جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شفیع آبادسبزوار

سبزوار | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز شفیع آبادسبزوار

اذان صبح: ٠٤:١٢:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٧:١٣
اذان ظهر: ١١:٣٣:٤٣
غروب آفتاب: ١٧:٢٩:٣٩
اذان مغرب: ١٧:٤٧:٥٦
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥١:٣٥

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شفیع آبادسبزوار (شهرستان سبزوار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر شفیع آبادسبزوار)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شفیع آبادسبزوار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شفیع آبادسبزوار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

بودا
نادانان از پی بیهودگی روند، خردمند اشتیاق را چون گرانبهاترین گوهر خویش نگاه دارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شفیع آبادسبزوار

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شفیع آبادسبزوار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شفیع آبادسبزوار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شفیع آبادسبزوار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شفیع آبادسبزوار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شفیع آبادسبزوار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٠٩:٤٦١٢:٤٣:٣٣١٩:١٧:٥٦١٩:٣٦:٥١٢٣:٥٨:١٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٨:٢٥١٢:٤٣:١٨١٩:١٨:٤٩١٩:٣٧:٤٦٢٣:٥٧:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٧:٠٤١٢:٤٣:٠٥١٩:١٩:٤١١٩:٣٨:٤١٢٣:٥٧:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٥:٤٥١٢:٤٢:٥١١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٩:٣٦٢٣:٥٧:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٤:٢٦١٢:٤٢:٣٨١٩:٢١:٢٦١٩:٤٠:٣١٢٣:٥٦:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٣:٠٨١٢:٤٢:٢٥١٩:٢٢:١٩١٩:٤١:٢٧٢٣:٥٦:٢٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠١:٥١١٢:٤٢:١٣١٩:٢٣:١٢١٩:٤٢:٢٢٢٣:٥٦:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٠:٣٤١٢:٤٢:٠١١٩:٢٤:٠٤١٩:٤٣:١٧٢٣:٥٥:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٩:١٩١٢:٤١:٥٠١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٤:١٣٢٣:٥٥:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٥٨:٠٤١٢:٤١:٣٩١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٥:٠٨٢٣:٥٤:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٥٦:٥٠١٢:٤١:٢٩١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٦:٠٤٢٣:٥٤:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٥٥:٣٧١٢:٤١:١٩١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٦:٥٩٢٣:٥٤:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٠٠٠٥:٥٤:٢٥١٢:٤١:٠٩١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٧:٥٥٢٣:٥٣:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٢٨٠٥:٥٣:١٥١٢:٤١:٠٠١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٨:٥١٢٣:٥٣:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٥٧٠٥:٥٢:٠٥١٢:٤٠:٥٢١٩:٣٠:١٣١٩:٤٩:٤٦٢٣:٥٣:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٦:٢٧٠٥:٥٠:٥٦١٢:٤٠:٤٤١٩:٣١:٠٦١٩:٥٠:٤٢٢٣:٥٣:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٤:٥٧٠٥:٤٩:٤٨١٢:٤٠:٣٦١٩:٣١:٥٨١٩:٥١:٣٨٢٣:٥٢:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٣:٢٩٠٥:٤٨:٤٢١٢:٤٠:٢٩١٩:٣٢:٥١١٩:٥٢:٣٣٢٣:٥٢:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٢:٠١٠٥:٤٧:٣٦١٢:٤٠:٢٣١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٣:٢٩٢٣:٥٢:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٠:٣٥٠٥:٤٦:٣٢١٢:٤٠:١٧١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٤:٢٥٢٣:٥١:٥٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٤٥:٢٩١٢:٤٠:١٢١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٥:٢٠٢٣:٥١:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٤٤:٢٨١٢:٤٠:٠٨١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٦:١٦٢٣:٥١:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٢١٠٥:٤٣:٢٧١٢:٤٠:٠٤١٩:٣٧:١٣١٩:٥٧:١١٢٣:٥١:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٤٢:٢٨١٢:٤٠:٠٠١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٨:٠٧٢٣:٥٠:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٣٨٠٥:٤١:٣٠١٢:٣٩:٥٧١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٩:٠٢٢٣:٥٠:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:١٨٠٥:٤٠:٣٤١٢:٣٩:٥٥١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٩:٥٦٢٣:٥٠:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٠٠٠٥:٣٩:٣٩١٢:٣٩:٥٤١٩:٤٠:٣٩٢٠:٠٠:٥١٢٣:٥٠:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:٤٣٠٥:٣٨:٤٥١٢:٣٩:٥٢١٩:٤١:٣١٢٠:٠١:٤٦٢٣:٤٩:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٨:٢٧٠٥:٣٧:٥٢١٢:٣٩:٥٢١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٢:٤٠٢٣:٤٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شفیع آبادسبزوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شفیع آبادسبزوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شفیع آبادسبزوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شفیع آبادسبزوار

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شفیع آبادسبزوار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شفیع آبادسبزوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شفیع آبادسبزوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شفیع آبادسبزوار

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شفیع آبادسبزوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شفیع آبادسبزوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شفیع آبادسبزوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شفیع آبادسبزوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شفیع آبادسبزوار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شفیع آبادسبزوار

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر شفیع آبادسبزوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شفیع آبادسبزوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شفیع آبادسبزوار

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شفیع آبادسبزوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شفیع آبادسبزوار شهر شفیع آبادسبزوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شفیع آبادسبزوار شهر شفیع آبادسبزوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شفیع آبادسبزوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شفیع آبادسبزوار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شفیع آبادسبزوار

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر شفیع آبادسبزوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شفیع آبادسبزوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شفیع آبادسبزوار

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٣١:٣٠١١:٣٦:٠٧١٧:٤٠:١٠١٧:٥٨:٢٧٢٢:٥٣:٤٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٨٠٥:٣٢:١٨١١:٣٥:٤٦١٧:٣٨:٣٩١٧:٥٦:٥٦٢٢:٥٣:٢٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٢٠٥:٣٣:٠٧١١:٣٥:٢٥١٧:٣٧:٠٨١٧:٥٥:٢٥٢٢:٥٣:٠٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٣٣:٥٦١١:٣٥:٠٥١٧:٣٥:٣٨١٧:٥٣:٥٥٢٢:٥٢:٤٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٣٤:٤٥١١:٣٤:٤٤١٧:٣٤:٠٨١٧:٥٢:٢٥٢٢:٥٢:٣٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٢٠٥:٣٥:٣٤١١:٣٤:٢٤١٧:٣٢:٣٨١٧:٥٠:٥٥٢٢:٥٢:١٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٥٠٥:٣٦:٢٤١١:٣٤:٠٣١٧:٣١:٠٨١٧:٤٩:٢٥٢٢:٥١:٥٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٨٠٥:٣٧:١٣١١:٣٣:٤٣١٧:٢٩:٣٩١٧:٤٧:٥٦٢٢:٥١:٣٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣١٠٥:٣٨:٠٣١١:٣٣:٢٤١٧:٢٨:١٠١٧:٤٦:٢٧٢٢:٥١:١٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٣٠٥:٣٨:٥٣١١:٣٣:٠٤١٧:٢٦:٤١١٧:٤٤:٥٩٢٢:٥٠:٥٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٦٠٥:٣٩:٤٣١١:٣٢:٤٥١٧:٢٥:١٢١٧:٤٣:٣١٢٢:٥٠:٤٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٨٠٥:٤٠:٣٤١١:٣٢:٢٦١٧:٢٣:٤٤١٧:٤٢:٠٣٢٢:٥٠:٢٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٠٠٥:٤١:٢٥١١:٣٢:٠٨١٧:٢٢:١٧١٧:٤٠:٣٦٢٢:٥٠:٠٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٢٠٥:٤٢:١٦١١:٣١:٤٩١٧:٢٠:٥٠١٧:٣٩:٠٩٢٢:٤٩:٤٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٣:٠٧١١:٣١:٣٢١٧:١٩:٢٣١٧:٣٧:٤٤٢٢:٤٩:٢٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٣:٥٩١١:٣١:١٤١٧:١٧:٥٧١٧:٣٦:١٨٢٢:٤٩:١٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٤٤:٥١١١:٣٠:٥٧١٧:١٦:٣١١٧:٣٤:٥٣٢٢:٤٨:٥٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٩٠٥:٤٥:٤٣١١:٣٠:٤١١٧:١٥:٠٦١٧:٣٣:٢٩٢٢:٤٨:٣٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٠٠٥:٤٦:٣٦١١:٣٠:٢٥١٧:١٣:٤٢١٧:٣٢:٠٦٢٢:٤٨:٢٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٤٧:٢٩١١:٣٠:١٠١٧:١٢:١٨١٧:٣٠:٤٣٢٢:٤٨:٠٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٤٨:٢٢١١:٢٩:٥٥١٧:١٠:٥٥١٧:٢٩:٢٢٢٢:٤٧:٥٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٦٠٥:٤٩:١٦١١:٢٩:٤٠١٧:٠٩:٣٣١٧:٢٨:٠٠٢٢:٤٧:٣٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٥٠:١٠١١:٢٩:٢٦١٧:٠٨:١١١٧:٢٦:٤٠٢٢:٤٧:٢٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٥١:٠٤١١:٢٩:١٣١٧:٠٦:٥٠١٧:٢٥:٢١٢٢:٤٧:٠٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢١٠٥:٥١:٥٩١١:٢٩:٠٠١٧:٠٥:٣٠١٧:٢٤:٠٢٢٢:٤٦:٥١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٢٠٥:٥٢:٥٤١١:٢٨:٤٨١٧:٠٤:١١١٧:٢٢:٤٤٢٢:٤٦:٣٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٤٠٥:٥٣:٤٩١١:٢٨:٣٦١٧:٠٢:٥٢١٧:٢١:٢٨٢٢:٤٦:٢٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٦٠٥:٥٤:٤٥١١:٢٨:٢٥١٧:٠١:٣٥١٧:٢٠:١٢٢٢:٤٦:١٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٨٠٥:٥٥:٤١١١:٢٨:١٥١٧:٠٠:١٨١٧:١٨:٥٧٢٢:٤٥:٥٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٠٠٥:٥٦:٣٨١١:٢٨:٠٥١٦:٥٩:٠٣١٧:١٧:٤٣٢٢:٤٥:٤٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شفیع آبادسبزوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شفیع آبادسبزوار شهر شفیع آبادسبزوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شفیع آبادسبزوار شهر شفیع آبادسبزوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شفیع آبادسبزوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شفیع آبادسبزوار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شفیع آبادسبزوار

شفیع‌آباد، روستایی است از توابع بخش هلالی و در شهرستان جغتای استان خراسان رضوی ایران

شهر شفیع آبادسبزوار در ویکیپدیا

شهر شفیع آبادسبزوار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شفیع آبادسبزوار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شفیع آبادسبزوار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شفیع آبادسبزوار بر روی نقشه

شهر شفیع آبادسبزوار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شفیع آبادسبزوار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شفیع آبادسبزوار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شفیع آبادسبزوار
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شفیع آبادسبزوار + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر شفیع آبادسبزوار + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شفیع آبادسبزوار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شفیع آبادسبزوار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شفیع آبادسبزوار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شفیع آبادسبزوار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شفیع آبادسبزوار رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شفیع آبادسبزوار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق شفیع آبادسبزوار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شفیع آبادسبزوار
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شفیع آبادسبزوار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شفیع آبادسبزوار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شفیع آبادسبزوار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق شفیع آبادسبزوار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شفیع آبادسبزوار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شفیع آبادسبزوار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو