جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شلغمی سفلی

پل خاتون | سرخس | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز شلغمی سفلی


اذان صبح: ٠٣:٣٠:١٣
طلوع آفتاب: ٠٥:١٢:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٤١
غروب آفتاب: ١٩:٣٢:٥٦
اذان مغرب: ١٩:٥٣:٣٨
نیمه شب: ٢٣:٣١:١٠

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شلغمی سفلی (شهرستان سرخس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای شلغمی سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شلغمی سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شلغمی سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ماكسیم گوركی
جهان به یك شب می‌ماند. هركس باید خود چراغ خود را بیفروزد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شلغمی سفلی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شلغمی سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شلغمی سفلی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شلغمی سفلی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شلغمی سفلی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شلغمی سفلی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥٤:٠٣١٢:٢٥:٥٢١٨:٥٨:١٦١٩:١٦:٥٧٢٣:٤١:١٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٥٢:٤٤١٢:٢٥:٣٧١٨:٥٩:٠٧١٩:١٧:٤٩٢٣:٤٠:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٥١:٢٥١٢:٢٥:٢٣١٨:٥٩:٥٧١٩:١٨:٤٢٢٣:٤٠:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٥٠:٠٦١٢:٢٥:٠٩١٩:٠٠:٤٨١٩:١٩:٣٥٢٣:٤٠:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:١٩:٢٥٠٥:٤٨:٤٩١٢:٢٤:٥٦١٩:٠١:٣٨١٩:٢٠:٢٨٢٣:٣٩:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:١٧:٥١٠٥:٤٧:٣٢١٢:٢٤:٤٣١٩:٠٢:٢٩١٩:٢١:٢٢٢٣:٣٩:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:١٦:١٧٠٥:٤٦:١٥١٢:٢٤:٣٠١٩:٠٣:٢٠١٩:٢٢:١٥٢٣:٣٩:٠٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:١٤:٤٤٠٥:٤٥:٠٠١٢:٢٤:١٨١٩:٠٤:١١١٩:٢٣:٠٨٢٣:٣٨:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٣:١١٠٥:٤٣:٤٥١٢:٢٤:٠٦١٩:٠٥:٠٢١٩:٢٤:٠٢٢٣:٣٨:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١١:٣٩٠٥:٤٢:٣٢١٢:٢٣:٥٥١٩:٠٥:٥٢١٩:٢٤:٥٥٢٣:٣٨:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٠:٠٧٠٥:٤١:١٩١٢:٢٣:٤٤١٩:٠٦:٤٣١٩:٢٥:٤٩٢٣:٣٧:٤٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٤٠:٠٧١٢:٢٣:٣٣١٩:٠٧:٣٤١٩:٢٦:٤٢٢٣:٣٧:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٠٧:٠٦٠٥:٣٨:٥٦١٢:٢٣:٢٣١٩:٠٨:٢٥١٩:٢٧:٣٦٢٣:٣٧:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٠٥:٣٦٠٥:٣٧:٤٦١٢:٢٣:١٤١٩:٠٩:١٦١٩:٢٨:٣٠٢٣:٣٦:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٠٤:٠٧٠٥:٣٦:٣٦١٢:٢٣:٠٥١٩:١٠:٠٧١٩:٢٩:٢٣٢٣:٣٦:٢٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٢:٣٩٠٥:٣٥:٢٨١٢:٢٢:٥٦١٩:١٠:٥٨١٩:٣٠:١٧٢٣:٣٦:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠١:١١٠٥:٣٤:٢١١٢:٢٢:٤٨١٩:١١:٤٨١٩:٣١:١١٢٣:٣٥:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٣:٥٩:٤٥٠٥:٣٣:١٥١٢:٢٢:٤١١٩:١٢:٣٩١٩:٣٢:٠٥٢٣:٣٥:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٣:٥٨:١٩٠٥:٣٢:١١١٢:٢٢:٣٤١٩:١٣:٣٠١٩:٣٢:٥٩٢٣:٣٥:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٣:٥٦:٥٤٠٥:٣١:٠٧١٢:٢٢:٢٨١٩:١٤:٢١١٩:٣٣:٥٣٢٣:٣٤:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٣:٥٥:٣٠٠٥:٣٠:٠٤١٢:٢٢:٢٢١٩:١٥:١٢١٩:٣٤:٤٧٢٣:٣٤:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥٤:٠٧٠٥:٢٩:٠٣١٢:٢٢:١٧١٩:١٦:٠٢١٩:٣٥:٤٠٢٣:٣٤:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٢:٤٦٠٥:٢٨:٠٣١٢:٢٢:١٢١٩:١٦:٥٣١٩:٣٦:٣٤٢٣:٣٤:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥١:٢٥٠٥:٢٧:٠٤١٢:٢٢:٠٨١٩:١٧:٤٤١٩:٣٧:٢٨٢٣:٣٣:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٠:٠٦٠٥:٢٦:٠٧١٢:٢٢:٠٥١٩:١٨:٣٤١٩:٣٨:٢١٢٣:٣٣:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٤٨:٤٧٠٥:٢٥:١١١٢:٢٢:٠٢١٩:١٩:٢٤١٩:٣٩:١٥٢٣:٣٣:٢٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٤٧:٣٠٠٥:٢٤:١٦١٢:٢٢:٠٠١٩:٢٠:١٤١٩:٤٠:٠٨٢٣:٣٣:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٤٦:١٥٠٥:٢٣:٢٢١٢:٢١:٥٨١٩:٢١:٠٤١٩:٤١:٠١٢٣:٣٣:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٤٥:٠٠٠٥:٢٢:٣٠١٢:٢١:٥٧١٩:٢١:٥٣١٩:٤١:٥٣٢٣:٣٢:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شلغمی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شلغمی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شلغمی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شلغمی سفلی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شلغمی سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شلغمی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شلغمی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شلغمی سفلی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای شلغمی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شلغمی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شلغمی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شلغمی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شلغمی سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شلغمی سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای شلغمی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شلغمی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شلغمی سفلی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٤٠٥:١٥:٣٦١٢:٢٢:١٣١٩:٢٩:١٥١٩:٤٩:٤٣٢٣:٣١:٣٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٤٦٠٥:١٤:٥٩١٢:٢٢:١٨١٩:٣٠:٠٠١٩:٥٠:٣١٢٣:٣١:٢٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٠٠٥:١٤:٢٤١٢:٢٢:٢٣١٩:٣٠:٤٥١٩:٥١:١٩٢٣:٣١:٢٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٥٦٠٥:١٣:٥٠١٢:٢٢:٢٨١٩:٣١:٢٩١٩:٥٢:٠٦٢٣:٣١:١٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٠٣٠٥:١٣:١٨١٢:٢٢:٣٥١٩:٣٢:١٣١٩:٥٢:٥٢٢٣:٣١:١٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:١٣٠٥:١٢:٤٨١٢:٢٢:٤١١٩:٣٢:٥٦١٩:٥٣:٣٨٢٣:٣١:١٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٢٥٠٥:١٢:١٩١٢:٢٢:٤٨١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٤:٢٣٢٣:٣١:٠٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٣٩٠٥:١١:٥٢١٢:٢٢:٥٦١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٥:٠٧٢٣:٣١:٠٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٥٥٠٥:١١:٢٦١٢:٢٣:٠٤١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٥:٥٠٢٣:٣١:٠٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:١٣٠٥:١١:٠٣١٢:٢٣:١٢١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٦:٣٢٢٣:٣١:٠٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٣٣٠٥:١٠:٤٠١٢:٢٣:٢١١٩:٣٦:١٩١٩:٥٧:١٣٢٣:٣١:٠٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٥:٥٦٠٥:١٠:٢٠١٢:٢٣:٣٠١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٧:٥٣٢٣:٣١:٠٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٥:٢٠٠٥:١٠:٠١١٢:٢٣:٣٩١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٨:٣٢٢٣:٣١:١١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٤:٤٨٠٥:٠٩:٤٤١٢:٢٣:٤٩١٩:٣٨:١٠١٩:٥٩:١٠٢٣:٣١:١٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٤:١٧٠٥:٠٩:٢٩١٢:٢٣:٥٩١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٩:٤٧٢٣:٣١:١٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٣:٤٩٠٥:٠٩:١٥١٢:٢٤:١٠١٩:٣٩:١٩٢٠:٠٠:٢٣٢٣:٣١:٢١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٣:٢٣٠٥:٠٩:٠٣١٢:٢٤:٢١١٩:٣٩:٥٢٢٠:٠٠:٥٨٢٣:٣١:٢٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٣:٠٠٠٥:٠٨:٥٢١٢:٢٤:٣٢١٩:٤٠:٢٣٢٠:٠١:٣١٢٣:٣١:٣١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٢:٣٩٠٥:٠٨:٤٤١٢:٢٤:٤٣١٩:٤٠:٥٤٢٠:٠٢:٠٣٢٣:٣١:٣٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٢:٢٠٠٥:٠٨:٣٧١٢:٢٤:٥٥١٩:٤١:٢٣٢٠:٠٢:٣٤٢٣:٣١:٤٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٢:٠٥٠٥:٠٨:٣٢١٢:٢٥:٠٧١٩:٤١:٥٢٢٠:٠٣:٠٤٢٣:٣١:٥١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢١:٥١٠٥:٠٨:٢٨١٢:٢٥:١٩١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٣:٣٢٢٣:٣١:٥٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢١:٤٠٠٥:٠٨:٢٦١٢:٢٥:٣١١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٣:٥٨٢٣:٣٢:٠٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢١:٣٢٠٥:٠٨:٢٦١٢:٢٥:٤٤١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٤:٢٤٢٣:٣٢:١٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢١:٢٦٠٥:٠٨:٢٧١٢:٢٥:٥٦١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠٤:٤٨٢٣:٣٢:٢٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢١:٢٣٠٥:٠٨:٣٠١٢:٢٦:٠٩١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٥:١٠٢٣:٣٢:٣٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢١:٢٣٠٥:٠٨:٣٥١٢:٢٦:٢٢١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٥:٣١٢٣:٣٢:٤٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢١:٢٥٠٥:٠٨:٤١١٢:٢٦:٣٥١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٥:٥٠٢٣:٣٣:٠١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢١:٢٩٠٥:٠٨:٤٩١٢:٢٦:٤٨١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٦:٠٨٢٣:٣٣:١٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢١:٣٦٠٥:٠٨:٥٩١٢:٢٧:٠٢١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٦:٢٤٢٣:٣٣:٢٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢١:٤٦٠٥:٠٩:١٠١٢:٢٧:١٥١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٦:٣٨٢٣:٣٣:٣٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شلغمی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شلغمی سفلی روستای شلغمی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شلغمی سفلی روستای شلغمی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شلغمی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شلغمی سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شلغمی سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شلغمی سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شلغمی سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شلغمی سفلی

روستای شلغمی سفلی بر روی نقشه

روستای شلغمی سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شلغمی سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شلغمی سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شلغمی سفلی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شلغمی سفلی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای شلغمی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شلغمی سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شلغمی سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شلغمی سفلی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شلغمی سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شلغمی سفلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شلغمی سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا شلغمی سفلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شلغمی سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق شلغمی سفلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شلغمی سفلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شلغمی سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شلغمی سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو