جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دره سلیم

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دره سلیم


اذان صبح: ٠٤:٢٥:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٣١
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٢٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٠٤
نیمه شب: ٠٠:١٤:٤٠

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره سلیم (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای دره سلیم)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دره سلیم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دره سلیم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

بروس لی
فقط دانستن كافی نیست، باید به كار گرفت، فقط خواستن كافی نیست، باید انجام داد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره سلیم

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره سلیم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره سلیم ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دره سلیم (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره سلیم ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره سلیم ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٢٤٠٦:٣٧:٢٩١٣:٠٤:٥٥١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:٣٢٠٠:٢٢:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٠٢٠٦:٣٦:٢٠١٣:٠٤:٤١١٩:٣٣:٣١١٩:٥١:١٤٠٠:٢٢:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٤٠٠٦:٣٥:١١١٣:٠٤:٢٦١٩:٣٤:١٢١٩:٥١:٥٧٠٠:٢٢:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٤:٠٢١٣:٠٤:١٣١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٢:٤٠٠٠:٢١:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٢:٥٤١٣:٠٣:٥٩١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٣:٢٣٠٠:٢١:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣١:٤٧١٣:٠٣:٤٦١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:٠٦٠٠:٢١:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٠:٤١١٣:٠٣:٣٣١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٤:٤٩٠٠:٢٠:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٩:٣٥١٣:٠٣:٢١١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٥:٣٢٠٠:٢٠:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٢٨:٣٠١٣:٠٣:٠٩١٩:٣٨:١٨١٩:٥٦:١٥٠٠:٢٠:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٧:٢٦١٣:٠٢:٥٨١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٦:٥٩٠٠:٢٠:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٦:٢٣١٣:٠٢:٤٧١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٤٢٠٠:١٩:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٥:٢٠١٣:٠٢:٣٧١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٢٦٠٠:١٩:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٤:١٨١٣:٠٢:٢٧١٩:٤١:٠٣١٩:٥٩:١٠٠٠:١٩:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٣:١٨١٣:٠٢:١٧١٩:٤١:٤٥١٩:٥٩:٥٤٠٠:١٨:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٢:١٨١٣:٠٢:٠٨١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:٣٨٠٠:١٨:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢١:١٩١٣:٠٢:٠٠١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠١:٢٢٠٠:١٨:١٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٠:٢١١٣:٠١:٥٢١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٢:٠٦٠٠:١٨:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٩:٢٤١٣:٠١:٤٤١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:٥٠٠٠:١٧:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠١٠٦:١٨:٢٩١٣:٠١:٣٧١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:٣٥٠٠:١٧:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٧:٣٤١٣:٠١:٣١١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٤:١٩٠٠:١٧:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٦:٤٠١٣:٠١:٢٥١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٥:٠٤٠٠:١٧:٠٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٥:٤٨١٣:٠١:٢٠١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٤٨٠٠:١٦:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٤:٥٦١٣:٠١:١٦١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٣٣٠٠:١٦:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٤:٠٦١٣:٠١:١٢١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:١٧٠٠:١٦:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٣:١٧١٣:٠١:٠٨١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٨:٠٢٠٠:١٦:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١٢:٢٩١٣:٠١:٠٦١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:٤٦٠٠:١٦:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠١٠٦:١١:٤٣١٣:٠١:٠٣١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:٣١٠٠:١٥:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٠:٥٧١٣:٠١:٠٢١٩:٥١:٣١٢٠:١٠:١٥٠٠:١٥:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٠:١٣١٣:٠١:٠١١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:٥٩٠٠:١٥:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دره سلیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دره سلیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دره سلیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره سلیم

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دره سلیم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره سلیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره سلیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دره سلیم

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دره سلیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دره سلیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دره سلیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره سلیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره سلیم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره سلیم

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره سلیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره سلیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره سلیم

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٤:٢٨١٣:٠١:١٧١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٣٦٠٠:١٤:٣٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٣:٥٨١٣:٠١:٢٢١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٨:١٧٠٠:١٤:٣٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٣:٢٩١٣:٠١:٢٧١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:٥٨٠٠:١٤:٣٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٣:٠٢١٣:٠١:٣٢٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٩:٣٨٠٠:١٤:٣٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٢:٣٦١٣:٠١:٣٨٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:١٨٠٠:١٤:٣٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠٢:١٢١٣:٠١:٤٥٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:٥٨٠٠:١٤:٣٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠١:٤٩١٣:٠١:٥٢٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢١:٣٦٠٠:١٤:٣٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠١:٢٧١٣:٠٢:٠٠٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢٢:١٤٠٠:١٤:٣٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٨٠٦:٠١:٠٧١٣:٠٢:٠٨٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:٥٢٠٠:١٤:٣٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٧٠٦:٠٠:٤٨١٣:٠٢:١٦٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٣:٢٨٠٠:١٤:٣٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٦٠٦:٠٠:٣١١٣:٠٢:٢٥٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٤:٠٤٠٠:١٤:٤٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٨٠٦:٠٠:١٦١٣:٠٢:٣٤٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٤:٣٩٠٠:١٤:٤٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٢٠٦:٠٠:٠١١٣:٠٢:٤٣٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٥:١٣٠٠:١٤:٤٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٥٩:٤٩١٣:٠٢:٥٣٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:٤٧٠٠:١٤:٥٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٥٩:٣٧١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٦:١٩٠٠:١٤:٥٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٥٠٥:٥٩:٢٨١٣:٠٣:١٤٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٦:٥١٠٠:١٥:٠٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٥٩:١٩١٣:٠٣:٢٥٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٧:٢١٠٠:١٥:١١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤١٠٥:٥٩:١٢١٣:٠٣:٣٦٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:٥١٠٠:١٥:١٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠٣:٤٧٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٢٠٠٠:١٥:٢٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٤٠٥:٥٩:٠٣١٣:٠٣:٥٩٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٤٧٠٠:١٥:٣٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥٩:٠١١٣:٠٤:١١٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:١٤٠٠:١٥:٤٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٥:٥٩:٠٠١٣:٠٤:٢٣٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٤٠٠٠:١٥:٥١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٠٠٥:٥٩:٠٠١٣:٠٤:٣٥٢٠:١٠:١٦٢٠:٣٠:٠٤٠٠:١٦:٠١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٦٠٥:٥٩:٠٢١٣:٠٤:٤٨٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:٢٧٠٠:١٦:١٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٩:٠٦١٣:٠٥:٠٠٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:٤٩٠٠:١٦:٢٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٩:١٠١٣:٠٥:١٣٢٠:١١:٢٠٢٠:٣١:١٠٠٠:١٦:٣٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٧٠٥:٥٩:١٧١٣:٠٥:٢٦٢٠:١١:٣٩٢٠:٣١:٢٩٠٠:١٦:٤٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥١٠٥:٥٩:٢٤١٣:٠٥:٣٩٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٤٧٠٠:١٦:٥٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٧٠٥:٥٩:٣٣١٣:٠٥:٥٢٢٠:١٢:١٤٢٠:٣٢:٠٤٠٠:١٧:١٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٥٩:٤٣١٣:٠٦:٠٦٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:٢٠٠٠:١٧:٢٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٦٠٥:٥٩:٥٤١٣:٠٦:١٩٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:٣٤٠٠:١٧:٣٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دره سلیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره سلیم روستای دره سلیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره سلیم روستای دره سلیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره سلیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره سلیم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دره سلیم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره سلیم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره سلیم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره سلیم

روستای دره سلیم بر روی نقشه

روستای دره سلیم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره سلیم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره سلیم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره سلیم
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دره سلیم + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دره سلیم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دره سلیم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره سلیم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره سلیم رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق دره سلیم
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دره سلیم دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دره سلیم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دره سلیم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا دره سلیم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دره سلیم
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دره سلیم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دره سلیم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره سلیم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو