جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سرحدبالا

القورات | بیرجند | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز سرحدبالا


اذان صبح: ٠٤:٥٧:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٤٩
غروب آفتاب: ١٨:٥٢:٣١
اذان مغرب: ١٩:١٠:١٢
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٠٦

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرحدبالا (شهرستان بیرجند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ روستای سرحدبالا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای سرحدبالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرحدبالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

آبراهام لینكلن
مصمم به نیك بختی باش، نیك بخت می شوی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرحدبالا

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرحدبالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرحدبالا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سرحدبالا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرحدبالا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرحدبالا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٥٠:١٧١٢:٢٩:٥٧١٩:١٠:٠٧١٩:٢٨:٣٤٢٣:٤٥:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢١:١٧٠٥:٤٩:١٢١٢:٢٩:٤٧١٩:١٠:٥٢١٩:٢٩:٢١٢٣:٤٥:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٥٦٠٥:٤٨:٠٩١٢:٢٩:٣٨١٩:١١:٣٧١٩:٣٠:٠٩٢٣:٤٥:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٨:٣٦٠٥:٤٧:٠٦١٢:٢٩:٢٩١٩:١٢:٢٢١٩:٣٠:٥٦٢٣:٤٤:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٧:١٧٠٥:٤٦:٠٤١٢:٢٩:٢١١٩:١٣:٠٧١٩:٣١:٤٤٢٣:٤٤:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٥:٥٩٠٥:٤٥:٠٣١٢:٢٩:١٣١٩:١٣:٥٢١٩:٣٢:٣١٢٣:٤٤:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٤:٤٢٠٥:٤٤:٠٤١٢:٢٩:٠٦١٩:١٤:٣٧١٩:٣٣:١٩٢٣:٤٤:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٣:٢٥٠٥:٤٣:٠٥١٢:٢٨:٥٩١٩:١٥:٢٢١٩:٣٤:٠٧٢٣:٤٣:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٢:١٠٠٥:٤٢:٠٧١٢:٢٨:٥٣١٩:١٦:٠٧١٩:٣٤:٥٥٢٣:٤٣:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٠:٥٥٠٥:٤١:١١١٢:٢٨:٤٧١٩:١٦:٥٢١٩:٣٥:٤٢٢٣:٤٣:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٤١٠٥:٤٠:١٦١٢:٢٨:٤٢١٩:١٧:٣٧١٩:٣٦:٣٠٢٣:٤٣:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٨:٢٩٠٥:٣٩:٢١١٢:٢٨:٣٨١٩:١٨:٢٢١٩:٣٧:١٧٢٣:٤٢:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٧:١٧٠٥:٣٨:٢٨١٢:٢٨:٣٤١٩:١٩:٠٧١٩:٣٨:٠٥٢٣:٤٢:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٣٧:٣٦١٢:٢٨:٣٠١٩:١٩:٥١١٩:٣٨:٥٢٢٣:٤٢:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٥٨٠٥:٣٦:٤٦١٢:٢٨:٢٧١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٩:٤٠٢٣:٤٢:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٣٥:٥٧١٢:٢٨:٢٥١٩:٢١:٢٠١٩:٤٠:٢٧٢٣:٤٢:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٣٥:٠٨١٢:٢٨:٢٣١٩:٢٢:٠٥١٩:٤١:١٤٢٣:٤١:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٣٨٠٥:٣٤:٢٢١٢:٢٨:٢٢١٩:٢٢:٤٩١٩:٤٢:٠١٢٣:٤١:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:٣٤٠٥:٣٣:٣٦١٢:٢٨:٢٢١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٢:٤٨٢٣:٤١:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:٣١٠٥:٣٢:٥٢١٢:٢٨:٢٢١٩:٢٤:١٧١٩:٤٣:٣٤٢٣:٤١:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٣٠٠٥:٣٢:١٠١٢:٢٨:٢٣١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٤:٢١٢٣:٤١:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٣٠٠٥:٣١:٢٨١٢:٢٨:٢٤١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٥:٠٧٢٣:٤١:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٣٢٠٥:٣٠:٤٨١٢:٢٨:٢٦١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٥:٥٢٢٣:٤١:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٣٥٠٥:٣٠:١٠١٢:٢٨:٢٨١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٦:٣٨٢٣:٤٠:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٤٠٠٥:٢٩:٣٣١٢:٢٨:٣١١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٧:٢٣٢٣:٤٠:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٤٧٠٥:٢٨:٥٧١٢:٢٨:٣٤١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٨:٠٧٢٣:٤٠:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٥٥٠٥:٢٨:٢٣١٢:٢٨:٣٩١٩:٢٩:١٥١٩:٤٨:٥٢٢٣:٤٠:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٠٥٠٥:٢٧:٥١١٢:٢٨:٤٣١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٩:٣٥٢٣:٤٠:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:١٧٠٥:٢٧:٢٠١٢:٢٨:٤٨١٩:٣٠:٣٧١٩:٥٠:١٩٢٣:٤٠:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرحدبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرحدبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرحدبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرحدبالا

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای سرحدبالا

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرحدبالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرحدبالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای سرحدبالا

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٢٧:٣٥١٢:٣٧:٣٦١٨:٤٨:٠٩١٩:٠٥:٤٥٢٣:٥٦:١٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٢٦:١٥١٢:٣٧:١٨١٨:٤٨:٥٣١٩:٠٦:٣٠٢٣:٥٥:٥٦
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٤:٥٥١٢:٣٧:٠٠١٨:٤٩:٣٧١٩:٠٧:١٤٢٣:٥٥:٣٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٣:٣٦١٢:٣٦:٤٢١٨:٥٠:٢٠١٩:٠٧:٥٩٢٣:٥٥:١٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٢:١٦١٢:٣٦:٢٤١٨:٥١:٠٤١٩:٠٨:٤٣٢٣:٥٤:٥٠
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٠:٥٧١٢:٣٦:٠٦١٨:٥١:٤٧١٩:٠٩:٢٨٢٣:٥٤:٢٨
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٧:٠٩٠٦:١٩:٣٨١٢:٣٥:٤٩١٨:٥٢:٣١١٩:١٠:١٢٢٣:٥٤:٠٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٥:٤١٠٦:١٨:١٩١٢:٣٥:٣١١٨:٥٣:١٤١٩:١٠:٥٧٢٣:٥٣:٤٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٧:٠١١٢:٣٥:١٣١٨:٥٣:٥٨١٩:١١:٤٢٢٣:٥٣:٢١
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٥:٤٢١٢:٣٤:٥٦١٨:٥٤:٤١١٩:١٢:٢٦٢٣:٥٢:٥٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥١:١٧٠٦:١٤:٢٤١٢:٣٤:٣٨١٨:٥٥:٢٤١٩:١٣:١١٢٣:٥٢:٣٧
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٣:٠٧١٢:٣٤:٢١١٨:٥٦:٠٨١٩:١٣:٥٦٢٣:٥٢:١٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٤٨:٢١٠٦:١١:٥٠١٢:٣٤:٠٤١٨:٥٦:٥١١٩:١٤:٤١٢٣:٥١:٥٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٠:٣٣١٢:٣٣:٤٨١٨:٥٧:٣٥١٩:١٥:٢٦٢٣:٥١:٣٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٩:١٦١٢:٣٣:٣١١٨:٥٨:١٨١٩:١٦:١١٢٣:٥١:٠٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٠٨:٠٠١٢:٣٣:١٥١٨:٥٩:٠٢١٩:١٦:٥٦٢٣:٥٠:٤٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٦:٤٥١٢:٣٢:٥٩١٨:٥٩:٤٦١٩:١٧:٤٢٢٣:٥٠:٢٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٥:٣٠١٢:٣٢:٤٤١٩:٠٠:٢٩١٩:١٨:٢٧٢٣:٥٠:٠٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٤:١٦١٢:٣٢:٢٩١٩:٠١:١٣١٩:١٩:١٣٢٣:٤٩:٤١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٣:٠٢١٢:٣٢:١٤١٩:٠١:٥٧١٩:١٩:٥٩٢٣:٤٩:١٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠١:٤٩١٢:٣١:٥٩١٩:٠٢:٤١١٩:٢٠:٤٥٢٣:٤٨:٥٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٠:٣٦١٢:٣١:٤٥١٩:٠٣:٢٥١٩:٢١:٣١٢٣:٤٨:٣٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣٣:٤٩٠٥:٥٩:٢٤١٢:٣١:٣١١٩:٠٤:١٠١٩:٢٢:١٨٢٣:٤٨:١٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٢:٢٣٠٥:٥٨:١٣١٢:٣١:١٨١٩:٠٤:٥٤١٩:٢٣:٠٤٢٣:٤٧:٥٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣٠:٥٨٠٥:٥٧:٠٣١٢:٣١:٠٥١٩:٠٥:٣٨١٩:٢٣:٥١٢٣:٤٧:٣٦
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٥٥:٥٣١٢:٣٠:٥٢١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٤:٣٨٢٣:٤٧:١٦
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٥٤:٤٤١٢:٣٠:٤٠١٩:٠٧:٠٨١٩:٢٥:٢٥٢٣:٤٦:٥٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥٣:٣٦١٢:٣٠:٢٩١٩:٠٧:٥٢١٩:٢٦:١٢٢٣:٤٦:٣٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٢:٢٩١٢:٣٠:١٨١٩:٠٨:٣٧١٩:٢٦:٥٩٢٣:٤٦:١٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥١:٢٣١٢:٣٠:٠٧١٩:٠٩:٢٢١٩:٢٧:٤٦٢٣:٤٦:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرحدبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای سرحدبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای سرحدبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرحدبالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرحدبالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سرحدبالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرحدبالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرحدبالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سرحدبالا

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٥٠٥:٣٥:٣٤١١:٣٩:٢٤١٧:٤٣:٤٥١٨:٠١:١٨٢٣:٢٨:٢٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٠٠٦:٣٤:١٤١٢:٣٩:٠٦١٨:٤٤:٣٠١٩:٠٢:٠٣٢٣:٥٨:٠٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٢:٥٤١٢:٣٨:٤٨١٨:٤٥:١٤١٩:٠٢:٤٧٢٣:٥٧:٤٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:١٠٠٦:٣١:٣٤١٢:٣٨:٣٠١٨:٤٥:٥٨١٩:٠٣:٣٢٢٣:٥٧:٢١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٠:١٥١٢:٣٨:١٢١٨:٤٦:٤٢١٩:٠٤:١٦٢٣:٥٧:٠٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٩٠٦:٢٨:٥٥١٢:٣٧:٥٤١٨:٤٧:٢٦١٩:٠٥:٠١٢٣:٥٦:٣٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٢٧:٣٥١٢:٣٧:٣٦١٨:٤٨:٠٩١٩:٠٥:٤٥٢٣:٥٦:١٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٢٦:١٥١٢:٣٧:١٨١٨:٤٨:٥٣١٩:٠٦:٣٠٢٣:٥٥:٥٦
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٤:٥٥١٢:٣٧:٠٠١٨:٤٩:٣٧١٩:٠٧:١٤٢٣:٥٥:٣٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٣:٣٦١٢:٣٦:٤٢١٨:٥٠:٢٠١٩:٠٧:٥٩٢٣:٥٥:١٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٢:١٦١٢:٣٦:٢٤١٨:٥١:٠٤١٩:٠٨:٤٣٢٣:٥٤:٥٠
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٠:٥٧١٢:٣٦:٠٦١٨:٥١:٤٧١٩:٠٩:٢٨٢٣:٥٤:٢٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٩٠٦:١٩:٣٨١٢:٣٥:٤٩١٨:٥٢:٣١١٩:١٠:١٢٢٣:٥٤:٠٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤١٠٦:١٨:١٩١٢:٣٥:٣١١٨:٥٣:١٤١٩:١٠:٥٧٢٣:٥٣:٤٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٧:٠١١٢:٣٥:١٣١٨:٥٣:٥٨١٩:١١:٤٢٢٣:٥٣:٢١
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٥:٤٢١٢:٣٤:٥٦١٨:٥٤:٤١١٩:١٢:٢٦٢٣:٥٢:٥٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:١٧٠٦:١٤:٢٤١٢:٣٤:٣٨١٨:٥٥:٢٤١٩:١٣:١١٢٣:٥٢:٣٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٣:٠٧١٢:٣٤:٢١١٨:٥٦:٠٨١٩:١٣:٥٦٢٣:٥٢:١٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢١٠٦:١١:٥٠١٢:٣٤:٠٤١٨:٥٦:٥١١٩:١٤:٤١٢٣:٥١:٥٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٠:٣٣١٢:٣٣:٤٨١٨:٥٧:٣٥١٩:١٥:٢٦٢٣:٥١:٣٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٩:١٦١٢:٣٣:٣١١٨:٥٨:١٨١٩:١٦:١١٢٣:٥١:٠٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٠٨:٠٠١٢:٣٣:١٥١٨:٥٩:٠٢١٩:١٦:٥٦٢٣:٥٠:٤٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٦:٤٥١٢:٣٢:٥٩١٨:٥٩:٤٦١٩:١٧:٤٢٢٣:٥٠:٢٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٥:٣٠١٢:٣٢:٤٤١٩:٠٠:٢٩١٩:١٨:٢٧٢٣:٥٠:٠٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٤:١٦١٢:٣٢:٢٩١٩:٠١:١٣١٩:١٩:١٣٢٣:٤٩:٤١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٣:٠٢١٢:٣٢:١٤١٩:٠١:٥٧١٩:١٩:٥٩٢٣:٤٩:١٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠١:٤٩١٢:٣١:٥٩١٩:٠٢:٤١١٩:٢٠:٤٥٢٣:٤٨:٥٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٠:٣٦١٢:٣١:٤٥١٩:٠٣:٢٥١٩:٢١:٣١٢٣:٤٨:٣٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٩٠٥:٥٩:٢٤١٢:٣١:٣١١٩:٠٤:١٠١٩:٢٢:١٨٢٣:٤٨:١٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٣٠٥:٥٨:١٣١٢:٣١:١٨١٩:٠٤:٥٤١٩:٢٣:٠٤٢٣:٤٧:٥٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٨٠٥:٥٧:٠٣١٢:٣١:٠٥١٩:٠٥:٣٨١٩:٢٣:٥١٢٣:٤٧:٣٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سرحدبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سرحدبالا روستای سرحدبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سرحدبالا روستای سرحدبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرحدبالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرحدبالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرحدبالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرحدبالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرحدبالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرحدبالا

روستای سرحدبالا بر روی نقشه

روستای سرحدبالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرحدبالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرحدبالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرحدبالا
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای سرحدبالا + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای سرحدبالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرحدبالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرحدبالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرحدبالا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ سرحدبالا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سرحدبالا
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرحدبالا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرحدبالا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرحدبالا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرحدبالا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سرحدبالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرحدبالا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرحدبالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو