جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر درگز

درگز | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز درگز

اذان صبح: ٠٤:٠٢:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٧:٢٥
اذان ظهر: ١١:٢٣:٤٦
غروب آفتاب: ١٧:١٩:٣١
اذان مغرب: ١٧:٣٧:٥٩
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤١:١٣

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر درگز (شهرستان درگز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر درگز)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر درگز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر درگز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

چارلز رابرت داروین
انسان، فرزند كار و زحمت خویش است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر درگز

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر درگز در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر درگز ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر درگز (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر درگز ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان درگز
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٨:٥٩١٢:٣٣:٣٥١٩:٠٨:٤٩١٩:٢٧:٥٦٢٣:٤٧:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٧:٣٦١٢:٣٣:٢١١٩:٠٩:٤٣١٩:٢٨:٥٣٢٣:٤٧:١٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٥٦:١٤١٢:٣٣:٠٧١٩:١٠:٣٨١٩:٢٩:٥٠٢٣:٤٦:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٣:١٥٠٥:٥٤:٥٣١٢:٣٢:٥٤١٩:١١:٣٢١٩:٣٠:٤٧٢٣:٤٦:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٣:٣٢١٢:٣٢:٤١١٩:١٢:٢٦١٩:٣١:٤٤٢٣:٤٦:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥٢:١٢١٢:٣٢:٢٨١٩:١٣:٢١١٩:٣٢:٤١٢٣:٤٥:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:١٨:١٨٠٥:٥٠:٥٣١٢:٣٢:١٦١٩:١٤:١٥١٩:٣٣:٣٨٢٣:٤٥:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٦:٤٠٠٥:٤٩:٣٥١٢:٣٢:٠٤١٩:١٥:١٠١٩:٣٤:٣٥٢٣:٤٥:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٥:٠٣٠٥:٤٨:١٨١٢:٣١:٥٢١٩:١٦:٠٤١٩:٣٥:٣٢٢٣:٤٤:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٣:٢٦٠٥:٤٧:٠١١٢:٣١:٤٢١٩:١٦:٥٨١٩:٣٦:٣٠٢٣:٤٤:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١١:٤٩٠٥:٤٥:٤٦١٢:٣١:٣١١٩:١٧:٥٣١٩:٣٧:٢٧٢٣:٤٤:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٠:١٣٠٥:٤٤:٣١١٢:٣١:٢١١٩:١٨:٤٧١٩:٣٨:٢٤٢٣:٤٣:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٤٣:١٧١٢:٣١:١٢١٩:١٩:٤٢١٩:٣٩:٢٢٢٣:٤٣:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٤٢:٠٥١٢:٣١:٠٣١٩:٢٠:٣٦١٩:٤٠:١٩٢٣:٤٣:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٤٠:٥٣١٢:٣٠:٥٤١٩:٢١:٣٠١٩:٤١:١٧٢٣:٤٢:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٣٩:٤٣١٢:٣٠:٤٦١٩:٢٢:٢٥١٩:٤٢:١٤٢٣:٤٢:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٢:٢٥٠٥:٣٨:٣٤١٢:٣٠:٣٩١٩:٢٣:١٩١٩:٤٣:١٢٢٣:٤٢:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٠:٥٤٠٥:٣٧:٢٥١٢:٣٠:٣٢١٩:٢٤:١٣١٩:٤٤:٠٩٢٣:٤١:٤٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٣:٥٩:٢٣٠٥:٣٦:١٨١٢:٣٠:٢٦١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٥:٠٧٢٣:٤١:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٣:٥٧:٥٤٠٥:٣٥:١٣١٢:٣٠:٢٠١٩:٢٦:٠١١٩:٤٦:٠٤٢٣:٤١:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥٦:٢٦٠٥:٣٤:٠٨١٢:٣٠:١٥١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٧:٠١٢٣:٤٠:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٤:٥٩٠٥:٣٣:٠٥١٢:٣٠:١٠١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٧:٥٩٢٣:٤٠:٤١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٣:٣٢٠٥:٣٢:٠٣١٢:٣٠:٠٦١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٨:٥٦٢٣:٤٠:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٢:٠٧٠٥:٣١:٠٢١٢:٣٠:٠٣١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٩:٥٣٢٣:٤٠:١٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٠:٤٤٠٥:٣٠:٠٣١٢:٣٠:٠٠١٩:٣٠:٣٠١٩:٥٠:٤٩٢٣:٣٩:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٤٩:٢١٠٥:٢٩:٠٥١٢:٢٩:٥٨١٩:٣١:٢٣١٩:٥١:٤٦٢٣:٣٩:٤١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٤٨:٠٠٠٥:٢٨:٠٨١٢:٢٩:٥٦١٩:٣٢:١٦١٩:٥٢:٤٢٢٣:٣٩:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٤٦:٤٠٠٥:٢٧:١٣١٢:٢٩:٥٥١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٣:٣٨٢٣:٣٩:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٤٥:٢٢٠٥:٢٦:١٩١٢:٢٩:٥٤١٩:٣٤:٠١١٩:٥٤:٣٤٢٣:٣٩:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر درگز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر درگز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر درگز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درگز

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر درگز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر درگز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر درگز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر درگز

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر درگز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر درگز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر درگز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر درگز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر درگز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر درگز

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر درگز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر درگز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر درگز

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر درگز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر درگز شهر درگز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر درگز شهر درگز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر درگز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر درگز برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر درگز

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر درگز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر درگز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر درگز

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣١٠٥:٢١:٢٨١١:٢٦:١٠١٧:٣٠:١٥١٧:٤٨:٤٣٢٢:٤٣:٢١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٧٠٥:٢٢:١٩١١:٢٥:٤٩١٧:٢٨:٤٣١٧:٤٧:١٠٢٢:٤٣:٠٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٣٠٥:٢٣:١٠١١:٢٥:٢٨١٧:٢٧:١٠١٧:٤٥:٣٨٢٢:٤٢:٤٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٩٠٥:٢٤:٠٠١١:٢٥:٠٧١٧:٢٥:٣٨١٧:٤٤:٠٥٢٢:٤٢:٢٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٥٠٥:٢٤:٥١١١:٢٤:٤٦١٧:٢٤:٠٦١٧:٤٢:٣٣٢٢:٤٢:٠٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٠٠٥:٢٥:٤٢١١:٢٤:٢٦١٧:٢٢:٣٤١٧:٤١:٠١٢٢:٤١:٥٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٥٠٥:٢٦:٣٤١١:٢٤:٠٦١٧:٢١:٠٣١٧:٣٩:٣٠٢٢:٤١:٣١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٠٠٥:٢٧:٢٥١١:٢٣:٤٦١٧:١٩:٣١١٧:٣٧:٥٩٢٢:٤١:١٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٤٠٥:٢٨:١٧١١:٢٣:٢٦١٧:١٨:٠٠١٧:٣٦:٢٨٢٢:٤٠:٥٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٩٠٥:٢٩:٠٩١١:٢٣:٠٧١٧:١٦:٣٠١٧:٣٤:٥٨٢٢:٤٠:٣٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٣٠:٠١١١:٢٢:٤٧١٧:١٤:٥٩١٧:٣٣:٢٨٢٢:٤٠:١٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٧٠٥:٣٠:٥٣١١:٢٢:٢٩١٧:١٣:٢٩١٧:٣١:٥٩٢٢:٤٠:٠٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣١٠٥:٣١:٤٦١١:٢٢:١٠١٧:١٢:٠٠١٧:٣٠:٣٠٢٢:٣٩:٤٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٣٢:٣٩١١:٢١:٥٢١٧:١٠:٣١١٧:٢٩:٠١٢٢:٣٩:٢٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٩٠٥:٣٣:٣٢١١:٢١:٣٤١٧:٠٩:٠٢١٧:٢٧:٣٤٢٢:٣٩:٠٨
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٣٠٥:٣٤:٢٥١١:٢١:١٧١٧:٠٧:٣٤١٧:٢٦:٠٦٢٢:٣٨:٥٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٦٠٥:٣٥:١٩١١:٢١:٠٠١٧:٠٦:٠٧١٧:٢٤:٤٠٢٢:٣٨:٣٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٠٠٥:٣٦:١٣١١:٢٠:٤٣١٧:٠٤:٤٠١٧:٢٣:١٤٢٢:٣٨:١٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٤٠٥:٣٧:٠٨١١:٢٠:٢٨١٧:٠٣:١٤١٧:٢١:٤٩٢٢:٣٨:٠١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٧٠٥:٣٨:٠٢١١:٢٠:١٢١٧:٠١:٤٨١٧:٢٠:٢٤٢٢:٣٧:٤٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤١٠٥:٣٨:٥٨١١:١٩:٥٧١٧:٠٠:٢٣١٧:١٩:٠١٢٢:٣٧:٢٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٤٠٥:٣٩:٥٣١١:١٩:٤٣١٦:٥٨:٥٩١٧:١٧:٣٨٢٢:٣٧:١٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٨٠٥:٤٠:٤٩١١:١٩:٢٩١٦:٥٧:٣٦١٧:١٦:١٦٢٢:٣٦:٥٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢١٠٥:٤١:٤٥١١:١٩:١٥١٦:٥٦:١٣١٧:١٤:٥٥٢٢:٣٦:٤٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٥٠٥:٤٢:٤٢١١:١٩:٠٣١٦:٥٤:٥١١٧:١٣:٣٤٢٢:٣٦:٣٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٩٠٥:٤٣:٣٨١١:١٨:٥٠١٦:٥٣:٣٠١٧:١٢:١٥٢٢:٣٦:١٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٢٠٥:٤٤:٣٦١١:١٨:٣٩١٦:٥٢:١٠١٧:١٠:٥٦٢٢:٣٦:٠٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٦٠٥:٤٥:٣٣١١:١٨:٢٨١٦:٥٠:٥١١٧:٠٩:٣٩٢٢:٣٥:٥٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٤٦:٣١١١:١٨:١٨١٦:٤٩:٣٣١٧:٠٨:٢٢٢٢:٣٥:٣٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٣٠٥:٤٧:٣٠١١:١٨:٠٨١٦:٤٨:١٥١٧:٠٧:٠٧٢٢:٣٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر درگز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر درگز شهر درگز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر درگز شهر درگز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر درگز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر درگز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر درگز

درْگز یا درِگز از شهرهای استان خراسان رضوی، مرکز شهرستان درگز، در شمال‌شرق ایران در نزدیکی مرز ترکمنستان جای دارد

شهر درگز در ویکیپدیا

شهر درگز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر درگز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر درگز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر درگز بر روی نقشه

شهر درگز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر درگز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر درگز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر درگز
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر درگز + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر درگز + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر درگز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر درگز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر درگز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر درگز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر درگز رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ درگز دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق درگز
جدول اوقات شرعی امروز فردا درگز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق درگز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق درگز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق درگز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق درگز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق درگز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر درگز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو