جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای صح

تویه دروار | دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز صح

اذان صبح: ٠٤:٢٦:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٢١
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:٥٧:٠٣
اذان مغرب: ٢٠:١٦:٥٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٢:٢٦

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صح (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای صح)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای صح)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای صح)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویلیام شكسپیر
آنان كه توان آزردن دارند و هیچ كس را نمی آزارند به درستی كه وارثان شكوه ملكوتند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای صح

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صح در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صح ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای صح (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صح ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان صح
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٢:٤٠١٢:٥٤:٣٣١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٥:٤٣٠٠:٠٩:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢١:٢١١٢:٥٤:١٩١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٦:٣٦٠٠:٠٩:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٠:٠٢١٢:٥٤:٠٥١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٧:٢٩٠٠:٠٩:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٨:٤٣١٢:٥٣:٥١١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٨:٢٢٠٠:٠٨:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٧:٢٥١٢:٥٣:٣٧١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٩:١٦٠٠:٠٨:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٦:٠٨١٢:٥٣:٢٤١٩:٣١:١٦١٩:٥٠:٠٩٠٠:٠٨:٠٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٤:٥٢١٢:٥٣:١٢١٩:٣٢:٠٧١٩:٥١:٠٢٠٠:٠٧:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٣:٣٦١٢:٥٢:٥٩١٩:٣٢:٥٧١٩:٥١:٥٦٠٠:٠٧:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٢:٢٢١٢:٥٢:٤٨١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٢:٤٩٠٠:٠٦:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٠:١٠٠٦:١١:٠٨١٢:٥٢:٣٦١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٣:٤٣٠٠:٠٦:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٩:٥٥١٢:٥٢:٢٥١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٤:٣٧٠٠:٠٦:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠٨:٤٣١٢:٥٢:١٥١٩:٣٦:٢١١٩:٥٥:٣٠٠٠:٠٥:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٧:٣٢١٢:٥٢:٠٥١٩:٣٧:١٢١٩:٥٦:٢٤٠٠:٠٥:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٦:٢١١٢:٥١:٥٥١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٧:١٨٠٠:٠٥:٢٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٥:١٢١٢:٥١:٤٦١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٨:١٢٠٠:٠٥:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٤:٠٤١٢:٥١:٣٨١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٩:٠٦٠٠:٠٤:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٢:٥٧١٢:٥١:٣٠١٩:٤٠:٣٦٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٠٤:٢٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠١:٥١١٢:٥١:٢٢١٩:٤١:٢٧٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٠٤:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٦:٤٩٠٦:٠٠:٤٦١٢:٥١:١٦١٩:٤٢:١٨٢٠:٠١:٤٨٠٠:٠٣:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥١:٠٩١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٢:٤٢٠٠:٠٣:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٨:٤٠١٢:٥١:٠٤١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٠٣:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٥٧:٣٨١٢:٥٠:٥٩١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٠٣:٠٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢١:١٥٠٥:٥٦:٣٨١٢:٥٠:٥٤١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٥:٢٣٠٠:٠٢:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٩:٥٥٠٥:٥٥:٣٩١٢:٥٠:٥٠١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٦:١٧٠٠:٠٢:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٨:٣٥٠٥:٥٤:٤٢١٢:٥٠:٤٧١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٧:١١٠٠:٠٢:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٧:١٧٠٥:٥٣:٤٥١٢:٥٠:٤٤١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٠٢:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٥:٥٩٠٥:٥٢:٥٠١٢:٥٠:٤٢١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٠١:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٤:٤٤٠٥:٥١:٥٧١٢:٥٠:٤٠١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٠١:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٢٩٠٥:٥١:٠٥١٢:٥٠:٣٩١٩:٥٠:٤٢٢٠:١٠:٤٣٠٠:٠١:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای صح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای صح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای صح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صح

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای صح

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای صح قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صح دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای صح

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای صح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای صح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای صح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صح را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صح برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای صح

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای صح قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صح دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای صح

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای صح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای صح روستای صح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای صح روستای صح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای صح را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صح برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای صح

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای صح قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صح دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای صح

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٦٠٥:٥٤:١٠١٣:٠٠:٤٧٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٧:٢٢٠٠:١٠:٣٥
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٢٠٥:٥٤:٥٤١٣:٠٠:٤٩٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٦:٣٨٠٠:١٠:٤٨
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١٨٠٥:٥٥:٣٩١٣:٠٠:٥٠٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٥:٥٢٠٠:١٠:٥٩
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٥٠٥:٥٦:٢٤١٣:٠٠:٥٠٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٥:٠٥٠٠:١١:١١
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٢٠٥:٥٧:١٠١٣:٠٠:٥٠٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٤:١٦٠٠:١١:٢٢
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٩٠٥:٥٧:٥٥١٣:٠٠:٥٠٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٣:٢٥٠٠:١١:٣٢
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٧٠٥:٥٨:٤١١٣:٠٠:٤٨٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٢:٣٣٠٠:١١:٤١
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٥٩:٢٨١٣:٠٠:٤٦٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢١:٣٩٠٠:١١:٥٠
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٤٠٦:٠٠:١٤١٣:٠٠:٤٤٢٠:٠٠:٤٥٢٠:٢٠:٤٤٠٠:١١:٥٩
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٢٠٦:٠١:٠١١٣:٠٠:٤١١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٩:٤٨٠٠:١٢:٠٦
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢١٠٦:٠١:٤٧١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:٥٠٠٠:١٢:١٣
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٠٠٦:٠٢:٣٤١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٨:٠١٢٠:١٧:٥٠٠٠:١٢:٢٠
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٩٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:٥٠٠٠:١٢:٢٦
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٨٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٥:٤٨٠٠:١٢:٣١
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٤:٥٦١٣:٠٠:١٦١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٤:٤٥٠٠:١٢:٣٥
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٣:٤٠٠٠:١٢:٣٩
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٢:٣٥٠٠:١٢:٤٢
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٧:١٨١٢:٥٩:٥٤١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:٢٨٠٠:١٢:٤٥
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٨:٠٦١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٠:٥٢٢٠:١٠:٢٠٠٠:١٢:٤٧
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٨:٥٤١٢:٥٩:٣٦١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٩:١١٠٠:١٢:٤٨
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٩:٢٦١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٨:٠١٠٠:١٢:٤٨
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٩٠٦:١٠:٢٩١٢:٥٩:١٦١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:٤٩٠٠:١٢:٤٨
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٧٠٦:١١:١٧١٢:٥٩:٠٥١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٥:٣٧٠٠:١٢:٤٨
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٤٠٦:١٢:٠٤١٢:٥٨:٥٤١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٤:٢٤٠٠:١٢:٤٦
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١٢:٥٢١٢:٥٨:٤٢١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٣:١٠٠٠:١٢:٤٤
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٣:٤٠١٢:٥٨:٣٠١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠١:٥٤٠٠:١٢:٤١
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٤:٢٧١٢:٥٨:١٧١٩:٤١:٣٣٢٠:٠٠:٣٨٠٠:١٢:٣٨
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٥:١٥١٢:٥٨:٠٤١٩:٤٠:١٩١٩:٥٩:٢١٠٠:١٢:٣٤
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٦:٠٢١٢:٥٧:٥٠١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٨:٠٣٠٠:١٢:٢٩
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٦:٥٠١٢:٥٧:٣٦١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٦:٤٥٠٠:١٢:٢٤
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٧:٣٧١٢:٥٧:٢١١٩:٣٦:٣١١٩:٥٥:٢٥٠٠:١٢:١٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای صح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای صح روستای صح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای صح روستای صح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صح را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صح برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای صح

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صح موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صح برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صح

روستای صح بر روی نقشه

روستای صح بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صح

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صح است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صح
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای صح + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای صح + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای صح + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای صح + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای صح + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صح

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صح رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق صح
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق صح
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صح
زمان پخش اذان آنلاین به افق صح
زمان پخش اذان زنده به افق صح
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق صح ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ صح دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ صح دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صح یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو