جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سوخته کلا

بالا تجن | قایم شهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سوخته کلا

اذان صبح: ٠٤:٢٦:٢١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٤٣
اذان ظهر: ١١:٤٩:٣٤
غروب آفتاب: ١٧:٤٧:٥٠
اذان مغرب: ١٨:٠٦:٠٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٧:٣٢

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سوخته کلا (شهرستان قایم شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای سوخته کلا)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای سوخته کلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سوخته کلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

اُرد بزرگ
ثمره كشتن، كشته شدن است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سوخته کلا

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سوخته کلا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سوخته کلا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سوخته کلا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سوخته کلا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سوخته کلا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٥:١٥١٢:٥٨:٤٣١٩:٣٢:٤٧١٩:٥١:٣٨٠٠:١٣:٣٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٣:٥٥١٢:٥٨:٢٩١٩:٣٣:٣٩١٩:٥٢:٣٢٠٠:١٣:١٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٢:٣٥١٢:٥٨:١٥١٩:٣٤:٣١١٩:٥٣:٢٦٠٠:١٢:٥٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:١٠٠٦:٢١:١٦١٢:٥٨:٠٢١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٤:٢١٠٠:١٢:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٩:٥٨١٢:٥٧:٤٩١٩:٣٦:١٥١٩:٥٥:١٥٠٠:١٢:٠٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٨:٤١١٢:٥٧:٣٦١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٦:١٠٠٠:١١:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٧:٢٤١٢:٥٧:٢٤١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٧:٠٤٠٠:١١:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٦:٠٩١٢:٥٧:١٢١٩:٣٨:٥١١٩:٥٧:٥٩٠٠:١١:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٤:٥٤١٢:٥٧:٠١١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٨:٥٤٠٠:١٠:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٣:٤٠١٢:٥٦:٥٠١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٩:٤٨٠٠:١٠:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٢:٢٧١٢:٥٦:٣٩١٩:٤١:٢٧٢٠:٠٠:٤٣٠٠:١٠:٠٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١١:١٤١٢:٥٦:٢٩١٩:٤٢:١٩٢٠:٠١:٣٨٠٠:٠٩:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٠٦٠٦:١٠:٠٣١٢:٥٦:٢٠١٩:٤٣:١١٢٠:٠٢:٣٣٠٠:٠٩:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٨:٥٣١٢:٥٦:١١١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٠٩:٠٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠٧:٤٤١٢:٥٦:٠٢١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٠٨:٤٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٦:٣٦١٢:٥٥:٥٤١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٥:١٨٠٠:٠٨:٢٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٥:٢٩١٢:٥٥:٤٧١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٦:١٣٠٠:٠٨:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٤:٢٣١٢:٥٥:٤٠١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٠٧:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠٣:١٨١٢:٥٥:٣٤١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٠٧:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٢:١٥١٢:٥٥:٢٨١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٠٧:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٢٤٠٦:٠١:١٢١٢:٥٥:٢٣١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٠٧:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٠٠٠٦:٠٠:١١١٢:٥٥:١٨١٩:٥٠:٥٨٢٠:١٠:٤٨٠٠:٠٦:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٥٩:١١١٢:٥٥:١٤١٩:٥١:٤٩٢٠:١١:٤٢٠٠:٠٦:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:١٧٠٥:٥٨:١٣١٢:٥٥:١١١٩:٥٢:٤٠٢٠:١٢:٣٧٠٠:٠٦:١٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥٧:١٦١٢:٥٥:٠٨١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٣:٣١٠٠:٠٦:٠٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٣٨٠٥:٥٦:٢٠١٢:٥٥:٠٦١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٤:٢٦٠٠:٠٥:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:٢١٠٥:٥٥:٢٥١٢:٥٥:٠٤١٩:٥٥:١٣٢٠:١٥:٢٠٠٠:٠٥:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٠٥٠٥:٥٤:٣٢١٢:٥٥:٠٣١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٦:١٣٠٠:٠٥:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٤:٥٠٠٥:٥٣:٤١١٢:٥٥:٠٣١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٧:٠٧٠٠:٠٥:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سوخته کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سوخته کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سوخته کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سوخته کلا

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای سوخته کلا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سوخته کلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سوخته کلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای سوخته کلا

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای سوخته کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای سوخته کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای سوخته کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سوخته کلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سوخته کلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سوخته کلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای سوخته کلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سوخته کلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سوخته کلا

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای سوخته کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سوخته کلا روستای سوخته کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سوخته کلا روستای سوخته کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سوخته کلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سوخته کلا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سوخته کلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای سوخته کلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سوخته کلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سوخته کلا

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٥:٤٦:٤٢١١:٥١:١٨١٧:٥٥:١٨١٨:١٣:٣٢٢٣:٠٩:٠٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٤٧:٣٠١١:٥٠:٥٧١٧:٥٣:٤٩١٨:١٢:٠٢٢٣:٠٨:٤٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٤٨:١٨١١:٥٠:٣٦١٧:٥٢:١٩١٨:١٠:٣٢٢٣:٠٨:٢٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٤٩:٠٦١١:٥٠:١٥١٧:٥٠:٤٩١٨:٠٩:٠٢٢٣:٠٨:٠٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٤٩:٥٥١١:٤٩:٥٤١٧:٤٩:٢٠١٨:٠٧:٣٢٢٣:٠٧:٥٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢١٠٥:٥٠:٤٣١١:٤٩:٣٤١٧:٤٧:٥٠١٨:٠٦:٠٣٢٣:٠٧:٣٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٣٠٥:٥١:٣٢١١:٤٩:١٤١٧:٤٦:٢١١٨:٠٤:٣٤٢٣:٠٧:١٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥٢:٢١١١:٤٨:٥٤١٧:٤٤:٥٣١٨:٠٣:٠٦٢٣:٠٦:٥٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٥:٥٣:١٠١١:٤٨:٣٤١٧:٤٣:٢٤١٨:٠١:٣٨٢٣:٠٦:٣٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٩٠٥:٥٣:٥٩١١:٤٨:١٥١٧:٤١:٥٦١٨:٠٠:١٠٢٣:٠٦:١٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٠٠٥:٥٤:٤٩١١:٤٧:٥٥١٧:٤٠:٢٨١٧:٥٨:٤٣٢٣:٠٦:٠٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣١٠٥:٥٥:٣٨١١:٤٧:٣٧١٧:٣٩:٠١١٧:٥٧:١٦٢٣:٠٥:٤٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٣٠٥:٥٦:٢٨١١:٤٧:١٨١٧:٣٧:٣٤١٧:٥٥:٤٩٢٣:٠٥:٢٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥٧:١٩١١:٤٧:٠٠١٧:٣٦:٠٨١٧:٥٤:٢٤٢٣:٠٥:٠٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٥٠٥:٥٨:٠٩١١:٤٦:٤٢١٧:٣٤:٤٢١٧:٥٢:٥٨٢٣:٠٤:٤٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٦٠٥:٥٩:٠٠١١:٤٦:٢٥١٧:٣٣:١٦١٧:٥١:٣٤٢٣:٠٤:٣٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٧٠٥:٥٩:٥٢١١:٤٦:٠٨١٧:٣١:٥٢١٧:٥٠:١٠٢٣:٠٤:١٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٠:٤٣١١:٤٥:٥١١٧:٣٠:٢٧١٧:٤٨:٤٧٢٣:٠٣:٥٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠١:٣٥١١:٤٥:٣٥١٧:٢٩:٠٤١٧:٤٧:٢٤٢٣:٠٣:٤٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٢:٢٧١١:٤٥:٢٠١٧:٢٧:٤١١٧:٤٦:٠٢٢٣:٠٣:٢٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٣:٢٠١١:٤٥:٠٥١٧:٢٦:١٨١٧:٤٤:٤١٢٣:٠٣:١٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠٤:١٣١١:٤٤:٥١١٧:٢٤:٥٧١٧:٤٣:٢٠٢٣:٠٢:٥٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٥:٠٦١١:٤٤:٣٧١٧:٢٣:٣٦١٧:٤٢:٠١٢٣:٠٢:٤٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٤٠٦:٠٦:٠٠١١:٤٤:٢٣١٧:٢٢:١٦١٧:٤٠:٤٢٢٣:٠٢:٢٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٦:٥٤١١:٤٤:١١١٧:٢٠:٥٦١٧:٣٩:٢٤٢٣:٠٢:١١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٠٧:٤٨١١:٤٣:٥٩١٧:١٩:٣٨١٧:٣٨:٠٧٢٣:٠١:٥٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٨:٤٣١١:٤٣:٤٧١٧:١٨:٢٠١٧:٣٦:٥١٢٣:٠١:٤٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٩:٣٨١١:٤٣:٣٦١٧:١٧:٠٣١٧:٣٥:٣٦٢٣:٠١:٣١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٠:٣٣١١:٤٣:٢٦١٧:١٥:٤٨١٧:٣٤:٢٢٢٣:٠١:١٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥١٠٦:١١:٢٩١١:٤٣:١٦١٧:١٤:٣٣١٧:٣٣:٠٩٢٣:٠١:٠٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سوخته کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سوخته کلا روستای سوخته کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سوخته کلا روستای سوخته کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سوخته کلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سوخته کلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سوخته کلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سوخته کلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سوخته کلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سوخته کلا

روستای سوخته کلا بر روی نقشه

روستای سوخته کلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سوخته کلا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سوخته کلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سوخته کلا
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای سوخته کلا + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای سوخته کلا + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای سوخته کلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سوخته کلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سوخته کلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سوخته کلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سوخته کلا رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق سوخته کلا
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سوخته کلا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سوخته کلا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سوخته کلا
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سوخته کلا دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سوخته کلا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سوخته کلا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سوخته کلا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سوخته کلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو