهرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای طاهرآباد

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای طاهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای طاهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای طاهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طاهرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاهرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای طاهرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای طاهرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاهرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای طاهرآباد

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای طاهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای طاهرآباد روستای طاهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای طاهرآباد روستای طاهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای طاهرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاهرآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای طاهرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاهرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاهرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای طاهرآباد

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٦٠٥:٤٢:٣٠١٢:٤٤:٤٢١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٦:٢٠٢٣:٥٦:٢٤
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٦٠٥:٤٣:١١١٢:٤٤:٤٤١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٥:٣٩٢٣:٥٦:٣٥
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٦٠٥:٤٣:٥٣١٢:٤٤:٤٥١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٤:٥٦٢٣:٥٦:٤٥
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٧٠٥:٤٤:٣٥١٢:٤٤:٤٦١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٤:١٢٢٣:٥٦:٥٥
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٨٠٥:٤٥:١٧١٢:٤٤:٤٦١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٣:٢٧٢٣:٥٧:٠٥
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٠٠٥:٤٥:٥٩١٢:٤٤:٤٥١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٢:٤٠٢٣:٥٧:١٤
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٢٠٥:٤٦:٤٢١٢:٤٤:٤٤١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠١:٥٢٢٣:٥٧:٢٢
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٤٠٥:٤٧:٢٤١٢:٤٤:٤٢١٩:٤١:٣٣٢٠:٠١:٠٢٢٣:٥٧:٣٠
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٦٠٥:٤٨:٠٧١٢:٤٤:٣٩١٩:٤٠:٤٥٢٠:٠٠:١٠٢٣:٥٧:٣٧
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٩٠٥:٤٨:٥٠١٢:٤٤:٣٦١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٩:١٨٢٣:٥٧:٤٣
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣١٠٥:٤٩:٣٤١٢:٤٤:٣٣١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٨:٢٤٢٣:٥٧:٤٩
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٤٠٥:٥٠:١٧١٢:٤٤:٢٨١٩:٣٨:١٢١٩:٥٧:٢٨٢٣:٥٧:٥٤
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٧٠٥:٥١:٠٠١٢:٤٤:٢٣١٩:٣٧:١٨١٩:٥٦:٣٢٢٣:٥٧:٥٩
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٠٠٥:٥١:٤٤١٢:٤٤:١٨١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٥:٣٤٢٣:٥٨:٠٣
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٣٠٥:٥٢:٢٧١٢:٤٤:١١١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٤:٣٥٢٣:٥٨:٠٦
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٥٣:١١١٢:٤٤:٠٥١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٣:٣٤٢٣:٥٨:٠٩
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٨٠٥:٥٣:٥٥١٢:٤٣:٥٧١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٢:٣٣٢٣:٥٨:١١
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥١٠٥:٥٤:٣٨١٢:٤٣:٤٩١٩:٣٢:٣١١٩:٥١:٣٠٢٣:٥٨:١٢
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٥٥:٢٢١٢:٤٣:٤١١٩:٣١:٣٠١٩:٥٠:٢٧٢٣:٥٨:١٣
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٥٦:٠٦١٢:٤٣:٣٢١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٩:٢٢٢٣:٥٨:١٣
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥٦:٤٩١٢:٤٣:٢٢١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٨:١٦٢٣:٥٨:١٢
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٠٠٥:٥٧:٣٣١٢:٤٣:١٢١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٧:٠٩٢٣:٥٨:١١
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥٨:١٧١٢:٤٣:٠١١٩:٢٧:١٥١٩:٤٦:٠١٢٣:٥٨:٠٩
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٤٠٥:٥٩:٠٠١٢:٤٢:٥٠١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٤:٥٢٢٣:٥٨:٠٧
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٥٠٥:٥٩:٤٤١٢:٤٢:٣٨١٩:٢٥:٠١١٩:٤٣:٤٢٢٣:٥٨:٠٤
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٠:٢٧١٢:٤٢:٢٦١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٢:٣١٢٣:٥٨:٠٠
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠١:١١١٢:٤٢:١٣١٩:٢٢:٤٤١٩:٤١:٢٠٢٣:٥٧:٥٦
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠١:٥٤١٢:٤٢:٠٠١٩:٢١:٣٤١٩:٤٠:٠٧٢٣:٥٧:٥١
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٢:٣٧١٢:٤١:٤٦١٩:٢٠:٢٣١٩:٣٨:٥٤٢٣:٥٧:٤٥
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠٣:٢٠١٢:٤١:٣٢١٩:١٩:١١١٩:٣٧:٤٠٢٣:٥٧:٣٩
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٤:٠٣١٢:٤١:١٧١٩:١٧:٥٨١٩:٣٦:٢٥٢٣:٥٧:٣٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای طاهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای طاهرآباد روستای طاهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای طاهرآباد روستای طاهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طاهرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاهرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طاهرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طاهرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طاهرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طاهرآباد

روستای طاهرآباد بر روی نقشه

روستای طاهرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طاهرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طاهرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طاهرآباد
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای طاهرآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای طاهرآباد + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای طاهرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای طاهرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای طاهرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طاهرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طاهرآباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق طاهرآباد
افق شرعی امروز فردا طاهرآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق طاهرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق طاهرآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق طاهرآباد
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ طاهرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ طاهرآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طاهرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طاهرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو