جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر زیوه

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز زیوه

اذان صبح: ٠٤:٥٧:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٢١:١٦
غروب آفتاب: ١٨:١٩:٢٣
اذان مغرب: ١٨:٣٧:٤٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٨:٤٦

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زیوه (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ شهر زیوه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر زیوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زیوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

زیگ زیگلار
تكرار كردن، پایه ی یادگیری و ابزاری نیرومند است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زیوه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زیوه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زیوه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر زیوه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زیوه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زیوه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٣١٠٦:٥٥:٥٩١٣:٣٠:٢٥٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٤٤:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٥٤:٣٧١٣:٣٠:١١٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٤٤:١٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:١٣٠٦:٥٣:١٥١٣:٢٩:٥٧٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٤٣:٥٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٥١:٥٥١٣:٢٩:٤٤٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:٢١٠٠:٤٣:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٥٥٠٦:٥٠:٣٤١٣:٢٩:٣١٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٨:١٨٠٠:٤٣:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٩:١٥١٣:٢٩:١٨٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٢٩:١٤٠٠:٤٢:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٣٩٠٦:٤٧:٥٧١٣:٢٩:٠٦٢٠:١٠:٥١٢٠:٣٠:١١٠٠:٤٢:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٠٢٠٦:٤٦:٣٩١٣:٢٨:٥٤٢٠:١١:٤٥٢٠:٣١:٠٨٠٠:٤٢:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٢٥٠٦:٤٥:٢٢١٣:٢٨:٤٢٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٤١:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٤٩٠٦:٤٤:٠٦١٣:٢٨:٣٢٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٣:٠١٠٠:٤١:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:١٣٠٦:٤٢:٥١١٣:٢٨:٢١٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٤١:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٤١:٣٧١٣:٢٨:١١٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٤:٥٥٠٠:٤٠:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٤٠:٢٤١٣:٢٨:٠٢٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٤٠:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٣٩:١٢١٣:٢٧:٥٣٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٤٠:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣٨:٠١١٣:٢٧:٤٤٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٣٩:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٢٥٠٦:٣٦:٥١١٣:٢٧:٣٦٢٠:١٨:٥٧٢٠:٣٨:٤٣٠٠:٣٩:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٣٥:٤٢١٣:٢٧:٢٩٢٠:١٩:٥١٢٠:٣٩:٤٠٠٠:٣٩:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٣٤:٣٤١٣:٢٧:٢٢٢٠:٢٠:٤٤٢٠:٤٠:٣٧٠٠:٣٨:٤٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٣٣:٢٨١٣:٢٧:١٦٢٠:٢١:٣٨٢٠:٤١:٣٤٠٠:٣٨:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٣٢:٢٢١٣:٢٧:١٠٢٠:٢٢:٣٢٢٠:٤٢:٣١٠٠:٣٨:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٣١:١٨١٣:٢٧:٠٥٢٠:٢٣:٢٥٢٠:٤٣:٢٨٠٠:٣٧:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٣١٠٦:٣٠:١٥١٣:٢٧:٠٠٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٤:٢٤٠٠:٣٧:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠٥٠٦:٢٩:١٤١٣:٢٦:٥٦٢٠:٢٥:١٢٢٠:٤٥:٢١٠٠:٣٧:٢٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤١٠٦:٢٨:١٤١٣:٢٦:٥٣٢٠:٢٦:٠٥٢٠:٤٦:١٨٠٠:٣٧:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:١٨٠٦:٢٧:١٥١٣:٢٦:٥٠٢٠:٢٦:٥٨٢٠:٤٧:١٤٠٠:٣٦:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٥٦٠٦:٢٦:١٧١٣:٢٦:٤٨٢٠:٢٧:٥١٢٠:٤٨:١٠٠٠:٣٦:٤٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٣٦٠٦:٢٥:٢١١٣:٢٦:٤٦٢٠:٢٨:٤٣٢٠:٤٩:٠٦٠٠:٣٦:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:١٧٠٦:٢٤:٢٦١٣:٢٦:٤٥٢٠:٢٩:٣٥٢٠:٥٠:٠١٠٠:٣٦:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٢٣:٣٣١٣:٢٦:٤٥٢٠:٣٠:٢٧٢٠:٥٠:٥٦٠٠:٣٦:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زیوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زیوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زیوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زیوه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر زیوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زیوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زیوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر زیوه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر زیوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر زیوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر زیوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زیوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زیوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زیوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر زیوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زیوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زیوه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر زیوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زیوه شهر زیوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زیوه شهر زیوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر زیوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زیوه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر زیوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر زیوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زیوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر زیوه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٨:٢٢١٢:٢٢:٥٩١٨:٢٧:٠١١٨:٤٥:٢٦٢٣:٤٠:١٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٩:١٢١٢:٢٢:٣٨١٨:٢٥:٢٩١٨:٤٣:٥٤٢٣:٣٩:٥٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢٠:٠٢١٢:٢٢:١٧١٨:٢٣:٥٧١٨:٤٢:٢٢٢٣:٣٩:٤١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٠:٥٢١٢:٢١:٥٧١٨:٢٢:٢٦١٨:٤٠:٥٠٢٣:٣٩:٢٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٢١:٤٣١٢:٢١:٣٦١٨:٢٠:٥٤١٨:٣٩:١٩٢٣:٣٩:٠٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٢:٣٣١٢:٢١:١٦١٨:١٩:٢٣١٨:٣٧:٤٧٢٣:٣٨:٤٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٣:٢٤١٢:٢٠:٥٥١٨:١٧:٥٢١٨:٣٦:١٦٢٣:٣٨:٢٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٤:١٥١٢:٢٠:٣٥١٨:١٦:٢١١٨:٣٤:٤٦٢٣:٣٨:٠٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٥:٠٦١٢:٢٠:١٦١٨:١٤:٥٠١٨:٣٣:١٦٢٣:٣٧:٥١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٥:٥٧١٢:١٩:٥٦١٨:١٣:٢٠١٨:٣١:٤٦٢٣:٣٧:٣٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٦:٤٩١٢:١٩:٣٧١٨:١١:٥٠١٨:٣٠:١٦٢٣:٣٧:١٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٧:٤١١٢:١٩:١٨١٨:١٠:٢١١٨:٢٨:٤٧٢٣:٣٦:٥٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢٨:٣٣١٢:١٩:٠٠١٨:٠٨:٥٢١٨:٢٧:١٩٢٣:٣٦:٣٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٩:٢٦١٢:١٨:٤٢١٨:٠٧:٢٤١٨:٢٥:٥١٢٣:٣٦:٢١
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٠:١٨١٢:١٨:٢٤١٨:٠٥:٥٦١٨:٢٤:٢٤٢٣:٣٦:٠٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٢٠٦:٣١:١١١٢:١٨:٠٧١٨:٠٤:٢٨١٨:٢٢:٥٧٢٣:٣٥:٤٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣٢:٠٥١٢:١٧:٥٠١٨:٠٣:٠١١٨:٢١:٣١٢٣:٣٥:٣٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٣٢:٥٨١٢:١٧:٣٣١٨:٠١:٣٥١٨:٢٠:٠٦٢٣:٣٥:١٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٣:٥٢١٢:١٧:١٧١٨:٠٠:٠٩١٨:١٨:٤١٢٣:٣٤:٥٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣٤:٤٦١٢:١٧:٠٢١٧:٥٨:٤٤١٨:١٧:١٧٢٣:٣٤:٤١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٧٠٦:٣٥:٤١١٢:١٦:٤٧١٧:٥٧:٢٠١٨:١٥:٥٤٢٣:٣٤:٢٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٣٠٠٦:٣٦:٣٦١٢:١٦:٣٢١٧:٥٥:٥٦١٨:١٤:٣٢٢٣:٣٤:١٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣٧:٣٢١٢:١٦:١٩١٧:٥٤:٣٣١٨:١٣:١٠٢٣:٣٣:٥٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:١٧٠٦:٣٨:٢٧١٢:١٦:٠٥١٧:٥٣:١١١٨:١١:٥٠٢٣:٣٣:٤٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:١٠٠٦:٣٩:٢٣١٢:١٥:٥٣١٧:٥١:٥٠١٨:١٠:٣٠٢٣:٣٣:٢٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤٠:٢٠١٢:١٥:٤٠١٧:٥٠:٢٩١٨:٠٩:١١٢٣:٣٣:١٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٦٠٦:٤١:١٧١٢:١٥:٢٩١٧:٤٩:٠٩١٨:٠٧:٥٣٢٣:٣٢:٥٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٩٠٦:٤٢:١٤١٢:١٥:١٨١٧:٤٧:٥١١٨:٠٦:٣٦٢٣:٣٢:٤٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤٣:١١١٢:١٥:٠٨١٧:٤٦:٣٣١٨:٠٥:٢٠٢٣:٣٢:٣٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٥٠٦:٤٤:٠٩١٢:١٤:٥٨١٧:٤٥:١٦١٨:٠٤:٠٥٢٣:٣٢:٢٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر زیوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر زیوه شهر زیوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر زیوه شهر زیوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زیوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زیوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زیوه

زیوه، روستایی است از توابع بخش سیلوانه و در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران

شهر زیوه در ویکیپدیا

شهر زیوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زیوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زیوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زیوه بر روی نقشه

شهر زیوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زیوه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زیوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زیوه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر زیوه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر زیوه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر زیوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زیوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر زیوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زیوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زیوه رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق زیوه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق زیوه
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ زیوه دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ زیوه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زیوه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زیوه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زیوه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زیوه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زیوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو