جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شورستان

تربت جام | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز شورستان


اذان صبح: ٠٤:٣٢:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:١٢
اذان ظهر: ١١:١٠:٠٦
غروب آفتاب: ١٦:٢٠:٣٩
اذان مغرب: ١٦:٣٩:٥٤
نیمه شب: ٢٢:٢٧:٠٨

چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
١٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شورستان (شهرستان تربت جام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آبان ٩٨ شهر شورستان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر شورستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شورستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

برتراند راسل
كسانی كه عقلشان ضعیف است حاضر نیستند این را در مورد خودشان بپذیرند؛ هر چند همه این را در مورد دیگران می پذیرند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شورستان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شورستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شورستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شورستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شورستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شورستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٠٧:٤٦٠٥:٣٩:٢٠١٢:٢٣:٤١١٩:٠٨:٣٦١٩:٢٧:٤٤٢٣:٣٧:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٠٦:١٧٠٥:٣٨:١٠١٢:٢٣:٣٢١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٨:٣٨٢٣:٣٧:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٣٧:٠٢١٢:٢٣:٢٣١٩:١٠:١٧١٩:٢٩:٣١٢٣:٣٦:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٣:٢٢٠٥:٣٥:٥٥١٢:٢٣:١٥١٩:١١:٠٨١٩:٣٠:٢٥٢٣:٣٦:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠١:٥٦٠٥:٣٤:٤٩١٢:٢٣:٠٧١٩:١١:٥٨١٩:٣١:١٨٢٣:٣٦:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٠:٣٠٠٥:٣٣:٤٤١٢:٢٣:٠٠١٩:١٢:٤٩١٩:٣٢:١١٢٣:٣٥:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٣٢:٤٠١٢:٢٢:٥٣١٩:١٣:٣٩١٩:٣٣:٠٥٢٣:٣٥:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٥٧:٤٢٠٥:٣١:٣٧١٢:٢٢:٤٧١٩:١٤:٢٩١٩:٣٣:٥٨٢٣:٣٥:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٥٦:١٩٠٥:٣٠:٣٥١٢:٢٢:٤١١٩:١٥:٢٠١٩:٣٤:٥١٢٣:٣٥:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٤:٥٧٠٥:٢٩:٣٤١٢:٢٢:٣٦١٩:١٦:١٠١٩:٣٥:٤٤٢٣:٣٤:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٣:٣٦٠٥:٢٨:٣٥١٢:٢٢:٣٢١٩:١٧:٠٠١٩:٣٦:٣٧٢٣:٣٤:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٢:١٧٠٥:٢٧:٣٧١٢:٢٢:٢٨١٩:١٧:٤٩١٩:٣٧:٣٠٢٣:٣٤:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٠:٥٨٠٥:٢٦:٤٠١٢:٢٢:٢٤١٩:١٨:٣٩١٩:٣٨:٢٣٢٣:٣٤:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٤٩:٤١٠٥:٢٥:٤٥١٢:٢٢:٢١١٩:١٩:٢٩١٩:٣٩:١٦٢٣:٣٣:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٤٨:٢٥٠٥:٢٤:٥٠١٢:٢٢:١٩١٩:٢٠:١٨١٩:٤٠:٠٨٢٣:٣٣:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٤٧:١٠٠٥:٢٣:٥٧١٢:٢٢:١٨١٩:٢١:٠٧١٩:٤١:٠٠٢٣:٣٣:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٥:٥٧٠٥:٢٣:٠٦١٢:٢٢:١٦١٩:٢١:٥٦١٩:٤١:٥٢٢٣:٣٣:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٤:٤٥٠٥:٢٢:١٦١٢:٢٢:١٦١٩:٢٢:٤٥١٩:٤٢:٤٤٢٣:٣٣:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٣:٣٤٠٥:٢١:٢٧١٢:٢٢:١٦١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٣:٣٦٢٣:٣٢:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٢:٢٥٠٥:٢٠:٤٠١٢:٢٢:١٧١٩:٢٤:٢١١٩:٤٤:٢٧٢٣:٣٢:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤١:١٨٠٥:١٩:٥٤١٢:٢٢:١٨١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٥:١٨٢٣:٣٢:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٠:١٢٠٥:١٩:١٠١٢:٢٢:٢٠١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٦:٠٨٢٣:٣٢:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٣٩:٠٨٠٥:١٨:٢٧١٢:٢٢:٢٢١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٦:٥٨٢٣:٣٢:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٣٨:٠٥٠٥:١٧:٤٦١٢:٢٢:٢٥١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٧:٤٨٢٣:٣٢:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٣٧:٠٤٠٥:١٧:٠٦١٢:٢٢:٢٩١٩:٢٨:١٦١٩:٤٨:٣٧٢٣:٣٢:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٦:٠٥٠٥:١٦:٢٨١٢:٢٢:٣٣١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٩:٢٥٢٣:٣٢:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٥:٠٨٠٥:١٥:٥٢١٢:٢٢:٣٧١٩:٢٩:٤٧١٩:٥٠:١٣٢٣:٣١:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٤:١٢٠٥:١٥:١٧١٢:٢٢:٤٢١٩:٣٠:٣١١٩:٥١:٠٠٢٣:٣١:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٣:١٩٠٥:١٤:٤٣١٢:٢٢:٤٨١٩:٣١:١٥١٩:٥١:٤٧٢٣:٣١:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شورستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شورستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شورستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شورستان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر شورستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شورستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شورستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر شورستان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر شورستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شورستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شورستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شورستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شورستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شورستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر شورستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شورستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شورستان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٠٠٥:٣٨:٥٩١١:١٠:١٧١٦:٤١:٠٦١٦:٥٩:٣٤٢٢:٢٨:٢٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٠٠٥:٣٩:٥٤١١:١٠:٠٩١٦:٣٩:٥٥١٦:٥٨:٢٥٢٢:٢٨:١٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٠٠٥:٤٠:٤٩١١:١٠:٠١١٦:٣٨:٤٥١٦:٥٧:١٧٢٢:٢٨:٠٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٠٠٥:٤١:٤٥١١:٠٩:٥٥١٦:٣٧:٣٦١٦:٥٦:١٠٢٢:٢٧:٥٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٠٠٥:٤٢:٤٠١١:٠٩:٤٩١٦:٣٦:٢٩١٦:٥٥:٠٤٢٢:٢٧:٥٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:١٠٠٥:٤٣:٣٧١١:٠٩:٤٣١٦:٣٥:٢٢١٦:٥٤:٠٠٢٢:٢٧:٤١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠١٠٥:٤٤:٣٣١١:٠٩:٣٩١٦:٣٤:١٧١٦:٥٢:٥٧٢٢:٢٧:٣٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥١٠٥:٤٥:٣٠١١:٠٩:٣٥١٦:٣٣:١٣١٦:٥١:٥٥٢٢:٢٧:٢٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٢٠٥:٤٦:٢٧١١:٠٩:٣٢١٦:٣٢:١٠١٦:٥٠:٥٤٢٢:٢٧:٢١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٤٧:٢٥١١:٠٩:٣٠١٦:٣١:٠٨١٦:٤٩:٥٥٢٢:٢٧:١٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٤٨:٢٣١١:٠٩:٢٨١٦:٣٠:٠٨١٦:٤٨:٥٧٢٢:٢٧:١١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٤٠٥:٤٩:٢١١١:٠٩:٢٨١٦:٢٩:٠٩١٦:٤٨:٠٠٢٢:٢٧:٠٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٥٠:١٩١١:٠٩:٢٨١٦:٢٨:١١١٦:٤٧:٠٤٢٢:٢٧:٠٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٥١:١٨١١:٠٩:٢٩١٦:٢٧:١٥١٦:٤٦:١١٢٢:٢٧:٠١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٧٠٥:٥٢:١٦١١:٠٩:٣١١٦:٢٦:٢٠١٦:٤٥:١٨٢٢:٢٦:٥٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٥٣:١٥١١:٠٩:٣٣١٦:٢٥:٢٧١٦:٤٤:٢٧٢٢:٢٦:٥٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٥٤:١٤١١:٠٩:٣٧١٦:٢٤:٣٥١٦:٤٣:٣٨٢٢:٢٦:٥٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٥٥:١٤١١:٠٩:٤١١٦:٢٣:٤٤١٦:٤٢:٥٠٢٢:٢٦:٥٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٦:١٣١١:٠٩:٤٦١٦:٢٢:٥٦١٦:٤٢:٠٣٢٢:٢٦:٥٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٣٠٥:٥٧:١٣١١:٠٩:٥٢١٦:٢٢:٠٨١٦:٤١:١٩٢٢:٢٧:٠١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٤٠٥:٥٨:١٢١١:٠٩:٥٩١٦:٢١:٢٣١٦:٤٠:٣٥٢٢:٢٧:٠٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٦٠٥:٥٩:١٢١١:١٠:٠٦١٦:٢٠:٣٩١٦:٣٩:٥٤٢٢:٢٧:٠٨
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٠:١٢١١:١٠:١٥١٦:١٩:٥٦١٦:٣٩:١٤٢٢:٢٧:١٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠١:١١١١:١٠:٢٤١٦:١٩:١٥١٦:٣٨:٣٦٢٢:٢٧:١٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٢:١١١١:١٠:٣٤١٦:١٨:٣٧١٦:٣٧:٥٩٢٢:٢٧:٢٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:١١٠٦:٠٣:١١١١:١٠:٤٥١٦:١٧:٥٩١٦:٣٧:٢٥٢٢:٢٧:٣١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٢٠٦:٠٤:١١١١:١٠:٥٧١٦:١٧:٢٤١٦:٣٦:٥٢٢٢:٢٧:٣٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٥:١٠١١:١١:١٠١٦:١٦:٥٠١٦:٣٦:٢٠٢٢:٢٧:٤٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٦:١٠١١:١١:٢٤١٦:١٦:١٨١٦:٣٥:٥١٢٢:٢٧:٥٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٧:٠٩١١:١١:٣٨١٦:١٥:٤٩١٦:٣٥:٢٤٢٢:٢٨:٠٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شورستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شورستان شهر شورستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شورستان شهر شورستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شورستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شورستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شورستان

شورستان علیا (تربت جام)، روستایی از توابع بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام در استان خراسان رضوی ایران است.

شهر شورستان در ویکیپدیا

شهر شورستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شورستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شورستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شورستان بر روی نقشه

شهر شورستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شورستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شورستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شورستان
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر شورستان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر شورستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شورستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شورستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شورستان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شورستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ شورستان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شورستان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شورستان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شورستان
زمان پخش اذان زنده به افق شورستان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شورستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ شورستان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شورستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو