جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دشت کنیر

زاخروییه | قیروکارزین | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دشت کنیر

اذان صبح: ٠٤:٣٥:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٣٣
اذان ظهر: ١٣:٠٣:١٢
غروب آفتاب: ١٩:٥٩:٤٣
اذان مغرب: ٢٠:١٨:٣٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:٤٧

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دشت کنیر (شهرستان قیروکارزین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ روستای دشت کنیر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دشت کنیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دشت کنیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

مادر ترزا
مردم غالبا نامعقول، خودخواه و غیر منطقی هستند، با وجود این آنها را ببخشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دشت کنیر

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دشت کنیر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت کنیر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دشت کنیر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دشت کنیر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دشت کنیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٥١٠٦:٣٤:٣٩١٢:٥٨:٥٨١٩:٢٣:٤٢١٩:٤٠:٤٦٠٠:١٨:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٣٧٠٦:٣٣:٣٧١٢:٥٨:٤٣١٩:٢٤:١٦١٩:٤١:٢١٠٠:١٨:٢٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٢٤٠٦:٣٢:٣٥١٢:٥٨:٢٩١٩:٢٤:٥٠١٩:٤١:٥٧٠٠:١٨:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:١٢٠٦:٣١:٣٣١٢:٥٨:١٥١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٢:٣٢٠٠:١٧:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٠:٣٢١٢:٥٨:٠٢١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٣:٠٨٠٠:١٧:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٢٩:٣٢١٢:٥٧:٤٩١٩:٢٦:٣١١٩:٤٣:٤٤٠٠:١٧:٠٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٢٨:٣٢١٢:٥٧:٣٦١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٤:٢٠٠٠:١٦:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٢٧:٣٣١٢:٥٧:٢٤١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٤:٥٦٠٠:١٦:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢٦:٣٥١٢:٥٧:١٢١٩:٢٨:١٤١٩:٤٥:٣٢٠٠:١٦:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٢٥:٣٨١٢:٥٧:٠١١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٦:٠٩٠٠:١٥:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٢٤:٤١١٢:٥٦:٥٠١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٦:٤٥٠٠:١٥:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٣:٤٥١٢:٥٦:٣٩١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٧:٢٢٠٠:١٥:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٢:٥٠١٢:٥٦:٢٩١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٧:٥٩٠٠:١٥:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢١:٥٦١٢:٥٦:٢٠١٩:٣١:٠٨١٩:٤٨:٣٦٠٠:١٤:٤٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢١:٠٣١٢:٥٦:١١١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:١٣٠٠:١٤:٣١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٠:١٠١٢:٥٦:٠٢١٩:٣٢:١٨١٩:٤٩:٥١٠٠:١٤:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٩:١٩١٢:٥٥:٥٤١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٠:٢٨٠٠:١٤:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٨:٢٩١٢:٥٥:٤٧١٩:٣٣:٢٩١٩:٥١:٠٦٠٠:١٣:٤٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٧:٣٩١٢:٥٥:٤٠١٩:٣٤:٠٥١٩:٥١:٤٤٠٠:١٣:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٥٠٦:١٦:٥١١٢:٥٥:٣٤١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٢:٢٢٠٠:١٣:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٦:٠٣١٢:٥٥:٢٨١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:٠٠٠٠:١٣:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٥:١٧١٢:٥٥:٢٣١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٣:٣٨٠٠:١٢:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٤:٣١١٢:٥٥:١٩١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٤:١٦٠٠:١٢:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٣:٤٧١٢:٥٥:١٥١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٤:٥٤٠٠:١٢:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٣:٠٤١٢:٥٥:١١١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٥:٣٣٠٠:١٢:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:١١٠٦:١٢:٢٢١٢:٥٥:٠٨١٩:٣٨:١٦١٩:٥٦:١١٠٠:١٢:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:١٦٠٦:١١:٤١١٢:٥٥:٠٦١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٦:٤٩٠٠:١٢:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١١:٠٢١٢:٥٥:٠٤١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٢٨٠٠:١١:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٠:٢٣١٢:٥٥:٠٣١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٨:٠٦٠٠:١١:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دشت کنیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دشت کنیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دشت کنیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دشت کنیر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دشت کنیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دشت کنیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت کنیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دشت کنیر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای دشت کنیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دشت کنیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دشت کنیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دشت کنیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت کنیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دشت کنیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای دشت کنیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت کنیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دشت کنیر

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دشت کنیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دشت کنیر روستای دشت کنیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دشت کنیر روستای دشت کنیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دشت کنیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت کنیر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دشت کنیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای دشت کنیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دشت کنیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دشت کنیر

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٢:٢٠١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٤٦٠٠:١٤:٤١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠٢:٣٤١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٧:٥٧٠٠:١٤:٥٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٢:٤٩١٣:٠١:٠١١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٠٨٠٠:١٥:٠٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٣:٠٥١٣:٠١:١٤١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:١٧٠٠:١٥:٢٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٥٠٦:٠٣:٢٢١٣:٠١:٢٦١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٢٤٠٠:١٥:٣٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٦٠٦:٠٣:٤٠١٣:٠١:٣٩١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٣١٠٠:١٥:٥١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٣:٥٨١٣:٠١:٥٢١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٣٦٠٠:١٦:٠٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣١٠٦:٠٤:١٨١٣:٠٢:٠٤١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٨:٣٩٠٠:١٦:٢٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠٢:١٦١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:٤٢٠٠:١٦:٣٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٢:٢٨١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٨:٤٢٠٠:١٦:٤٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٢:٣٩١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٨:٤٢٠٠:١٧:٠٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠٥:٤٥١٣:٠٢:٥٠١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٨:٤٠٠٠:١٧:١٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٦:٠٩١٣:٠٣:٠١١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٣٦٠٠:١٧:٣٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٦:٣٣١٣:٠٣:١٢١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:٣٢٠٠:١٧:٤٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠٣:٢٢١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٢٥٠٠:١٨:٠١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠٧:٢٤١٣:٠٣:٣٢١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:١٨٠٠:١٨:١٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٧:٥٠١٣:٠٣:٤٢١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:٠٨٠٠:١٨:٢٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٨:١٧١٣:٠٣:٥١١٩:٥٩:١٤٢٠:١٧:٥٨٠٠:١٨:٤٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٨:٤٥١٣:٠٤:٠٠١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٧:٤٦٠٠:١٨:٥٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٩٠٦:٠٩:١٣١٣:٠٤:٠٨١٩:٥٨:٥١٢٠:١٧:٣٢٠٠:١٩:٠٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠٩:٤١١٣:٠٤:١٦١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:١٧٠٠:١٩:٢٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٠:١١١٣:٠٤:٢٣١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٠١٠٠:١٩:٣٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٠:٤٠١٣:٠٤:٣١١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٦:٤٣٠٠:١٩:٤٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٨٠٦:١١:١٠١٣:٠٤:٣٧١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:٢٤٠٠:٢٠:٠٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١١:٤١١٣:٠٤:٤٣١٩:٥٧:٣١٢٠:١٦:٠٣٠٠:٢٠:١٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٢:١٢١٣:٠٤:٤٩١٩:٥٧:١١٢٠:١٥:٤١٠٠:٢٠:٢٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٢:٤٣١٣:٠٤:٥٤١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:١٨٠٠:٢٠:٣٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٣:١٥١٣:٠٤:٥٩١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٤:٥٣٠٠:٢٠:٤٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٣:٤٧١٣:٠٥:٠٣١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٢٧٠٠:٢٠:٥٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٤:١٩١٣:٠٥:٠٦١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٣:٥٩٠٠:٢١:٠٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٤:٥١١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٥:١٠٢٠:١٣:٣٠٠٠:٢١:١٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دشت کنیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دشت کنیر روستای دشت کنیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دشت کنیر روستای دشت کنیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دشت کنیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دشت کنیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دشت کنیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دشت کنیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دشت کنیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دشت کنیر

روستای دشت کنیر بر روی نقشه

روستای دشت کنیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دشت کنیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دشت کنیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دشت کنیر
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دشت کنیر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای دشت کنیر + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دشت کنیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دشت کنیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دشت کنیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دشت کنیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دشت کنیر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دشت کنیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دشت کنیر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دشت کنیر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دشت کنیر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دشت کنیر
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ دشت کنیر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دشت کنیر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دشت کنیر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دشت کنیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو