جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای درخت بیدوک

ازغند | مه ولات | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز درخت بیدوک

اذان صبح: ٠٤:٥٤:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٥١
اذان ظهر: ١١:٢٢:٣٧
غروب آفتاب: ١٦:٢٢:٠٩
اذان مغرب: ١٦:٤١:٥٦
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٨:٤٨

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درخت بیدوک (شهرستان مه ولات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ روستای درخت بیدوک)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای درخت بیدوک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای درخت بیدوک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

سعدی
خشم بیش از حد، وحشت آرد و لطف بی وقت هیبت ببرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درخت بیدوک

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درخت بیدوک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درخت بیدوک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای درخت بیدوک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درخت بیدوک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان درخت بیدوک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٣:٢٣١٢:٣٤:٣٠١٩:٠٦:١١١٩:٢٤:٤٢٢٣:٥٠:١٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٢:٠٥١٢:٣٤:١٥١٩:٠٧:٠٠١٩:٢٥:٣٣٢٣:٤٩:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٠:٤٧١٢:٣٤:٠١١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٦:٢٤٢٣:٤٩:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٩:٣٠١٢:٣٣:٤٧١٩:٠٨:٣٨١٩:٢٧:١٦٢٣:٤٩:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٥٨:١٤١٢:٣٣:٣٤١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٨:٠٧٢٣:٤٨:٥٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥٦:٥٩١٢:٣٣:٢١١٩:١٠:١٧١٩:٢٨:٥٩٢٣:٤٨:٢٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٥٥:٤٤١٢:٣٣:٠٨١٩:١١:٠٦١٩:٢٩:٥٠٢٣:٤٨:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:١١٠٥:٥٤:٣٠١٢:٣٢:٥٦١٩:١١:٥٥١٩:٣٠:٤٢٢٣:٤٧:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٤٠٠٥:٥٣:١٧١٢:٣٢:٤٤١٩:١٢:٤٤١٩:٣١:٣٤٢٣:٤٧:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٢:٠٥١٢:٣٢:٣٢١٩:١٣:٣٤١٩:٣٢:٢٦٢٣:٤٧:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٠:٤١٠٥:٥٠:٥٤١٢:٣٢:٢٢١٩:١٤:٢٣١٩:٣٣:١٨٢٣:٤٦:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٩:١٢٠٥:٤٩:٤٣١٢:٣٢:١١١٩:١٥:١٢١٩:٣٤:١٠٢٣:٤٦:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٤٤٠٥:٤٨:٣٤١٢:٣٢:٠١١٩:١٦:٠٢١٩:٣٥:٠٢٢٣:٤٦:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٦:١٧٠٥:٤٧:٢٥١٢:٣١:٥٢١٩:١٦:٥١١٩:٣٥:٥٤٢٣:٤٥:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٥٠٠٥:٤٦:١٧١٢:٣١:٤٣١٩:١٧:٤٠١٩:٣٦:٤٦٢٣:٤٥:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٢٤٠٥:٤٥:١١١٢:٣١:٣٤١٩:١٨:٣٠١٩:٣٧:٣٩٢٣:٤٥:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١١:٥٩٠٥:٤٤:٠٥١٢:٣١:٢٦١٩:١٩:١٩١٩:٣٨:٣١٢٣:٤٤:٥٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٠:٣٤٠٥:٤٣:٠١١٢:٣١:١٩١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٩:٢٣٢٣:٤٤:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٩:١١٠٥:٤١:٥٧١٢:٣١:١٢١٩:٢٠:٥٨١٩:٤٠:١٦٢٣:٤٤:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٤٠:٥٥١٢:٣١:٠٦١٩:٢١:٤٨١٩:٤١:٠٨٢٣:٤٤:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٣٩:٥٤١٢:٣١:٠٠١٩:٢٢:٣٧١٩:٤٢:٠٠٢٣:٤٣:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٣٨:٥٤١٢:٣٠:٥٥١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٢:٥٣٢٣:٤٣:٣٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٤٧٠٥:٣٧:٥٥١٢:٣٠:٥٠١٩:٢٤:١٥١٩:٤٣:٤٥٢٣:٤٣:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٣٦:٥٨١٢:٣٠:٤٦١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٤:٣٧٢٣:٤٣:٠٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠١:١١٠٥:٣٦:٠٢١٢:٣٠:٤٣١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٥:٢٩٢٣:٤٢:٥٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٥٥٠٥:٣٥:٠٧١٢:٣٠:٤٠١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٦:٢١٢٣:٤٢:٤١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٤٠٠٥:٣٤:١٣١٢:٣٠:٣٨١٩:٢٧:٣١١٩:٤٧:١٣٢٣:٤٢:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٢٧٠٥:٣٣:٢١١٢:٣٠:٣٦١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٨:٠٤٢٣:٤٢:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:١٥٠٥:٣٢:٣٠١٢:٣٠:٣٥١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٨:٥٦٢٣:٤٢:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای درخت بیدوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای درخت بیدوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای درخت بیدوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درخت بیدوک

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای درخت بیدوک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای درخت بیدوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درخت بیدوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای درخت بیدوک

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
روستای درخت بیدوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای درخت بیدوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای درخت بیدوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درخت بیدوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درخت بیدوک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای درخت بیدوک

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م روستای درخت بیدوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درخت بیدوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای درخت بیدوک

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای درخت بیدوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای درخت بیدوک روستای درخت بیدوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای درخت بیدوک روستای درخت بیدوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای درخت بیدوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درخت بیدوک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای درخت بیدوک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش روستای درخت بیدوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درخت بیدوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای درخت بیدوک

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٥:١٧١١:٢٠:٠٩١٦:٢٤:٤٤١٦:٤٤:١٣٢٢:٣٦:٥٠
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٦:١٥١١:٢٠:٢٥١٦:٢٤:١٨١٦:٤٣:٥٠٢٢:٣٧:٠٢
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٧:١٣١١:٢٠:٤٢١٦:٢٣:٥٤١٦:٤٣:٢٨٢٢:٣٧:١٥
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٨:١٠١١:٢٠:٥٩١٦:٢٣:٣١١٦:٤٣:٠٨٢٢:٣٧:٢٨
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٩:٠٧١١:٢١:١٧١٦:٢٣:١١١٦:٤٢:٥٠٢٢:٣٧:٤٣
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢٠:٠٤١١:٢١:٣٦١٦:٢٢:٥٣١٦:٤٢:٣٤٢٢:٣٧:٥٨
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢١:٠٠١١:٢١:٥٦١٦:٢٢:٣٦١٦:٤٢:١٩٢٢:٣٨:١٤
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢١:٥٦١١:٢٢:١٦١٦:٢٢:٢٢١٦:٤٢:٠٧٢٢:٣٨:٣٠
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٢:٥١١١:٢٢:٣٧١٦:٢٢:٠٩١٦:٤١:٥٦٢٢:٣٨:٤٨
١٠ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٣:٤٥١١:٢٢:٥٨١٦:٢١:٥٨١٦:٤١:٤٧٢٢:٣٩:٠٦
١١ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٤:٣٩١١:٢٣:٢١١٦:٢١:٥٠١٦:٤١:٤١٢٢:٣٩:٢٥
١٢ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٥:٣٢١١:٢٣:٤٤١٦:٢١:٤٣١٦:٤١:٣٦٢٢:٣٩:٤٥
١٣ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٦:٢٤١١:٢٤:٠٧١٦:٢١:٣٨١٦:٤١:٣٣٢٢:٤٠:٠٥
١٤ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٧:١٦١١:٢٤:٣١١٦:٢١:٣٥١٦:٤١:٣٢٢٢:٤٠:٢٦
١٥ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٨:٠٧١١:٢٤:٥٦١٦:٢١:٣٤١٦:٤١:٣٢٢٢:٤٠:٤٨
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٨:٥٧١١:٢٥:٢١١٦:٢١:٣٦١٦:٤١:٣٥٢٢:٤١:١١
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٩:٤٦١١:٢٥:٤٧١٦:٢١:٣٩١٦:٤١:٤٠٢٢:٤١:٣٤
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٩٠٦:٣٠:٣٤١١:٢٦:١٣١٦:٢١:٤٤١٦:٤١:٤٦٢٢:٤١:٥٨
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٢٠٦:٣١:٢١١١:٢٦:٤٠١٦:٢١:٥١١٦:٤١:٥٥٢٢:٤٢:٢٢
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣٢:٠٧١١:٢٧:٠٧١٦:٢٢:٠٠١٦:٤٢:٠٥٢٢:٤٢:٤٧
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣٢:٥٢١١:٢٧:٣٥١٦:٢٢:١١١٦:٤٢:١٧٢٢:٤٣:١٣
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٣:٣٦١١:٢٨:٠٣١٦:٢٢:٢٤١٦:٤٢:٣١٢٢:٤٣:٣٩
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٣٤:١٨١١:٢٨:٣١١٦:٢٢:٣٩١٦:٤٢:٤٧٢٢:٤٤:٠٦
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣٤:٥٩١١:٢٩:٠٠١٦:٢٢:٥٦١٦:٤٣:٠٥٢٢:٤٤:٣٣
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٥:٣٩١١:٢٩:٢٩١٦:٢٣:١٥١٦:٤٣:٢٤٢٢:٤٥:٠١
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣٦:١٨١١:٢٩:٥٨١٦:٢٣:٣٥١٦:٤٣:٤٥٢٢:٤٥:٢٩
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٦:٥٥١١:٣٠:٢٨١٦:٢٣:٥٧١٦:٤٤:٠٨٢٢:٤٥:٥٧
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٧:٣١١١:٣٠:٥٧١٦:٢٤:٢٢١٦:٤٤:٣٢٢٢:٤٦:٢٦
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣٨:٠٥١١:٣١:٢٧١٦:٢٤:٤٧١٦:٤٤:٥٨٢٢:٤٦:٥٥
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٨:٣٨١١:٣١:٥٧١٦:٢٥:١٥١٦:٤٥:٢٦٢٢:٤٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای درخت بیدوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای درخت بیدوک روستای درخت بیدوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای درخت بیدوک روستای درخت بیدوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درخت بیدوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درخت بیدوک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درخت بیدوک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درخت بیدوک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درخت بیدوک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درخت بیدوک

روستای درخت بیدوک بر روی نقشه

روستای درخت بیدوک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درخت بیدوک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درخت بیدوک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درخت بیدوک
اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای درخت بیدوک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ روستای درخت بیدوک + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای درخت بیدوک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای درخت بیدوک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای درخت بیدوک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درخت بیدوک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درخت بیدوک رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق درخت بیدوک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق درخت بیدوک
زمان پخش اذان مستقیم به افق درخت بیدوک
جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ درخت بیدوک دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق درخت بیدوک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ درخت بیدوک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق درخت بیدوک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق درخت بیدوک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درخت بیدوک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو