جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شیروان

شیروان | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز شیروان

اذان صبح: ٠٤:٥٩:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:١٠
اذان ظهر: ١١:٢٥:٥٩
غروب آفتاب: ١٦:٢١:٣١
اذان مغرب: ١٦:٤١:٥٣
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤١:٠١

جمعه ٠٧ آذر ١٣٩٩
١٢ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٧ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شیروان (شهرستان شیروان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ آذر ٩٩ شهر شیروان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر شیروان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شیروان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز نیروی دریایی

امام علی (ع)
هیچ خیری در سكوت از حكمِ به‌جا نیست، چنان كه هیچ خیری در سخن بر مبنای نادانی نیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شیروان

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شیروان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیروان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شیروان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شیروان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شیروان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٤٤٠٦:٠٥:٠٨١٢:٣٨:٣٣١٩:١٢:٣٥١٩:٣١:٣٩٢٣:٥٢:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٣:٤٥١٢:٣٨:١٨١٩:١٣:٣٠١٩:٣٢:٣٦٢٣:٥٢:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٢:٢٢١٢:٣٨:٠٤١٩:١٤:٢٤١٩:٣٣:٣٣٢٣:٥٢:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠١:٠٠١٢:٣٧:٥٠١٩:١٥:١٨١٩:٣٤:٢٩٢٣:٥١:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥٩:٣٩١٢:٣٧:٣٧١٩:١٦:١٢١٩:٣٥:٢٦٢٣:٥١:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥٨:١٨١٢:٣٧:٢٤١٩:١٧:٠٧١٩:٣٦:٢٣٢٣:٥٠:٥٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٤:٤٧٠٥:٥٦:٥٨١٢:٣٧:١١١٩:١٨:٠١١٩:٣٧:٢٠٢٣:٥٠:٣٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٥٥:٤٠١٢:٣٦:٥٩١٩:١٨:٥٥١٩:٣٨:١٧٢٣:٥٠:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٤:٢١١٢:٣٦:٤٧١٩:١٩:٤٩١٩:٣٩:١٤٢٣:٤٩:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٩:٥٣٠٥:٥٣:٠٤١٢:٣٦:٣٦١٩:٢٠:٤٤١٩:٤٠:١١٢٣:٤٩:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٨:١٦٠٥:٥١:٤٨١٢:٣٦:٢٥١٩:٢١:٣٨١٩:٤١:٠٩٢٣:٤٩:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٦:٤٠٠٥:٥٠:٣٢١٢:٣٦:١٤١٩:٢٢:٣٢١٩:٤٢:٠٦٢٣:٤٨:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٥:٠٤٠٥:٤٩:١٨١٢:٣٦:٠٤١٩:٢٣:٢٧١٩:٤٣:٠٣٢٣:٤٨:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٣:٢٩٠٥:٤٨:٠٤١٢:٣٥:٥٥١٩:٢٤:٢١١٩:٤٤:٠٠٢٣:٤٨:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١١:٥٥٠٥:٤٦:٥٢١٢:٣٥:٤٦١٩:٢٥:١٥١٩:٤٤:٥٨٢٣:٤٧:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٠:٢١٠٥:٤٥:٤١١٢:٣٥:٣٧١٩:٢٦:١٠١٩:٤٥:٥٥٢٣:٤٧:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٤٤:٣٠١٢:٣٥:٢٩١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٦:٥٣٢٣:٤٧:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٧:١٧٠٥:٤٣:٢١١٢:٣٥:٢٢١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٧:٥٠٢٣:٤٦:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٤٢:١٣١٢:٣٥:١٥١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٨:٤٧٢٣:٤٦:٣٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٤:١٥٠٥:٤١:٠٦١٢:٣٥:٠٩١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٩:٤٥٢٣:٤٦:١٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٤٠:٠٠١٢:٣٥:٠٣١٩:٣٠:٤٠١٩:٥٠:٤٢٢٣:٤٥:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠١:١٨٠٥:٣٨:٥٦١٢:٣٤:٥٨١٩:٣١:٣٤١٩:٥١:٣٩٢٣:٤٥:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٩:٥١٠٥:٣٧:٥٢١٢:٣٤:٥٣١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٢:٣٦٢٣:٤٥:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٨:٢٥٠٥:٣٦:٥١١٢:٣٤:٤٩١٩:٣٣:٢١١٩:٥٣:٣٣٢٣:٤٥:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٧:٠٠٠٥:٣٥:٥٠١٢:٣٤:٤٦١٩:٣٤:١٥١٩:٥٤:٣٠٢٣:٤٤:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٥:٣٧٠٥:٣٤:٥١١٢:٣٤:٤٣١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٥:٢٧٢٣:٤٤:٤١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٤:١٤٠٥:٣٣:٥٣١٢:٣٤:٤١١٩:٣٦:٠١١٩:٥٦:٢٣٢٣:٤٤:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٢:٥٣٠٥:٣٢:٥٦١٢:٣٤:٣٩١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٧:١٩٢٣:٤٤:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥١:٣٣٠٥:٣٢:٠١١٢:٣٤:٣٨١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٨:١٥٢٣:٤٤:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شیروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شیروان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر شیروان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شیروان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیروان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر شیروان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شیروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر شیروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر شیروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شیروان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیروان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شیروان

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م شهر شیروان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیروان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شیروان

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر شیروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شیروان شهر شیروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شیروان شهر شیروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شیروان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیروان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر شیروان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر شیروان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شیروان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر شیروان

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٤:٠٦١١:٢٤:١٣١٦:٢٣:٥٩١٦:٤٤:٠٦٢٢:٣٩:٣٩
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٥:٠٨١١:٢٤:٢٨١٦:٢٣:٣٠١٦:٤٣:٣٩٢٢:٣٩:٥٠
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٦:١٠١١:٢٤:٤٥١٦:٢٣:٠٢١٦:٤٣:١٤٢٢:٤٠:٠٣
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٧:١١١١:٢٥:٠٢١٦:٢٢:٣٦١٦:٤٢:٥١٢٢:٤٠:١٦
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٨:١١١١:٢٥:٢٠١٦:٢٢:١٣١٦:٤٢:٣٠٢٢:٤٠:٣٠
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٩:١١١١:٢٥:٣٩١٦:٢١:٥١١٦:٤٢:١٠٢٢:٤٠:٤٥
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٣٠:١٠١١:٢٥:٥٩١٦:٢١:٣١١٦:٤١:٥٣٢٢:٤١:٠١
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٣١:٠٩١١:٢٦:١٩١٦:٢١:١٤١٦:٤١:٣٨٢٢:٤١:١٧
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٠٠٦:٣٢:٠٧١١:٢٦:٤٠١٦:٢٠:٥٨١٦:٤١:٢٤٢٢:٤١:٣٤
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٠٠٦:٣٣:٠٤١١:٢٧:٠٢١٦:٢٠:٤٥١٦:٤١:١٣٢٢:٤١:٥٢
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣٤:٠١١١:٢٧:٢٤١٦:٢٠:٣٣١٦:٤١:٠٣٢٢:٤٢:١١
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٤:٥٧١١:٢٧:٤٧١٦:٢٠:٢٤١٦:٤٠:٥٦٢٢:٤٢:٣٠
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٣٥:٥٢١١:٢٨:١٠١٦:٢٠:١٧١٦:٤٠:٥١٢٢:٤٢:٥١
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٦:٤٦١١:٢٨:٣٤١٦:٢٠:١١١٦:٤٠:٤٨٢٢:٤٣:١٢
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٢٠٦:٣٧:٣٩١١:٢٨:٥٩١٦:٢٠:٠٨١٦:٤٠:٤٦٢٢:٤٣:٣٣
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٨:٣١١١:٢٩:٢٤١٦:٢٠:٠٧١٦:٤٠:٤٧٢٢:٤٣:٥٦
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٩:٢٢١١:٢٩:٥٠١٦:٢٠:٠٩١٦:٤٠:٥٠٢٢:٤٤:١٩
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٤٠:١٢١١:٣٠:١٦١٦:٢٠:١٢١٦:٤٠:٥٥٢٢:٤٤:٤٢
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٢٠٦:٤١:٠١١١:٣٠:٤٣١٦:٢٠:١٧١٦:٤١:٠١٢٢:٤٥:٠٦
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٤١:٤٨١١:٣١:١٠١٦:٢٠:٢٥١٦:٤١:١٠٢٢:٤٥:٣١
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٨٠٦:٤٢:٣٥١١:٣١:٣٨١٦:٢٠:٣٤١٦:٤١:٢١٢٢:٤٥:٥٧
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:١١:١٩٠٦:٤٣:٢٠١١:٣٢:٠٦١٦:٢٠:٤٦١٦:٤١:٣٤٢٢:٤٦:٢٣
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٠٠٦:٤٤:٠٤١١:٣٢:٣٥١٦:٢١:٠٠١٦:٤١:٤٨٢٢:٤٦:٤٩
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٩٠٦:٤٤:٤٦١١:٣٣:٠٣١٦:٢١:١٥١٦:٤٢:٠٥٢٢:٤٧:١٦
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:١٣:١٧٠٦:٤٥:٢٧١١:٣٣:٣٢١٦:٢١:٣٣١٦:٤٢:٢٣٢٢:٤٧:٤٤
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٤٠٦:٤٦:٠٧١١:٣٤:٠١١٦:٢١:٥٣١٦:٤٢:٤٤٢٢:٤٨:١٢
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٠٠٦:٤٦:٤٤١١:٣٤:٣١١٦:٢٢:١٥١٦:٤٣:٠٦٢٢:٤٨:٤٠
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٧:٢١١١:٣٥:٠١١٦:٢٢:٣٨١٦:٤٣:٣٠٢٢:٤٩:٠٨
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٩٠٦:٤٧:٥٥١١:٣٥:٣٠١٦:٢٣:٠٤١٦:٤٣:٥٦٢٢:٤٩:٣٧
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:١٦:١١٠٦:٤٨:٢٨١١:٣٦:٠٠١٦:٢٣:٣١١٦:٤٤:٢٣٢٢:٥٠:٠٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شیروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر شیروان شهر شیروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر شیروان شهر شیروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شیروان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شیروان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شیروان

شیروان مرکز شهرستان شیروان و دومین شهر بزرگ و مهم استان خراسان شمالی است. جمعیت این شهر در سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار ایران، برابر با ۸۲٬۷۹۰ نفر بوده‌است که این جمعیت شامل ۲۰٬۸۷۸ خانوار می‌شود.

شهر شیروان در ویکیپدیا

شهر شیروان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شیروان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شیروان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شیروان بر روی نقشه

شهر شیروان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شیروان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شیروان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شیروان
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر شیروان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر شیروان + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر شیروان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شیروان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شیروان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شیروان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شیروان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ شیروان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شیروان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شیروان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شیروان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق شیروان
افق شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ شیروان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شیروان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شیروان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شیروان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو