جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر زاهدان

زاهدان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز زاهدان

اذان صبح: ٠٤:٠٦:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٤:١١
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٥٥
غروب آفتاب: ١٩:١٢:٠٠
اذان مغرب: ١٩:٣٠:٢٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٨:٣٦

شنبه ٢٥ اردیبهشت ١٤٠٠
٠٣ شوال ١٤٤٢ قمری
١٥ می ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زاهدان (شهرستان زاهدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ اردیبهشت ٠٠ شهر زاهدان)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ شهر زاهدان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر زاهدان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
روز جهانی خانواده

ج.بالفور
عشق و احساس شورانگیز، جهانی را به جنبش وامی دارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زاهدان

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ | اوقات شرعی می ٢١ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ١

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زاهدان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زاهدان ١٤٠١ - ٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی

برابر با سال ١٤٤٣ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ١ شهر زاهدان (سال ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ١٥ فروردین ١٤٠١ | ٠٤ آوریل ٢٠٢٢
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ١٣ اردیبهشت ١٤٠١ | ٠٣ می ٢٠٢٢ (اول شوال ١٤٤٣)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زاهدان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زاهدان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠١/٠١/١٥٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٣:٠٢١٢:٢٩:٣٦١٨:٤٦:٣٧١٩:٠٣:٣٩٢٣:٤٩:٣٢
٠٢ رمضان | ٠١/٠١/١٦٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١١:٥٢١٢:٢٩:١٩١٨:٤٧:١٢١٩:٠٤:١٦٢٣:٤٩:١١
٠٣ رمضان | ٠١/٠١/١٧٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٠:٤٣١٢:٢٩:٠٢١٨:٤٧:٤٨١٩:٠٤:٥٢٢٣:٤٨:٤٩
٠٤ رمضان | ٠١/٠١/١٨٠٤:٤٩:٥١٠٦:٠٩:٣٤١٢:٢٨:٤٥١٨:٤٨:٢٣١٩:٠٥:٢٩٢٣:٤٨:٢٨
٠٥ رمضان | ٠١/٠١/١٩٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٠٨:٢٥١٢:٢٨:٢٨١٨:٤٨:٥٨١٩:٠٦:٠٥٢٣:٤٨:٠٧
٠٦ رمضان | ٠١/٠١/٢٠٠٤:٤٧:١٥٠٦:٠٧:١٧١٢:٢٨:١٢١٨:٤٩:٣٤١٩:٠٦:٤٢٢٣:٤٧:٤٦
٠٧ رمضان | ٠١/٠١/٢١٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٠٦:٠٩١٢:٢٧:٥٥١٨:٥٠:٠٩١٩:٠٧:١٩٢٣:٤٧:٢٥
٠٨ رمضان | ٠١/٠١/٢٢٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٠٥:٠١١٢:٢٧:٣٩١٨:٥٠:٤٥١٩:٠٧:٥٦٢٣:٤٧:٠٤
٠٩ رمضان | ٠١/٠١/٢٣٠٤:٤٣:٢٣٠٦:٠٣:٥٤١٢:٢٧:٢٤١٨:٥١:٢١١٩:٠٨:٣٤٢٣:٤٦:٤٣
١٠ رمضان | ٠١/٠١/٢٤٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠٢:٤٨١٢:٢٧:٠٨١٨:٥١:٥٦١٩:٠٩:١١٢٣:٤٦:٢٢
١١ رمضان | ٠١/٠١/٢٥٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٠١:٤٢١٢:٢٦:٥٣١٨:٥٢:٣٢١٩:٠٩:٤٨٢٣:٤٦:٠٢
١٢ رمضان | ٠١/٠١/٢٦٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٠:٣٦١٢:٢٦:٣٩١٨:٥٣:٠٨١٩:١٠:٢٦٢٣:٤٥:٤٢
١٣ رمضان | ٠١/٠١/٢٧٠٤:٣٨:١٦٠٥:٥٩:٣١١٢:٢٦:٢٤١٨:٥٣:٤٤١٩:١١:٠٤٢٣:٤٥:٢٢
١٤ رمضان | ٠١/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٠٠٠٥:٥٨:٢٧١٢:٢٦:١٠١٨:٥٤:٢٠١٩:١١:٤٢٢٣:٤٥:٠٢
١٥ رمضان | ٠١/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٤٤٠٥:٥٧:٢٣١٢:٢٥:٥٧١٨:٥٤:٥٧١٩:١٢:٢٠٢٣:٤٤:٤٣
١٦ رمضان | ٠١/٠١/٣٠٠٤:٣٤:٢٩٠٥:٥٦:٢٠١٢:٢٥:٤٣١٨:٥٥:٣٣١٩:١٢:٥٨٢٣:٤٤:٢٤
١٧ رمضان | ٠١/٠١/٣١٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥٥:١٨١٢:٢٥:٣١١٨:٥٦:١٠١٩:١٣:٣٧٢٣:٤٤:٠٥
١٨ رمضان | ٠١/٠٢/٠١٠٤:٣٢:٠٠٠٥:٥٤:١٧١٢:٢٥:١٨١٨:٥٦:٤٦١٩:١٤:١٥٢٣:٤٣:٤٦
١٩ رمضان | ٠١/٠٢/٠٢٠٤:٣٠:٤٧٠٥:٥٣:١٦١٢:٢٥:٠٦١٨:٥٧:٢٣١٩:١٤:٥٤٢٣:٤٣:٢٨
٢٠ رمضان | ٠١/٠٢/٠٣٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٥٢:١٦١٢:٢٤:٥٥١٨:٥٨:٠٠١٩:١٥:٣٣٢٣:٤٣:١١
٢١ رمضان | ٠١/٠٢/٠٤٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥١:١٧١٢:٢٤:٤٤١٨:٥٨:٣٧١٩:١٦:١٢٢٣:٤٢:٥٣
٢٢ رمضان | ٠١/٠٢/٠٥٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥٠:١٨١٢:٢٤:٣٣١٨:٥٩:١٤١٩:١٦:٥٢٢٣:٤٢:٣٦
٢٣ رمضان | ٠١/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٤٩:٢١١٢:٢٤:٢٣١٨:٥٩:٥٢١٩:١٧:٣١٢٣:٤٢:٢٠
٢٤ رمضان | ٠١/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:٤٧٠٥:٤٨:٢٤١٢:٢٤:١٤١٩:٠٠:٢٩١٩:١٨:١١٢٣:٤٢:٠٤
٢٥ رمضان | ٠١/٠٢/٠٨٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٤٧:٢٩١٢:٢٤:٠٥١٩:٠١:٠٧١٩:١٨:٥١٢٣:٤١:٤٨
٢٦ رمضان | ٠١/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٤٦:٣٤١٢:٢٣:٥٧١٩:٠١:٤٥١٩:١٩:٣١٢٣:٤١:٣٣
٢٧ رمضان | ٠١/٠٢/١٠٠٤:٢١:٢١٠٥:٤٥:٤٠١٢:٢٣:٤٩١٩:٠٢:٢٣١٩:٢٠:١١٢٣:٤١:١٨
٢٨ رمضان | ٠١/٠٢/١١٠٤:٢٠:١٣٠٥:٤٤:٤٧١٢:٢٣:٤١١٩:٠٣:٠٠١٩:٢٠:٥١٢٣:٤١:٠٤
٢٩ رمضان | ٠١/٠٢/١٢٠٤:١٩:٠٧٠٥:٤٣:٥٥١٢:٢٣:٣٥١٩:٠٣:٣٨١٩:٢١:٣١٢٣:٤٠:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر زاهدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر زاهدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر زاهدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زاهدان

اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ قمری شهر زاهدان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زاهدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زاهدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ قمری شهر زاهدان

ذیقعده
شوال ١٤٤٢ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق
شهر زاهدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق شهر زاهدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق شهر زاهدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زاهدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زاهدان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر زاهدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ م شهر زاهدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زاهدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر زاهدان

ژوئن
می ٢٠٢١ م
آوریل

دانلود اوقات شرعی می ٢٠٢١ شهر زاهدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر زاهدان شهر زاهدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر زاهدان شهر زاهدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر زاهدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زاهدان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر زاهدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش شهر زاهدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زاهدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر زاهدان

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣١:٤٣٠٥:٥٤:٠٢١٢:٢٥:١٦١٨:٥٦:٥٦١٩:١٤:٢٥٢٣:٤٣:٤٢
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥٣:٠٢١٢:٢٥:٠٤١٨:٥٧:٣٣١٩:١٥:٠٤٢٣:٤٣:٢٤
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٩:١٦٠٥:٥٢:٠٢١٢:٢٤:٥٣١٨:٥٨:٠٩١٩:١٥:٤٣٢٣:٤٣:٠٧
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٥١:٠٣١٢:٢٤:٤٢١٨:٥٨:٤٦١٩:١٦:٢٢٢٣:٤٢:٤٩
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٥٠:٠٥١٢:٢٤:٣١١٨:٥٩:٢٤١٩:١٧:٠١٢٣:٤٢:٣٢
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٥:٤١٠٥:٤٩:٠٧١٢:٢٤:٢١١٩:٠٠:٠١١٩:١٧:٤١٢٣:٤٢:١٦
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٤:٣١٠٥:٤٨:١١١٢:٢٤:١٢١٩:٠٠:٣٨١٩:١٨:٢٠٢٣:٤١:٥٩
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٣:٢١٠٥:٤٧:١٥١٢:٢٤:٠٣١٩:٠١:١٦١٩:١٩:٠٠٢٣:٤١:٤٤
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٢:١٢٠٥:٤٦:٢٠١٢:٢٣:٥٤١٩:٠١:٥٣١٩:١٩:٤٠٢٣:٤١:٢٨
١٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢١:٠٤٠٥:٤٥:٢٧١٢:٢٣:٤٦١٩:٠٢:٣١١٩:٢٠:٢٠٢٣:٤١:١٤
١١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٤:٣٤١٢:٢٣:٣٩١٩:٠٣:٠٨١٩:٢١:٠٠٢٣:٤٠:٥٩
١٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٨:٥٠٠٥:٤٣:٤٢١٢:٢٣:٣٢١٩:٠٣:٤٦١٩:٢١:٤٠٢٣:٤٠:٤٥
١٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٧:٤٥٠٥:٤٢:٥١١٢:٢٣:٢٦١٩:٠٤:٢٤١٩:٢٢:٢٠٢٣:٤٠:٣٢
١٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٦:٤٠٠٥:٤٢:٠٢١٢:٢٣:٢٠١٩:٠٥:٠٢١٩:٢٣:٠٠٢٣:٤٠:١٩
١٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٥:٣٧٠٥:٤١:١٣١٢:٢٣:١٥١٩:٠٥:٤٠١٩:٢٣:٤١٢٣:٤٠:٠٧
١٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٤:٣٤٠٥:٤٠:٢٦١٢:٢٣:١٠١٩:٠٦:١٨١٩:٢٤:٢١٢٣:٣٩:٥٥
١٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٣:٣٢٠٥:٣٩:٣٩١٢:٢٣:٠٦١٩:٠٦:٥٦١٩:٢٥:٠٢٢٣:٣٩:٤٤
١٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٢:٣٢٠٥:٣٨:٥٤١٢:٢٣:٠٣١٩:٠٧:٣٥١٩:٢٥:٤٢٢٣:٣٩:٣٤
١٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١١:٣٣٠٥:٣٨:١٠١٢:٢٣:٠٠١٩:٠٨:١٣١٩:٢٦:٢٣٢٣:٣٩:٢٤
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٠:٣٥٠٥:٣٧:٢٧١٢:٢٢:٥٨١٩:٠٨:٥١١٩:٢٧:٠٣٢٣:٣٩:١٤
٢١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٣٦:٤٥١٢:٢٢:٥٦١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٧:٤٤٢٣:٣٩:٠٥
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٨:٤٢٠٥:٣٦:٠٥١٢:٢٢:٥٥١٩:١٠:٠٧١٩:٢٨:٢٤٢٣:٣٨:٥٧
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٣٥:٢٦١٢:٢٢:٥٤١٩:١٠:٤٥١٩:٢٩:٠٤٢٣:٣٨:٥٠
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٣٤:٤٧١٢:٢٢:٥٤١٩:١١:٢٣١٩:٢٩:٤٤٢٣:٣٨:٤٢
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٦:٠٢٠٥:٣٤:١١١٢:٢٢:٥٥١٩:١٢:٠٠١٩:٣٠:٢٤٢٣:٣٨:٣٦
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٥:١٢٠٥:٣٣:٣٥١٢:٢٢:٥٦١٩:١٢:٣٨١٩:٣١:٠٤٢٣:٣٨:٣٠
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٣٣:٠١١٢:٢٢:٥٨١٩:١٣:١٥١٩:٣١:٤٤٢٣:٣٨:٢٥
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٣:٣٥٠٥:٣٢:٢٨١٢:٢٣:٠٠١٩:١٣:٥٢١٩:٣٢:٢٣٢٣:٣٨:٢٠
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٣١:٥٦١٢:٢٣:٠٣١٩:١٤:٢٩١٩:٣٣:٠٢٢٣:٣٨:١٦
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٢:٠٤٠٥:٣١:٢٦١٢:٢٣:٠٦١٩:١٥:٠٦١٩:٣٣:٤١٢٣:٣٨:١٣
٣١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠١:٢٠٠٥:٣٠:٥٧١٢:٢٣:١٠١٩:١٥:٤٢١٩:٣٤:٢٠٢٣:٣٨:١٠

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ - ١٤٠٠ شهر زاهدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر زاهدان شهر زاهدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر زاهدان شهر زاهدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زاهدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زاهدان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زاهدان

زاهِدانْ یکی از کلان‌شهرهای ایران و مرکز استان سیستان و بلوچستان و در محدوده شمالی بلوچستان قرار دارد. نام پیشین این شهر «دزآپ» بوده که در زمان رضا شاه به «زاهدان» تغییر یافته‌است

شهر زاهدان در ویکیپدیا

شهر زاهدان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زاهدان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زاهدان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زاهدان بر روی نقشه

شهر زاهدان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زاهدان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زاهدان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زاهدان
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ شهر زاهدان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ شهر زاهدان + دانلود
اوقات شرعی می ٢٠٢١ شهر زاهدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر زاهدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٢ شهر زاهدان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زاهدان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زاهدان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زاهدان ماه رمضان ١ / ١٤٠١
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١ / ١٤٠١ زاهدان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق زاهدان ماه رمضان ١ / ١٤٠١
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زاهدان ماه رمضان ١ / ١٤٠١
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زاهدان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زاهدان
زمان پخش اذان زنده به افق زاهدان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زاهدان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زاهدان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو