جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شارده

زاخروییه | قیروکارزین | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز شارده

اذان صبح: ٠٤:٣٥:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٢٢
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٥٩:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:١٨:٢٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:٣٦

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شارده (شهرستان قیروکارزین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ روستای شارده)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای شارده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شارده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

بنجامین فرانكلین
چشم دیگران چشمی است كه ما را ورشكست می كند. اگر همه غیر از خودم كور بودند، من نه به خانه باشكوه احتیاج داشتم و نه به مبل عالی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شارده

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شارده در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شارده ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شارده (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شارده ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شارده
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٤٠٠٦:٣٤:٢٩١٢:٥٨:٤٨١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٠:٣٦٠٠:١٨:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٣:٢٦١٢:٥٨:٣٣١٩:٢٤:٠٦١٩:٤١:١٢٠٠:١٨:١٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:١٤٠٦:٣٢:٢٤١٢:٥٨:١٩١٩:٢٤:٤٠١٩:٤١:٤٧٠٠:١٧:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٠١٠٦:٣١:٢٣١٢:٥٨:٠٥١٩:٢٥:١٤١٩:٤٢:٢٣٠٠:١٧:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٠:٢٢١٢:٥٧:٥٢١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٢:٥٨٠٠:١٧:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٢٩:٢١١٢:٥٧:٣٩١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٣:٣٤٠٠:١٦:٥٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٢٨:٢٢١٢:٥٧:٢٦١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٤:١٠٠٠:١٦:٣٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:١٥٠٦:٢٧:٢٣١٢:٥٧:١٤١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٤:٤٦٠٠:١٦:١٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٢٦:٢٥١٢:٥٧:٠٢١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٥:٢٣٠٠:١٦:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢٥:٢٧١٢:٥٦:٥١١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٥:٥٩٠٠:١٥:٤٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢٤:٣١١٢:٥٦:٤٠١٩:٢٩:١٤١٩:٤٦:٣٦٠٠:١٥:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٣:٣٥١٢:٥٦:٢٩١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٧:١٣٠٠:١٥:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٢:٤٠١٢:٥٦:١٩١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٧:٥٠٠٠:١٤:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢١:٤٦١٢:٥٦:١٠١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:٢٧٠٠:١٤:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٠:٥٢١٢:٥٦:٠١١٩:٣١:٣٤١٩:٤٩:٠٤٠٠:١٤:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٠:٠٠١٢:٥٥:٥٢١٩:٣٢:٠٩١٩:٤٩:٤١٠٠:١٤:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٠٤٠٦:١٩:٠٨١٢:٥٥:٤٤١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٠:١٩٠٠:١٣:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٥٩٠٦:١٨:١٨١٢:٥٥:٣٧١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٠:٥٧٠٠:١٣:٣٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٧:٢٨١٢:٥٥:٣٠١٩:٣٣:٥٥١٩:٥١:٣٤٠٠:١٣:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١٦:٤٠١٢:٥٥:٢٤١٩:٣٤:٣١١٩:٥٢:١٢٠٠:١٣:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٥:٥٣١٢:٥٥:١٨١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٢:٥٠٠٠:١٢:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٥:٠٦١٢:٥٥:١٣١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٣:٢٩٠٠:١٢:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٤:٢١١٢:٥٥:٠٩١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:٠٧٠٠:١٢:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٣:٣٧١٢:٥٥:٠٥١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٤:٤٥٠٠:١٢:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١٢:٥٣١٢:٥٥:٠١١٩:٣٧:٣١١٩:٥٥:٢٤٠٠:١٢:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٢:١١١٢:٥٤:٥٨١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:٠٢٠٠:١٢:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١١:٣١١٢:٥٤:٥٦١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٦:٤٠٠٠:١١:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:١١٠٦:١٠:٥١١٢:٥٤:٥٤١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:١٩٠٠:١١:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٠:١٢١٢:٥٤:٥٣١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٧:٥٧٠٠:١١:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شارده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شارده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شارده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شارده

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای شارده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شارده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شارده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای شارده

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای شارده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای شارده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای شارده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شارده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شارده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شارده

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای شارده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شارده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شارده

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای شارده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شارده روستای شارده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شارده روستای شارده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای شارده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شارده برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شارده

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای شارده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شارده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شارده

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٢:٠٩١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٣٧٠٠:١٤:٣١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٢:٢٣١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٨:٥١٢٠:١٧:٤٨٠٠:١٤:٤٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٨٠٦:٠٢:٣٨١٣:٠٠:٥١١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٧:٥٩٠٠:١٤:٥٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٢:٥٤١٣:٠١:٠٤١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٠٨٠٠:١٥:١٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٣:١١١٣:٠١:١٦١٩:٥٩:١٩٢٠:١٨:١٦٠٠:١٥:٢٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٤٠٦:٠٣:٢٩١٣:٠١:٢٩١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:٢٢٠٠:١٥:٤١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٣:٤٧١٣:٠١:٤٢١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٨:٢٧٠٠:١٥:٥٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠١:٥٤١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٣١٠٠:١٦:١٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٤:٢٨١٣:٠٢:٠٦١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٨:٣٣٠٠:١٦:٢٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٤:٤٩١٣:٠٢:١٨١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٣٤٠٠:١٦:٣٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٥:١١١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٣٣٠٠:١٦:٥٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٢:٤٠١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٣١٠٠:١٧:٠٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٥:٥٨١٣:٠٢:٥١١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٢٧٠٠:١٧:٢٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠٦:٢٢١٣:٠٣:٠٢١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٨:٢٣٠٠:١٧:٣٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٦:٤٧١٣:٠٣:١٢١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:١٦٠٠:١٧:٥١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٧:١٣١٣:٠٣:٢٢١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:٠٩٠٠:١٨:٠٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٧:٣٩١٣:٠٣:٣٢١٩:٥٩:١٤٢٠:١٧:٥٩٠٠:١٨:١٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٨:٠٦١٣:٠٣:٤١١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٧:٤٩٠٠:١٨:٣٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٨:٣٤١٣:٠٣:٥٠١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:٣٧٠٠:١٨:٤٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٩:٠٢١٣:٠٣:٥٨١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٢٣٠٠:١٨:٥٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٦٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٤:٠٦١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٩:١٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٠:٠٠١٣:٠٤:١٣١٩:٥٨:١٤٢٠:١٦:٥٢٠٠:١٩:٢٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٥٠٦:١٠:٢٩١٣:٠٤:٢١١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:٣٤٠٠:١٩:٣٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٦٠٦:١١:٠٠١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:١٥٠٠:١٩:٤٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٨٠٦:١١:٣٠١٣:٠٤:٣٣١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٥:٥٤٠٠:٢٠:٠١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٢:٠١١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٥:٣٢٠٠:٢٠:١٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٢:٣٢١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٥:٠٩٠٠:٢٠:٢٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٣:٠٤١٣:٠٤:٤٩١٩:٥٦:١٧٢٠:١٤:٤٤٠٠:٢٠:٣٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٣:٣٦١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:١٨٠٠:٢٠:٤٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٤:٠٨١٣:٠٤:٥٦١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٣:٥٠٠٠:٢٠:٥٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٤:٤٠١٣:٠٤:٥٩١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٢١٠٠:٢١:٠٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شارده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شارده روستای شارده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شارده روستای شارده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شارده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شارده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شارده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شارده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شارده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شارده

روستای شارده بر روی نقشه

روستای شارده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شارده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شارده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شارده
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای شارده + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای شارده + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای شارده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شارده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای شارده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شارده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شارده رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شارده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق شارده
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ شارده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شارده
جدول اوقات شرعی امروز فردا شارده دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شارده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شارده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شارده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شارده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو