جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سنخواست

جاجرم | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز سنخواست

اذان صبح: ٠٤:١١:١٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٦:٢١
اذان ظهر: ١١:٣٢:٤٦
غروب آفتاب: ١٧:٢٨:٣٦
اذان مغرب: ١٧:٤٦:٥٨
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٠:٢٤

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سنخواست (شهرستان جاجرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر سنخواست)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سنخواست)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سنخواست)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

امام علی (ع)
مسلمان كسی است كه مسلمانان از زبان و دستش سالم باشند، جز در مسیر حق. و اذیت و آزار مسلم صحیح نیست، جز برای وجوب.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سنخواست

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سنخواست در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنخواست ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سنخواست (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنخواست ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سنخواست
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٨:٢٢١٢:٤٢:٣٥١٩:١٧:٢٥١٩:٣٦:٢٧٢٣:٥٦:٥٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٧:٠٠١٢:٤٢:٢١١٩:١٨:١٩١٩:٣٧:٢٢٢٣:٥٦:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٥:٣٩١٢:٤٢:٠٧١٩:١٩:١٢١٩:٣٨:١٨٢٣:٥٦:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠٤:١٨١٢:٤١:٥٤١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٩:١٤٢٣:٥٥:٥٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣١:٣٤٠٦:٠٢:٥٩١٢:٤١:٤١١٩:٢٠:٥٩١٩:٤٠:١١٢٣:٥٥:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠١:٤٠١٢:٤١:٢٨١٩:٢١:٥٣١٩:٤١:٠٧٢٣:٥٥:٠٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٨:١٩٠٦:٠٠:٢١١٢:٤١:١٦١٩:٢٢:٤٦١٩:٤٢:٠٣٢٣:٥٤:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٥٩:٠٤١٢:٤١:٠٤١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٢:٥٩٢٣:٥٤:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٥٧:٤٨١٢:٤٠:٥٢١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٣:٥٦٢٣:٥٤:٠٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٥٦:٣٢١٢:٤٠:٤١١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٤:٥٢٢٣:٥٣:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢١:٥٥٠٥:٥٥:١٧١٢:٤٠:٣١١٩:٢٦:٢١١٩:٤٥:٤٩٢٣:٥٣:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٥٤:٠٣١٢:٤٠:٢١١٩:٢٧:١٤١٩:٤٦:٤٥٢٣:٥٣:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٤٧٠٥:٥٢:٥١١٢:٤٠:١١١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٧:٤٢٢٣:٥٢:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٧:١٣٠٥:٥١:٣٩١٢:٤٠:٠٢١٩:٢٩:٠١١٩:٤٨:٣٨٢٣:٥٢:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٤١٠٥:٥٠:٢٨١٢:٣٩:٥٤١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٩:٣٥٢٣:٥٢:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٠٩٠٥:٤٩:١٩١٢:٣٩:٤٦١٩:٣٠:٤٨١٩:٥٠:٣٢٢٣:٥١:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٣٨٠٥:٤٨:١٠١٢:٣٩:٣٩١٩:٣١:٤٢١٩:٥١:٢٨٢٣:٥١:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٠٩٠٥:٤٧:٠٣١٢:٣٩:٣٢١٩:٣٢:٣٥١٩:٥٢:٢٥٢٣:٥١:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٤٥:٥٦١٢:٣٩:٢٥١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٣:٢٢٢٣:٥٠:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٨:١٢٠٥:٤٤:٥١١٢:٣٩:٢٠١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٤:١٨٢٣:٥٠:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٤٣:٤٧١٢:٣٩:١٥١٩:٣٥:١٥١٩:٥٥:١٥٢٣:٥٠:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٥:١٩٠٥:٤٢:٤٥١٢:٣٩:١٠١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٦:١١٢٣:٥٠:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٣:٥٤٠٥:٤١:٤٤١٢:٣٩:٠٦١٩:٣٧:٠١١٩:٥٧:٠٧٢٣:٤٩:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٢:٣٠٠٥:٤٠:٤٤١٢:٣٩:٠٣١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٨:٠٣٢٣:٤٩:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠١:٠٨٠٥:٣٩:٤٥١٢:٣٩:٠٠١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٨:٥٩٢٣:٤٩:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:٤٦٠٥:٣٨:٤٨١٢:٣٨:٥٨١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٩:٥٥٢٣:٤٩:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٨:٢٧٠٥:٣٧:٥٢١٢:٣٨:٥٦١٩:٤٠:٣١٢٠:٠٠:٥١٢٣:٤٨:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:٠٨٠٥:٣٦:٥٧١٢:٣٨:٥٥١٩:٤١:٢٣٢٠:٠١:٤٦٢٣:٤٨:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:٥١٠٥:٣٦:٠٤١٢:٣٨:٥٤١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٢:٤١٢٣:٤٨:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سنخواست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سنخواست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سنخواست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سنخواست

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سنخواست

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سنخواست قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنخواست دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سنخواست

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سنخواست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سنخواست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سنخواست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سنخواست را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنخواست برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنخواست

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر سنخواست قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنخواست دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنخواست

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سنخواست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنخواست شهر سنخواست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنخواست شهر سنخواست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سنخواست را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنخواست برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سنخواست

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنخواست قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنخواست دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سنخواست

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٣٠:٣٠١١:٣٥:١٠١٧:٣٩:١٣١٧:٥٧:٣٦٢٢:٥٢:٣٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٣٠٥:٣١:٢٠١١:٣٤:٤٩١٧:٣٧:٤٢١٧:٥٦:٠٤٢٢:٥٢:١٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٣٢:١٠١١:٣٤:٢٨١٧:٣٦:١٠١٧:٥٤:٣٣٢٢:٥١:٥٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٣٣:٠٠١١:٣٤:٠٧١٧:٣٤:٣٩١٧:٥٣:٠١٢٢:٥١:٣٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٣٣:٥٠١١:٣٣:٤٦١٧:٣٣:٠٨١٧:٥١:٣٠٢٢:٥١:٢٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣١٠٥:٣٤:٤٠١١:٣٣:٢٦١٧:٣١:٣٧١٧:٤٩:٥٩٢٢:٥١:٠١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٦٠٥:٣٥:٣٠١١:٣٣:٠٦١٧:٣٠:٠٦١٧:٤٨:٢٩٢٢:٥٠:٤٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:١٩٠٥:٣٦:٢١١١:٣٢:٤٦١٧:٢٨:٣٦١٧:٤٦:٥٨٢٢:٥٠:٢٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٣٠٥:٣٧:١٢١١:٣٢:٢٦١٧:٢٧:٠٦١٧:٤٥:٢٩٢٢:٥٠:٠٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٧٠٥:٣٨:٠٣١١:٣٢:٠٦١٧:٢٥:٣٦١٧:٤٣:٥٩٢٢:٤٩:٤٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٠٠٥:٣٨:٥٤١١:٣١:٤٧١٧:٢٤:٠٦١٧:٤٢:٣٠٢٢:٤٩:٣٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٣٠٥:٣٩:٤٥١١:٣١:٢٨١٧:٢٢:٣٧١٧:٤١:٠٢٢٢:٤٩:١٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٦٠٥:٤٠:٣٧١١:٣١:١٠١٧:٢١:٠٩١٧:٣٩:٣٤٢٢:٤٨:٥٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٩٠٥:٤١:٢٩١١:٣٠:٥٢١٧:١٩:٤١١٧:٣٨:٠٦٢٢:٤٨:٣٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٢٠٥:٤٢:٢١١١:٣٠:٣٤١٧:١٨:١٣١٧:٣٦:٣٩٢٢:٤٨:١٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٥٠٥:٤٣:١٤١١:٣٠:١٧١٧:١٦:٤٦١٧:٣٥:١٣٢٢:٤٨:٠٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٨٠٥:٤٤:٠٧١١:٣٠:٠٠١٧:١٥:١٩١٧:٣٣:٤٧٢٢:٤٧:٤٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٠٠٥:٤٥:٠٠١١:٢٩:٤٣١٧:١٣:٥٣١٧:٣٢:٢٢٢٢:٤٧:٢٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٣٠٥:٤٥:٥٤١١:٢٩:٢٧١٧:١٢:٢٨١٧:٣٠:٥٨٢٢:٤٧:١٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٥:٤٦:٤٨١١:٢٩:١٢١٧:١١:٠٣١٧:٢٩:٣٤٢٢:٤٦:٥٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٤٧:٤٢١١:٢٨:٥٧١٧:٠٩:٣٩١٧:٢٨:١٢٢٢:٤٦:٤٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤١٠٥:٤٨:٣٧١١:٢٨:٤٣١٧:٠٨:١٦١٧:٢٦:٤٩٢٢:٤٦:٢٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٤٩:٣٢١١:٢٨:٢٩١٧:٠٦:٥٣١٧:٢٥:٢٨٢٢:٤٦:١٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٠:٢٧١١:٢٨:١٥١٧:٠٥:٣٢١٧:٢٤:٠٨٢٢:٤٥:٥٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٩٠٥:٥١:٢٣١١:٢٨:٠٣١٧:٠٤:١١١٧:٢٢:٤٨٢٢:٤٥:٤١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٢٠٥:٥٢:١٩١١:٢٧:٥٠١٧:٠٢:٥٠١٧:٢١:٣٠٢٢:٤٥:٢٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥٣:١٥١١:٢٧:٣٩١٧:٠١:٣١١٧:٢٠:١٢٢٢:٤٥:١٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٥:٥٤:١٢١١:٢٧:٢٨١٧:٠٠:١٣١٧:١٨:٥٥٢٢:٤٥:٠١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٠٠٥:٥٥:٠٩١١:٢٧:١٨١٦:٥٨:٥٥١٧:١٧:٤٠٢٢:٤٤:٤٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٣٠٥:٥٦:٠٦١١:٢٧:٠٨١٦:٥٧:٣٩١٧:١٦:٢٥٢٢:٤٤:٣٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سنخواست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سنخواست شهر سنخواست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سنخواست شهر سنخواست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سنخواست را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنخواست برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سنخواست

سَنخواست از شهرهای استان استان خراسان شمالی است که در بخش دشت سنخواست از توابع شهرستان جاجرم قرار گرفته‌است. سنخواست در سال ۱۳۸۵، تعداد ۲٫۱۱۴ نفر جمعیت داشته‌است. مردم شهر سنخواست به زبان تاتی سخن می‌گویند

شهر سنخواست در ویکیپدیا

شهر سنخواست

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سنخواست موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سنخواست برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سنخواست بر روی نقشه

شهر سنخواست بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سنخواست

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سنخواست است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سنخواست
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سنخواست + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر سنخواست + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سنخواست + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سنخواست + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سنخواست + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سنخواست

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سنخواست رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سنخواست
افق شرعی امروز فردا سنخواست دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سنخواست
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سنخواست دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سنخواست
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سنخواست ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سنخواست دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سنخواست

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سنخواست یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو