جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر راز

راز و جرگلان | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز راز

اذان صبح: ٠٤:٠٩:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٥:٣٢
اذان ظهر: ١١:٣١:٤٦
غروب آفتاب: ١٧:٢٧:٢٤
اذان مغرب: ١٧:٤٥:٥٨
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٨:٥٦

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر راز (شهرستان راز و جرگلان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر راز)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر راز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر راز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

پائولو كوئیلو
آنچه بیش از همه انسانها را شیفته می كند زیبایی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر راز

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر راز در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر راز ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر راز (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر راز ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان راز
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٦:٢٤١٢:٤١:٣٥١٩:١٧:٢٥١٩:٣٦:٤٠٢٣:٥٥:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٥:٠٠١٢:٤١:٢١١٩:١٨:٢٠١٩:٣٧:٣٨٢٣:٥٤:٥٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٣:٣٧١٢:٤١:٠٧١٩:١٩:١٦١٩:٣٨:٣٦٢٣:٥٤:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٢:١٤١٢:٤٠:٥٤١٩:٢٠:١١١٩:٣٩:٣٤٢٣:٥٤:١٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠٠:٥٢١٢:٤٠:٤١١٩:٢١:٠٧١٩:٤٠:٣٣٢٣:٥٣:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٥٩:٣١١٢:٤٠:٢٨١٩:٢٢:٠٣١٩:٤١:٣١٢٣:٥٣:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٤:٤٧٠٥:٥٨:١١١٢:٤٠:١٦١٩:٢٢:٥٨١٩:٤٢:٢٩٢٣:٥٣:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٥٦:٥١١٢:٤٠:٠٤١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٣:٢٨٢٣:٥٢:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٥:٣٣١٢:٣٩:٥٢١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٤:٢٦٢٣:٥٢:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٩:٤٩٠٥:٥٤:١٥١٢:٣٩:٤١١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٥:٢٥٢٣:٥١:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٨:١١٠٥:٥٢:٥٩١٢:٣٩:٣١١٩:٢٦:٤١١٩:٤٦:٢٤٢٣:٥١:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٣٣٠٥:٥١:٤٣١٢:٣٩:٢١١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٧:٢٢٢٣:٥١:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٤:٥٦٠٥:٥٠:٢٨١٢:٣٩:١١١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٨:٢١٢٣:٥٠:٥٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٢٠٠٥:٤٩:١٤١٢:٣٩:٠٢١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٩:٢٠٢٣:٥٠:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١١:٤٤٠٥:٤٨:٠٢١٢:٣٨:٥٤١٩:٣٠:٢٣١٩:٥٠:١٨٢٣:٥٠:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٠:١٠٠٥:٤٦:٥٠١٢:٣٨:٤٦١٩:٣١:١٨١٩:٥١:١٧٢٣:٤٩:٥٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٤٥:٣٩١٢:٣٨:٣٩١٩:٣٢:١٤١٩:٥٢:١٦٢٣:٤٩:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٤٤:٣٠١٢:٣٨:٣٢١٩:٣٣:٠٩١٩:٥٣:١٥٢٣:٤٩:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٤٣:٢٢١٢:٣٨:٢٥١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٤:١٣٢٣:٤٩:٠٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٣:٥٩٠٥:٤٢:١٥١٢:٣٨:٢٠١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٥:١٢٢٣:٤٨:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٢:٢٩٠٥:٤١:٠٩١٢:٣٨:١٥١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٦:١٠٢٣:٤٨:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠١:٠٠٠٥:٤٠:٠٥١٢:٣٨:١٠١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٧:٠٩٢٣:٤٨:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٩:٣١٠٥:٣٩:٠٢١٢:٣٨:٠٦١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٨:٠٧٢٣:٤٧:٥٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٨:٠٥٠٥:٣٨:٠٠١٢:٣٨:٠٣١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٩:٠٥٢٣:٤٧:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٦:٣٩٠٥:٣٧:٠٠١٢:٣٨:٠٠١٩:٣٩:٣٣٢٠:٠٠:٠٣٢٣:٤٧:٢٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٥:١٤٠٥:٣٦:٠١١٢:٣٧:٥٨١٩:٤٠:٢٨٢٠:٠١:٠١٢٣:٤٧:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٣:٥١٠٥:٣٥:٠٣١٢:٣٧:٥٦١٩:٤١:٢٢٢٠:٠١:٥٨٢٣:٤٦:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٢:٢٩٠٥:٣٤:٠٧١٢:٣٧:٥٥١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٢:٥٥٢٣:٤٦:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥١:٠٩٠٥:٣٣:١٢١٢:٣٧:٥٤١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠٣:٥٢٢٣:٤٦:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر راز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر راز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر راز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان راز

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر راز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر راز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر راز

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر راز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر راز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر راز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر راز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر راز

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر راز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر راز

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر راز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر راز شهر راز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر راز شهر راز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر راز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راز برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر راز

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر راز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر راز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر راز

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٢٠٥:٢٩:٢٦١١:٣٤:١٠١٧:٣٨:١٦١٧:٥٦:٥١٢٢:٥١:٠٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٣٠:١٨١١:٣٣:٤٩١٧:٣٦:٤٢١٧:٥٥:١٧٢٢:٥٠:٤٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٨٠٥:٣١:١٠١١:٣٣:٢٨١٧:٣٥:٠٩١٧:٥٣:٤٤٢٢:٥٠:٢٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٣٢:٠٢١١:٣٣:٠٧١٧:٣٣:٣٥١٧:٥٢:١٠٢٢:٥٠:٠٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٣٢:٥٤١١:٣٢:٤٦١٧:٣٢:٠٢١٧:٥٠:٣٧٢٢:٤٩:٥٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٩٠٥:٣٣:٤٧١١:٣٢:٢٦١٧:٣٠:٢٩١٧:٤٩:٠٤٢٢:٤٩:٣٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٣٤:٣٩١١:٣٢:٠٦١٧:٢٨:٥٦١٧:٤٧:٣١٢٢:٤٩:١٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٢٠٥:٣٥:٣٢١١:٣١:٤٦١٧:٢٧:٢٤١٧:٤٥:٥٨٢٢:٤٨:٥٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٨٠٥:٣٦:٢٥١١:٣١:٢٦١٧:٢٥:٥١١٧:٤٤:٢٦٢٢:٤٨:٣٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٣٠٥:٣٧:١٨١١:٣١:٠٧١٧:٢٤:١٩١٧:٤٢:٥٥٢٢:٤٨:١٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٩٠٥:٣٨:١١١١:٣٠:٤٧١٧:٢٢:٤٨١٧:٤١:٢٤٢٢:٤٨:٠١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٥٠٥:٣٩:٠٥١١:٣٠:٢٨١٧:٢١:١٧١٧:٣٩:٥٣٢٢:٤٧:٤٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٠٠٥:٣٩:٥٩١١:٣٠:١٠١٧:١٩:٤٦١٧:٣٨:٢٣٢٢:٤٧:٢٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٥٠٥:٤٠:٥٣١١:٢٩:٥٢١٧:١٨:١٦١٧:٣٦:٥٣٢٢:٤٧:٠٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٠٠٥:٤١:٤٨١١:٢٩:٣٤١٧:١٦:٤٦١٧:٣٥:٢٤٢٢:٤٦:٥١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٦٠٥:٤٢:٤٢١١:٢٩:١٧١٧:١٥:١٦١٧:٣٣:٥٦٢٢:٤٦:٣٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥١٠٥:٤٣:٣٧١١:٢٩:٠٠١٧:١٣:٤٨١٧:٣٢:٢٨٢٢:٤٦:١٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٦٠٥:٤٤:٣٣١١:٢٨:٤٣١٧:١٢:٢٠١٧:٣١:٠١٢٢:٤٦:٠٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٠٠٥:٤٥:٢٩١١:٢٨:٢٧١٧:١٠:٥٢١٧:٢٩:٣٥٢٢:٤٥:٤٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٤٦:٢٥١١:٢٨:١٢١٧:٠٩:٢٥١٧:٢٨:٠٩٢٢:٤٥:٢٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٤٧:٢١١١:٢٧:٥٧١٧:٠٧:٥٩١٧:٢٦:٤٤٢٢:٤٥:١٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٤٨:١٨١١:٢٧:٤٣١٧:٠٦:٣٤١٧:٢٥:٢٠٢٢:٤٤:٥٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٤٩:١٥١١:٢٧:٢٩١٧:٠٥:٠٩١٧:٢٣:٥٧٢٢:٤٤:٤٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٥٠٥:٥٠:١٢١١:٢٧:١٥١٧:٠٣:٤٥١٧:٢٢:٣٤٢٢:٤٤:٢٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٩٠٥:٥١:١٠١١:٢٧:٠٣١٧:٠٢:٢٢١٧:٢١:١٣٢٢:٤٤:١٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٥٢:٠٨١١:٢٦:٥٠١٧:٠١:٠٠١٧:١٩:٥٢٢٢:٤٣:٥٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٥٣:٠٧١١:٢٦:٣٩١٦:٥٩:٣٨١٧:١٨:٣٢٢٢:٤٣:٤٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٤٠٥:٥٤:٠٦١١:٢٦:٢٨١٦:٥٨:١٨١٧:١٧:١٣٢٢:٤٣:٣٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٩٠٥:٥٥:٠٥١١:٢٦:١٨١٦:٥٦:٥٨١٧:١٥:٥٦٢٢:٤٣:٢١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٥٦:٠٤١١:٢٦:٠٨١٦:٥٥:٤٠١٧:١٤:٣٩٢٢:٤٣:٠٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر راز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر راز شهر راز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر راز شهر راز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر راز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر راز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر راز

راز از شهرهای استان خراسان شمالی است که از توابع شهرستان راز و جرگلان قرار گرفته‌است و در سال ۱۳۸۵، تعداد ۵٫۲۲۷ نفر جمعیت داشته‌است. منطقه راز در حدود ۴۵ کیلومتری مرز ایران و ترکمنستان و به مسافت ۱۲۰ کیلومتری شمال بجنورد قرار دارد

شهر راز در ویکیپدیا

شهر راز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر راز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر راز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر راز بر روی نقشه

شهر راز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر راز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر راز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر راز
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر راز + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر راز + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر راز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر راز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر راز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر راز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر راز رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق راز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ راز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق راز
زمان پخش اذان مستقیم به افق راز
جدول اوقات شرعی امروز فردا راز دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق راز
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق راز
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق راز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر راز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو