جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شهرک افغانیها

بفروییه | میبد | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز شهرک افغانیها

اذان صبح: ٠٤:١٥:١٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٤١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:١٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٠٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٠:٠٥

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شهرک افغانیها (شهرستان میبد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای شهرک افغانیها)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای شهرک افغانیها)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شهرک افغانیها)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

ثورو ویك
زندگیت هرچه كه باشد با آن روبرو شو و آن را در آغوش بگیر، از آن دوری مكن و به نامهای سخت و درشتش مخوان؛ زندگی آنقدر بد نیست كه تو هستی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شهرک افغانیها

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شهرک افغانیها در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهرک افغانیها ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شهرک افغانیها (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهرک افغانیها ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شهرک افغانیها
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢٦:١٦١٢:٥٤:١٧١٩:٢٢:٤٨١٩:٤٠:٣٦٠٠:١١:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٥:٠٥١٢:٥٤:٠٢١٩:٢٣:٣٠١٩:٤١:٢٠٠٠:١١:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٣:٥٥١٢:٥٣:٤٨١٩:٢٤:١٢١٩:٤٢:٠٤٠٠:١١:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٢:٤٥١٢:٥٣:٣٤١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٢:٤٨٠٠:١٠:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢١:٣٦١٢:٥٣:٢١١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٣:٣٣٠٠:١٠:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٠:٢٧١٢:٥٣:٠٨١٩:٢٦:١٨١٩:٤٤:١٧٠٠:١٠:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٩:٢٠١٢:٥٢:٥٥١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٥:٠١٠٠:٠٩:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٨:١٣١٢:٥٢:٤٣١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٥:٤٦٠٠:٠٩:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٧:٠٧١٢:٥٢:٣١١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٦:٣١٠٠:٠٩:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٠:١١٠٦:١٦:٠١١٢:٥٢:٢٠١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٧:١٥٠٠:٠٩:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٤:٥٦١٢:٥٢:٠٩١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٨:٠٠٠٠:٠٨:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٣:٥٣١٢:٥١:٥٨١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٨:٤٥٠٠:٠٨:٢٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٢:٥٠١٢:٥١:٤٨١٩:٣١:١٦١٩:٤٩:٣٠٠٠:٠٨:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١١:٤٨١٢:٥١:٣٩١٩:٣١:٥٩١٩:٥٠:١٦٠٠:٠٧:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٣٨٠٦:١٠:٤٧١٢:٥١:٣٠١٩:٣٢:٤١١٩:٥١:٠١٠٠:٠٧:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٠٩:٤٧١٢:٥١:٢١١٩:٣٣:٢٤١٩:٥١:٤٦٠٠:٠٧:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠٨:٤٨١٢:٥١:١٣١٩:٣٤:٠٧١٩:٥٢:٣٢٠٠:٠٧:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:٥٢٠٦:٠٧:٥٠١٢:٥١:٠٦١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٣:١٧٠٠:٠٦:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٦:٥٣١٢:٥٠:٥٩١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٤:٠٣٠٠:٠٦:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٠٥:٥٧١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٦:١٦١٩:٥٤:٤٩٠٠:٠٦:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٥:٠٢١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٥:٣٤٠٠:٠٦:٠١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٤:٠٨١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٦:٢٠٠٠:٠٥:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٣:١٦١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٧:٠٦٠٠:٠٥:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٢:٢٤١٢:٥٠:٣٣١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٧:٥٢٠٠:٠٥:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠١:٣٤١٢:٥٠:٣٠١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٨:٣٧٠٠:٠٥:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٠:٤٥١٢:٥٠:٢٧١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٩:٢٣٠٠:٠٤:٥٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٩:٥٨١٢:٥٠:٢٥١٩:٤١:١٨٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٠٤:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٩:١١١٢:٥٠:٢٣١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٠٤:٣٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:١٧٠٥:٥٨:٢٦١٢:٥٠:٢٢١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠١:٣٩٠٠:٠٤:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شهرک افغانیها

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شهرک افغانیها در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شهرک افغانیها بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهرک افغانیها

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای شهرک افغانیها

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شهرک افغانیها قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهرک افغانیها دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای شهرک افغانیها

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای شهرک افغانیها

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای شهرک افغانیها در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای شهرک افغانیها بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شهرک افغانیها را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهرک افغانیها برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شهرک افغانیها

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای شهرک افغانیها قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهرک افغانیها دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شهرک افغانیها

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای شهرک افغانیها

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شهرک افغانیها روستای شهرک افغانیها در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شهرک افغانیها روستای شهرک افغانیها بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای شهرک افغانیها را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهرک افغانیها برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شهرک افغانیها

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهرک افغانیها قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهرک افغانیها دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شهرک افغانیها

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٤٧:٥٦١٢:٥٥:٥٣٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٠٦:٣٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٤٨:١٠١٢:٥٦:٠٦٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٠٦:٥٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٤٨:٢٥١٢:٥٦:١٩٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٤:١٣٠٠:٠٧:٠٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٤٨:٤٢١٢:٥٦:٣٢٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٤:٢١٠٠:٠٧:١٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٦٠٥:٤٨:٥٩١٢:٥٦:٤٥٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٠٧:٣٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٨٠٥:٤٩:١٨١٢:٥٦:٥٨٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٠٧:٤٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٢٠٥:٤٩:٣٨١٢:٥٧:١٠٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٠٨:٠٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٨٠٥:٤٩:٥٩١٢:٥٧:٢٣٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٠٨:١٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٥٠٥:٥٠:٢١١٢:٥٧:٣٥٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٠٨:٣٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٤٠٥:٥٠:٤٤١٢:٥٧:٤٦٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٠٨:٤٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٥٠٥:٥١:٠٨١٢:٥٧:٥٨٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٠٩:٠٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٧٠٥:٥١:٣٣١٢:٥٨:٠٩٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٤:٣١٠٠:٠٩:١٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠١٠٥:٥١:٥٩١٢:٥٨:٢٠٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٠٩:٣٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٦٠٥:٥٢:٢٦١٢:٥٨:٣١٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٤:١٧٠٠:٠٩:٤٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٣٠٥:٥٢:٥٤١٢:٥٨:٤١٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٤:٠٨٠٠:١٠:٠٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٢٠٥:٥٣:٢٢١٢:٥٨:٥١٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:٥٧٠٠:١٠:٢٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣١٠٥:٥٣:٥٢١٢:٥٩:٠٠٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:٤٤٠٠:١٠:٣٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٢٠٥:٥٤:٢٢١٢:٥٩:١٠٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٣:٣٠٠٠:١٠:٥٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٥٠٥:٥٤:٥٣١٢:٥٩:١٨٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٣:١٤٠٠:١١:٠٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٨٠٥:٥٥:٢٥١٢:٥٩:٢٧٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٢:٥٧٠٠:١١:١٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٥:٥٧١٢:٥٩:٣٥٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٢:٣٨٠٠:١١:٣٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٥٦:٣٠١٢:٥٩:٤٢٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢٢:١٧٠٠:١١:٤٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٥٧:٠٤١٢:٥٩:٤٩٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٥٥٠٠:١٢:٠٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٧:٣٨١٢:٥٩:٥٦٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:٣١٠٠:١٢:١٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٨:١٣١٣:٠٠:٠٢٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢١:٠٥٠٠:١٢:٢٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٥٨:٤٩١٣:٠٠:٠٨٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢٠:٣٨٠٠:١٢:٤٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥٩:٢٥١٣:٠٠:١٣٢٠:٠٠:٤٢٢٠:٢٠:١٠٠٠:١٢:٥٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠٠:٠١١٣:٠٠:١٧٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٩:٤٠٠٠:١٣:٠٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٨٠٦:٠٠:٣٨١٣:٠٠:٢١١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٩:٠٨٠٠:١٣:١٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥١٠٦:٠١:١٥١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:٣٥٠٠:١٣:٣٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠١:٥٣١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٨:٠٠٠٠:١٣:٤١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شهرک افغانیها

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شهرک افغانیها روستای شهرک افغانیها در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شهرک افغانیها روستای شهرک افغانیها بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شهرک افغانیها را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهرک افغانیها برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شهرک افغانیها

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شهرک افغانیها موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شهرک افغانیها برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شهرک افغانیها

روستای شهرک افغانیها بر روی نقشه

روستای شهرک افغانیها بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شهرک افغانیها

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شهرک افغانیها است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شهرک افغانیها
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای شهرک افغانیها + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای شهرک افغانیها + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای شهرک افغانیها + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شهرک افغانیها + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای شهرک افغانیها + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شهرک افغانیها

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شهرک افغانیها رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق شهرک افغانیها
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شهرک افغانیها
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شهرک افغانیها ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق شهرک افغانیها
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شهرک افغانیها
افق شرعی امروز فردا شهرک افغانیها دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا شهرک افغانیها دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شهرک افغانیها ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شهرک افغانیها یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو