جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ده پابید

خاش | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده پابید


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٤٠
غروب آفتاب: ١٨:٤٥:٠٣
اذان مغرب: ١٩:٠١:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٥١:٠٩

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ده پابید (شهرستان خاش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر ده پابید)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر ده پابید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ده پابید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

ادوارد مانه
زمین و آسمان مكمل یكدیگرند و هر دو در خدمت بشر.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ده پابید

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ده پابید در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ده پابید ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ده پابید (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ده پابید ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده پابید ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٥٧٠٥:٥١:١٨١٢:٢٤:٤٨١٨:٥٨:٤٤١٩:١٦:١٢٢٣:٤٣:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٤٩٠٥:٥٠:٢٣١٢:٢٤:٣٩١٨:٥٩:١٩١٩:١٦:٥٠٢٣:٤٣:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٤١٠٥:٤٩:٢٩١٢:٢٤:٣٠١٨:٥٩:٥٥١٩:١٧:٢٨٢٣:٤٢:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٤٨:٣٥١٢:٢٤:٢١١٩:٠٠:٣١١٩:١٨:٠٦٢٣:٤٢:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٤٧:٤٢١٢:٢٤:١٣١٩:٠١:٠٧١٩:١٨:٤٤٢٣:٤٢:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٤٦:٥٠١٢:٢٤:٠٥١٩:٠١:٤٣١٩:١٩:٢٢٢٣:٤٢:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:١٧٠٥:٤٦:٠٠١٢:٢٣:٥٨١٩:٠٢:١٩١٩:٢٠:٠١٢٣:٤١:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:١٣٠٥:٤٥:١٠١٢:٢٣:٥١١٩:٠٢:٥٦١٩:٢٠:٣٩٢٣:٤١:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:١٠٠٥:٤٤:٢١١٢:٢٣:٤٥١٩:٠٣:٣٢١٩:٢١:١٨٢٣:٤١:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٠٨٠٥:٤٣:٣٣١٢:٢٣:٣٩١٩:٠٤:٠٨١٩:٢١:٥٦٢٣:٤١:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:٠٦٠٥:٤٢:٤٦١٢:٢٣:٣٤١٩:٠٤:٤٥١٩:٢٢:٣٥٢٣:٤٠:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٧:٠٦٠٥:٤٢:٠٠١٢:٢٣:٢٩١٩:٠٥:٢١١٩:٢٣:١٤٢٣:٤٠:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٦:٠٧٠٥:٤١:١٦١٢:٢٣:٢٥١٩:٠٥:٥٧١٩:٢٣:٥٢٢٣:٤٠:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:٠٩٠٥:٤٠:٣٢١٢:٢٣:٢٢١٩:٠٦:٣٤١٩:٢٤:٣١٢٣:٤٠:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:١٢٠٥:٣٩:٥٠١٢:٢٣:١٩١٩:٠٧:١٠١٩:٢٥:١٠٢٣:٤٠:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:١٦٠٥:٣٩:٠٩١٢:٢٣:١٧١٩:٠٧:٤٧١٩:٢٥:٤٩٢٣:٤٠:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٢٢٠٥:٣٨:٢٨١٢:٢٣:١٥١٩:٠٨:٢٣١٩:٢٦:٢٧٢٣:٣٩:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١١:٢٨٠٥:٣٧:٥٠١٢:٢٣:١٤١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٧:٠٦٢٣:٣٩:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٠:٣٦٠٥:٣٧:١٢١٢:٢٣:١٤١٩:٠٩:٣٦١٩:٢٧:٤٥٢٣:٣٩:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٣٦:٣٥١٢:٢٣:١٤١٩:١٠:١٢١٩:٢٨:٢٣٢٣:٣٩:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:٥٥٠٥:٣٦:٠٠١٢:٢٣:١٤١٩:١٠:٤٨١٩:٢٩:٠٢٢٣:٣٩:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:٠٧٠٥:٣٥:٢٦١٢:٢٣:١٦١٩:١١:٢٤١٩:٢٩:٤٠٢٣:٣٩:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٣٤:٥٣١٢:٢٣:١٧١٩:١٢:٠٠١٩:٣٠:١٨٢٣:٣٩:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٦:٣٥٠٥:٣٤:٢٢١٢:٢٣:٢٠١٩:١٢:٣٦١٩:٣٠:٥٦٢٣:٣٩:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:٥١٠٥:٣٣:٥٢١٢:٢٣:٢٣١٩:١٣:١٢١٩:٣١:٣٤٢٣:٣٩:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٣٣:٢٣١٢:٢٣:٢٦١٩:١٣:٤٧١٩:٣٢:١١٢٣:٣٩:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٢٧٠٥:٣٢:٥٦١٢:٢٣:٣٠١٩:١٤:٢٢١٩:٣٢:٤٩٢٣:٣٩:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:٤٧٠٥:٣٢:٣٠١٢:٢٣:٣٥١٩:١٤:٥٧١٩:٣٣:٢٦٢٣:٣٩:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٣٢:٠٥١٢:٢٣:٤٠١٩:١٥:٣٢١٩:٣٤:٠٢٢٣:٣٩:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ده پابید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ده پابید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ده پابید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده پابید

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر ده پابید

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر ده پابید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ده پابید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر ده پابید

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٢٣:٣٩١٢:٣٢:٢٨١٨:٤١:٤٣١٨:٥٨:٢٩٢٣:٥٣:١٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٢:٣٠١٢:٣٢:١٠١٨:٤٢:١٧١٨:٥٩:٠٣٢٣:٥٢:٥٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢١:٢٠١٢:٣١:٥٢١٨:٤٢:٥٠١٨:٥٩:٣٧٢٣:٥٢:٣٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٠:١١١٢:٣١:٣٤١٨:٤٣:٢٤١٩:٠٠:١١٢٣:٥٢:١٣
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠١:٠٢٠٦:١٩:٠٢١٢:٣١:١٦١٨:٤٣:٥٧١٩:٠٠:٤٦٢٣:٥١:٥١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٥٩:٤٦٠٦:١٧:٥٣١٢:٣٠:٥٨١٨:٤٤:٣٠١٩:٠١:٢٠٢٣:٥١:٣٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٨:٣٠٠٦:١٦:٤٤١٢:٣٠:٤٠١٨:٤٥:٠٣١٩:٠١:٥٤٢٣:٥١:٠٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٧:١٤٠٦:١٥:٣٥١٢:٣٠:٢٣١٨:٤٥:٣٧١٩:٠٢:٢٨٢٣:٥٠:٤٨
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٥:٥٩٠٦:١٤:٢٧١٢:٣٠:٠٥١٨:٤٦:١٠١٩:٠٣:٠٢٢٣:٥٠:٢٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٣:١٨١٢:٢٩:٤٨١٨:٤٦:٤٣١٩:٠٣:٣٧٢٣:٥٠:٠٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٢:١١١٢:٢٩:٣٠١٨:٤٧:١٦١٩:٠٤:١١٢٣:٤٩:٤٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥٢:١١٠٦:١١:٠٣١٢:٢٩:١٣١٨:٤٧:٥٠١٩:٠٤:٤٦٢٣:٤٩:٢٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٠٩:٥٦١٢:٢٨:٥٦١٨:٤٨:٢٣١٩:٠٥:٢٠٢٣:٤٩:٠١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٩:٣٩٠٦:٠٨:٤٩١٢:٢٨:٤٠١٨:٤٨:٥٦١٩:٠٥:٥٥٢٣:٤٨:٤٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٠٧:٤٣١٢:٢٨:٢٣١٨:٤٩:٣٠١٩:٠٦:٣٠٢٣:٤٨:١٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٠٦:٣٧١٢:٢٨:٠٧١٨:٥٠:٠٤١٩:٠٧:٠٥٢٣:٤٧:٥٨
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٠٥:٣١١٢:٢٧:٥١١٨:٥٠:٣٧١٩:٠٧:٤٠٢٣:٤٧:٣٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٠٤:٢٦١٢:٢٧:٣٦١٨:٥١:١١١٩:٠٨:١٥٢٣:٤٧:١٧
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤٣:٢٣٠٦:٠٣:٢٢١٢:٢٧:٢٠١٨:٥١:٤٥١٩:٠٨:٥١٢٣:٤٦:٥٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٢:١٨١٢:٢٧:٠٥١٨:٥٢:١٩١٩:٠٩:٢٧٢٣:٤٦:٣٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٠:٥٤٠٦:٠١:١٤١٢:٢٦:٥١١٨:٥٢:٥٣١٩:١٠:٠٣٢٣:٤٦:١٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٣٩:٤٠٠٦:٠٠:١٢١٢:٢٦:٣٧١٨:٥٣:٢٨١٩:١٠:٣٩٢٣:٤٥:٥٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣٨:٢٧٠٥:٥٩:١٠١٢:٢٦:٢٣١٨:٥٤:٠٢١٩:١١:١٥٢٣:٤٥:٣٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٧:١٤٠٥:٥٨:٠٨١٢:٢٦:١٠١٨:٥٤:٣٧١٩:١١:٥٢٢٣:٤٥:١٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣٦:٠١٠٥:٥٧:٠٧١٢:٢٥:٥٧١٨:٥٥:١٢١٩:١٢:٢٨٢٣:٤٥:٠١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣٤:٤٩٠٥:٥٦:٠٧١٢:٢٥:٤٤١٨:٥٥:٤٧١٩:١٣:٠٥٢٣:٤٤:٤٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٣:٣٨٠٥:٥٥:٠٨١٢:٢٥:٣٢١٨:٥٦:٢٢١٩:١٣:٤٢٢٣:٤٤:٢٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٢:٢٧٠٥:٥٤:٠٩١٢:٢٥:٢١١٨:٥٦:٥٧١٩:١٤:١٩٢٣:٤٤:٠٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣١:١٦٠٥:٥٣:١٢١٢:٢٥:٠٩١٨:٥٧:٣٢١٩:١٤:٥٧٢٣:٤٣:٤٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٠:٠٦٠٥:٥٢:١٥١٢:٢٤:٥٩١٨:٥٨:٠٨١٩:١٥:٣٤٢٣:٤٣:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر ده پابید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر ده پابید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر ده پابید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ده پابید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ده پابید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ده پابید

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر ده پابید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ده پابید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ده پابید

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٥٠٥:٣٠:٣٦١١:٣٤:١٦١٧:٣٨:٢١١٧:٥٥:٠٤٢٣:٢٥:١٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:١٢٠٦:٢٩:٢٧١٢:٣٣:٥٨١٨:٣٨:٥٥١٨:٥٥:٣٩٢٣:٥٤:٥٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٩٠٦:٢٨:١٧١٢:٣٣:٤٠١٨:٣٩:٢٩١٨:٥٦:١٣٢٣:٥٤:٣٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٢٧:٠٨١٢:٣٣:٢٢١٨:٤٠:٠٣١٨:٥٦:٤٧٢٣:٥٤:١٧
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣١٠٦:٢٥:٥٨١٢:٣٣:٠٤١٨:٤٠:٣٦١٨:٥٧:٢١٢٣:٥٣:٥٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٧٠٦:٢٤:٤٩١٢:٣٢:٤٦١٨:٤١:١٠١٨:٥٧:٥٥٢٣:٥٣:٣٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٢٣:٣٩١٢:٣٢:٢٨١٨:٤١:٤٣١٨:٥٨:٢٩٢٣:٥٣:١٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٢:٣٠١٢:٣٢:١٠١٨:٤٢:١٧١٨:٥٩:٠٣٢٣:٥٢:٥٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢١:٢٠١٢:٣١:٥٢١٨:٤٢:٥٠١٨:٥٩:٣٧٢٣:٥٢:٣٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٠:١١١٢:٣١:٣٤١٨:٤٣:٢٤١٩:٠٠:١١٢٣:٥٢:١٣
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٢٠٦:١٩:٠٢١٢:٣١:١٦١٨:٤٣:٥٧١٩:٠٠:٤٦٢٣:٥١:٥١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٦٠٦:١٧:٥٣١٢:٣٠:٥٨١٨:٤٤:٣٠١٩:٠١:٢٠٢٣:٥١:٣٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٠٠٦:١٦:٤٤١٢:٣٠:٤٠١٨:٤٥:٠٣١٩:٠١:٥٤٢٣:٥١:٠٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٤٠٦:١٥:٣٥١٢:٣٠:٢٣١٨:٤٥:٣٧١٩:٠٢:٢٨٢٣:٥٠:٤٨
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٩٠٦:١٤:٢٧١٢:٣٠:٠٥١٨:٤٦:١٠١٩:٠٣:٠٢٢٣:٥٠:٢٦
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٣:١٨١٢:٢٩:٤٨١٨:٤٦:٤٣١٩:٠٣:٣٧٢٣:٥٠:٠٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٢:١١١٢:٢٩:٣٠١٨:٤٧:١٦١٩:٠٤:١١٢٣:٤٩:٤٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:١١٠٦:١١:٠٣١٢:٢٩:١٣١٨:٤٧:٥٠١٩:٠٤:٤٦٢٣:٤٩:٢٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٠٩:٥٦١٢:٢٨:٥٦١٨:٤٨:٢٣١٩:٠٥:٢٠٢٣:٤٩:٠١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٩٠٦:٠٨:٤٩١٢:٢٨:٤٠١٨:٤٨:٥٦١٩:٠٥:٥٥٢٣:٤٨:٤٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٠٧:٤٣١٢:٢٨:٢٣١٨:٤٩:٣٠١٩:٠٦:٣٠٢٣:٤٨:١٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٠٦:٣٧١٢:٢٨:٠٧١٨:٥٠:٠٤١٩:٠٧:٠٥٢٣:٤٧:٥٨
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٠٥:٣١١٢:٢٧:٥١١٨:٥٠:٣٧١٩:٠٧:٤٠٢٣:٤٧:٣٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٠٤:٢٦١٢:٢٧:٣٦١٨:٥١:١١١٩:٠٨:١٥٢٣:٤٧:١٧
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٣٠٦:٠٣:٢٢١٢:٢٧:٢٠١٨:٥١:٤٥١٩:٠٨:٥١٢٣:٤٦:٥٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٢:١٨١٢:٢٧:٠٥١٨:٥٢:١٩١٩:٠٩:٢٧٢٣:٤٦:٣٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٤٠٦:٠١:١٤١٢:٢٦:٥١١٨:٥٢:٥٣١٩:١٠:٠٣٢٣:٤٦:١٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٠٠٦:٠٠:١٢١٢:٢٦:٣٧١٨:٥٣:٢٨١٩:١٠:٣٩٢٣:٤٥:٥٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٧٠٥:٥٩:١٠١٢:٢٦:٢٣١٨:٥٤:٠٢١٩:١١:١٥٢٣:٤٥:٣٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٤٠٥:٥٨:٠٨١٢:٢٦:١٠١٨:٥٤:٣٧١٩:١١:٥٢٢٣:٤٥:١٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠١٠٥:٥٧:٠٧١٢:٢٥:٥٧١٨:٥٥:١٢١٩:١٢:٢٨٢٣:٤٥:٠١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ده پابید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ده پابید شهر ده پابید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ده پابید شهر ده پابید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ده پابید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ده پابید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ده پابید

دهپابید یا، ده پابید روستایی است از توابع بخش نوک‌آباد شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان ایران

شهر ده پابید در ویکیپدیا

شهر ده پابید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ده پابید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ده پابید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ده پابید بر روی نقشه

شهر ده پابید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ده پابید

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ده پابید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ده پابید
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر ده پابید + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر ده پابید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ده پابید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ده پابید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ده پابید رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق ده پابید
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده پابید دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ ده پابید دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ده پابید دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده پابید
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ ده پابید دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده پابید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده پابید

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ده پابید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو