جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سفیددشت

بروجن | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز سفیددشت

اذان صبح: ٠٥:٢١:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:٣٦
اذان ظهر: ١١:٥٣:٣٨
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٢٨
اذان مغرب: ١٧:١٩:٢٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:١١:٢٩

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سفیددشت (شهرستان بروجن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ شهر سفیددشت)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر سفیددشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سفیددشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

كریستین بوبن
اگر كسی، زندانی همیشگی گذشته ی خود نبوده باشد، برای همیشه رنگی از تبار و دودمان خویش بازگو خواهد كرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سفیددشت

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سفیددشت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سفیددشت ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سفیددشت (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سفیددشت ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سفیددشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٥٦٠٦:٣٧:٣٤١٣:٠٥:٣٠١٩:٣٣:٥٦١٩:٥١:٤٤٠٠:٢٣:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٦:٢٤١٣:٠٥:١٦١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:٢٨٠٠:٢٢:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٥:١٣١٣:٠٥:٠١١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٣:١١٠٠:٢٢:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٣٤:٠٤١٣:٠٤:٤٨١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٣:٥٥٠٠:٢٢:١٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٢:٥٥١٣:٠٤:٣٤١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:٣٩٠٠:٢١:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣١:٤٧١٣:٠٤:٢١١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٥:٢٣٠٠:٢١:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٠:٣٩١٣:٠٤:٠٨١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٦:٠٨٠٠:٢١:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٩:٣٢١٣:٠٣:٥٦١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٦:٥٢٠٠:٢٠:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٨:٢٦١٣:٠٣:٤٤١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:٣٧٠٠:٢٠:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٧:٢١١٣:٠٣:٣٣١٩:٤٠:١٥١٩:٥٨:٢١٠٠:٢٠:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٦:١٧١٣:٠٣:٢٢١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:٠٦٠٠:١٩:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٣:١٢١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٥١٠٠:١٩:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٤:١٠١٣:٠٣:٠٢١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:٣٦٠٠:١٩:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٣:٠٨١٣:٠٢:٥٢١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠١:٢١٠٠:١٩:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٢:٠٨١٣:٠٢:٤٣١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٢:٠٦٠٠:١٨:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢١:٠٨١٣:٠٢:٣٥١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:٥١٠٠:١٨:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٠:٠٩١٣:٠٢:٢٧١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:٣٦٠٠:١٨:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٩:١١١٣:٠٢:١٩١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٢٢٠٠:١٨:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٦٠٦:١٨:١٤١٣:٠٢:١٢١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٥:٠٧٠٠:١٧:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٧:١٩١٣:٠٢:٠٦١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٥٢٠٠:١٧:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٢:٠٠١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:٣٨٠٠:١٧:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٥:٣٠١٣:٠١:٥٥١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٢٤٠٠:١٧:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٤:٣٨١٣:٠١:٥١١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:٠٩٠٠:١٦:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٣٠٦:١٣:٤٧١٣:٠١:٤٧١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٥٥٠٠:١٦:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٢:٥٧١٣:٠١:٤٣١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٤٠٠٠:١٦:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٢:٠٨١٣:٠١:٤١١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٢٦٠٠:١٦:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١١:٢١١٣:٠١:٣٨١٩:٥٢:٢٢٢٠:١١:١١٠٠:١٦:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٥١٠٦:١٠:٣٤١٣:٠١:٣٧١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٥٦٠٠:١٥:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠٩:٤٩١٣:٠١:٣٦١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٤١٠٠:١٥:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سفیددشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سفیددشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سفیددشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سفیددشت

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر سفیددشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سفیددشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سفیددشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر سفیددشت

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سفیددشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر سفیددشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر سفیددشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سفیددشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سفیددشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سفیددشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م شهر سفیددشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سفیددشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سفیددشت

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر سفیددشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سفیددشت شهر سفیددشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سفیددشت شهر سفیددشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سفیددشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سفیددشت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر سفیددشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سفیددشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سفیددشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر سفیددشت

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٤٠٦:٣٩:٣٩١١:٥١:١٠١٧:٠٢:٢٦١٧:٢١:٠٧٢٣:٠٩:٢٨
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٠٠٦:٤٠:٣٢١١:٥١:٢٦١٧:٠٢:٠٥١٧:٢٠:٤٨٢٣:٠٩:٤٠
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:١٧:١٦٠٦:٤١:٢٥١١:٥١:٤٣١٧:٠١:٤٥١٧:٢٠:٣١٢٣:٠٩:٥٣
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:١٨:٠١٠٦:٤٢:١٨١١:٥٢:٠٠١٧:٠١:٢٨١٧:٢٠:١٦٢٣:١٠:٠٧
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٦٠٦:٤٣:١٠١١:٥٢:١٨١٧:٠١:١٢١٧:٢٠:٠٢٢٣:١٠:٢٢
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:١٩:٣١٠٦:٤٤:٠٢١١:٥٢:٣٧١٧:٠٠:٥٨١٧:١٩:٥٠٢٣:١٠:٣٧
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٦٠٦:٤٤:٥٤١١:٥٢:٥٧١٧:٠٠:٤٦١٧:١٩:٤٠٢٣:١٠:٥٤
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٥:٤٥١١:٥٣:١٧١٧:٠٠:٣٦١٧:١٩:٣١٢٣:١١:١١
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٥٠٦:٤٦:٣٦١١:٥٣:٣٨١٧:٠٠:٢٨١٧:١٩:٢٥٢٣:١١:٢٩
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٤٧:٢٦١١:٥٤:٠٠١٧:٠٠:٢١١٧:١٩:٢٠٢٣:١١:٤٧
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٤٠٦:٤٨:١٦١١:٥٤:٢٢١٧:٠٠:١٦١٧:١٩:١٧٢٣:١٢:٠٧
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٤٩:٠٦١١:٥٤:٤٥١٧:٠٠:١٣١٧:١٩:١٥٢٣:١٢:٢٧
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٤٩:٥٥١١:٥٥:٠٨١٧:٠٠:١٢١٧:١٩:١٥٢٣:١٢:٤٧
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٣٠٦:٥٠:٤٣١١:٥٥:٣٢١٧:٠٠:١٢١٧:١٩:١٧٢٣:١٣:٠٩
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٦٠٦:٥١:٣١١١:٥٥:٥٧١٧:٠٠:١٤١٧:١٩:٢١٢٣:١٣:٣١
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٨٠٦:٥٢:١٨١١:٥٦:٢٢١٧:٠٠:١٩١٧:١٩:٢٧٢٣:١٣:٥٤
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٥٣:٠٤١١:٥٦:٤٨١٧:٠٠:٢٥١٧:١٩:٣٤٢٣:١٤:١٧
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٣:٤٩١١:٥٧:١٥١٧:٠٠:٣٢١٧:١٩:٤٣٢٣:١٤:٤٢
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٤:٣٤١١:٥٧:٤١١٧:٠٠:٤٢١٧:١٩:٥٤٢٣:١٥:٠٦
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٥:١٧١١:٥٨:٠٩١٧:٠٠:٥٣١٧:٢٠:٠٦٢٣:١٥:٣٢
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٠٠٦:٥٦:٠٠١١:٥٨:٣٦١٧:٠١:٠٧١٧:٢٠:٢٠٢٣:١٥:٥٧
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٨٠٦:٥٦:٤٢١١:٥٩:٠٤١٧:٠١:٢١١٧:٢٠:٣٦٢٣:١٦:٢٤
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٦٠٦:٥٧:٢٣١١:٥٩:٣٣١٧:٠١:٣٨١٧:٢٠:٥٣٢٣:١٦:٥١
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٣٠٦:٥٨:٠٢١٢:٠٠:٠١١٧:٠١:٥٦١٧:٢١:١٢٢٣:١٧:١٨
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٨:٤١١٢:٠٠:٣٠١٧:٠٢:١٦١٧:٢١:٣٣٢٣:١٧:٤٦
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٥٠٦:٥٩:١٨١٢:٠١:٠٠١٧:٠٢:٣٨١٧:٢١:٥٥٢٣:١٨:١٤
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٠٠٦:٥٩:٥٥١٢:٠١:٢٩١٧:٠٣:٠١١٧:٢٢:١٩٢٣:١٨:٤٢
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٤٠٧:٠٠:٣٠١٢:٠١:٥٩١٧:٠٣:٢٦١٧:٢٢:٤٤٢٣:١٩:١١
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٦٠٧:٠١:٠٣١٢:٠٢:٢٨١٧:٠٣:٥٢١٧:٢٣:١٠٢٣:١٩:٤٠
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٨٠٧:٠١:٣٦١٢:٠٢:٥٨١٧:٠٤:٢٠١٧:٢٣:٣٨٢٣:٢٠:١٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سفیددشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر سفیددشت شهر سفیددشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر سفیددشت شهر سفیددشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سفیددشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سفیددشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سفیددشت

سفیددشت شهری در ۲۰ کیلومتری شهرستان بروجن واقع شده است. براساس آمار سال ۱۳۸۵ جمعیت این شهر برابر با ۵٬۸۸۰ نفر بوده است. مردم سفیددشت بیشتر به کشاورزی و دامداري و صنعت اشتغال دارند، البته درکنار آن بافت قالی و قالیچه در آن رواج دارد

شهر سفیددشت در ویکیپدیا

شهر سفیددشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سفیددشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سفیددشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سفیددشت بر روی نقشه

شهر سفیددشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سفیددشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سفیددشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سفیددشت
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر سفیددشت + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر سفیددشت + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر سفیددشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سفیددشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سفیددشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سفیددشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سفیددشت رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ سفیددشت دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سفیددشت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سفیددشت
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سفیددشت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سفیددشت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق سفیددشت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سفیددشت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ سفیددشت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سفیددشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو