جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ده پابید

خاش | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده پابید

اذان صبح: ٠٤:٠٢:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٥:١٩:٥٦
اذان ظهر: ١١:١٦:٢٦
غروب آفتاب: ١٧:١٢:٣٠
اذان مغرب: ١٧:٢٩:١٣
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٨:٠٠

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ده پابید (شهرستان خاش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر ده پابید)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ده پابید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ده پابید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

آرتور شوپنهاور
در حقیقت، محنت و رنج، اولین شرط و اساس هستی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ده پابید

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ده پابید در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ده پابید ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ده پابید (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ده پابید ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ده پابید
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤١:١٢٠٦:٠١:٣٠١٢:٢٦:٥٤١٨:٥٢:٤٥١٩:٠٩:٥٤٢٣:٤٦:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٠:٢٧١٢:٢٦:٤٠١٨:٥٣:٢٠١٩:١٠:٣٠٢٣:٤٦:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٨:٤٥٠٥:٥٩:٢٥١٢:٢٦:٢٦١٨:٥٣:٥٤١٩:١١:٠٦٢٣:٤٥:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٧:٣٢٠٥:٥٨:٢٣١٢:٢٦:١٣١٨:٥٤:٢٩١٩:١١:٤٣٢٣:٤٥:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٦:١٩٠٥:٥٧:٢٢١٢:٢٦:٠٠١٨:٥٥:٠٤١٩:١٢:١٩٢٣:٤٥:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٥:٠٧٠٥:٥٦:٢٢١٢:٢٥:٤٧١٨:٥٥:٣٨١٩:١٢:٥٦٢٣:٤٤:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٣:٥٥٠٥:٥٥:٢٢١٢:٢٥:٣٥١٨:٥٦:١٣١٩:١٣:٣٣٢٣:٤٤:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٢:٤٤٠٥:٥٤:٢٣١٢:٢٥:٢٣١٨:٥٦:٤٨١٩:١٤:١٠٢٣:٤٤:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣١:٣٣٠٥:٥٣:٢٥١٢:٢٥:١٢١٨:٥٧:٢٤١٩:١٤:٤٧٢٣:٤٣:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٥٢:٢٨١٢:٢٥:٠١١٨:٥٧:٥٩١٩:١٥:٢٥٢٣:٤٣:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٩:١٣٠٥:٥١:٣١١٢:٢٤:٥٠١٨:٥٨:٣٤١٩:١٦:٠٢٢٣:٤٣:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥٠:٣٦١٢:٢٤:٤٠١٨:٥٩:١٠١٩:١٦:٤٠٢٣:٤٣:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٤٩:٤١١٢:٢٤:٣١١٨:٥٩:٤٥١٩:١٧:١٧٢٣:٤٢:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:٤٩٠٥:٤٨:٤٧١٢:٢٤:٢٢١٩:٠٠:٢١١٩:١٧:٥٥٢٣:٤٢:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٤٧:٥٤١٢:٢٤:١٣١٩:٠٠:٥٧١٩:١٨:٣٣٢٣:٤٢:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٤٧:٠٢١٢:٢٤:٠٥١٩:٠١:٣٣١٩:١٩:١١٢٣:٤٢:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٢:٣١٠٥:٤٦:١١١٢:٢٣:٥٨١٩:٠٢:٠٩١٩:١٩:٥٠٢٣:٤١:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢١:٢٧٠٥:٤٥:٢١١٢:٢٣:٥١١٩:٠٢:٤٥١٩:٢٠:٢٨٢٣:٤١:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٤٤:٣١١٢:٢٣:٤٥١٩:٠٣:٢٢١٩:٢١:٠٧٢٣:٤١:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٩:٢١٠٥:٤٣:٤٣١٢:٢٣:٣٩١٩:٠٣:٥٨١٩:٢١:٤٥٢٣:٤١:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٨:٢٠٠٥:٤٢:٥٦١٢:٢٣:٣٤١٩:٠٤:٣٤١٩:٢٢:٢٤٢٣:٤٠:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٧:٢٠٠٥:٤٢:١٠١٢:٢٣:٢٩١٩:٠٥:١١١٩:٢٣:٠٣٢٣:٤٠:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٦:٢٠٠٥:٤١:٢٦١٢:٢٣:٢٥١٩:٠٥:٤٨١٩:٢٣:٤٢٢٣:٤٠:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٥:٢٢٠٥:٤٠:٤٢١٢:٢٣:٢٢١٩:٠٦:٢٤١٩:٢٤:٢١٢٣:٤٠:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٤:٢٥٠٥:٣٩:٥٩١٢:٢٣:١٩١٩:٠٧:٠١١٩:٢٥:٠٠٢٣:٤٠:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٢٩٠٥:٣٩:١٨١٢:٢٣:١٧١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٥:٣٩٢٣:٤٠:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٢:٣٤٠٥:٣٨:٣٨١٢:٢٣:١٥١٩:٠٨:١٤١٩:٢٦:١٨٢٣:٣٩:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١١:٤١٠٥:٣٧:٥٩١٢:٢٣:١٤١٩:٠٨:٥١١٩:٢٦:٥٧٢٣:٣٩:٤٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٤٨٠٥:٣٧:٢١١٢:٢٣:١٤١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٧:٣٥٢٣:٣٩:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ده پابید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ده پابید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ده پابید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده پابید

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ده پابید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ده پابید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ده پابید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ده پابید

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر ده پابید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ده پابید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ده پابید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ده پابید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ده پابید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ده پابید

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر ده پابید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ده پابید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ده پابید

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر ده پابید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ده پابید شهر ده پابید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ده پابید شهر ده پابید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ده پابید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ده پابید برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ده پابید

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر ده پابید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ده پابید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ده پابید

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٣٠٥:١٥:٢٢١١:١٩:٢٩١٧:٢٣:١١١٧:٣٩:٥٣٢٢:٤٠:٥٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٦٠٥:١٥:٥٢١١:١٩:٠٨١٧:٢١:٥٩١٧:٣٨:٤١٢٢:٤٠:٣٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٩٠٥:١٦:٢٢١١:١٨:٤٧١٧:٢٠:٤٧١٧:٣٧:٢٩٢٢:٤٠:١٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٢٠٥:١٦:٥٢١١:١٨:٢٦١٧:١٩:٣٦١٧:٣٦:١٧٢٢:٣٩:٥٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٥٠٥:١٧:٢٢١١:١٨:٠٦١٧:١٨:٢٤١٧:٣٥:٠٦٢٢:٣٩:٣٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٨٠٥:١٧:٥٣١١:١٧:٤٥١٧:١٧:١٣١٧:٣٣:٥٤٢٢:٣٩:١٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٠٠٥:١٨:٢٣١١:١٧:٢٥١٧:١٦:٠٢١٧:٣٢:٤٤٢٢:٣٨:٥٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٣٠٥:١٨:٥٤١١:١٧:٠٥١٧:١٤:٥١١٧:٣١:٣٣٢٢:٣٨:٣٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٥٠٥:١٩:٢٥١١:١٦:٤٥١٧:١٣:٤٠١٧:٣٠:٢٣٢٢:٣٨:١٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٧٠٥:١٩:٥٦١١:١٦:٢٦١٧:١٢:٣٠١٧:٢٩:١٣٢٢:٣٨:٠٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٢٠:٢٨١١:١٦:٠٧١٧:١١:٢١١٧:٢٨:٠٤٢٢:٣٧:٤١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٢٠٥:٢١:٠٠١١:١٥:٤٨١٧:١٠:١١١٧:٢٦:٥٥٢٢:٣٧:٢٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٤٠٥:٢١:٣٢١١:١٥:٢٩١٧:٠٩:٠٢١٧:٢٥:٤٦٢٢:٣٧:٠٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٢٢:٠٤١١:١٥:١١١٧:٠٧:٥٤١٧:٢٤:٣٨٢٢:٣٦:٤٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٩٠٥:٢٢:٣٧١١:١٤:٥٣١٧:٠٦:٤٥١٧:٢٣:٣١٢٢:٣٦:٢٨
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١١٠٥:٢٣:١٠١١:١٤:٣٦١٧:٠٥:٣٨١٧:٢٢:٢٤٢٢:٣٦:١١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٢٣:٤٣١١:١٤:١٩١٧:٠٤:٣١١٧:٢١:١٧٢٢:٣٥:٥٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٦٠٥:٢٤:١٧١١:١٤:٠٣١٧:٠٣:٢٤١٧:٢٠:١٢٢٢:٣٥:٣٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٢٤:٥١١١:١٣:٤٧١٧:٠٢:١٨١٧:١٩:٠٧٢٢:٣٥:٢٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢١٠٥:٢٥:٢٥١١:١٣:٣١١٧:٠١:١٣١٧:١٨:٠٢٢٢:٣٥:٠٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٤٠٥:٢٦:٠٠١١:١٣:١٦١٧:٠٠:٠٩١٧:١٦:٥٩٢٢:٣٤:٤٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٢٦:٣٥١١:١٣:٠٢١٦:٥٩:٠٥١٧:١٥:٥٦٢٢:٣٤:٣٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٢٧:١١١١:١٢:٤٨١٦:٥٨:٠١١٧:١٤:٥٣٢٢:٣٤:١٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٣٠٥:٢٧:٤٧١١:١٢:٣٥١٦:٥٦:٥٩١٧:١٣:٥٢٢٢:٣٤:٠٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٦٠٥:٢٨:٢٣١١:١٢:٢٢١٦:٥٥:٥٧١٧:١٢:٥١٢٢:٣٣:٤٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٩٠٥:٢٩:٠٠١١:١٢:١٠١٦:٥٤:٥٦١٧:١١:٥٢٢٢:٣٣:٣٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٣٠٥:٢٩:٣٧١١:١١:٥٨١٦:٥٣:٥٦١٧:١٠:٥٣٢٢:٣٣:٢١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٧٠٥:٣٠:١٥١١:١١:٤٧١٦:٥٢:٥٧١٧:٠٩:٥٥٢٢:٣٣:٠٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢١٠٥:٣٠:٥٣١١:١١:٣٧١٦:٥١:٥٨١٧:٠٨:٥٨٢٢:٣٢:٥٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٥٠٥:٣١:٣١١١:١١:٢٧١٦:٥١:٠١١٧:٠٨:٠١٢٢:٣٢:٤٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ده پابید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ده پابید شهر ده پابید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ده پابید شهر ده پابید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ده پابید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ده پابید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ده پابید

دهپابید یا، ده پابید روستایی است از توابع بخش نوک‌آباد شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان ایران

شهر ده پابید در ویکیپدیا

شهر ده پابید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ده پابید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ده پابید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ده پابید بر روی نقشه

شهر ده پابید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ده پابید

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ده پابید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ده پابید
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ده پابید + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر ده پابید + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر ده پابید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ده پابید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ده پابید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ده پابید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ده پابید رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ ده پابید دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده پابید ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ ده پابید دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ده پابید
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ده پابید ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده پابید دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده پابید
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده پابید

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ده پابید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو