جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شهریار

شهریار | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز شهریار

اذان صبح: ٠٥:٢٩:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٥٢
اذان ظهر: ١١:٥٥:٤٠
غروب آفتاب: ١٦:٥٢:١٦
اذان مغرب: ١٧:١٢:١٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:١١:٢٥

پنج شنبه ١٣ آذر ١٣٩٩
١٨ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٠٣ دسامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شهریار (شهرستان شهریار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ آذر ٩٩ شهر شهریار)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر شهریار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شهریار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی معلولان

محمد غزالی
راه حق یكی و راه باطل هزار.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شهریار

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی دسامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شهریار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهریار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شهریار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهریار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شهریار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٣٤:٣٠١٣:٠٦:٠١١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٦:٤٤٠٠:٢١:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٣:١١١٣:٠٥:٤٧١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:٣٦٠٠:٢١:١٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٣١:٥٣١٣:٠٥:٣٣١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٨:٢٨٠٠:٢٠:٥٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠١:٥٢٠٦:٣٠:٣٥١٣:٠٥:١٩١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٩:٢١٠٠:٢٠:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٩:١٨١٣:٠٥:٠٥١٩:٤١:٢٨٢٠:٠٠:١٣٠٠:٢٠:٠٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٨:٠٢١٣:٠٤:٥٢١٩:٤٢:١٨٢٠:٠١:٠٥٠٠:١٩:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٦:٤٦١٣:٠٤:٤٠١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠١:٥٨٠٠:١٩:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٥:٣٢١٣:٠٤:٢٧١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٥١٠٠:١٩:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٢٤:١٨١٣:٠٤:١٦١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:٤٣٠٠:١٨:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٣:٠٥١٣:٠٤:٠٤١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:٣٦٠٠:١٨:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢١:٥٣١٣:٠٣:٥٣١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٥:٢٩٠٠:١٨:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٢٠:٤١١٣:٠٣:٤٣١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٦:٢٢٠٠:١٧:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٩:٣١١٣:٠٣:٣٣١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٧:١٥٠٠:١٧:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٨:٢١١٣:٠٣:٢٣١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٨:٠٨٠٠:١٧:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:١١٠٦:١٧:١٣١٣:٠٣:١٤١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٩:٠١٠٠:١٦:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٦:٠٦١٣:٠٣:٠٦١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:٥٤٠٠:١٦:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٤:٥٩١٣:٠٢:٥٨١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:٤٧٠٠:١٦:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٣:٥٤١٣:٠٢:٥١١٩:٥٢:٢٠٢٠:١١:٤٠٠٠:١٥:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٢٧٠٦:١٢:٥٠١٣:٠٢:٤٤١٩:٥٣:١٠٢٠:١٢:٣٣٠٠:١٥:٣٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٠٤٠٦:١١:٤٧١٣:٠٢:٣٧١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٣:٢٧٠٠:١٥:٢٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٤١٠٦:١٠:٤٥١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٤:٢٠٠٠:١٥:٠٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٩:٤٥١٣:٠٢:٢٧١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٥:١٣٠٠:١٤:٤٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٨:٤٥١٣:٠٢:٢٢١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٦:٠٦٠٠:١٤:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٧:٤٧١٣:٠٢:١٨١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٦:٥٩٠٠:١٤:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٢١٠٦:٠٦:٥٠١٣:٠٢:١٥١٩:٥٨:١٠٢٠:١٧:٥٢٠٠:١٤:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠٢:١٢١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٨:٤٤٠٠:١٣:٥٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٢:١٠١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٩:٣٧٠٠:١٣:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٣٣٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠٢:٠٨٢٠:٠٠:٣٨٢٠:٢٠:٢٩٠٠:١٣:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:١٩٠٦:٠٣:١٦١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢١:٢١٠٠:١٣:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهریار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهریار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهریار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهریار

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر شهریار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شهریار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهریار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر شهریار

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شهریار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر شهریار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر شهریار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شهریار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهریار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهریار

در این قسمت جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ م شهر شهریار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهریار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهریار

ژانویه
دسامبر ٢٠٢٠ م
نوامبر

دانلود اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ شهر شهریار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهریار شهر شهریار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهریار شهر شهریار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شهریار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهریار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر شهریار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهریار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهریار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر شهریار

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٧:٣٨١١:٥١:٤٢١٦:٥٥:٢٧١٧:١٥:٠٣٢٣:٠٨:١٠
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٨:٣٧١١:٥١:٥٨١٦:٥٥:٠١١٧:١٤:٣٩٢٣:٠٨:٢٢
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٩:٣٥١١:٥٢:١٤١٦:٥٤:٣٦١٧:١٤:١٦٢٣:٠٨:٣٥
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٥٠:٣٣١١:٥٢:٣١١٦:٥٤:١٣١٧:١٣:٥٦٢٣:٠٨:٤٨
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٥١:٣١١١:٥٢:٥٠١٦:٥٣:٥٢١٧:١٣:٣٧٢٣:٠٩:٠٣
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٣٠٦:٥٢:٢٨١١:٥٣:٠٨١٦:٥٣:٣٣١٧:١٣:٢١٢٣:٠٩:١٨
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٥٣:٢٤١١:٥٣:٢٨١٦:٥٣:١٦١٧:١٣:٠٦٢٣:٠٩:٣٤
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥١٠٦:٥٤:٢١١١:٥٣:٤٨١٦:٥٣:٠١١٧:١٢:٥٣٢٣:٠٩:٥٠
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٥٥:١٦١١:٥٤:٠٩١٦:٥٢:٤٨١٧:١٢:٤٢٢٣:١٠:٠٨
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٧٠٦:٥٦:١١١١:٥٤:٣١١٦:٥٢:٣٧١٧:١٢:٣٣٢٣:١٠:٢٦
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٥٠٦:٥٧:٠٥١١:٥٤:٥٣١٦:٥٢:٢٨١٧:١٢:٢٦٢٣:١٠:٤٥
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٢٠٦:٥٧:٥٩١١:٥٥:١٦١٦:٥٢:٢١١٧:١٢:٢٠٢٣:١١:٠٥
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٨٠٦:٥٨:٥٢١١:٥٥:٤٠١٦:٥٢:١٦١٧:١٢:١٧٢٣:١١:٢٥
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٤٠٦:٥٩:٤٤١١:٥٦:٠٤١٦:٥٢:١٣١٧:١٢:١٦٢٣:١١:٤٦
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٠٠٧:٠٠:٣٥١١:٥٦:٢٨١٦:٥٢:١٢١٧:١٢:١٦٢٣:١٢:٠٨
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٥٠٧:٠١:٢٥١١:٥٦:٥٤١٦:٥٢:١٢١٧:١٢:١٨٢٣:١٢:٣١
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٩٠٧:٠٢:١٤١١:٥٧:١٩١٦:٥٢:١٥١٧:١٢:٢٣٢٣:١٢:٥٤
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٢٠٧:٠٣:٠٣١١:٥٧:٤٦١٦:٥٢:٢٠١٧:١٢:٢٩٢٣:١٣:١٨
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٥٠٧:٠٣:٥٠١١:٥٨:١٣١٦:٥٢:٢٧١٧:١٢:٣٧٢٣:١٣:٤٢
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٧٠٧:٠٤:٣٦١١:٥٨:٤٠١٦:٥٢:٣٦١٧:١٢:٤٧٢٣:١٤:٠٧
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٨٠٧:٠٥:٢١١١:٥٩:٠٧١٦:٥٢:٤٧١٧:١٢:٥٩٢٣:١٤:٣٣
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٩٠٧:٠٦:٠٥١١:٥٩:٣٦١٦:٥٣:٠٠١٧:١٣:١٣٢٣:١٤:٥٩
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٨٠٧:٠٦:٤٨١٢:٠٠:٠٤١٦:٥٣:١٤١٧:١٣:٢٩٢٣:١٥:٢٦
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٧٠٧:٠٧:٢٩١٢:٠٠:٣٣١٦:٥٣:٣١١٧:١٣:٤٦٢٣:١٥:٥٣
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٤٠٧:٠٨:١٠١٢:٠١:٠٢١٦:٥٣:٥٠١٧:١٤:٠٦٢٣:١٦:٢٠
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥١٠٧:٠٨:٤٨١٢:٠١:٣١١٦:٥٤:١٠١٧:١٤:٢٧٢٣:١٦:٤٨
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢٦٠٧:٠٩:٢٦١٢:٠٢:٠٠١٦:٥٤:٣٢١٧:١٤:٤٩٢٣:١٧:١٧
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠١٠٧:١٠:٠١١٢:٠٢:٣٠١٦:٥٤:٥٦١٧:١٥:١٤٢٣:١٧:٤٥
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٤٠٧:١٠:٣٦١٢:٠٣:٠٠١٦:٥٥:٢٢١٧:١٥:٤٠٢٣:١٨:١٤
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:٠٦٠٧:١١:٠٨١٢:٠٣:٢٩١٦:٥٥:٥٠١٧:١٦:٠٨٢٣:١٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شهریار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر شهریار شهر شهریار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر شهریار شهر شهریار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شهریار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهریار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شهریار

شهریار یکی از شهرهای استان تهران در ایران است. این شهر یکی از شهرهای غرب استان تهران و مرکز شهرستان شهریار و غرب استان تهران است

شهر شهریار در ویکیپدیا

شهر شهریار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شهریار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شهریار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شهریار بر روی نقشه

شهر شهریار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شهریار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شهریار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شهریار
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر شهریار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر شهریار + دانلود
اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ شهر شهریار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شهریار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شهریار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شهریار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شهریار رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شهریار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شهریار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق شهریار
زمان پخش اذان زنده به افق شهریار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شهریار
افق شرعی امروز فردا شهریار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا شهریار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شهریار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شهریار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو