جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر زاغمرز

بهشهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز زاغمرز

اذان صبح: ٠٥:١٧:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٠٤
غروب آفتاب: ١٨:٥٦:٢٥
اذان مغرب: ١٩:١٤:٤٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٧:٣١

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زاغمرز (شهرستان بهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ شهر زاغمرز)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر زاغمرز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زاغمرز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

آنتوان دوسنت اگزوپری
شما هیچ به گل من نمی مانید. شما هنوز هیچ چیز نشده اید. كسی شما را اهلی نكرده و شما نیز كسی را اهلی نكرده اید. برای شما نمی توان مُرد. البته گل سرخ من هم در نظر یك رهگذر عادی به شما می ماند، اما او به تنهایی از همه ی شما برتر است؛ زیرا او گل سرخ من است...

اوقات شرعی ماه جاری شهر زاغمرز

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زاغمرز در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زاغمرز ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر زاغمرز (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زاغمرز ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زاغمرز
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٢:٥٣١٢:٥٦:٤٧١٩:٣١:١٧١٩:٥٠:١٤٠٠:١١:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢١:٣٢١٢:٥٦:٣٣١٩:٣٢:١٠١٩:٥١:٠٩٠٠:١٠:٥٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:٢٠:١١١٢:٥٦:١٩١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٢:٠٤٠٠:١٠:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٨:١١٠٦:١٨:٥٢١٢:٥٦:٠٥١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٣:٠٠٠٠:١٠:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٧:٣٣١٢:٥٥:٥٢١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٣:٥٥٠٠:٠٩:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٦:١٤١٢:٥٥:٤٠١٩:٣٥:٤١١٩:٥٤:٥٠٠٠:٠٩:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٤:٥٧١٢:٥٥:٢٨١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٥:٤٦٠٠:٠٩:١٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٣:٤٠١٢:٥٥:١٦١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٦:٤٢٠٠:٠٨:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٠:١١٠٦:١٢:٢٤١٢:٥٥:٠٤١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٧:٣٧٠٠:٠٨:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٨:٣٦٠٦:١١:١٠١٢:٥٤:٥٣١٩:٣٩:١٣١٩:٥٨:٣٣٠٠:٠٨:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٠٢٠٦:٠٩:٥٦١٢:٥٤:٤٣١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٩:٢٩٠٠:٠٧:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٢٨٠٦:٠٨:٤٣١٢:٥٤:٣٣١٩:٤٠:٥٩٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٠٧:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٧:٣٠١٢:٥٤:٢٣١٩:٤١:٥١٢٠:٠١:٢٠٠٠:٠٧:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٦:١٩١٢:٥٤:١٤١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٢:١٦٠٠:٠٦:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٥:٠٩١٢:٥٤:٠٦١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠٣:١٢٠٠:٠٦:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٤:٠٠١٢:٥٣:٥٨١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٤:٠٨٠٠:٠٦:١١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٧:٥٢٠٦:٠٢:٥٢١٢:٥٣:٥١١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٥:٠٤٠٠:٠٥:٥٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٦:٢٣٠٦:٠١:٤٦١٢:٥٣:٤٤١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٠٥:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٤:٥٥٠٦:٠٠:٤٠١٢:٥٣:٣٧١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٠٥:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٥٩:٣٦١٢:٥٣:٣٢١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٠٥:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٥٨:٣٣١٢:٥٣:٢٧١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٠٤:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٥٧:٣١١٢:٥٣:٢٢١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٩:٤٣٠٠:٠٤:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٩:١٤٠٥:٥٦:٣٠١٢:٥٣:١٨١٩:٥٠:٣٨٢٠:١٠:٣٩٠٠:٠٤:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٧:٥١٠٥:٥٥:٣١١٢:٥٣:١٥١٩:٥١:٣١٢٠:١١:٣٤٠٠:٠٤:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٦:٣٠٠٥:٥٤:٣٣١٢:٥٣:١٢١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٢:٣٠٠٠:٠٣:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٥:١٠٠٥:٥٣:٣٦١٢:٥٣:١٠١٩:٥٣:١٤٢٠:١٣:٢٥٠٠:٠٣:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٣:٥١٠٥:٥٢:٤١١٢:٥٣:٠٨١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٤:٢٠٠٠:٠٣:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٣٣٠٥:٥١:٤٧١٢:٥٣:٠٧١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٥:١٤٠٠:٠٣:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١١:١٧٠٥:٥٠:٥٤١٢:٥٣:٠٦١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٦:٠٨٠٠:٠٢:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زاغمرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زاغمرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زاغمرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زاغمرز

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر زاغمرز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زاغمرز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زاغمرز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر زاغمرز

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر زاغمرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر زاغمرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر زاغمرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زاغمرز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زاغمرز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زاغمرز

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر زاغمرز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زاغمرز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زاغمرز

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر زاغمرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زاغمرز شهر زاغمرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زاغمرز شهر زاغمرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر زاغمرز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زاغمرز برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر زاغمرز

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر زاغمرز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زاغمرز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر زاغمرز

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٩:٤٦١٢:٥٩:٣٤١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٧:٥١٠٠:١٤:٠٣
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٢٠:٣٥١٢:٥٩:١٨١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٦:٢٨٠٠:١٣:٥٦
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٢١:٢٤١٢:٥٩:٠٢١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٥:٠٥٠٠:١٣:٤٩
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٣٠٦:٢٢:١٣١٢:٥٨:٤٦١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٣:٤٠٠٠:١٣:٤١
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٣:٠٢١٢:٥٨:٢٩١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٢:١٥٠٠:١٣:٣٢
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٣:٥١١٢:٥٨:١١١٩:٣١:٥٦١٩:٥٠:٤٩٠٠:١٣:٢٣
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢٤:٣٩١٢:٥٧:٥٤١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٩:٢٣٠٠:١٣:١٣
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٥:٢٨١٢:٥٧:٣٦١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٧:٥٦٠٠:١٣:٠٣
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٦:١٦١٢:٥٧:١٧١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٦:٢٩٠٠:١٢:٥٢
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٧:٠٤١٢:٥٦:٥٨١٩:٢٦:١٦١٩:٤٥:٠١٠٠:١٢:٤٠
١١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٧:٥٢١٢:٥٦:٣٩١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٣:٣٢٠٠:١٢:٢٨
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٨:٤٠١٢:٥٦:٢٠١٩:٢٣:٢٣١٩:٤٢:٠٤٠٠:١٢:١٦
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٩:٢٩١٢:٥٦:٠٠١٩:٢١:٥٥١٩:٤٠:٣٤٠٠:١٢:٠٣
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:١١٠٦:٣٠:١٧١٢:٥٥:٤٠١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٩:٠٥٠٠:١١:٥٠
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٢٠٦:٣١:٠٥١٢:٥٥:٢٠١٩:١٨:٥٩١٩:٣٧:٣٥٠٠:١١:٣٦
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٣٠٦:٣١:٥٢١٢:٥٥:٠٠١٩:١٧:٣٠١٩:٣٦:٠٤٠٠:١١:٢٢
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٣٠٦:٣٢:٤٠١٢:٥٤:٣٩١٩:١٦:٠١١٩:٣٤:٣٤٠٠:١١:٠٧
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٣:٢٨١٢:٥٤:١٨١٩:١٤:٣٢١٩:٣٣:٠٣٠٠:١٠:٥٢
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٤:١٦١٢:٥٣:٥٨١٩:١٣:٠٣١٩:٣١:٣٢٠٠:١٠:٣٧
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٥:٠٤١٢:٥٣:٣٧١٩:١١:٣٣١٩:٣٠:٠١٠٠:١٠:٢١
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٠٠٦:٣٥:٥٢١٢:٥٣:١٥١٩:١٠:٠٣١٩:٢٨:٣٠٠٠:١٠:٠٥
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٦:٤٠١٢:٥٢:٥٤١٩:٠٨:٣٢١٩:٢٦:٥٨٠٠:٠٩:٤٩
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٠٦٠٦:٣٧:٢٨١٢:٥٢:٣٣١٩:٠٧:٠٢١٩:٢٥:٢٧٠٠:٠٩:٣٣
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٤٠٦:٣٨:١٦١٢:٥٢:١٢١٩:٠٥:٣١١٩:٢٣:٥٥٠٠:٠٩:١٦
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٠١٠٦:٣٩:٠٥١٢:٥١:٥٠١٩:٠٤:٠٠١٩:٢٢:٢٣٠٠:٠٨:٥٩
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٨٠٦:٣٩:٥٣١٢:٥١:٢٩١٩:٠٢:٢٩١٩:٢٠:٥١٠٠:٠٨:٤٢
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٤٠٦:٤٠:٤١١٢:٥١:٠٨١٩:٠٠:٥٨١٩:١٩:٢٠٠٠:٠٨:٢٤
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٠٠٦:٤١:٣٠١٢:٥٠:٤٦١٨:٥٩:٢٧١٩:١٧:٤٨٠٠:٠٨:٠٧
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٦٠٦:٤٢:١٨١٢:٥٠:٢٥١٨:٥٧:٥٦١٩:١٦:١٦٠٠:٠٧:٤٩
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤٣:٠٧١٢:٥٠:٠٤١٨:٥٦:٢٥١٩:١٤:٤٥٢٣:٣٧:٣١
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٧٠٥:٤٣:٥٥١١:٤٩:٤٣١٧:٥٤:٥٤١٨:١٣:١٣٢٣:٠٧:١٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر زاغمرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر زاغمرز شهر زاغمرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر زاغمرز شهر زاغمرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زاغمرز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زاغمرز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زاغمرز

زاغمرز، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بهشهر در استان مازندران ایران است

شهر زاغمرز در ویکیپدیا

شهر زاغمرز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زاغمرز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زاغمرز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زاغمرز بر روی نقشه

شهر زاغمرز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زاغمرز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زاغمرز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زاغمرز
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر زاغمرز + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر زاغمرز + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر زاغمرز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زاغمرز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر زاغمرز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زاغمرز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زاغمرز رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا زاغمرز دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زاغمرز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق زاغمرز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زاغمرز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زاغمرز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق زاغمرز
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زاغمرز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زاغمرز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زاغمرز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو