جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای صحرای زیرجوی

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز صحرای زیرجوی


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٢٤
اذان ظهر: ١٣:٠١:٠٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٤١
نیمه شب: ٠٠:١٣:٠٤

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صحرای زیرجوی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای صحرای زیرجوی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای صحرای زیرجوی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای صحرای زیرجوی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

آنتونی رابینز
ذهن می تواند به عقب بازگردد، اما زمان قابل بازگشت نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای صحرای زیرجوی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صحرای زیرجوی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صحرای زیرجوی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای صحرای زیرجوی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صحرای زیرجوی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صحرای زیرجوی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٢٤٠٦:٣٥:٥١١٣:٠٣:٣٧١٩:٣١:٥٣١٩:٤٩:٣٨٠٠:٢١:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٤:٤١١٣:٠٣:٢٢١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٠:٢٢٠٠:٢١:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٣:٣١١٣:٠٣:٠٨١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:٠٥٠٠:٢٠:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٢:٢١١٣:٠٢:٥٤١٩:٣٣:٥٧١٩:٥١:٤٩٠٠:٢٠:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣١:١٣١٣:٠٢:٤١١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٢:٣٢٠٠:٢٠:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٠:٠٥١٣:٠٢:٢٨١٩:٣٥:٢١١٩:٥٣:١٦٠٠:١٩:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٨:٥٨١٣:٠٢:١٥١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٤:٠٠٠٠:١٩:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٢٧:٥١١٣:٠٢:٠٣١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:٤٤٠٠:١٩:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٦:٤٦١٣:٠١:٥١١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٥:٢٨٠٠:١٨:٤٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٥:٤١١٣:٠١:٤٠١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٦:١٢٠٠:١٨:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٤:٣٧١٣:٠١:٢٩١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٦:٥٧٠٠:١٨:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٣:٣٤١٣:٠١:١٨١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:٤١٠٠:١٧:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٢:٣١١٣:٠١:٠٨١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:٢٦٠٠:١٧:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢١:٣٠١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:١٠٠٠:١٧:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠٠:٥٠١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٥٥٠٠:١٧:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٩:٣٠١٣:٠٠:٤١١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:٤٠٠٠:١٦:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:١٠٠٦:١٨:٣١١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٢٥٠٠:١٦:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٧:٣٤١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٢:١٠٠٠:١٦:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٦:٣٧١٣:٠٠:١٩١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٢:٥٥٠٠:١٦:٠٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٥:٤٢١٣:٠٠:١٣١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٤٠٠٠:١٥:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٤:٤٨١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٢٥٠٠:١٥:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٣:٥٤١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٥:١١٠٠:١٥:١٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٣:٠٢١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٥٦٠٠:١٥:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٢:١١١٢:٥٩:٥٤١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:٤١٠٠:١٤:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٤٥٠٦:١١:٢٢١٢:٥٩:٥٠١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:٢٦٠٠:١٤:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٠:٣٣١٢:٥٩:٤٧١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:١١٠٠:١٤:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٩:٤٦١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:٥٦٠٠:١٤:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٩:٠٠١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٤:١١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٨:١٥١٢:٥٩:٤٢١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:٢٦٠٠:١٤:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای صحرای زیرجوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای صحرای زیرجوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای صحرای زیرجوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صحرای زیرجوی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای صحرای زیرجوی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای صحرای زیرجوی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صحرای زیرجوی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای صحرای زیرجوی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای صحرای زیرجوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای صحرای زیرجوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای صحرای زیرجوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صحرای زیرجوی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صحرای زیرجوی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای صحرای زیرجوی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای صحرای زیرجوی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صحرای زیرجوی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای صحرای زیرجوی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٢:٢٥١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٣:٠٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠١:٥٤١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٥٠٠٠:١٣:٠١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٠٠٦:٠١:٢٥١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٣٢٠٠:١٢:٥٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠٠:٥٧١٣:٠٠:١٤١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٩:١٢٠٠:١٢:٥٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٥٠٦:٠٠:٣١١٣:٠٠:٢٠٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٩:٥٣٠٠:١٢:٥٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٥٠٦:٠٠:٠٦١٣:٠٠:٢٧٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:٣٢٠٠:١٢:٥٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٧٠٥:٥٩:٤٣١٣:٠٠:٣٤٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢١:١٢٠٠:١٢:٥٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٠٠٥:٥٩:٢١١٣:٠٠:٤١٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٥٠٠٠:١٢:٥٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٥٩:٠٠١٣:٠٠:٤٩٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٢:٢٨٠٠:١٢:٥٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٥٨:٤١١٣:٠٠:٥٨٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٣:٠٥٠٠:١٣:٠١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠١:٠٦٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:٤١٠٠:١٣:٠٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥٨:٠٨١٣:٠١:١٥٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٤:١٦٠٠:١٣:٠٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥٧:٥٣١٣:٠١:٢٥٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:٥١٠٠:١٣:١١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٢٠٥:٥٧:٤٠١٣:٠١:٣٥٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٥:٢٥٠٠:١٣:١٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٥٧:٢٩١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٥٨٠٠:١٣:٢١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٥٧:١٨١٣:٠١:٥٥٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٦:٣٠٠٠:١٣:٢٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٥٧:١٠١٣:٠٢:٠٦٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٧:٠١٠٠:١٣:٣٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٧:٠٣١٣:٠٢:١٧٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٣٠٠٠:١٣:٤٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٦:٥٧١٣:٠٢:٢٩٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:٥٩٠٠:١٣:٤٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٥٠٥:٥٦:٥٣١٣:٠٢:٤١٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٨:٢٧٠٠:١٣:٥٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٥٠٥:٥٦:٥١١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:٥٤٠٠:١٤:٠٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٦٠٥:٥٦:٤٩١٣:٠٣:٠٥٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٩:٢٠٠٠:١٤:١٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٠٠٥:٥٦:٥٠١٣:٠٣:١٧٢٠:٠٩:٥١٢٠:٢٩:٤٤٠٠:١٤:٢٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٦٠٥:٥٦:٥١١٣:٠٣:٢٩٢٠:١٠:١٣٢٠:٣٠:٠٨٠٠:١٤:٣٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٤٠٥:٥٦:٥٥١٣:٠٣:٤٢٢٠:١٠:٣٥٢٠:٣٠:٣٠٠٠:١٤:٤٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٤٠٥:٥٦:٥٩١٣:٠٣:٥٥٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣٠:٥١٠٠:١٤:٥٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٦٠٥:٥٧:٠٥١٣:٠٤:٠٨٢٠:١١:١٤٢٠:٣١:١٠٠٠:١٥:٠٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٠٠٥:٥٧:١٣١٣:٠٤:٢١٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٢٨٠٠:١٥:١٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٦٠٥:٥٧:٢١١٣:٠٤:٣٤٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٤٥٠٠:١٥:٣٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٤٠٥:٥٧:٣٢١٣:٠٤:٤٧٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣٢:٠١٠٠:١٥:٤٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٥٠٥:٥٧:٤٣١٣:٠٥:٠٠٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٢:١٥٠٠:١٥:٥٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای صحرای زیرجوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای صحرای زیرجوی روستای صحرای زیرجوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای صحرای زیرجوی روستای صحرای زیرجوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صحرای زیرجوی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صحرای زیرجوی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای صحرای زیرجوی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صحرای زیرجوی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صحرای زیرجوی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صحرای زیرجوی

روستای صحرای زیرجوی بر روی نقشه

روستای صحرای زیرجوی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صحرای زیرجوی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صحرای زیرجوی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صحرای زیرجوی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای صحرای زیرجوی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای صحرای زیرجوی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای صحرای زیرجوی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صحرای زیرجوی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صحرای زیرجوی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق صحرای زیرجوی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق صحرای زیرجوی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ صحرای زیرجوی دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ صحرای زیرجوی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا صحرای زیرجوی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق صحرای زیرجوی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق صحرای زیرجوی
زمان پخش اذان آنلاین به افق صحرای زیرجوی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صحرای زیرجوی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو