جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل)

آمل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز دابودشت(درویش خیل)

اذان صبح: ٠٤:٤٩:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٥٩
اذان ظهر: ١١:٤٤:٣٧
غروب آفتاب: ١٧:١٤:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٣٣:٢٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٢:٢٥

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل) (شهرستان آمل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر دابودشت(درویش خیل))، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر دابودشت(درویش خیل))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دابودشت(درویش خیل))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
كسی كه چیزی از وی خواسته شده، تا وقتی وعده نداده، آزاد است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دابودشت(درویش خیل)

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل) در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دابودشت(درویش خیل) ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دابودشت(درویش خیل) (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دابودشت(درویش خیل) ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دابودشت(درویش خیل)
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٨:٠٣١٣:٠٠:٢٨١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٢:١٨٠٠:١٥:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٦:٤٢١٣:٠٠:١٣١٩:٣٤:٢١١٩:٥٣:١٢٠٠:١٥:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٥:٢٢١٢:٥٩:٥٩١٩:٣٥:١٣١٩:٥٤:٠٧٠٠:١٤:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٤:٠٢١٢:٥٩:٤٥١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٥:٠١٠٠:١٤:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٢:٤٣١٢:٥٩:٣٢١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٥:٥٥٠٠:١٣:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢١:٢٥١٢:٥٩:١٩١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٦:٥٠٠٠:١٣:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢٠:٠٧١٢:٥٩:٠٦١٩:٣٨:٤١١٩:٥٧:٤٤٠٠:١٣:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٨:٥١١٢:٥٨:٥٤١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٨:٣٩٠٠:١٢:٥٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:١١٠٦:١٧:٣٥١٢:٥٨:٤٢١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٩:٣٤٠٠:١٢:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٦:٢٠١٢:٥٨:٣١١٩:٤١:١٧٢٠:٠٠:٢٩٠٠:١٢:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٥:٠٦١٢:٥٨:٢٠١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠١:٢٤٠٠:١١:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٣١٠٦:١٣:٥٢١٢:٥٨:٠٩١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٢:١٩٠٠:١١:٣٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٢:٤٠١٢:٥٧:٥٩١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٣:١٤٠٠:١١:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١١:٢٩١٢:٥٧:٥٠١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٤:٠٩٠٠:١٠:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١٠:١٨١٢:٥٧:٤١١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٥:٠٤٠٠:١٠:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٩:٠٩١٢:٥٧:٣٢١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٥:٥٩٠٠:١٠:١٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٨:٠١١٢:٥٧:٢٤١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٠٩:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٦:٥٤١٢:٥٧:١٧١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٠٩:٣٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٥:٤٨١٢:٥٧:١٠١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٠٩:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٤:٤٣١٢:٥٧:٠٤١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٩:٣٩٠٠:٠٩:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠٣:٣٩١٢:٥٦:٥٨١٩:٥٠:٥٠٢٠:١٠:٣٤٠٠:٠٨:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٢:٣٧١٢:٥٦:٥٣١٩:٥١:٤٢٢٠:١١:٢٩٠٠:٠٨:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٢٠٠٦:٠١:٣٦١٢:٥٦:٤٨١٩:٥٢:٣٣٢٠:١٢:٢٤٠٠:٠٨:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٥٧٠٦:٠٠:٣٦١٢:٥٦:٤٤١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٣:١٩٠٠:٠٨:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٥٩:٣٧١٢:٥٦:٤١١٩:٥٤:١٦٢٠:١٤:١٤٠٠:٠٧:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٨:٤٠١٢:٥٦:٣٨١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٥:٠٨٠٠:٠٧:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥٧:٤٤١٢:٥٦:٣٦١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٦:٠٣٠٠:٠٧:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٨:٣٩٠٥:٥٦:٤٩١٢:٥٦:٣٤١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٦:٥٧٠٠:٠٧:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٢٣٠٥:٥٥:٥٦١٢:٥٦:٣٣١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٧:٥١٠٠:٠٦:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دابودشت(درویش خیل)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دابودشت(درویش خیل) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دابودشت(درویش خیل) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دابودشت(درویش خیل)

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر دابودشت(درویش خیل)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دابودشت(درویش خیل) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دابودشت(درویش خیل) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر دابودشت(درویش خیل)

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر دابودشت(درویش خیل)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر دابودشت(درویش خیل) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر دابودشت(درویش خیل) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دابودشت(درویش خیل) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دابودشت(درویش خیل)

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر دابودشت(درویش خیل) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دابودشت(درویش خیل) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دابودشت(درویش خیل)

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دابودشت(درویش خیل)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دابودشت(درویش خیل) شهر دابودشت(درویش خیل) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دابودشت(درویش خیل) شهر دابودشت(درویش خیل) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دابودشت(درویش خیل) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل) برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دابودشت(درویش خیل)

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر دابودشت(درویش خیل) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دابودشت(درویش خیل) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دابودشت(درویش خیل)

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٣:٥٩١١:٤٤:٣٧١٧:١٤:٤٥١٧:٣٣:٢٤٢٣:٠٢:٢٥
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٤:٥٥١١:٤٤:٢٩١٧:١٣:٣٢١٧:٣٢:١٣٢٣:٠٢:١٤
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٥:٥٢١١:٤٤:٢١١٧:١٢:٢٠١٧:٣١:٠٣٢٣:٠٢:٠٤
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٦:٤٩١١:٤٤:١٤١٧:١١:١٠١٧:٢٩:٥٤٢٣:٠١:٥٤
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٧:٤٧١١:٤٤:٠٨١٧:١٠:٠٠١٧:٢٨:٤٦٢٣:٠١:٤٥
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٨:٤٥١١:٤٤:٠٢١٧:٠٨:٥١١٧:٢٧:٤٠٢٣:٠١:٣٧
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٩:٤٣١١:٤٣:٥٧١٧:٠٧:٤٤١٧:٢٦:٣٤٢٣:٠١:٢٩
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٠:٤١١١:٤٣:٥٣١٧:٠٦:٣٧١٧:٢٥:٣٠٢٣:٠١:٢٢
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢١:٤٠١١:٤٣:٥٠١٧:٠٥:٣٢١٧:٢٤:٢٧٢٣:٠١:١٥
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٢:٣٩١١:٤٣:٤٧١٧:٠٤:٢٨١٧:٢٣:٢٦٢٣:٠١:٠٩
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٣:٣٨١١:٤٣:٤٦١٧:٠٣:٢٦١٧:٢٢:٢٦٢٣:٠١:٠٤
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٤:٣٨١١:٤٣:٤٥١٧:٠٢:٢٥١٧:٢١:٢٧٢٣:٠١:٠٠
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٥:٣٨١١:٤٣:٤٥١٧:٠١:٢٥١٧:٢٠:٣٠٢٣:٠٠:٥٦
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٦:٣٨١١:٤٣:٤٥١٧:٠٠:٢٧١٧:١٩:٣٤٢٣:٠٠:٥٣
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٧:٣٨١١:٤٣:٤٧١٦:٥٩:٣٠١٧:١٨:٣٩٢٣:٠٠:٥١
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٨:٣٩١١:٤٣:٤٩١٦:٥٨:٣٥١٧:١٧:٤٧٢٣:٠٠:٥٠
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٩:٤٠١١:٤٣:٥٣١٦:٥٧:٤١١٧:١٦:٥٥٢٣:٠٠:٤٩
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣٠:٤٠١١:٤٣:٥٧١٦:٥٦:٤٨١٧:١٦:٠٥٢٣:٠٠:٤٩
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥١٠٦:٣١:٤٢١١:٤٤:٠٢١٦:٥٥:٥٨١٧:١٥:١٧٢٣:٠٠:٥١
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٢:٤٣١١:٤٤:٠٨١٦:٥٥:٠٩١٧:١٤:٣١٢٣:٠٠:٥٢
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٣٣:٤٤١١:٤٤:١٤١٦:٥٤:٢١١٧:١٣:٤٦٢٣:٠٠:٥٥
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣٤:٤٦١١:٤٤:٢٢١٦:٥٣:٣٥١٧:١٣:٠٢٢٣:٠٠:٥٩
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٥:٤٧١١:٤٤:٣٠١٦:٥٢:٥١١٧:١٢:٢١٢٣:٠١:٠٣
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٥٠٦:٣٦:٤٨١١:٤٤:٤٠١٦:٥٢:٠٩١٧:١١:٤١٢٣:٠١:٠٨
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٧:٥٠١١:٤٤:٥٠١٦:٥١:٢٨١٧:١١:٠٣٢٣:٠١:١٤
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٨:٥١١١:٤٥:٠١١٦:٥٠:٤٩١٧:١٠:٢٦٢٣:٠١:٢١
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٩:٥٣١١:٤٥:١٣١٦:٥٠:١٢١٧:٠٩:٥٢٢٣:٠١:٢٩
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٦٠٦:٤٠:٥٤١١:٤٥:٢٥١٦:٤٩:٣٦١٧:٠٩:١٩٢٣:٠١:٣٧
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٨٠٦:٤١:٥٥١١:٤٥:٣٩١٦:٤٩:٠٣١٧:٠٨:٤٨٢٣:٠١:٤٧
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٠٠٦:٤٢:٥٥١١:٤٥:٥٣١٦:٤٨:٣١١٧:٠٨:١٩٢٣:٠١:٥٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دابودشت(درویش خیل)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دابودشت(درویش خیل) شهر دابودشت(درویش خیل) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دابودشت(درویش خیل) شهر دابودشت(درویش خیل) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دابودشت(درویش خیل) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دابودشت(درویش خیل)

دابودَشت از شهرهای استان مازندران در شمال ایران است. این شهر، در بخش دابودشت شهرستان آمل قرار دارد. جمعیت «دابودشت» در سال ۱۳۸۵، برابر با ۱٫۰۹۶ نفر گزارش شده‌است [۱].

شهر دابودشت(درویش خیل) در ویکیپدیا

شهر دابودشت(درویش خیل)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دابودشت(درویش خیل) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دابودشت(درویش خیل) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دابودشت(درویش خیل) بر روی نقشه

شهر دابودشت(درویش خیل) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دابودشت(درویش خیل)
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر دابودشت(درویش خیل) + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر دابودشت(درویش خیل) + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دابودشت(درویش خیل) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دابودشت(درویش خیل) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دابودشت(درویش خیل) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل) رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ دابودشت(درویش خیل) دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دابودشت(درویش خیل)
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دابودشت(درویش خیل)
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دابودشت(درویش خیل) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دابودشت(درویش خیل) دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دابودشت(درویش خیل)
جدول اوقات شرعی امروز فردا دابودشت(درویش خیل) دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دابودشت(درویش خیل) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دابودشت(درویش خیل) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو