جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دبیران

زرین دشت | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دبیران

اذان صبح: ٠٤:٢٨:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:١٤
اذان ظهر: ١١:٤٣:٢٧
غروب آفتاب: ١٧:٤١:١٤
اذان مغرب: ١٧:٥٧:٥٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٥:٠٤

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دبیران (شهرستان زرین دشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر دبیران)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر دبیران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دبیران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

مثل چینی
اگر از آینده باخبر باشی، امروز كار نمی كنی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دبیران

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دبیران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دبیران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دبیران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دبیران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دبیران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٢٨:٠٢١٢:٥٣:١٦١٩:١٨:٥٦١٩:٣٦:٠٣٠٠:١٢:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٢٧:٠٠١٢:٥٣:٠٢١٩:١٩:٣٠١٩:٣٦:٣٩٠٠:١٢:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٢٥:٥٨١٢:٥٢:٤٨١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٧:١٥٠٠:١٢:١١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:١٧٠٦:٢٤:٥٧١٢:٥٢:٣٥١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٧:٥١٠٠:١١:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٣:٥٦١٢:٥٢:٢٢١٩:٢١:١٣١٩:٣٨:٢٧٠٠:١١:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٢:٥٦١٢:٥٢:٠٩١٩:٢١:٤٧١٩:٣٩:٠٣٠٠:١١:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢١:٥٧١٢:٥١:٥٧١٩:٢٢:٢٢١٩:٣٩:٣٩٠٠:١٠:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٠:٥٩١٢:٥١:٤٥١٩:٢٢:٥٧١٩:٤٠:١٦٠٠:١٠:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٠:٠١١٢:٥١:٣٤١٩:٢٣:٣١١٩:٤٠:٥٣٠٠:١٠:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:١١٠٦:١٩:٠٤١٢:٥١:٢٣١٩:٢٤:٠٦١٩:٤١:٣٠٠٠:١٠:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٨:٠٨١٢:٥١:١٢١٩:٢٤:٤١١٩:٤٢:٠٧٠٠:٠٩:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٧:١٣١٢:٥١:٠٢١٩:٢٥:١٦١٩:٤٢:٤٤٠٠:٠٩:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٤٦٠٦:١٦:١٨١٢:٥٠:٥٣١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٣:٢١٠٠:٠٩:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٥:٢٥١٢:٥٠:٤٤١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٣:٥٩٠٠:٠٩:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٤:٣٢١٢:٥٠:٣٥١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٤:٣٦٠٠:٠٨:٤٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٣:٤٠١٢:٥٠:٢٧١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٥:١٤٠٠:٠٨:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٢:٥٠١٢:٥٠:٢٠١٩:٢٨:١٤١٩:٤٥:٥٢٠٠:٠٨:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٢:٠٠١٢:٥٠:١٣١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٦:٣٠٠٠:٠٨:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:١٧٠٦:١١:١١١٢:٥٠:٠٧١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٧:٠٨٠٠:٠٧:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٠:٢٤١٢:٥٠:٠١١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٧:٤٧٠٠:٠٧:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:١٤٠٦:٠٩:٣٧١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٨:٢٥٠٠:٠٧:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٤٠٦:٠٨:٥١١٢:٤٩:٥١١٩:٣١:١٤١٩:٤٩:٠٤٠٠:٠٧:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٥٠٦:٠٨:٠٧١٢:٤٩:٤٧١٩:٣١:٥٠١٩:٤٩:٤٢٠٠:٠٧:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٧:٢٤١٢:٤٩:٤٤١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٠:٢١٠٠:٠٦:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٦:٤١١٢:٤٩:٤١١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٠:٥٩٠٠:٠٦:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٦٠٦:٠٦:٠٠١٢:٤٩:٣٩١٩:٣٣:٣٩١٩:٥١:٣٨٠٠:٠٦:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٣١٠٦:٠٥:٢٠١٢:٤٩:٣٧١٩:٣٤:١٥١٩:٥٢:١٦٠٠:٠٦:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٤:٤٢١٢:٤٩:٣٦١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٢:٥٥٠٠:٠٦:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٤:٠٤١٢:٤٩:٣٦١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:٣٣٠٠:٠٦:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دبیران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دبیران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دبیران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دبیران

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دبیران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دبیران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دبیران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دبیران

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر دبیران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دبیران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دبیران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دبیران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دبیران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دبیران

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر دبیران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دبیران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دبیران

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر دبیران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دبیران شهر دبیران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دبیران شهر دبیران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دبیران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دبیران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دبیران

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر دبیران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دبیران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دبیران

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٤١:٤٥١١:٤٥:٥١١٧:٤٩:٣١١٨:٠٦:١١٢٣:٠٧:٢٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٩٠٥:٤٢:١٤١١:٤٥:٣٠١٧:٤٨:٢٠١٨:٠٥:٠٠٢٣:٠٧:٠١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤١٠٥:٤٢:٤٤١١:٤٥:٠٩١٧:٤٧:٠٨١٨:٠٣:٤٨٢٣:٠٦:٤١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٤٠٥:٤٣:١٤١١:٤٤:٤٨١٧:٤٥:٥٧١٨:٠٢:٣٧٢٣:٠٦:٢٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٤٣:٤٤١١:٤٤:٢٨١٧:٤٤:٤٦١٨:٠١:٢٦٢٣:٠٦:٠٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٨٠٥:٤٤:١٤١١:٤٤:٠٧١٧:٤٣:٣٥١٨:٠٠:١٥٢٣:٠٥:٤٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٤٤:٤٤١١:٤٣:٤٧١٧:٤٢:٢٥١٧:٥٩:٠٥٢٣:٠٥:٢٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٤٥:١٤١١:٤٣:٢٧١٧:٤١:١٤١٧:٥٧:٥٥٢٣:٠٥:٠٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٤٠٥:٤٥:٤٥١١:٤٣:٠٧١٧:٤٠:٠٤١٧:٥٦:٤٥٢٣:٠٤:٤٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٦٠٥:٤٦:١٦١١:٤٢:٤٨١٧:٣٨:٥٥١٧:٥٥:٣٥٢٣:٠٤:٢٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٤٦:٤٧١١:٤٢:٢٩١٧:٣٧:٤٥١٧:٥٤:٢٦٢٣:٠٤:٠٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٤٧:١٨١١:٤٢:١٠١٧:٣٦:٣٦١٧:٥٣:١٨٢٣:٠٣:٤٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠١٠٥:٤٧:٥٠١١:٤١:٥١١٧:٣٥:٢٨١٧:٥٢:١٠٢٣:٠٣:٣٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٣٠٥:٤٨:٢٢١١:٤١:٣٣١٧:٣٤:٢٠١٧:٥١:٠٢٢٣:٠٣:١٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٥٠٥:٤٨:٥٤١١:٤١:١٥١٧:٣٣:١٢١٧:٤٩:٥٥٢٣:٠٢:٥٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٧٠٥:٤٩:٢٧١١:٤٠:٥٨١٧:٣٢:٠٥١٧:٤٨:٤٩٢٣:٠٢:٣٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٩٠٥:٥٠:٠٠١١:٤٠:٤١١٧:٣٠:٥٨١٧:٤٧:٤٣٢٣:٠٢:١٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤١٠٥:٥٠:٣٣١١:٤٠:٢٥١٧:٢٩:٥٢١٧:٤٦:٣٨٢٣:٠٢:٠٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٣٠٥:٥١:٠٦١١:٤٠:٠٩١٧:٢٨:٤٧١٧:٤٥:٣٣٢٣:٠١:٤٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٥٠٥:٥١:٤٠١١:٣٩:٥٣١٧:٢٧:٤٢١٧:٤٤:٢٩٢٣:٠١:٣٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٧٠٥:٥٢:١٥١١:٣٩:٣٨١٧:٢٦:٣٨١٧:٤٣:٢٦٢٣:٠١:١٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٠٠٥:٥٢:٥٠١١:٣٩:٢٤١٧:٢٥:٣٤١٧:٤٢:٢٣٢٣:٠٠:٥٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٢٠٥:٥٣:٢٥١١:٣٩:١٠١٧:٢٤:٣١١٧:٤١:٢١٢٣:٠٠:٤٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٥٠٥:٥٤:٠٠١١:٣٨:٥٧١٧:٢٣:٢٩١٧:٤٠:٢٠٢٣:٠٠:٢٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٨٠٥:٥٤:٣٦١١:٣٨:٤٤١٧:٢٢:٢٨١٧:٣٩:٢٠٢٣:٠٠:١٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠١٠٥:٥٥:١٣١١:٣٨:٣٢١٧:٢١:٢٧١٧:٣٨:٢١٢٣:٠٠:٠١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٤٠٥:٥٥:٤٩١١:٣٨:٢٠١٧:٢٠:٢٨١٧:٣٧:٢٢٢٢:٥٩:٤٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٨٠٥:٥٦:٢٧١١:٣٨:٠٩١٧:١٩:٢٩١٧:٣٦:٢٥٢٢:٥٩:٣٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤١٠٥:٥٧:٠٤١١:٣٧:٥٩١٧:١٨:٣١١٧:٣٥:٢٨٢٢:٥٩:٢٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٥٠٥:٥٧:٤٢١١:٣٧:٤٩١٧:١٧:٣٤١٧:٣٤:٣٢٢٢:٥٩:١١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دبیران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دبیران شهر دبیران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دبیران شهر دبیران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دبیران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دبیران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دبیران

دبیران (به نام پیشین: دوبرّان و دوبرّون) شهری در جنوب شرقی استان فارس و از توابع شهرستان زرین‌دشت و در فاصله ۲۷۰ کیلومتری شیراز است که در تلاقی مرزهای شهرستان‌های داراب، فسا، جهرم و لار قرار گرفته‌است. بر اساس سرشماری ۱۳۹۵ این شهر ۱۳،۸۰۹ تن جمعیت دارد.[۱] امامزاده شاه علمدار در مجاورت این شهر قرار دارد.

شهر دبیران در ویکیپدیا

شهر دبیران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دبیران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دبیران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دبیران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دبیران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دبیران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دبیران
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر دبیران + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر دبیران + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر دبیران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دبیران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دبیران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دبیران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دبیران رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دبیران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دبیران دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دبیران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دبیران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دبیران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق دبیران
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ دبیران دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دبیران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دبیران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٠ / ٠,٠
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو