جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر صالح آباد خراسان

تربت جام | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز صالح آباد خراسان

اذان صبح: ٠٤:١٤:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٨:٢٩
اذان ظهر: ١١:١٠:٠٤
غروب آفتاب: ١٦:٤١:١٠
اذان مغرب: ١٦:٥٩:٣٧
نیمه شب شرعی: ٢٢:٢٨:١٦

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر صالح آباد خراسان (شهرستان تربت جام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر صالح آباد خراسان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر صالح آباد خراسان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر صالح آباد خراسان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
بیشتر ترسهای ما ساخته و پرداخته ی خودمان است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر صالح آباد خراسان

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر صالح آباد خراسان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر صالح آباد خراسان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر صالح آباد خراسان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر صالح آباد خراسان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان صالح آباد خراسان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٥٤:٢٢١٢:٢٥:٥٥١٨:٥٨:٠٢١٩:١٦:٣٩٢٣:٤١:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٥٣:٠٣١٢:٢٥:٤٠١٨:٥٨:٥٢١٩:١٧:٣١٢٣:٤١:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٣:١٥٠٥:٥١:٤٥١٢:٢٥:٢٦١٨:٥٩:٤٢١٩:١٨:٢٣٢٣:٤٠:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٠:٢٧١٢:٢٥:١٢١٩:٠٠:٣٢١٩:١٩:١٥٢٣:٤٠:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٤٩:١٠١٢:٢٤:٥٩١٩:٠١:٢٢١٩:٢٠:٠٨٢٣:٣٩:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:١٨:٣٥٠٥:٤٧:٥٤١٢:٢٤:٤٥١٩:٠٢:١٢١٩:٢١:٠٠٢٣:٣٩:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:١٧:٠٢٠٥:٤٦:٣٨١٢:٢٤:٣٣١٩:٠٣:٠٢١٩:٢١:٥٣٢٣:٣٩:١٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:١٥:٣٠٠٥:٤٥:٢٣١٢:٢٤:٢١١٩:٠٣:٥٢١٩:٢٢:٤٦٢٣:٣٨:٥٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٣:٥٨٠٥:٤٤:٠٩١٢:٢٤:٠٩١٩:٠٤:٤٣١٩:٢٣:٣٩٢٣:٣٨:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٢:٢٦٠٥:٤٢:٥٦١٢:٢٣:٥٧١٩:٠٥:٣٣١٩:٢٤:٣١٢٣:٣٨:١٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٠:٥٦٠٥:٤١:٤٤١٢:٢٣:٤٦١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٥:٢٤٢٣:٣٧:٥٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٤٠:٣٢١٢:٢٣:٣٦١٩:٠٧:١٣١٩:٢٦:١٧٢٣:٣٧:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٠٧:٥٦٠٥:٣٩:٢٢١٢:٢٣:٢٦١٩:٠٨:٠٤١٩:٢٧:١٠٢٣:٣٧:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٣٨:١٢١٢:٢٣:١٦١٩:٠٨:٥٤١٩:٢٨:٠٤٢٣:٣٦:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٣٧:٠٤١٢:٢٣:٠٧١٩:٠٩:٤٤١٩:٢٨:٥٧٢٣:٣٦:٣٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٣:٣١٠٥:٣٥:٥٦١٢:٢٢:٥٩١٩:١٠:٣٤١٩:٢٩:٥٠٢٣:٣٦:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٢:٠٥٠٥:٣٤:٥٠١٢:٢٢:٥١١٩:١١:٢٥١٩:٣٠:٤٣٢٣:٣٦:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٠:٣٩٠٥:٣٣:٤٥١٢:٢٢:٤٤١٩:١٢:١٥١٩:٣١:٣٦٢٣:٣٥:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٣:٥٩:١٤٠٥:٣٢:٤٠١٢:٢٢:٣٧١٩:١٣:٠٥١٩:٣٢:٣٠٢٣:٣٥:٢٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٣:٥٧:٥٠٠٥:٣١:٣٧١٢:٢٢:٣٠١٩:١٣:٥٦١٩:٣٣:٢٣٢٣:٣٥:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٣:٥٦:٢٧٠٥:٣٠:٣٥١٢:٢٢:٢٥١٩:١٤:٤٦١٩:٣٤:١٦٢٣:٣٤:٥٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥٥:٠٦٠٥:٢٩:٣٥١٢:٢٢:١٩١٩:١٥:٣٦١٩:٣٥:٠٩٢٣:٣٤:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٣:٤٥٠٥:٢٨:٣٥١٢:٢٢:١٥١٩:١٦:٢٦١٩:٣٦:٠٣٢٣:٣٤:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٢:٢٥٠٥:٢٧:٣٧١٢:٢٢:١١١٩:١٧:١٦١٩:٣٦:٥٦٢٣:٣٤:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥١:٠٦٠٥:٢٦:٤٠١٢:٢٢:٠٨١٩:١٨:٠٦١٩:٣٧:٤٨٢٣:٣٣:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٤٩:٤٩٠٥:٢٥:٤٤١٢:٢٢:٠٥١٩:١٨:٥٦١٩:٣٨:٤١٢٣:٣٣:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٤٨:٣٣٠٥:٢٤:٥٠١٢:٢٢:٠٢١٩:١٩:٤٥١٩:٣٩:٣٤٢٣:٣٣:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٤٧:١٨٠٥:٢٣:٥٧١٢:٢٢:٠١١٩:٢٠:٣٤١٩:٤٠:٢٦٢٣:٣٣:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٤٦:٠٥٠٥:٢٣:٠٥١٢:٢٢:٠٠١٩:٢١:٢٣١٩:٤١:١٨٢٣:٣٣:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر صالح آباد خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر صالح آباد خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر صالح آباد خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صالح آباد خراسان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر صالح آباد خراسان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر صالح آباد خراسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صالح آباد خراسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر صالح آباد خراسان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر صالح آباد خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر صالح آباد خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر صالح آباد خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر صالح آباد خراسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صالح آباد خراسان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر صالح آباد خراسان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر صالح آباد خراسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صالح آباد خراسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر صالح آباد خراسان

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر صالح آباد خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر صالح آباد خراسان شهر صالح آباد خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر صالح آباد خراسان شهر صالح آباد خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر صالح آباد خراسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صالح آباد خراسان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر صالح آباد خراسان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر صالح آباد خراسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صالح آباد خراسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر صالح آباد خراسان

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٣٠٥:٣٨:٢٩١١:١٠:٠٤١٦:٤١:١٠١٦:٥٩:٣٧٢٢:٢٨:١٦
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٣٠٥:٣٩:٢٣١١:٠٩:٥٥١٦:٣٩:٥٨١٦:٥٨:٢٧٢٢:٢٨:٠٥
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:١٦:١٢٠٥:٤٠:١٨١١:٠٩:٤٨١٦:٣٨:٤٨١٦:٥٧:١٩٢٢:٢٧:٥٥
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٢٠٥:٤١:١٤١١:٠٩:٤١١٦:٣٧:٣٩١٦:٥٦:١٢٢٢:٢٧:٤٦
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٢٠٥:٤٢:٠٩١١:٠٩:٣٤١٦:٣٦:٣١١٦:٥٥:٠٦٢٢:٢٧:٣٧
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٢٠٥:٤٣:٠٥١١:٠٩:٢٩١٦:٣٥:٢٥١٦:٥٤:٠١٢٢:٢٧:٢٨
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٢٠٥:٤٤:٠١١١:٠٩:٢٤١٦:٣٤:١٩١٦:٥٢:٥٨٢٢:٢٧:٢١
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٤٤:٥٨١١:٠٩:٢٠١٦:٣٣:١٤١٦:٥١:٥٥٢٢:٢٧:١٣
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٤٥:٥٥١١:٠٩:١٦١٦:٣٢:١١١٦:٥٠:٥٤٢٢:٢٧:٠٧
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٤٦:٥٢١١:٠٩:١٤١٦:٣١:٠٩١٦:٤٩:٥٤٢٢:٢٧:٠١
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٤٧:٥٠١١:٠٩:١٢١٦:٣٠:٠٨١٦:٤٨:٥٦٢٢:٢٦:٥٦
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٤٨:٤٧١١:٠٩:١١١٦:٢٩:٠٩١٦:٤٧:٥٩٢٢:٢٦:٥٢
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٤٩:٤٥١١:٠٩:١١١٦:٢٨:١١١٦:٤٧:٠٣٢٢:٢٦:٤٨
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٠:٤٤١١:٠٩:١٢١٦:٢٧:١٥١٦:٤٦:٠٩٢٢:٢٦:٤٦
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٦٠٥:٥١:٤٢١١:٠٩:١٣١٦:٢٦:١٩١٦:٤٥:١٦٢٢:٢٦:٤٣
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٢:٤١١١:٠٩:١٦١٦:٢٥:٢٦١٦:٤٤:٢٥٢٢:٢٦:٤٢
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٩٠٥:٥٣:٤٠١١:٠٩:١٩١٦:٢٤:٣٣١٦:٤٣:٣٥٢٢:٢٦:٤٢
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٤:٣٩١١:٠٩:٢٣١٦:٢٣:٤٣١٦:٤٢:٤٧٢٢:٢٦:٤٢
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤١٠٥:٥٥:٣٩١١:٠٩:٢٨١٦:٢٢:٥٤١٦:٤٢:٠٠٢٢:٢٦:٤٣
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٢٠٥:٥٦:٣٨١١:٠٩:٣٤١٦:٢٢:٠٦١٦:٤١:١٥٢٢:٢٦:٤٥
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٤٠٥:٥٧:٣٨١١:٠٩:٤٠١٦:٢١:٢٠١٦:٤٠:٣٢٢٢:٢٦:٤٨
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٨:٣٨١١:٠٩:٤٨١٦:٢٠:٣٦١٦:٣٩:٥٠٢٢:٢٦:٥١
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٧٠٥:٥٩:٣٨١١:٠٩:٥٦١٦:١٩:٥٣١٦:٣٩:١٠٢٢:٢٦:٥٦
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٠:٣٧١١:١٠:٠٦١٦:١٩:١٣١٦:٣٨:٣٢٢٢:٢٧:٠١
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠١:٣٧١١:١٠:١٦١٦:١٨:٣٣١٦:٣٧:٥٥٢٢:٢٧:٠٧
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٢:٣٧١١:١٠:٢٧١٦:١٧:٥٦١٦:٣٧:٢٠٢٢:٢٧:١٤
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠٣:٣٧١١:١٠:٣٩١٦:١٧:٢٠١٦:٣٦:٤٧٢٢:٢٧:٢٢
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠٤:٣٧١١:١٠:٥١١٦:١٦:٤٦١٦:٣٦:١٥٢٢:٢٧:٣١
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠٥:٣٦١١:١١:٠٥١٦:١٦:١٤١٦:٣٥:٤٦٢٢:٢٧:٤٠
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٠٦:٣٥١١:١١:١٩١٦:١٥:٤٤١٦:٣٥:١٨٢٢:٢٧:٥٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر صالح آباد خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر صالح آباد خراسان شهر صالح آباد خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر صالح آباد خراسان شهر صالح آباد خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر صالح آباد خراسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صالح آباد خراسان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر صالح آباد خراسان

صالح آباد شهری در بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام استان خراسان رضوی ایران است

شهر صالح آباد خراسان در ویکیپدیا

شهر صالح آباد خراسان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر صالح آباد خراسان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر صالح آباد خراسان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر صالح آباد خراسان بر روی نقشه

شهر صالح آباد خراسان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد خراسان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد خراسان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر صالح آباد خراسان
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر صالح آباد خراسان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر صالح آباد خراسان + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر صالح آباد خراسان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر صالح آباد خراسان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر صالح آباد خراسان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر صالح آباد خراسان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد خراسان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق صالح آباد خراسان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ صالح آباد خراسان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق صالح آباد خراسان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ صالح آباد خراسان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق صالح آباد خراسان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ صالح آباد خراسان دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ صالح آباد خراسان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا صالح آباد خراسان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر صالح آباد خراسان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو