جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سیاه اتفاق بالا

بیرک | مهرستان (زابلی) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سیاه اتفاق بالا


اذان صبح: ٠٣:٥٩:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٢٣:٠٣
غروب آفتاب: ١٩:١٧:١٠
اذان مغرب: ١٩:٣٥:٤٥
نیمه شب: ٢٣:٣٨:١٥

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیاه اتفاق بالا (شهرستان مهرستان (زابلی)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای سیاه اتفاق بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سیاه اتفاق بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیاه اتفاق بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارد بزرگ
در هستی، جنبش حشرات هم چهار چوبی دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیاه اتفاق بالا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیاه اتفاق بالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه اتفاق بالا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سیاه اتفاق بالا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه اتفاق بالا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیاه اتفاق بالا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠١:١١١٢:٢٤:٣٤١٨:٤٨:٢٣١٩:٠٥:١٦٢٣:٤٤:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤١:٠٤٠٦:٠٠:١٠١٢:٢٤:٢٠١٨:٤٨:٥٤١٩:٠٥:٤٩٢٣:٤٤:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٩:٥٣٠٥:٥٩:١٠١٢:٢٤:٠٦١٨:٤٩:٢٦١٩:٠٦:٢٣٢٣:٤٤:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٨:٤٣٠٥:٥٨:١٠١٢:٢٣:٥٢١٨:٤٩:٥٨١٩:٠٦:٥٦٢٣:٤٣:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٧:٣٣٠٥:٥٧:١١١٢:٢٣:٣٨١٨:٥٠:٣٠١٩:٠٧:٣٠٢٣:٤٣:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٦:٢٤٠٥:٥٦:١٣١٢:٢٣:٢٥١٨:٥١:٠٢١٩:٠٨:٠٤٢٣:٤٣:٠٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٥:١٥٠٥:٥٥:١٥١٢:٢٣:١٣١٨:٥١:٣٤١٩:٠٨:٣٨٢٣:٤٢:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٤:٠٧٠٥:٥٤:١٩١٢:٢٣:٠٠١٨:٥٢:٠٦١٩:٠٩:١٢٢٣:٤٢:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٢:٥٩٠٥:٥٣:٢٢١٢:٢٢:٤٩١٨:٥٢:٣٩١٩:٠٩:٤٦٢٣:٤٢:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٢:٢٧١٢:٢٢:٣٧١٨:٥٣:١١١٩:١٠:٢١٢٣:٤١:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٠:٤٥٠٥:٥١:٣٢١٢:٢٢:٢٦١٨:٥٣:٤٤١٩:١٠:٥٥٢٣:٤١:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٩:٣٨٠٥:٥٠:٣٨١٢:٢٢:١٦١٨:٥٤:١٧١٩:١١:٣٠٢٣:٤١:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٤٩:٤٥١٢:٢٢:٠٦١٨:٥٤:٥٠١٩:١٢:٠٥٢٣:٤١:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٤٨:٥٣١٢:٢١:٥٦١٨:٥٥:٢٣١٩:١٢:٤٠٢٣:٤٠:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٤٨:٠١١٢:٢١:٤٧١٨:٥٥:٥٦١٩:١٣:١٦٢٣:٤٠:٣٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٢١٠٥:٤٧:١١١٢:٢١:٣٩١٨:٥٦:٣٠١٩:١٣:٥١٢٣:٤٠:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٤:١٨٠٥:٤٦:٢١١٢:٢١:٣١١٨:٥٧:٠٣١٩:١٤:٢٧٢٣:٤٠:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٣:١٦٠٥:٤٥:٣٢١٢:٢١:٢٣١٨:٥٧:٣٧١٩:١٥:٠٢٢٣:٣٩:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٢:١٥٠٥:٤٤:٤٥١٢:٢١:١٧١٨:٥٨:١١١٩:١٥:٣٨٢٣:٣٩:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢١:١٥٠٥:٤٣:٥٨١٢:٢١:١٠١٨:٥٨:٤٥١٩:١٦:١٤٢٣:٣٩:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٠:١٦٠٥:٤٣:١٢١٢:٢١:٠٥١٨:٥٩:١٩١٩:١٦:٥١٢٣:٣٩:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٩:١٨٠٥:٤٢:٢٨١٢:٢٠:٥٩١٨:٥٩:٥٣١٩:١٧:٢٧٢٣:٣٩:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٨:٢١٠٥:٤١:٤٤١٢:٢٠:٥٥١٩:٠٠:٢٧١٩:١٨:٠٣٢٣:٣٨:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٧:٢٥٠٥:٤١:٠٢١٢:٢٠:٥١١٩:٠١:٠١١٩:١٨:٤٠٢٣:٣٨:٤٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٦:٣٠٠٥:٤٠:٢٠١٢:٢٠:٤٧١٩:٠١:٣٦١٩:١٩:١٦٢٣:٣٨:٣٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٥:٣٦٠٥:٣٩:٤٠١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٢:١٠١٩:١٩:٥٣٢٣:٣٨:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٤٣٠٥:٣٩:٠٠١٢:٢٠:٤٢١٩:٠٢:٤٤١٩:٢٠:٣٠٢٣:٣٨:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٣:٥١٠٥:٣٨:٢٢١٢:٢٠:٤١١٩:٠٣:١٩١٩:٢١:٠٦٢٣:٣٨:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٠٠٠٥:٣٧:٤٥١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٣:٥٣١٩:٢١:٤٣٢٣:٣٨:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سیاه اتفاق بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سیاه اتفاق بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سیاه اتفاق بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاه اتفاق بالا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سیاه اتفاق بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیاه اتفاق بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه اتفاق بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سیاه اتفاق بالا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیاه اتفاق بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه اتفاق بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه اتفاق بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیاه اتفاق بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه اتفاق بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه اتفاق بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه اتفاق بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه اتفاق بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه اتفاق بالا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٣٠٥:٣٣:٠١١٢:٢٠:٥٦١٩:٠٩:٠٧١٩:٢٧:١٦٢٣:٣٧:٢٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٦٠٥:٣٢:٣٦١٢:٢١:٠٠١٩:٠٩:٤٠١٩:٢٧:٥١٢٣:٣٧:٢١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠١٠٥:٣٢:١٣١٢:٢١:٠٥١٩:١٠:١٣١٩:٢٨:٢٦٢٣:٣٧:٢٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٧٠٥:٣١:٥١١٢:٢١:١١١٩:١٠:٤٦١٩:٢٩:٠١٢٣:٣٧:٢٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٣١:٣١١٢:٢١:١٧١٩:١١:١٨١٩:٢٩:٣٥٢٣:٣٧:٢١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٣١:١٢١٢:٢١:٢٤١٩:١١:٥٠١٩:٣٠:٠٩٢٣:٣٧:٢٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٤٠٥:٣٠:٥٤١٢:٢١:٣١١٩:١٢:٢٢١٩:٣٠:٤٢٢٣:٣٧:٢٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٧٠٥:٣٠:٣٧١٢:٢١:٣٨١٩:١٢:٥٣١٩:٣١:١٥٢٣:٣٧:٢٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠١٠٥:٣٠:٢٢١٢:٢١:٤٦١٩:١٣:٢٣١٩:٣١:٤٧٢٣:٣٧:٣٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٦٠٥:٣٠:٠٨١٢:٢١:٥٤١٩:١٣:٥٤١٩:٣٢:١٩٢٣:٣٧:٣٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:١٣٠٥:٢٩:٥٥١٢:٢٢:٠٣١٩:١٤:٢٣١٩:٣٢:٥٠٢٣:٣٧:٣٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٢٠٥:٢٩:٤٣١٢:٢٢:١٢١٩:١٤:٥٣١٩:٣٣:٢١٢٣:٣٧:٤٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٢٠٥:٢٩:٣٣١٢:٢٢:٢٢١٩:١٥:٢١١٩:٣٣:٥١٢٣:٣٧:٤٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٤٠٥:٢٩:٢٤١٢:٢٢:٣٢١٩:١٥:٤٩١٩:٣٤:٢١٢٣:٣٧:٥٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٨٠٥:٢٩:١٧١٢:٢٢:٤٢١٩:١٦:١٧١٩:٣٤:٤٩٢٣:٣٨:٠٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٤٠٥:٢٩:١٠١٢:٢٢:٥٢١٩:١٦:٤٣١٩:٣٥:١٧٢٣:٣٨:٠٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣١٠٥:٢٩:٠٥١٢:٢٣:٠٣١٩:١٧:١٠١٩:٣٥:٤٥٢٣:٣٨:١٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٠٠٥:٢٩:٠٢١٢:٢٣:١٤١٩:١٧:٣٥١٩:٣٦:١١٢٣:٣٨:٢٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٠٠٥:٢٨:٥٩١٢:٢٣:٢٦١٩:١٨:٠٠١٩:٣٦:٣٧٢٣:٣٨:٣١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٢٠٥:٢٨:٥٨١٢:٢٣:٣٧١٩:١٨:٢٤١٩:٣٧:٠٢٢٣:٣٨:٤٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٦٠٥:٢٨:٥٨١٢:٢٣:٤٩١٩:١٨:٤٧١٩:٣٧:٢٦٢٣:٣٨:٥٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٢٠٥:٢٨:٥٩١٢:٢٤:٠١١٩:١٩:٠٩١٩:٣٧:٤٩٢٣:٣٩:٠٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٠٠٥:٢٩:٠٢١٢:٢٤:١٤١٩:١٩:٣١١٩:٣٨:١٢٢٣:٣٩:١٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٩٠٥:٢٩:٠٥١٢:٢٤:٢٦١٩:١٩:٥٢١٩:٣٨:٣٣٢٣:٣٩:٢١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٠٠٥:٢٩:١٠١٢:٢٤:٣٩١٩:٢٠:١٢١٩:٣٨:٥٣٢٣:٣٩:٣٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٢٠٥:٢٩:١٦١٢:٢٤:٥٢١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:١٣٢٣:٣٩:٤٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٧٠٥:٢٩:٢٤١٢:٢٥:٠٥١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٩:٣١٢٣:٣٩:٥٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٣٠٥:٢٩:٣٢١٢:٢٥:١٨١٩:٢١:٠٦١٩:٣٩:٤٩٢٣:٤٠:٠٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٠٠٥:٢٩:٤١١٢:٢٥:٣١١٩:٢١:٢٢١٩:٤٠:٠٥٢٣:٤٠:٢١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٠٠٥:٢٩:٥٢١٢:٢٥:٤٤١٩:٢١:٣٧١٩:٤٠:٢٠٢٣:٤٠:٣٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٠٠٥:٣٠:٠٤١٢:٢٥:٥٧١٩:٢١:٥١١٩:٤٠:٣٤٢٣:٤٠:٤٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سیاه اتفاق بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه اتفاق بالا روستای سیاه اتفاق بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه اتفاق بالا روستای سیاه اتفاق بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیاه اتفاق بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه اتفاق بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیاه اتفاق بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیاه اتفاق بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیاه اتفاق بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیاه اتفاق بالا

روستای سیاه اتفاق بالا بر روی نقشه

روستای سیاه اتفاق بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیاه اتفاق بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیاه اتفاق بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیاه اتفاق بالا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سیاه اتفاق بالا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سیاه اتفاق بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیاه اتفاق بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیاه اتفاق بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیاه اتفاق بالا رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سیاه اتفاق بالا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سیاه اتفاق بالا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سیاه اتفاق بالا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سیاه اتفاق بالا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیاه اتفاق بالا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیاه اتفاق بالا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سیاه اتفاق بالا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیاه اتفاق بالا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیاه اتفاق بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو